Breadcrumbs

Blog

Til at understøtte sundhedsmyndighedernes arbejde med at vurdere smitteudvikling for COVID-19 i samfundet og understøtte regeringens beslutninger i forhold til genåbning af samfundet etablerer Styrelsen for It og Læring en ny indberetningsløsning om fysisk fremmøde blandt elever og personale.

På denne side kan du få svar på de spørgsmål som måtte opstå, i forbindelse med indberetningen.

FAQ om indberetning af fysisk fremmøde efter genåbningen den 15. april 2020, COVID-19

Fælles

Hvorfor skal der indberettes oplysninger om fysisk fremmøde for børn, elever og personale på dagtilbud og grundskoler efter genåbningen den 15. april 2020?

Styrelsen for It og Læring bistår Sundhedsstyrelsen med indsamling af oplysninger om fremmøde i dagtilbud og grundskoler efter genåbningen d. 15. april 2020. Oplysninger tilgår Modelgruppen for COVID-19, der er forankret under Statens Serum Institut og laver løbende prognoser for smittens udvikling i Danmark. Oplysningerne er nødvendige for at vurdere effekten af genåbningen og mulighederne for at ændre restriktionsniveauet bredere i Danmark.

Hvilke institutioner skal indberette oplysninger om fysisk fremmøde?

Alle grundskoler skal indberette oplysninger om fysisk fremmøde for elever og personale. Skolerne vil modtage en mail med et link til en indberetnings-side hver uge.
Kommunerne skal indberette oplysninger om fremmøde af børn og personale for alle deres kommunale dagtilbud inklusiv dagplejere. Kommunerne skal endvidere angive antallet af børn med bopæl i deres kommune, der er indskrevet i et privat dagtilbud eller selvejende daginstitutioner.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Der skal indberettes oplysninger om det fysiske fremmøde for alle børn, elever og personale på skolen eller i dagtilbuddet.

For skoler der også har dagtilbud på deres matrikel skal skolen kun indberette oplysninger om elever og personale i skolen. Oplysningerne om børn og personale i dagtilbuddet håndteres af kommunerne. Dette gælder også for de private tilbud, se svar om hvad der skal indberettes for de private og selvejende dagtilbud ovenfor.

Hvordan skal fysisk fremmødte elever forstås?

Fysisk fremmødte elever og børn omfatter alene de elever og børn, der har været fysisk til stede på skolen eller i dagtilbuddet på den pågældende dag. Elever, der modtager fjernundervisning, skal dermed ikke tælle med som fremmødte.

Skal personalet tælles i årsværk eller hoveder og hvilke faggrupper er omfattet?

Personaleantallet angives som antal personer forstået som antal hoveder og ikke fx antal årsværk. Det omfatter alle faggrupper med ansættelse på den specifikke skoleafdeling eller dagtilbud, og kan således omfatte lærere og pædagoger, pædagogmedhjælpere samt ledelse, administration, køkken-, rengørings- og servicepersonale m.fl. Det omfatter både fastansat personale og vikarer på såvel fuld tid som deltid.

Skal planlagt fravær for personalet også registreres?

Nej det er kun personale med ikke-planlagt fravær fx grundet sygdom (ikke begrænset til COVID-19), uden at dette har været planlagt fra skolelederens eller dagtilbudslederens side, der skal registreres. Personale med planlagt fravær – fx personale, der holder ferie eller ikke er indkaldt til at møde op den pågældende dag – skal ikke tælles med i registreringen.

Hvornår er der tale om ikke planlagt fravær for personalet?

Når personalet der skulle være mødt ind den pågældende dag ikke møder ind. Dette vil eksempelvis være på grund af sygemelding om morgenen.

Kan jeg udfylde registreringsskemaet ad flere omgange?

Registreringsskemaet kan tilgås igen og igen. I skal blot trykke på linket i mailen I har modtaget. Det er først efter tryk på 'afslut' at de indtastede oplysninger sendes til Styrelsen for IT og Læring.

