Metoder

MetodenavnReturnererBeskrivelseEksempel på kald af metode med XML data
HelloWorld()Hello <datostempel>Returnerer ”Hello <datostempel>” hvilket indikerer at services og database er oppe og at der er hul igennem IP/Grund/Ung.
GetXMLSchemaXML-SchemaDenne metode returnerer det navngivne skema, som xml-data forventes at overholde, når der overføres data fra de administrative systemer til servicen.Det anbefales, at leverandøren altid sikrer sig, at xml-data overholder det skema, der udstilles via GetXmlSchema, og validerer xml-data mod skemaet før overførelse til webservicen.
ValidateXmlAgainstSchemaImportSvarXML

Denne metode validerer overførte XML data mod de nævnte schema. Der returneres enten et OK-svar, hvis schemaet validerer/parses korrekt, eller en liste med fejlmeddelelser. ValidateXmlAgainstSchema har alene til formål at teste XML data og opdaterer ikke data i registeret.

InsertDaginstitutionImportSvarXMLOpretter daginstitution i registeret
UpdateDaginstitutionImportSvarXMLOpdaterer oplysninger på daginstitution i registeret
DeleteDaginstitutionImportSvarXML

Sletter daginstitution i registeret

InsertAnvisningsEnhed

ImportSvarXMLOpretter anvisningsenhed i registeret
UpdateAnvisningsEnhedImportSvarXMLOpdaterer oplysninger på anvisningsenhed i registeret
DeleteAnvisningsEnhedImportSvarXML

Sletter anvisningsenhed i registeret

InsertAlternativAdresseImportSvarXMLOpretter alternativadresse i registeretinsertAlternativAdresse.xml
UpdateAlternativAdresseImportSvarXMLOpdaterer oplysninger på alternativadresse i registeret
DeleteAlternativAdresseImportSvarXML

Sletter alternativadresse i registeret

MoveAnvisningsEnhedImportSvarXMLFlytter en anvisningsenhed, med evt tilhørende alternativeadresser fra et daginstitution til et anden daginstition. Flytning er kun muligt indenfor samme (kommunale) administrative enhed.moveAnvisningsEnhed.xml
MoveAlternativAdresseImportSvarXMLFlytter en alternativadresse fra en anvisningsenhed til en anden anvisningsenhed . Flytning er kun muligt indenfor samme (kommunale) administrative enhed.


XML-Schemaer

 Requesttype

XML-Schemanavn

BeskrivelseBeskrivelse

DeleteDaginstitutionXMLDagInstitutionDelete.xsdSchema til brug ved sletning af daginstitution
InsertDaginstitutionXMLSchema til brug ved oprettelse af daginstitution
UpdateDaginstitutionXMLSchema til brug ved opdatering af daginstitution
InsertAnvisningsEnhedXMLSchema til brug ved sletning af anvisningsenhed
DeleteAnvisningsEnhedXMLAnvisningsEnhedDelete.xsdSchema til brug ved sletning af anvisningsenhed
UpdateAnvisningsEnhedXMLSchema til brug ved sletning af anvisningsenhed
MoveAnvisningsEnhedXMLAnvisningsEnhedMove.xsdSchema til brug ved flytning af anvisningsenhed
DeleteAlternativAdresseXMLAlternativAdresseDelete.xsdSchema til brug ved sletning af alternativadresse
InsertAlternativAdresseXMLAlternativAdresseInsert.xsdSchema til brug ved oprettelse af alternativadresse
UpdateAlternativAdresseXMLAlternativAdresseUpdate.xsdSchema til brug ved opdatering af alternativadresse
MoveAlternativAdresseXMLAlternativAdresseMove.xsdSchema til brug ved flytning af alternativadresse

Responsetyper

ImportSvarXML

Standaliseret svar ved update, insert og delete metodekald i ImportService.


