Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Search

Dagtilbudsregisteret er nu sat i drift

Der forestår nu en kvalitetssikring af data i registeret i samarbejde mellem kommunerne, ministeriet og kommunernes leverandører.

Dagtilbudregisterset er relevant for bl.a. Unilogin, som kommunerne vil bruge som login til AULA på dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt, at Dagtilbudsregisterets indhold for den enkelte kommune stemmer overens med den organisering kommunen har på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at den organisering, som kommunen har valgt, skal afspejles i Dagtilbudsregisteret. Det kan således være, at der skal foretages rettelser i forhold til de nuværende oplysninger (fra Danmarks Statistik pr. 1/8-2019).

Dagtilbudsregisteret er tilgængeligt for ændringer via de systemgrænseflader, som er udviklet til registeret. Ændringer i registeret kan kun ske via disse grænseflader og fra de administrative systemer - til vedligehold af Dagtilbudsregisteret - som kommunen har valgt. Det er derfor meget vigtigt at rettelserne sker i tæt dialog mellem kommunerne og leverandørerne.

Tidsplan for arbejdet med ajourføring af Dagtilbudsregisteret:

Når det nye Unilogin går i drift i starten af 2020 vil det trække på centrale registre, herunder Institutionsregisteret, Dagtilbudsregisteret og Udbyderregisteret.

I det omfang I som kommune måtte have oprettet institutioner på dagtilbudsområdet direkte i Unilogin, skal I sikre at disse institutioner også findes i Dagtilbudsregisteret og at der bliver indgået ny aftaler om datadgang for de ny institutionsnumre. Foretager I ikke ændringer vil de omtalte institutioner ikke kunne anvende Unilogin efter det nye Unilogin er gået i drift.

Dagtilbud registreret med både A- og G-nummer skal konsolideres så hurtigt som muligt

For nuværende fremgår individuelle dagplejere ikke i Dagtilbudsregisteret, men målsætning er, at de på sigt vil blive omfattet.

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og driver Dagtilbudsregisteret og tilhørende tekniske import-/eksportgrænseflader.

Læs mere om Dagtilbudsregisteret

Hvad betyder områdeorganisering på dagtilbudsområdet for opgaverne ifm Dagtilbudsregister?

Dagtilbudsregisteret indeholder fra starten dagtilbud og deres organisering som indberettet af kommunerne til Danmarks Statistik. Der er dog tale om Danmarks Statistiks tolkning af indberettede data (herunder dagtilbuddenes organisering) ift gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsregisterets datamodel lever også op til lovgivningen på dagtilbudsområdet og er indrettet på at understøtte denne.

Dagtilbudsregisterets datamodel

Hvis der er uoverensstemmelse mellem den måde I har organiseret jeres dagtilbud i fx pladsanvisningssystemet og Dagtilbudsregisteret skal I - i samarbejde med jeres leverandører - sikre at I kan administrere jeres dagtilbud ift Dagtildudsregisterets datamodel.

Dagplejere giver anledning til er en særlig opgave ift organisering i områder. Dagplejere og organisering er ikke fra starten registreret i Dagtilbudsregisteret. For nuværende skal de ikke registreres individuelt. Det anbefales at organiserere dagplejere i eksisterende eller nyoprettede områder af hensyn til AULA.

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

Hvordan håndteres flytninger og sammenlægninger af dagtilbud?

I Dagtilbudsregisteret kan dagtilbuddene oprettes, ændres og nedlægges umiddelbart. Da Dagtilbudsregisteret er kilde for bla. Skolegrunddata og Tilslutning får disse forandringer straks konsekvens for dataaftaler mellem dagtilbud og leverandører af tjenester. Derfor vil forandringer hurtigt komme til at berøre tilknyttede brugere.

Hvis du laver forandringer som resulterer i nedlagte dagtilbud eller at dagtilbud får et nyt nummer fra Dagtilbudsregistret, skal du kontakte dine leverandører af tjenester for at høre hvordan I skal forholde jer ift fortsat adgang til tjenesten.

Politikker for anvendelse af Dagtilbudsregisteres

Kan wsaIMPORT modtage data fra flere kilder?

Det korte svar er ja.

Det er dog på ingen måde en praksis som STIL anbefaler.

WsaIMPORT indholdet brugere og deres relationer (fx grupper) til hinanden. Dette kræver at begge dele er registreret entydigt og det er STILs erfaring at registreringer af samme brugere og deres relationer på tværs af importer er MEGET svære at realisere.

  • En kendt konsekvens er at importerne skiftes til at overskrive hindanden fsva brugere og relationer som næsten er registreret ens.
  • En anden konsekvens opstår når forkellige grupper af bruger kommer fra forskellige systemer (fx medarbejdere et sted og børn/forældre en andet sted) og at man derfor ønsker at importere dem særskilt. Brugerne vil blive oprettet korrekt, men de vil ikke have relationer til hinanden.

Det anbefales derfor altid at samle brugere og deres relationer inden disse importeres. Det vil være en rigtig god ide at snakke med dine leverandører om opgaverne dette måtte medføre.

Leverandørerne er i løbende dialog med STIL udfordringen.

Aflever og vedligehold data om brugere i SkoleGrunddata

Dagplejere er i pladsanvisningssystemet et anvisningssted. Det er problematisk hvis de ikke overføres til Dagtilbudsregisteret på denne måde. Hvor skal den ny placering administreres?