Vær opmærksom på, at linket i mailen er unikt og derfor ikke skal deles med andre afdelinger eller skoler

Kan kommuner og skoler få en udskift af deres indberetning?

Fra uge 17 kan kommuner og skoler få en udskift af deres indberetning. Dette gøres ved at klikke på det lille printer ikon  på den sidste side i indberetningen inden der klikkes på ”Afslut”.

Dagtilbud

Hvad skal indberettes for de private og selvejende dagtilbud?

For de private og selvejende dagtilbud skal der indberettes oplysninger om antal børn, med bopæl i kommunen, der går i et privat eller selvejende dagtilbud. 

Grundskole

Skal almindelig fravær stadig registreres for de kommunale grundskoler?

Ja, skolerne skal stadig registrere elevernes fravær. Skolerne tilrettelægger selv registreringen, men indberetter ikke fraværet til kommunalbestyrelsen. For yderligere information om fravær henvises der til børne- og undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen.

Skal jeg indberette vuggestue- og børnehavebørn, hvis min skole har én eller begge af disse tilbud tilknyttet?

Nej, ved de skoletilbud, hvor der også er tilknyttet en vuggestue eller børnehave, er det kun børn indskrevet i skoletilbuddet, der indberettes for.

Hvad med elever, der modtager fjernundervisning og personale, der un-derviser fra hjemmet?

Disse elever og dette personale skal ikke indgå i indberetningen som fremmødte. De elever der modtager og følger fjernundervisning får efter gældende retningslinjer ikke fravær i den normale fraværsindberetning.

Hvis en lærer, der udelukkende underviser klasser, der ikke er omfattet af genåbningen, og arbejder hjemmefra bliver kaldt ind som vikar og fysisk møder på skolen, skal den pågældende lærer tælle med i indberetningen.

Hvad med elever der ikke møder i skole og som ikke modtager fjernundervisning?

Disse elever skal ikke indgå i indberetningen om fremmøde.

Hvordan skal børn der går i specialklasser indberettes?

Antal fremmødte specialklasseelever skal registreres samlet uden klassetrin.

Når vi spørger til specialklasseelever, er det ikke elever, der er inkluderet i normalklasser, men kun de elever der går i rene specialklasser. Elever der er inkluderet i normalklasserne skal tælles med som normalklasseelever. Fra uge 17 er der mulighed for at indberette oplysninger om elever i rene specialklasser.

Hvad menes der med skolestartere?

Med skolestartere menes elever, der starter i 0.klasse til næste år, men officielt er startet i SFO/forskole.

Kan vi bruge fraværsregistreringerne til at finde antallet af fysisk fremmødte elever?

Gode og retvisende fraværsregistreringer kan være en stor hjælp, når antallet af fysisk fremmødte elever skal opgøres.

Imidlertid registreres elever, der modtager fjernundervisning, som værende til stede (ved undervisningen) og ikke som fraværende. Da elever, der modtager fjernundervisning, ikke er fysisk til stede på skolen, er fraværsregistreringerne derfor ikke i sig selv nok til at kunne opgøre antallet af fysisk fremmødte elever.

Hvis fraværsregistreringerne er tilstrækkeligt gode på jeres skole, kan de fysisk fremmødte elever dog opgøres med god brug af disse registreringer. Det eneste der kræves udover fraværsregistreringer er kendskab til, hvor mange elever der samlet er indskrevet elever på skolen på et klassetrin samt antallet af elever på samme klassetrin, der modtager fjernundervisning pr. dag.

Hvis der eksempelvis samlet er 70 elever indskrevet på 1. klassetrin, og der på en dag er registreret 5 elever med fravær, og 8 elever derudover har modtaget fjernundervisning, så vil der som udgangspunkt i alt have været 57 elever med fysisk fremmøde elever på 1. klassetrin den pågældende dag (70 ÷ 5 ÷ 8 = 57).

Hvis det noteres ned for hver dag og hvert klassetrin, hvor mange elever, der modtager fjernundervisning, kan de øvrige nødvendige oplysninger til at opgøre antallet af fysisk fremmødte således blive fundet i eksisterende registreringer om antal fraværende pr. dag og antal indskrevne.