NavnBeskrivelseFormat
errorCountAntal fundne fejlHeltal
messageStatus på kaldet: OK eller ErrorTekst (max 5 tegn)
number

Det nye institutionsnummer. Kun aktuelt ved kalde af insertmetoder, ellers nil

Tekst( 6 tegn)
validationsErrorsListe med valideringsfejl af typen ValidationsError
validationsErrorValideringsfejl 
 errorMessageFejlmeddelelse  Tekst (max 132 tegn)
 errorType

 Fejltype:

     XmlValidationError - fejl ift XML-schema

     ValidationError - øvrige fejl

 Tekst (max 50 tegn)


Status: OK

Eksempel på et kald hvor en ny daginstitution oprettes og får tildelt nummer G54262:

Request
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <dag:InsertDaginstitution>
     <dag:xml>
      <insertDaginstitution xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <daginstitution>
         <daginstitutionsNavn>STIL Børnehus</daginstitutionsNavn>
         <ejerformKode>1</ejerformKode>
         <lovgrundlagKode>1</lovgrundlagKode>
         <admKommuneKode>101</admKommuneKode>
        </daginstitution>
      </insertDaginstitution>
     </dag:xml>
   </dag:InsertDaginstitution>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Response
 <InsertDaginstitutionResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
     <InsertDaginstitutionResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <errorCount>0</errorCount>
      <message>OK</message>
      <number>G54262</number>
      <schema>DagInstitutionInsert-v2</schema>
      <validationErrors/>
      <warning i:nil="true"/>
     </InsertDaginstitutionResult>
 </InsertDaginstitutionResponse> 


Status: Error/Fejl

Systemet validerer data i to faser. I første fase valideres data mod det tilhørende XML-schema. Hvis der er fejl svares der med en eller flere validationError elementer med errorTypen "XmlvalidationError".


Eksempel på ikke validt kald med to XmlValidationError:

Request
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <dag:UpdateAnvisningsEnhed>
     <dag:xml>
      <updateAnvisningsEnhed xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <anvisningsenhedsNummer>G54235</anvisningsenhedsNummer>
        <anvisningsenhed>
         <anvisningsenhedsNavn>a</anvisningsenhedsNavn>
         <instType3>A010</instType3>
         <email>test@mail.dk</email>
         <telefonNummer>a</telefonNummer>
         <pNummer>1017716367</pNummer>
         <vejNavn>Strandholms Alle</vejNavn>
         <husNummer>1</husNummer>
         <supplerendeBynavn xsi:nil="true"/>
         <postNummer>1650</postNummer>
         <kommuneKode>A456</kommuneKode>
         <etage xsi:nil="true"/>
         <doer xsi:nil="true"/>
        </anvisningsenhed>
      </updateAnvisningsEnhed>
     </dag:xml>
   </dag:UpdateAnvisningsEnhed>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Response
      <UpdateAnvisningsEnhedResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
     <UpdateAnvisningsEnhedResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <errorCount>2</errorCount>
      <message>schemaErrors</message>
      <number i:nil="true"/>
      <schema>AnvisningsEnhedUpdate-v2</schema>
      <validationErrors>
        <validationError>
         <errorMessage>Linje: 5 udløser fejlen: [Elementet 'http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/:instType3' er ugyldigt - Værdien 'A010' er ugyldig ifølge sin datatype 'Int' - Strengen 'A010' er ikke en gyldig Int32-værdi..]</errorMessage>
         <errorType>XmlvalidationError</errorType>
        </validationError>
        <validationError>
         <errorMessage>Linje: 13 udløser fejlen: [Elementet 'http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/:kommuneKode' er ugyldigt - Værdien 'A456' er ugyldig ifølge sin datatype 'Int' - Strengen 'A456' er ikke en gyldig Int32-værdi..]</errorMessage>
         <errorType>XmlvalidationError</errorType>
        </validationError>
      </validationErrors>
      <warning i:nil="true"/>
     </UpdateAnvisningsEnhedResult>
   </UpdateAnvisningsEnhedResponse> 


Hvor der er fundet datatypefejl på felterne kommuneKode og instType3.

Status: ValidationError

I anden fase valideres for mere komplekse fejl, som validering mod det officielle adresseregister, krydsvalidering af ejerform, lovgrundlag og institutionstype mm. Hvis der er fejl, svares der med en eller flere validationError elementer med errorTypen "validationError". Fase to gennemføres kun såfremt der ikke er fundet fejl under fase et. 

I nedenstående tabel vises en komplet liste over mulige fejl af typen "validationError".

