Breadcrumbs

Blog

Nyeste Version 5.6 - 15. september 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Notificeringer: Bekræft afmelding

Nogle brugere oplevede at de uden en kendt årsag blev afmeldt notifikationer på deres e-mailadresse. Der er indført bekræftelse af afmelding som afhjælper dette.

Lærlingeoversigt: Vis periode for udstationering

På lærlingeoversigten vises perioden for udstationering under virksomhedsnavnet, på den virksomhed lærlingen er udstationeret til/fra.

Aftaleoversigt: Vis navn på elever der endnu ikke er indberettet

På aftaleoversigten og elevoverblikket kan skolen se navn på personer der endnu ikke er indberettet elevdata for. Det samme gælder for virksomheder på lærlingeoversigten.

Fejlrettelser

Elevoversigt: Nogle elever med nuværende eller kommende aftaler vises ikke

Nogle skoler oplevede, at visse nuværende og kommende uddannelsesaftaler, oprettet på Lærepladsen.dk, ikke blev vist sammen med eleven på elevoversigten. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Afslutningsgrund på oplæring i udlandet

Nogle skoler oplevede at få fejl ved angivelse af afslutningsgrund på "Oplæring i udlandet". Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Ophævelser med en underskrevet erklæring kan slettes

Skoler og virksomheder oplevede, at de ikke kunne slette en ophævelse, hvis der var en underskrevet erklæring. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på  Lærepladsen.dk | Erhvervsskole | Uddannelsesaftaler | Administration af lærepladsforhold#Listeoverkendtefejlmangler

Releasedato 15. september 2023

Testafvikleren.dk fungerer lige nu ikke på smartphones og tablets, fordi teksterne ikke er tilpasset de små skærme.

Da systemet ikke er udviklet med henblik på smartphones og tablets, kan man desuden opleve andre tekniske udfordringer hvis man bruger den slags devices, for eksempel ved afspilning af lyd.

Derfor anbefaler Styrelsen for IT og Læring at man benytter en pc eller Mac-computer i stedet.

Klassens resultater for Læsning, del 1 (afkodning) er offentliggjort.

Specielt ved 8. klasses test er der fundet en fejl i opgave 36 og derfor tages denne ud af beregningen af elevens score og landsresultatet.

Fra og med d. 27/9 får eleverne rettet deres svar til ”blank besvarelse”, ligegyldigt om svaret var rigtig eller forkert.


Billedet ovenfor viser, hvordan prøveforløbsrapporten kommer til at se ud for eleven. Opgave 36 vises som besvaret blank - og besvarelsestidspunktet er erstattet med aN


På klasseoversigten (nedenstående billede) fremgår det, at der kan scores 36 point i opgavesættet. Der kan dog maksimalt scores 35 point, da opgave 36 tages ud.

STIL tager højde for denne ændring i forbindelse med score-beregningen.


Billedet viser en oversigt over en klasses resultater inklusiv blandt andet opnåede point og starttidspunkt

Børne- og Undervisningsministeriet har hen over sommeren opdateret og forbedret vejledningsmaterialet om Folkeskolens Nationale Overgangstest på uvm.dk og her på viden.stil.dk .


Generel information om Folkeskolens Nationale Overgangstest

Ifølge bekendtgørelsen om Folkeskolens Nationale Overgangstest https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 skal de obligatoriske overgangstest gennemføres i første del af skoleåret.
Det betyder, at de obligatoriske test næste gang skal gennemføres:

Dansk, læsning 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse i uge 35-37 (mandag den 28. august til og med fredag den 15. september) 2023
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse i uge 38-40 (mandag den 18. september til og med fredag den 6. oktober) 2023

Der skal ikke bookes tid til testene, så du kan logge ind i systemet via www.testogprøver.dk med din klasse, når det passer ind i de to nævnte perioder.

Find teknisk vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest her - inkl. demovideo - på viden.stil.dk

Find de faglige vejledninger til lærere, forældre og elever m.m. her på uvm.dk

Læs mere om hele aftalen fra oktober 2021 om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her


Bemærk

På disse sider vejledes nu både om de nye obligatoriske overgangstest i dansk (læsning) og matematik og om de frivillige, adaptive nationale test i
engelsk, dansk som andetsprog, fysik/kemi, biologi og geografi, som skolerne kan gennemføre i skoleårene 2022/23 til og med skoleåret 2025/26.