Hvordan kan vi lettest opgøre antallet af antal fysisk fremmøde elever?

Ved at notere ned for hver dag og hvert klassetrin, hvor mange elever, der modtager fjernundervisning, så kan antallet af fysisk fremmødte elever let opgøres.

Det forudsætter dog, at I har gode og retvisende fraværsregistreringer, og at I kender antallet af elever indskrevet på skolen for hvert klassetrin.

Hvis der eksempelvis samlet er 70 elever indskrevet på 1. klassetrin, og der på en dag er registreret 5 elever med fravær, og 8 elever derudover har modtaget fjernundervisning, så vil der som udgangspunkt i alt have været 57 elever med fysisk fremmøde elever på 1. klassetrin den pågældende dag (70 ÷ 5 ÷ 8 = 57).

Hvorfor kan vi ikke bare bruge de eksisterende fraværsregistreringer for elever?

Gode og retvisende fraværsregistreringer kan være en stor hjælp, når antallet af fysisk fremmødte elever skal opgøres.

Imidlertid registreres elever, der modtager fjernundervisning, som værende til stede (ved undervisningen) og ikke som fraværende. Da elever, der modtager fjernundervisning, ikke er fysisk til stede på skolen, er fraværsregistreringerne derfor ikke i sig selv nok til at kunne opgøre antallet af fysisk fremmødte elever.

Vi har i øjeblikket ikke kendskab til, oplysninger om, hvor mange elever på hver skole, der modtager fjernundervisning, og de mest almindelige it-systemer på skoleområdet giver ikke i øjeblikket mulighed for at notere dette.

Styrelsen for It og Læring og KL arbejder tæt sammen med centrale it-leverandører for at undersøge muligheder for at styrke systemunderstøttelsen for indberetningen af fremmødet på for skoler og dagtilbud. Vi håber, at dette hurtigst mulige kan føre til, at byrden forbundet med at gennemføre denne indberetning vil blive mindsket.

Skal skoler uden fremmødte elever indberette hver uge?

Ja skoler uden fremmødte elever som for eksempel efterskoler skal også indberette hver uge og angive, at de ikke er omfattet af genåbningen.


Udsendte mails og materiale

Brugere, som benytter Unilogin, skal skifte adgangskode inden den 10.-12. juni. Brugere i  3. og 6. klasse vil dog ikke være omfattet af dette skift af adgangskode, da de som følge af adgangskodepolitikken skal have en ny adgangskode umiddelbart efter sommerferien. Ligeledes vil skift heller ikke være nødvendigt for de brugere der allerede har skiftetadgangskode i perioden efter lanceringen af det nye Unilogin.

Nedenfor har svarer vi på de mest almindeligs spørgsmål vedrørende adgangskodeskift.

Vær opmærksom på, at nedenstående kun omhandler Unilogin og ikke lokale loginløsninger (lokale IdP). For spørgsmål vedrørende lokale loginløsning, skal loginløsningsleverandøren kontaktes.

For flere spørgsmål om det nye Unilogin, se denne side

Generelle spørgsmål

Hvorfor skal jeg skifte min adgangskode?

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du skifte adgangskode. Din nuværende adgangskode kan være kendt af lærere eller andet pædagogisk personale på din institution. Din nye kode er din private kode som ikke kendes af andre end dig og dermed heller ikke af lærere eller pædagogisk personale på din institution.

Hvordan får jeg en ny kode?

Du kan vælge selv at få en ny kode nu. Når du logger ind med dit Unilogin, vil du få en besked om at din kode snart udløber. I forbindelse med den besked, kan du vælge at vente med at skifte kode, eller at skifte koden nu.

Indenfor kort tid vil du dog blive tvunget til at skifte adgangskode og muligheden for at vente med at skifte forsvinder. Da vil du få tildelt en ny adgangskode.

 • For elever i indskolingen består den tildelte kode af fire billeder.
 • For elever på mellem trin består den tildelte kode af to sammensatte ord
 • For elever i udskolingen samt for voksne, består koden af to sammensatte ord samt to tal.
Kan jeg selv vælge en adgangskode?