Typer af ValidationError

errorMessageMetoderBeskrivelse

Unknown dagInstitutionsNummer (100)

UpdateDaginstitutionDet anførte daginsititutionsnummer findes ikke dagtilbudsregisteret

Unknown code in admKommunekode (101)

UpdateDaginstitution,
InsertDaginstitution
Ukendt kommunekoden, jævnfør den officielle kommunekodeliste  

Unable to delete record. Unknown dagInstitutionsNummer  (102)

DeleteDaginstitutionDet anførte daginsititutionsnummer findes ikke dagtilbudsregisteret

Unable to delete record. The dagInstitutionsNummer is
referenced by anvisningEnheder (103)

DeleteDaginstitutionDaginstitutionen kunne ikke slettes, idet den refereres til af underliggende anvisningsenheder. De underliggende anvisningsenheder skal slettes før daginstitutionen kan slettes.
Unable to delete record. Unknown anvisningsEnhedsNummer (104)DeleteAnvisningsEnhedDet anførte anvisningsenhedsNummer findes ikke dagtilbudsregisteret

Unable to delete record. The anvisningsEnhedsNummer is
referenced by alternativeAdresse (105)

DeleteAnvisningsEnhedAnvisningsenheden kunne ikke slettes, idet den refereres til af underliggende alternativeadresser. De underliggende alternativeadresser skal slettes før anvisningsenheden kan slettes.

Unable to delete record. Unknown alternativAdresseNummer (106)

DeleteAlternativAdresseDet anførte alternativAdresseNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unknown code in kommunekode (107)

UpdateAnvisningsEnhed,
UpdateAlternativAdresse,
InsertAnvisningsEnhed,
InsertAlternativAdresse

Ukendt kommunekoden, jvænfør den officielle kommunekodeliste  

Unknown address (108)

UpdateAnvisningsEnhed,
UpdateAlternativAdresse,
InsertAnvisningsEnhed, InsertAlternativAdresse
Adressen er ikke gyldigt jævnfør https://dawa.aws.dk/. Kombinationen af vejNavn, husNummer, postNummer og kommuneKode) er forsøgt opslået i DAWA, men den var ikke valid.  
Unknown pNummer (109)

UpdateAnvisningsEnhed,
UpdateAlternativAdresse,
InsertAnvisningsEnhed,
InsertAlternativAdresse

Pnummeret valideres mod cvr-registeret, og denne fejl betyder at den angivne pnummer er ukendt eller nedlagt.

Unknown code in instType3 (110)

UpdateAnvisningsEnhed,
InsertAnvisningsEnhed
Ukendt institutionstype, se her  (indsæt link til liste)

Unknown anvisningsEnhedsNummer (111)

UpdateAnvisningsEnhed,
InsertAlternativAdresse 
Det anførte anvisningsenhedsNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unknown alternativAdresseNummer (112)UpdateAlternativAdresseDet anførte alternativAdresseNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Wrong kommunekode in address (113)

UpdateAnvisningsEnhed,
UpdateAlternativAdresse,
InsertAnvisningsEnhed,
InsertAlternativAdresse

Den anførte Kommundekode stemmer ikke med den kommunkode der er fundet ved opslag af adressen i https://dawa.aws.dk/
Unable to move record. Unknown anvisningsEnhedsNummer (114)

MoveAnvisningsEnhed
MoveAlternativAdresse

Det anførte anvisningsenhedsNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unable to move record. Unknown dagInstitutionsNummer (115)MoveAnvisningsEnhedDet anførte daginsititutionsnummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unable to move record. Different AdmKommuneNummer (116)

MoveAnvisningsEnhed
MoveAlternativAdresse

AdmKommuneNummer skal være identisk på daginstitutionesniveau for den enhed der flyttes fra og den enhed der flyttes til.
Unable to move record. Unknown alternativAdresseNummer (117)MoveAlternativAdresseDet anførte alternativAdresseNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Insufficient privileges for InstitutionNummer (201)Alle metoderDet i IPUNG anførte institutionsnummer har ikke rettigheder til at arbejde på den pågældende  administrative enhed
Unknown InstitutionNummer (202)Alle metoderUkendt institutionsnummer anført i IPUNG
Missing InstitutionNummer (203)Alle metoderDer mangler et institutionsnummer i kaldet fra IPUNG
No access to private institutions (221)Alle metoder der ændre i dataDe anførte credentials giver ikke adgang til at operette/slette/ændre i data for private institutioner
Access denied to importservice (220)ImportserviceDe anførte credentials giver ikke adgang til importservicen
Ugyldig kombination af ejerform: '<kode> - <form>' og lovgrundlag: '<kode> - <lov>' (301)