Nyeste Version 5.6 - 15. september 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Notificeringer: Bekræft afmelding

Nogle brugere oplevede at de uden en kendt årsag blev afmeldt notifikationer på deres e-mailadresse. Der er indført bekræftelse af afmelding som afhjælper dette.

Lærlingeoversigt: Vis periode for udstationering

På lærlingeoversigten vises perioden for udstationering under virksomhedsnavnet, på den virksomhed lærlingen er udstationeret til/fra.

Aftaleoversigt: Vis navn på elever der endnu ikke er indberettet

På aftaleoversigten og elevoverblikket kan skolen se navn på personer der endnu ikke er indberettet elevdata for. Det samme gælder for virksomheder på lærlingeoversigten.

Fejlrettelser

Elevoversigt: Nogle elever med nuværende eller kommende aftaler vises ikke

Nogle skoler oplevede, at visse nuværende og kommende uddannelsesaftaler, oprettet på Lærepladsen.dk, ikke blev vist sammen med eleven på elevoversigten. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Afslutningsgrund på oplæring i udlandet

Nogle skoler oplevede at få fejl ved angivelse af afslutningsgrund på "Oplæring i udlandet". Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Ophævelser med en underskrevet erklæring kan slettes

Skoler og virksomheder oplevede, at de ikke kunne slette en ophævelse, hvis der var en underskrevet erklæring. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på  Lærepladsen.dk | Erhvervsskole | Uddannelsesaftaler | Administration af lærepladsforhold#Listeoverkendtefejlmangler

Releasedato 15. september 2023

Så er voksenuddannelse.dk blevet opdateret til version 6.0.1, som bla. indeholder:

 • Mulighed for at reservere 1 plads
 • Mulighed for at få kvittering pr. mail, når man reserverer pladser
 • Mulighed for at få bekræftelse, når man afmelder
 • Virksomhedens mailkvittering indeholder oplysninger om cvr-nr/p-nr 
 • Søgning på afstand – kigger nu på alle undervisningssteder, dvs. hvis noget af undervisningen findes i en anden region, så vil hold dukke op under både den ene og den anden region (i accordion undervisningsdage) kan man se undervisningssteder de enkelte dage
 • Hvis et hold indeholder flere fag, så viser vi ikke længere ”kursuspakke” men ”flere kurser”


I forbindelse med opdateringen er der introduceret en fejl som gør, at der bliver vist 0 dages varighed og "Gratis" i holdlisten. Vi arbejder på, at få dette rettet så hurtigt som muligt.

På Styrelsen for It og Lærings (STIL's) driftsinfoside kaldet driftsinfo.stil.dk, kan du tilmelde dig med e-mail og mobiltelefon, så du modtager driftsinfo-beskeder fra både STIL og STUK vedrørende Netprøver.dk.

Fremgangsmåde - tilmeld dig driftsbeskeder

 1. Gå til siden driftsinfo.stil.dk ved at følge dette link
 2. Klik på knappen 'Abonner' øverst til højre på siden
 3. Vælg din abonnementsmetode: E-mail eller SMS
  1. Sæt prik i 'Udvalgte tjenester'
  2. Skriv 'Prøver' i søgefeltet
  3. Sæt flueben ud for de tjenester, du gerne vil abonnere på, som vist i nedenstående eksempel:


   Skærmbillede fra driftsinfo.stil.dk der viser hvordan man vælger emnet Netprøver
 4. Tryk på 'Gem' knappen i bunden.

Du er nu tilmeldt driftsinfo om Netprøver fra STUK og STIL. Gentag processen for e-mail eller telefon, hvis du ønsker det.Der er fra skoleåret 2022/2023 indført nye undtagelseskoder i Karakterdatabasen. Undtagelseskoderne bruges ved den obligatoriske indberetning af standpunktskarakterer og prøvekarakterer til Børne-og Undervisningsministeriet.

I det følgende kan du læse mere om de nye undtagelseskoder.

Se også vejledningen Hvornår og hvordan skal man anvende undtagelseskoder? 

Undtagelseskoder for de obligatoriske prøver

Alle elever i grundskolen skal som udgangspunkt aflægge alle folkeskolens obligatoriske prøver. Kravet om, at eleverne skal aflægge alle de obligatoriske prøver, gælder for alle elever i grundskolen uanset, hvilken institutionstype elevens skole tilhører, medmindre der er tale om en fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller ungdomsskolens heltidsundervisning, der har meddelt ministeriet, at de ikke afholder folkeskolens prøver.