Elever i indskolingen kan ikke selv vælge sine fire billeder.
Alle andre kan, når den nye adgangskode tildeles, vælge selv at bestemme sin adgangskode.
For alle brugere gælder det dog at kode kan skiftes senere, hvis der skulle opstå behov for det.

Hvad er reglerne for min nye adgangskode?

Din nye adgangskode kan bestå af alle tegn og alle bogstaver, også æ, ø og å.

For mellemtrin elever skal koden bestå af mindst otte bogstaver og for alle andre af mindst otte bogstaver samt to tal.

Koden må ikke indeholde dit navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangkoder, f.eks. ordet 'password'. Adgangskoden må heller ikke være den samme som en af dine seneste fem valgte adgangskoder.

Hvis du bliver afvist med din ønskede adgangskode, kan du læse adgangskodeanbefalingerne fra Rådet for digital sikkerhed.

Kan vi udsætte adgangskodeskift?

Du vil i perioden frem til den 10.-12. juni, fortsat kunne udsætte dit adgangskodeskift, så længe det er muligt vil du få muligheden i forbindelse med dit log ind og kan vælge at vente til senere.

Når din adgangskode endelig udløber, vil valgmuligheden ikke længere fremgå i dit log ind, men du vil få tildelt en ny adgangskode.

Denne nye adgangskode, kan du, som mellemtrin elev eller ældre, selv vælge. Som indskolingselev vil dette ikke være en mulighed.

Hvis du har problemer

Jeg kan ikke huske min gamle adgangskode

Hvis du ikke kan huske din gamle adgangskode, kan du hente hjælpe i afsnittet ’Hvem kan hjælpe med at skifte adgangskoden?

Jeg kan ikke huske mit brugernavn?

Som elev skal du i udgangspunktet gå til din lærer for at få udleveret dit brugernavn, men dine forældre kan også finde det. Har du NemID, kan du også hjælpe dig selv.

Som medarbejder eller forælder kan du altid selv få dit brugernavn ved at bruge NemID.


 Jeg har NemID
 • Gå til en side med Unilogin - f.eks. mitunilogin.dk
 • Tryk på linket 'Jeg kender ikke mit brugernavn'
 • Følg anvisningerne og brug dit NemID til at få dine oplysninger.
 Få hjælp af dine forældre

Find hjælp i denne vejledning

Den nye adgangskode virker ikke, efter den er ændret

Hvis din adgangskode ikke virker efter at den er skiftet, kan det skyldes følgende:

 • At den kode du har indtastet ikke er korrekt
  • Få tildelt en ny adgangskode eller giv dig selv en ny adgangskode. Se afsnittet som ’Hvem kan hjælpe med at skifte adgangskode?
 • Du forsøger at logge ind på en lokal loginløsning
  • Hvis du benytter en lokal loginløsning, såkaldt lokal IdP, så vil dit adgangskodeskift ikke slå igennem til den lokale loginløsning. Adgangskodeskiftet vil alene være på Unilogin. Kontakt din lokale IT-ansvarlige hvis du er i tvivl.
Hvem kan hjælpe med at skifte adgangskoden?

Hvis du godt kan huske din nuværende adgangskode og ønsker at skifte den, kan du på adgangskodebilledet, klikke ’Få en ny adgangskode’ og følge vejledningen på skærmen.

Hvis du ikke kan huske din nuværende adgangskode

 For elever

Som elev kan du få hjælp til at få en ny adgangskode af din lærer eller en forælder. Har du NemID, kan du hjælpe dig selv til en ny adgangskode.

På adgangskodebilledet, kan få klikke ’Få en ny adgangskode’ og følge vejledningen på skærmen.

Når en lærer tildeler dig en ny adgangskode, har du fem minutter til at logge ind med dit brugernavn, hvorefter du vil få tildelt en ny adgangskode.

Som mellemtrin eller udskolingselev, kan du vælge en anden adgangskode end den tildelte.