Dagplejere giver anledning til er en særlig opgave ift organisering i områder. Dagplejere og organisering er ikke fra starten registreret i Dagtilbudsregisteret. For nuværende skal de ikke registreres individuelt. Det anbefales at organiserere dagplejere i eksisterende eller nyoprettede områder af hensyn til AULA.

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

Dagplejerne administreres fortsat individuelt i pladsanvisningssystemet, men overføres for nuværende ikke individuelt til Dagtilbudsregisteret.

Denne udfordring er leverandørerne af pladsanvisningssystemer i dialog med STIL om.

Hvem skal administrere vedligeholdelsen af Dagtilbudsregisteret?

Dagtilbudsregisteret skal vedligeholdes fra et system - i kommunen - hvor dagtilbuddene og deres organisation er registreret. Det kan fx være pladsanvisningssystemet.

Bliv tilsluttet til Dagtilbudsregisteret

I samme system kan man evt også administrere brugere på dagtilbuddene. Er der brug for administration af institutionsnære relationer (det kan fx være grupper, stuer ol.) på de enkelte dagtilbud, er det en god ide at snakke med din leverandør om dette.

Hvornår forventes klubber at komme i Dagtilbudsregisteret?

I Dagtilbudsregisteret kan du registere dagtilbud som hører under dagtibudslovgivningen. Klubber kan høre under lovgivning vedr dagtilbud eller skoler. Du skal derfor finde ud af hvilken lovgivning dine klubber hører under før du registrerer dem. Klubber under skolelovgivningen kan registreres i Institutionsregisteret.

Dagtilbud registreres med en kombination af Lovgrundlag og Institutionstype.

For nuværende er det kun klubber af typen Fritidshjem som kan registreres i Dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisterets datamodel

Aulapiloter har behov for at Dagtilbudsregisteret er klar d.18/2. Også til dagplejere.

Aula om piloterne

Er der en plan for håndtering af brugere i landsbyordninger (samdrift ml. skole og dagtilbud)? Nogle ønsker at administrere alle brugere på samme institutionsnummer (evt. med forskellige administrative løsninger).

Dagtilbud i Landsbyordninger kan administreres under flere scenarier. Dagtilbudregisteret indholder for nuværende dagtilbud som også er en del af en Landsbyordning (Lovgrundlag 6). Det vil sige at dagtilbuddet har sit eget dagtilbudsnummer.

Dagtilbud i Landsbyordninger kan administreres (fsva Dagtilbudsregisteret) under 2 scenarier:

  1. Dagtilbuddet har eget dagtilbudsnummer og skal derfor vedligeholdes via de grænseflader som Dagtilbudsregisteret stiller til rådighed
  2. Dagtilbuddet bruger institutionsnummeret som skolen er registreret med i Institutionsregisteret. Der er ingen særskilt administrationen af dagtilbuddets oplysninger, men det registrerede dagtilbud i Dagtilbudsregisteret skal slettes

STIL anbefaler at brugere (medarbejdere, børn og forældre) på dagtilbud kun findes i en enkelt import (fsva wsaIMPORT) pr. institutions-/dagtilbudsnummer.

  1. Hvis dagtilbuddet har eget dagtilbudsnummer administreres brugere således at alle brugere og deres relationer kun findes i en enkelt import
  2. Er dagtilbuddet bruger skolens institutionsnummer anbefales det at dagtilbuddets brugere administreres i samme system som skolens, således at alle brugere (dagtilbuddets såvel som skolens) og deres relationer kun findes i en enkelt import
Hvor finder jeg de nye dagtilbudsnumre?

Indholdet i Dagtilbudsregisteret kan du først og fremmest se - og vedligeholde - i det system I bruger til at administrere dette med. Hvordan det kan lade sig gøre skal du tale med din leverandør om.

Du dog altid se hvordan dine dagtilbud aktuelt ser ud i Dagtilbudsregisteret:

Dagtilbudsregisteret

Dagplejere skifter ofte placering i organisationen. Hvordan vedligeholder vi dagplejernes organisatoriske placering?

Dagplejere oprettes ikke individuelt som dagtilbud, men grupperes i passende grupper (på niveauet Anvisningsenhed) i kommunens organisation

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

Så lang tid dagplejeren er organiseret i samme gruppering skal dennes oplysninger og relationer til andre brugere vedligeholdes i det brugeradministrative system (oplysninger fra dette overføres ved import (wsaIMPORT) en gang i døgnet med mindre andet er aftalt med SkoleGrunddata).

Hvis dagplejere skifter gruppering skal denne nedlægges som bruger og oprettes igen i den ny gruppe (via wsaIMPORT). En dagplejer (eller hvilken som helst anden medarbejder) kan være tilknyttet flere Anvisningsenheder på en gang.

Får alle dagplejere et Unilogin?

Hvis dagplejeren bliver oprettet som bruger på et dagtilbud (se vejledningen om oprettelse af dagplejere i Dagtilbudsregisteret og Unilogin herunder) får vedkommende et Unilogin brugernavn og en adgangskode. Det kan være at dagplejeren allerede har fået disse i anden sammenhæng (hvis dagplejeren fx er forælder til et barn på en skole som bruger Unilogin).

Læs mere om dagplejere i DagtilbudsregisteretDet læser andre om  • No labels