Obligatoriske prøver

På 9. klassetrin består de obligatoriske prøver af alle bundne prøver (inklusiv delprøver) samt de to udtræksfag som eleverne udtrækkes til på klasseniveau, mens den obligatoriske prøve på 8. klassetrin består af prøven i det praktisk/musisk valgfag.


Der kan dog være tilfælde, hvor en elev af forskellige årsager ikke aflægger en eller flere obligatoriske prøver eller fritages fra en sådan. Undtagelseskoderne skal i disse situationer anvendes til at angive, hvorfor eleven mangler en karakter i en eller flere af de obligatoriske prøver. Nedenfor fremgår listen over undtagelseskoder for prøvekaraktererne (se tabel 1).


Tabel 1 – Undtagelseskoder, som indberettes, hvis eleven ikke har aflagt prøve eller modtaget karakter.

81Ingen prøvekarakter da eleven ikke har modtaget undervisning i faget
84Bortvist fra en prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 43
85Prøvefritaget grundet utilstrækkelige danskkundskaber jf. prøvebekendtgørelsens § 39
86Prøvefritaget grundet kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning jf. prøvebekendtgørelsens § 40
87Udeblevet fra en obligatorisk prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 28
88Prøvefritaget grundet betydelig funktionsnedsættelse – jf. prøvebekendtgørelsens § 36
89Sygdom jf. prøvebekendtgørelsens § 18, stk. 1

Note: Koder markeret med fed angiver nye undtagelseskoder fra og med sommerens prøver 2022/2023. Kodenummeret angiver alene den bagvedliggende kode i Karakterdatabasen. Kontakt dit administrative system, hvis du er i tvivl, om hvordan koden betegnes i dit system.


Som tabel 1 viser, kan det fortsat angives om årsagen til en manglende prøvekarakter skyldes:

 • Prøvefritagelse (85, 86, 88): Eleven har fulgt undervisning i prøvefaget, men er blevet fritaget for aflæggelsen af prøven af skolelederen. Koderne refererer hver især til en af de tre årsager til prøvefritagelse jf. prøvebekendtgørelsen. Læs mere om prøvefritagelse her 
 • Udeblivelse (87): Eleven har fulgt undervisning i faget, men er ulovligt udeblevet fra prøven af andre årsager end sygdom.
 • Sygdom (89): Eleven har fulgt undervisning i faget, men var forhindret i prøveaflæggelse grundet sygdom.

Dertil kommer de to nye undtagelseskoder som gør det muligt at angive om årsagen til en manglende prøvekarakter skyldes:

 • Bortvisning (84): Eleven har fulgt undervisning og er mødt op til prøven, men blev bortvist fx grundet forsøg på snyd.
 • Ikke modtaget undervisning i faget (81): Eleven har ikke modtaget undervisning i faget. Fx grundet fritagelse fra undervisning eller særligt tilrettelagt skoleforløb.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at elever på 8. og 9. klassetrin indberettes med en karakter eller undtagelseskode for samtlige obligatoriske prøver (og delprøver) på klassetrinnet. Elever som ikke er indberettet med en karakter eller undtagelseskode i de obligatoriske prøver, er et fokuspunkt for Styrelsen for It og Lærings (STIL) opfølgning på indberetningen af prøvekarakter, samt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) tilsynsarbejde.

Ved særlige tilfælde, hvor der kan være tvivl om hvilken undtagelseskoder, der skal benyttes, kan STIL/STUK kontaktes på nedenstående kontaktoplysninger.

Undtagelseskoder for manglende standpunktskarakterer

På 8., 9. og 10. klassetrin får alle elever standpunktskarakterer eller udtalelse i de fag, som eleverne har modtaget undervisning i eller har været tilmeldt. For elever, der modtager specialundervisning, er der eksempelvis særlige regler, som gør det muligt at erstatte standpunktskarakteren med en udtalelse. Der kan være tilfælde, som medfører, at en elev ikke modtager standpunktskarakterer i et eller flere fag. Undtagelseskoderne skal i disse situationer anvendes til at angive, hvorfor eleven mangler en standpunktskarakter. Nedenfor fremgår listen over undtagelseskoder for standpunktskarakterer (se tabel 2).