InsertDaginstitution
UpdateDaginstitution

Kombination af ejerform og lovgrundlag er ikke gyldigt ift. krydsvalideringstabellen (evt. indsæt link til tabellen).

Ugyldig InstType: '<kode> - <type>' baseret på ejerform: '<kode> - <form>' og lovgrundlag: '<kode> - <lov>' på den tilknyttede daginstitution (303)

InsertAnvisningsenhed
UpdateAnvisningsenhed
MoveAnvisningsenhed

Den angivne institutionstype passer ikke med dagtilbudsinstitutionens ejerform og lovgrundlag jfr. krydsvalideringstabellen i nedenstående afsnit. (evt. indsæt link til tabellen).


Eksempel på ikke validt kald med en validationError:

Request
<updateAlternativadresse>
	<alternativadresseNummer>E10328</alternativadresseNummer>
    <alternativadresse>
    	<alternativadresseNavn>adagfg</alternativadresseNavn>
        <pNummer>1017716367</pNummer>
        <vejNavn>Strandholms Alle</vejNavn>
        <husNummer>22</husNummer>
        <supplerendeBynavn xsi:nil="true"/>
        <postNummer>2650</postNummer>
        <kommuneKode>167</kommuneKode>
        <etage>1</etage>
        <doer>34</doer>
    </alternativadresse>
</updateAlternativadresse>

Response
   <UpdateAlternativAdresseResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
     <UpdateAlternativAdresseResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <errorCount>1</errorCount>
      <message>error</message>
      <number i:nil="true"/>
      <schema>AlternativAdresseUpdate</schema>
      <validationErrors>
        <validationError>
         <errorMessage>Unknown alternativAdresseNummer (112)</errorMessage>
         <errorType>validationError</errorType>
        </validationError>
      </validationErrors>
      <warning i:nil="true"/>
     </UpdateAlternativAdresseResult>
   </UpdateAlternativAdresseResponse>


Hvor requestet fejler, fordi der forsøges opdateres på et ukendt institutionsnummer  .Når man opretter eller opdaterer en daginstitution, så bliver ejerform og lovgrundlag krydsvalideret. Hvis kombinationen af ejerform og lovgrundlag ikke er gyldig, så svares der også med en ValidationError.

Request
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <dag:InsertDaginstitution>
     <dag:xml>
      <insertDaginstitution xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <daginstitution>
         <daginstitutionsNavn>STIL Børnehus</daginstitutionsNavn>
         <ejerformKode>1</ejerformKode>
         <lovgrundlagKode>2</lovgrundlagKode>
         <admKommuneKode>101</admKommuneKode>
        </daginstitution>
      </insertDaginstitution>
     </dag:xml>
   </dag:InsertDaginstitution>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>


Response
   <InsertDaginstitutionResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
     <InsertDaginstitutionResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <errorCount>1</errorCount>
      <message>error</message>
      <number i:nil="true"/>
      <schema>DagInstitutionInsert-v2</schema>
      <validationErrors>
        <validationError>
         <errorMessage>Ugyldig kombination af ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '2 - Daginstitution, selvejende' (301)</errorMessage>
         <errorType>validationError</errorType>
        </validationError>
      </validationErrors>
      <warning i:nil="true"/>
     </InsertDaginstitutionResult>
   </InsertDaginstitutionResponse> 
Når en anvisningsenhed oprettes, opdateres eller flyttes, så bliver ejerform, lovgrundlag og institutionstype krydsvalideret. Hvis kombinationen af daginstitutionens ejerform og lovgrundlag og anvisningsenhedens institutionstype ikke er gyldig, så svares der ligeledes med en ValidationError.