Tabel 2 – Undtagelseskoder, som kan indberettes i stedet for standpunktskarakterer

91Eleven har fulgt faget men standpunktskarakteren er erstattet af en skriftlig udtalelse, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 14
96Fritaget for undervisning i faget for specialundervisningselever med et støttebehov over 9 timer, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 13
97Fritaget for undervisning i faget for elever som opfylder undervisningspligten gennem erhvervspraktik eller andet forløb, eller specifikt er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. fremmedsprog jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, §33 stk. 4-7, §6 stk. 2, §5 stk. 3
98Skolen underviser ikke i faget

Note: Koder markeret med fed angiver nye undtagelseskoder fra og med afgivelse af standpunktskarakter i anden halvdel af skoleåret 2022/2023. Kodenummeret angiver alene den bagvedliggende kode i Karakterdatabasen. Kontakt dit administrative system, hvis du er i tvivl om hvordan koden betegnes i dit system.


Yderligere information

Krav om indberetning

Skolen skal indberette prøvekarakterer til Karakterdatabasen jf. Prøvebekendtgørelsen § 64. Læs mere om indberetning af prøvekarakterer her. Regelgrundlaget for standpunktskarakterer fremgår af folkeskoleloven § 13, stk. 5 og 6, og § 19h, stk. 3, prøvebekendtgørelsen, bilag 3 og karakterbekendtgørelsen. Læs mere om standpunktskarakterer her

Hvornår kan/skal jeg bruge de nye koder?

De nye koder for manglende indberetning af prøvekarakter skal anvendes ved indberetning af karakterer i sommeren 2023. For standpunktskarakterer er det allerede nu muligt at anvende de nye undtagelseskoder ved direkte indtastning i Karakterdatabasen. Indberetter du i stedet via et studieadministrativt system skal du kontakte din systemleverandør mht., hvornår du kan anvende de nye undtagelseskoder. Undtagelseskoderne kan i dit studieadministrative system have en anden kode end angivet i tabel 1. I det tilfælde bedes du kontakte din systemleverandørerne for at få opgivet hvilke koder, du i stedet skal bruge. Sy-stemleverandørerne er orienteret om de nye undtagelseskoder.

Indberetning af karakter og undtagelseskoder for privatister

Elever, der går i en prøvefri skole eller modtager undervisning derhjemme, kan gå til prøve som privatister. Det er den prøveafholdende skoleleders ansvar at indberette prøvekarakterer for disse elever med klassetypen privatist. Der gælder i udgangspunkt samme regler for privatister som øvrige elever ift. prøveaflæggelse. Derfor skal der også indberettes en status eller prøvekarakter i alle de obligatoriske prøver for privatister. Læs mere om privatister her.

Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt prøvebeviser for 9. og 10. klasse

Der er ikke ændret på, hvilke oplysninger der skal fremgå af de forskellige beviser. Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt beviser for 9. eller 10. klasse vil ikke blive påvirket af de nye undtagelseskoder og vil således ligne beviser fra tidligere årgange. Det er dog vigtigt at understrege at elever, der er registeret med en eller flere undtagelseskoder i stedet for en prøvekarakter i et af de obligatorisk fag ikke kan få et EKS9 bevis (Bevis for folkeskolens afgangseksamen).

Har du spørgsmål?

Forcensurprøverne 2023 afvikles fra og med d. 11. april til og med d. 24. april på testogprøver.dk.

Rent teknisk er booking og afvikling af forcensur ikke anderledes end sommerprøverne. Det er eksempelvis kun ledere på de udtrukne skoler, der har adgang til at booke forcensurprøver, imens enhver lærer på skolerne kan afvikle dem på prøvedagen.

Lige som sommerens udtræksfag er forcensurfagene også hemmelige, så lærere kan ikke se bookingerne før selve prøvedagen.

Det materiale der skal bruges til forcensurprøverne er tilgængelige i Filkassen. Alle skoler der skal deltage i forcensur har modtaget et brev fra STUK med link til Filkassen, i forbindelse med at de blev udtrukket. Det samme materiale er midlertidigt fjernet fra Prøvebanken.dk indtil forcensurprøverne er afviklet.

Resultaterne af forcensur bliver tilgængelige for skolerne dagen efter prøvens afvikling.

I dag ser det sådan her ud, når du skal logge ind med Unilogin:

Gammel Unilogin broker

Efter d. 24. april vil det se sådan her ud: 

Ny Unilogin broker

Hvad betyder det for mig? 

 • Hvis du logger ind med Unilogin IdP skal du vælge Unilogin inden du kan taste dit brugernavn
 • Hvis du logger ind med en anden IdP skal du vælge "Lokalt login" og finde din IdP på listen
 • Du kan ikke længere vælge en anden IdP ved at bruge "@" efter dit brugernavn i Unilogin IdP

Ordforklaring

IdP
IdP står for Identity Provider. En IdP er en service der bekræfter identiteten på den bruger der logger ind. Den synlige del af Unilogin IdP er felterne til indtastning af brugernavn og adgangskode. Nogle kommuner og institutioner har valgt at tilbyde en lokal loginløsning - det kalder vi en lokal IdP.

Broker
Når du logger på Unilogin kan du vælge at logge ind på forskellige måder. Det er fordi Unilogin er en broker som kan "mægle" mellem forskellige IdPer. Med Unilogin brokeren kan du vælge at logge på via Unilogin IdP, NemLog-in eller en lokal IdP. 


Du kan læse mere om denne ændring på siden Releases

Kommende ændringer i Unilogin

Unilogins nærmeste fremtid byder på flere ændringer, som vil få betydning for dit arbejde som brugeradministrator/administrativt personale, leverandør, kommunalt ansat mv.

I denne artikel kan du få et overblik over alle ændringer, samt finde links til mere detaljerede artikler hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukke, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer. 

Læs mere om lukningen af Unilogin brugeradministration

Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Fremadrettet får nye brugere ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal medarbejdere selv aktivere deres bruger og for elever kan forældre eller skolens brugeradministrator aktivere brugernavnet.

Ligeledes får nye brugere ikke længere en initial adgangskode, men skal selv lave en adgangskode med MitID, eller spørge forældre eller skolens brugeradministrator om hjælp.

Læs mere om den nye proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

UniID ændrer format og afkobles fra brugernavn

KOMMUNER LEVERANDØRER BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Nye brugere i Unilogin vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Læs mere om afkobling af Unilogin brugernavn og UniID

Ændringer i givadgang.uni-login.dk

LEVERANDØRER

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer, blandt andet at adgang til Givadgang fremadrettet styres af rettigheder tildelt i NemLog-in.

Læs mere om ændringerne i Givadgang

Siden 'mit.uni-login.dk' lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Som følge af ovenstående databasenedlæggelse vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.

Det er nu blevet muligt at søge på emner i kursussøgningen, så du fx kan søge på: Kommunikation, ledelse, BAB, varmt arbejde, GLU, Den grundlæggende lederuddannelse osv., og få vist liste med kurser, som er knyttet til ”emneordet”.

Hvis søgning på et emne ikke giver resultater, så prøv at fjerne filtrene ”Vis kun kurser med hold” og ”Gyldig tilmeldingsfrist”.

Nu kan du som lærer og leder se testresultaterne for hele landet i matematik og læsning, del 1 og 2, på samme side, som du har kunnet se de enkelte elevers og klassens resultater. Det betyder, at du nu kan se, hvordan din/e klasse/r ligger i forhold til elever på folkeskoler i resten af landet

Vejledningen til overgangstestene her på viden.stil.dk er nu opdateret med de ændrede skærmbilleder - se denne side om testresultater.


Øvrig information om Folkeskolens Nationale Overgangstest

Ifølge bekendtgørelsen om Folkeskolens Nationale Overgangstest https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 skal de obligatoriske overgangstest gennemføres i første del af skoleåret.
Det betyder, at de obligatoriske test næste gang skal gennemføres:

Dansk, læsning 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse i uge 35-37 (mandag den 28. august til og med fredag den 15. september) 2023
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse i uge 38-40 (mandag den 18. september til og med fredag den 6. oktober) 2023

Der skal ikke bookes tid til testene, så du kan logge ind i systemet via www.testogprøver.dk med din klasse, når det passer ind i de to nævnte perioder.