Request
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <dag:InsertAnvisningsEnhed>
     <dag:xml>
      <insertAnvisningsEnhed xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <daginstitutionsNummer>G54262</daginstitutionsNummer>
        <anvisningsEnhed>
         <anvisningsenhedsNavn>STIL Børnehave</anvisningsenhedsNavn>
         <instType3>6021</instType3>
         <email>into@stil.dk</email>
         <telefonNummer>12345678</telefonNummer>
         <pNummer>1017716367</pNummer>
         <vejNavn>Kirsebærhaven</vejNavn>
         <husNummer>55</husNummer>
         <supplerendeBynavn xsi:nil="true"/>
         <postNummer>2500</postNummer>
         <kommuneKode>101</kommuneKode>
         <etage xsi:nil="true"/>
         <doer xsi:nil="true"/>
        </anvisningsEnhed>
      </insertAnvisningsEnhed>
     </dag:xml>
   </dag:InsertAnvisningsEnhed>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Response
 <InsertAnvisningsEnhedResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
     <InsertAnvisningsEnhedResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <errorCount>1</errorCount>
      <message>error</message>
      <number i:nil="true"/>
      <schema>AnvisningsEnhedInsert-v2</schema>
      <validationErrors>
        <validationError>
         <errorMessage>Ugyldig InstType: '6021 - Klubtilbud' baseret på ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '1 - Daginstitution, kommunal' på den tilknyttede daginstitution (303)</errorMessage>
         <errorType>validationError</errorType>
        </validationError>
      </validationErrors>
      <warning i:nil="true"/>
     </InsertAnvisningsEnhedResult>
  </InsertAnvisningsEnhedResponse> Status: OK, men med advarsel

Hvis du opdaterer en daginstitutions lovgrundlag, og opdateringen betyder, at de underliggende anvisningsenheder bliver ugyldige ifølge krydsvalideringen, så vil du få en advarsel. Opdateringen vil gå igennem, men du skal være opmærksom på, at anvisningsenhederne skal opdateres for igen at blive gyldige.


warningMessage

Metoder

Beskrivelse

Den tilknyttede anvisningsenhed med enhedsnummer: '<anvisningsenhedsNummer>' er nu ugyldig baseret på instType: '<instTypeKode> - <instType>', ejerform: '<ejerformKode> - <ejerform>' og lovgrundlag: '<lovKode> - <lovgrundlag>' (304)

UpdateDaginstitution

Institutionstypen på den tilknyttede anvisningsenhed passer ikke med dagtilbudsinstitutionens ejerform og lovgrundlag jfr. krydsvalideringstabellen


Eksempel på et validt kald, som returnerer en warningMessage.

Request
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <dag:UpdateDaginstitution>
     <dag:xml>
      <updateDaginstitution xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <daginstitutionsNummer>G54257</daginstitutionsNummer>
        <daginstitution>
         <daginstitutionsNavn>STIL Børnehus</daginstitutionsNavn>
         <lovgrundlagKode>8</lovgrundlagKode>
         <admKommuneKode>101</admKommuneKode>
        </daginstitution>
      </updateDaginstitution>
     </dag:xml>
   </dag:UpdateDaginstitution>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Response
   <UpdateDaginstitutionResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
     <UpdateDaginstitutionResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <errorCount>0</errorCount>
      <message>OK</message>
      <number>G54257</number>
      <schema>DagInstitutionUpdate-v2</schema>
      <validationErrors/>
      <warning>
        <warning>
         <warningMessage>Den tilknyttede anvisningsenhed med enhedsnummer: 'G54258' er nu ugyldig baseret på instType: '6010 - Vuggestue (0-2 år)', ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '8 - Fritidshjem, kommunal' (304)</warningMessage>
         <warningType>ValidationWarning</warningType>
        </warning>
      </warning>
     </UpdateDaginstitutionResult>
   </UpdateDaginstitutionResponse> 


I dette eksempel bliver anvisningsenheden ’G54258’ med institutionstype '6010 - Vuggestue (0-2 år)’ ugyldig ifølge krydsvalideringen, fordi den tilknyttede daginstitution nu er registreret med ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '8 - Fritidshjem, kommunal'.