Find teknisk vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest her - inkl. demovideo - på viden.stil.dk

Find de faglige vejledninger til lærere, forældre og elever m.m. her på uvm.dk

Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

På disse sider vejledes nu både om de nye obligatoriske overgangstest i dansk (læsning) og matematik og om de frivillige, adaptive nationale test i
engelsk, dansk som andetsprog, fysik/kemi, biologi og geografi, som skolerne kan gennemføre i skoleårene 2022/23 til og med skoleåret 2025/26.

Hvem er det relevant for?

Hvis du er én af de skoler i Esbjerg eller Holbæk kommune der er omfattet af ordningen om forsøgsprøver jf. lov om velfærdsaftaler, skal du til at indberette jeres elever manuelt i karakterdatabasen. Sandsynligvis, for første gang. Vi har derfor lavet en ny vejledning som forhåbentlig kan guide jer igennem. Hvis du alligevel syns du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte supporten.

Se vejledningen i fuld størrelseManuel indberetning kan kun foretages af skoler, som ikke er understøttet af et administrativt system til at sende karakterer, og kræver en dataaftale med STIL.

→ Anmodning om manuel indberetning til Karakterdatabasen.

1) Log på og vælg 'Indberet'

Først skal du logge ind på karakterdatabasen, og vælger "Indberet" i topmenuen. Det kræver at du har den rigtige rettighed på din medarbejdersignatur, at signaturen er CPR-valideret, samt at skolen har en databehandleraftale med STIL som er godkendt på tilslutning.stil.dk.

Se her hvordan du får adgang til at indberette manuelt


2) Indtast fællesoplysninger

Vælg hvad du ønsker at indberette

Standpunktskarakterer, prøvekarakterer eller bevis

Vælg institution

Indtast evt. institutionsnummer hvis der ikke dukker noget på på navnet

Vælg skoleår

Bemærk, du skal vælge det skoleår eleven har modtaget undervisning i det/de pågældende fag. Hvis du fx indberetter karakterer for et fag, som eleven fulgte i 2021/2022, så er dette skoleåret du skal vælge.

Vælg klassetrin

Bemærk, du skal vælge det klassetrin, hvorpå eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag. Hvis du fx indberette karakterer for et fag, som eleven fulgte i 8. klasse, så er dette klassetrinnet du skal vælge. Også selvom eleven går i 9. eller 10. klasse på indberetningstidspunktet.

Vælg klassetype

Hvis du er i tvivl om hvilken type din klasse høre under, kontakt venligst Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for afklaring herom.

Indtast klassebetegnelse (fx 9D)

Feltet er til fritekst (dvs. skriv hvad du vil), og er til for, at I nemmere kan holde styr på jeres klasser. 

Vælg fag

Hvis alle elevens karakterer skal indberettes (hvilket oftest vil være tilfældet), er det nemmeste at vælge "Alle fag" 

Når alle felter er udfyldt, kan du trykke "Næste" 

3-a) Indtast elevoplysninger | Karakterindberetning

Indtast elevens CPR-nummer, og tryk herefter på "Hent Oplysninger".

Hvis det er første gang du indberetter på eleven, skal du herefter også indtaste for- og efternavn. 

Indtast elevens karakterer

 • Standpunktskarakterer gives for de fag eleven har haft undervisning i.
 • Prøvekarakterer gives for alle de fag eleven har været oppe til prøve i.
 • Bemærk, at felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes. 
 • Tidligere indtastede standpunktskarakterer i samme skoleår overskrives, når der indtastes nye karakterer i faget.
 • Hvis en elev er fritaget for karakterer i faget, skal du indtaste den relevante fritagelseskode.

Se alle Karakterværdier og fritagelseskoder

Læs mere om Prøvekarakterer i 8.-9.-10. klasse | hvilke prøvekarakterer skal indberettes?

Vær opmærksom på fagniveauer og prøveform.

FP8, FP9 og FP10 henviser til fagets niveau - mere specifikt, om faget afsluttes på 8., 9. eller 10. klassetrin. Det er derfor naturligt at elever i 8. eller 10. klasse skal have karakterer i et eller flere FP9 fag. Der vil derfor stå 'FP9, Bundne prøvefag', også når du taster for elever på 8. eller 10. klassetrin.

De mulige kategorier er:

  • FP8, Bundne prøvefag (obligatoriske fag der afsluttes efter 8. klasse)
  • FP9, Bundne prøvefag (obligatoriske fag der afsluttes efter 9. klasse)
  • FP9, Prøvefag til udtræk (Fag i den naturvidenskabelige og samfundsfaglige fagblok, hvorfra de to udtræksprøver trækkes)
  • FP9, Frivilligt prøvefag (fag der afsluttes efter 9. klasse, og som ikke er obligatoriske at aflægge prøve i)
  • FP10, Frivilligt prøvefag (fag der afsluttes efter 10. klasse, og som ikke er obligatoriske at aflægge prøve i)

3-b) Indtast elevoplysninger | Bevisindberetning

Indtast elevens CPR-nummer, og tryk herefter på "Hent Oplysninger".

Hvis det er første gang du indberetter på eleven, skal du herefter også indtaste for- og efternavn. 

Vælg bevistype og indtast elevens vægtede gennemsnit

 • 9.-klassebevis (PRB9), er et bevis for elevens resultater i 9. klasse. Beviset bruges typisk, hvis eleven ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Bevis for folkeskolens afgangseksamen (EKS9), er et bevis på at eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Bevis for elever der udskrives efter 7. klassetrin (EFT7), gives som bevis på de opnåede resultater til elever der forlader skolen.
 • 10.-klassebevis (AFG10) er et bevis på elevens resultater i 10. klasse. Det er ikke unormalt, at 10. klasses elever prøver at forbedre resultatet af deres folkeskolens afgangseksamen ved at tage FP9 fag i 10. klasse.

→ Beviser - EKS9, PRB9, AFG10, EFT7 | Hvad skal beviset indeholde?

→ Beregning af gennemsnit

 • Gennemsnit er kun påkrævet for bevis for folkeskolens afgangseksamen.
 • Beviser af den samme bevistype i samme skoleår skal annulleres, før der kan indberettes et nyt.

Indtast karaktererne for de fag, eleven har fået karakterer i

Hvis der tidligere er indberettet standpunktskarakterer og/eller prøvekarakterer vil disse automatisk følge med over i beviset. Felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes

3-c) Særligt for indberetning af forsøgsprøver

Forsøgsprøver tilføjes i det trin der hedder "Elevoplysninger", hvor alle elevens karakterer påføres.

For at indberette forsøgsprøver er der især to ting du skal være opmærksom på:

Du skal selv navngive faget

Forsøgsprøver har et tekstfelt under navnet. Her kan du skrive fagets navn, fx "Kitesurfing". Det navn vil fremgå af elevens bevis. Hvis feltet efterlades tomt, anvendes automatisk navnet "Forsøgsprøve jf. lov om velfærdsaftaler"   

Hvilket felt du skal vælge afhænger af, hvilket fag forsøgsprøven erstatter.

Der vil typisk være flere felter til at indtaste en forsøgsprøve, som alle ser ens ud. Men det er feltets placering du skal være opmærksom på. Et felt til indtastning af en forsøgsprøve vil nemlig være placeret under de fag, som prøven kan erstatte.

På billedet herunder, ses forsøgsprøver i den kategori der hedder FP9, prøvefag til udtræk.

1) felt nummer et skal anvendes, hvis forsøgsprøven erstatter et fag fra den samfundsfaglige fagblok (oplistet over forsøgsprøve-felt nr. 1)

2) felt nummer to skal anvendes, hvis forsøgsprøven erstatter et fag fra den naturvidenskabelige fagblok (oplistet over forsøgsprøve-felt nr. 2) 

4) Kontroller resuméet og vælg næste indberetning

Kontroller oprettelsesresuméet

Hvis du opdager fejl, skal du gå tilbage og rette dem. Hvis alle oplysninger er korrekte, klik på 'Indberet'.

(tick) Karaktererne eller beviset er nu indberettet

Hvis den næste elev du vil indberette går i samme klasse, tryk på knappen "Ny oprettelse - Elev fra samme klasse"

Derved genanvendes fællesoplysningerne så du ikke behøver taste dem ind igen, og du kommer direkte til Elevoplysninger. Hvis du skal videre til næste klasse, kan du blot trykke "Ny oprettelse".

Vejledning til rettelser eller sletning af indberettede beviser og karakterer

Rettelser til karakterer og beviser

Hvis der tidligere er indberettet en eller flere karakterer, som I ønsker at ændre, skal den manuelle indberetning foretages igen, hvorved karaktererne bliver opdateret.

Hvis du ønsker at ændre et bevis, foregår det ved at du sletter det eksisterende bevis, og herefter indberetter et nyt - se fremgangmåde herunder.

Hvis der tidligere er overført karakterer via et elevadministrativt system, er det ikke muligt at indberette manuelt. Benyt i stedet det elevadministrative system igen, til at overføre nye oplysninger.

Slet karakterer/bevis, som er indberettet manuelt

Hvis du indberetter manuelt i Karakterdatabasen.dk og gerne vil slette en karakter eller et bevis, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. 

 1. Log på karakterdatabasen.dk
 2. Vælg fanen 'Opslag' 
 3. Vælg karakterer eller bevis under 'Opslag'
 4. Søg elev frem via CPR-nummer
 5. Markerer med flueben i højre side, hvilke der skal slettes
 6. Tryk på knappen 'Slet valgte karakterer/bevis' i bunden til højre
 7. Ved pop-up vindue skal du godkende sletning med tryk på knappen 'Slet karakterer/bevis'.

Herefter er karakterer/bevis slettet. Drejer det sig om beviser, kan nye beviser indtastes/indsendes efterfølgende.

Billedet i det nedenstående viser et eksempel på sletning af karakterer:

Billedet viser et eksempel på sletning af karakterer, hvor der kan foretages en søgning på det, du ønsker at slette.

Knappen Slet karakterer

Nedenstående billede viser pop-up vinduet, der fremkommer ifm. at sletningen skal godkendes ved tryk på knappen 'Slet karakterer' (trin nr. 7).

På billedet ses det pop-up vindue og heri knappen Slet karakterer, som du skal trykke på for at godkende sletning.


Indberetter du fra et administrativt system?

OBS: Hvis du indberetter fra et administrativt system, skal du altid slette via dit eget system.Se video-eksempel


STIL arbejder løbende med videreudvikling af Sprogvurdering.dk og fra november 2022, er der nye funktioner til både kommunalt ansatte og ansatte på skoler og i dagtilbud. De nye funktioner er centreret omkring at give bedre muligheder for at arbejde med data på både individ- og gruppeniveau.

Nye datavisninger

De nye datavisninger dækker tre niveauer:

 • Kommunalt niveau: Her vises samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder), samt for de enkelte deltest, som sprogvurderingerne består af. Du får også vist de samlede resultater for de enkelte daginstitutioner, enheder i daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen. Derudover kan du få et overblik over, hvor mange børn i kommunen, der er sprogvurderet.
 • Skole-/dagtilbudsniveau: Her vises de samlede resultater for den enkelte daginstitution, enhed i daginstitution, den enkelte dagpleje/den enkelte skole svarende til de data, der vises på kommunalt niveau.
 • Børne/elevniveau: Her vises en oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progression i de tilfælde, hvor der er foretaget flere sprogvurderinger af barnet i forskellige aldre, både på de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og i de enkelte deltest.

Login for kommunale brugere

Som noget helt nyt bliver det nu også muligt for kommunale brugere at logge ind på Sprogvurdering.dk og få adgang til data for hele kommunen. Denne nye mulighed erstatter den tidligere løsning, hvor kommunalt ansatte skulle tilknyttes igennem institutionernes administrative system, for at kunne se data på den enkelte institution.

Når man logger ind som kommunebruger, skal man bruge NemID/MitID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer. Medarbejdersignaturen skal oprettes af kommunens Nemlogin administrator, som også skal tildele kommunebrugeren de relevante rettigheder. Rettighederne svarer til den rolle, brugeren skal have. Der kan vælges mellem 2 forskellige rettigheder:

 • Ansvarlig for sprogvurdering (testansvarlig): Benyttes af de personer i kommunen, som foretager sprogvurdering af børn og/eller har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå sprogvurderingsresultater for det enkelte barn/den enkelte elev.
 • Ansvarlig for opfølgning på data (Opfølgningsansvarlig): Benyttes af de personer, som arbejder med statistik, rapportering og politikerbetjening i kommunen, og som ikke har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå navne og cpr-numre på børn, der er sprogvurderet.

Når medarbejdersignaturen har fået tildelt en rettighed, er man klar til at logge på.

Vejledninger og support

Find mere hjælp og information om de udstillede data i STILs Vejledninger om Sprogvurdering.

Ved tekniske spørgsmål kontakt supporten ved Styrelsen for it og læring skriftligt via webformular, eller på telefon 70 21 21 55