En forælder kan hjælpe dig til en ny adgangskode med sit NemID. Hjælpen foregår på den skærm du arbejder ved, så din forælder skal være sammen med dig.

Din forælder kan finde hjælp i denne folder.

Har du NemID, kan du tildele dig selv en ny adgangskode. Hvis du ønsker det, kan du vælge en anden adgangskode end den tildelte.

 For medarbejdere

Som medarbejder kan du få tildelt en ny kode med NemID. På adgangskodebilledet, kan få klikke ’Få en ny adgangskode’ og følge vejledningen på skærmen.

 For forældre

Som forælder kan du få tildelt en ny kode med NemID. På adgangskodebilledet, kan få klikke ’Få en ny adgangskode’ og følge vejledningen på skærmen.

Kender du hverken dit brugernavn eller adgangskode, kan du finde dette via linket ’Jeg kender ikke mit brugernavn’ på brugernavnside. Du kan finde hjælp i denne folder

Hvorfor accepteres den kode jeg selv vælger ikke?

Koden må ikke indeholde dit navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangskoder, f.eks. ordet password. Adgangskoden må heller ikke være den sammen som en af dine seneste fem valgte adgangskoder.

Hvis du bliver afvist med dit ønskede ønske, kan du læse adgangskodeanbefalingerne fra Rådet for digital sikkerhed.

Jeg har flere spørgsmål, hvordan kontakter jeg supporten?

Der er flere måder, du kan kontakte STIL support. Inden du kontakter os, er det vigtigt, at du har kontrolleret, at fejlen ligger i Unilogin. Hvis fejlen er hos leverandøren af jeres administrative system, er det dem, du skal henvende dig til.

Har du brug for mere hjælp?
 Support til Unilogin

Ring på telefon

3587 8550

Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os


Trin-for-trin vejledninger

Trin-for-trin vejledninger til forældre


Trin-for-trin vejledninger til medarbejdere

På denne side kan du blandt andet læse mere om: Hvad betyder det nye Unilogin for brugerne? Hvad er Elevadgang? Hvordan skal en lærer hjælpe elever med at nulstille en adgangskode, hvordan hjælper en forælder sit barn med Unilogin adgangskode?

Indholdet er målrettet skolens brugeradministratorer, lærere og elever/studerende/børn.

Se også ny side om adgangskodeskift i Unilogin

Projektleder, It-ansvarlig, leverandør - tekniske informationer

Alle tekniske oplysninger om det nye Unilogin kan findes her.

Datoer og generelle spørgsmål

Hvornår skal vi skifte adgangskode?

Du kan skifte din Uniloginadgangskode når du vil.

Det planlagte tvunget skift af adgangskoder i Unilogin udskydes indtil situationen omkring coronavirus er normaliseret.

Se og bliv opdateret på driftsinfo

Læs mere om adgangskodeskift

Problemer med at logge ind

Gå til afsnittet for

For at finde svar på spørgsmål vedr. loginproblemer.

Hvor tit skal man skifte adgangskode?

Hvis du har mistanke om, at der er andre end dig selv som kender din adgangskode er det en god ide at skifte den med det samme.

Grundskoleelever

 • Når en elev går fra indskoling til mellemtrin, skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.
 • Når en elev går fra mellemtrin til udskoling, skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.
 • Efter 7. klasse skal koden skiftes en gang om året (365 dage). Den enkelte Unilogin-bruger modtager - inden udløbet - en varsling om, at adgangskoden snart skal skiftes.

Studerende på gymnasie eller lignende uddannelse

 • Studerende skal skifte deres adgangskode en gang om året (365 dage). Den enkelte Unilogin-bruger modtager - inden udløbet - en varsling om, at adgangskoden snart skal skiftes.

Ansatte og forældre

 • Ansatte og forældre skal skifte deres adgangskode en gang om året (365 dage). Den enkelte Unilogin-bruger modtager - inden udløbet - en varsling om, at adgangskoden snart skal skiftes.

Læs den fulde adgangskode politik her

Hvor finder man en helt ny brugers adgangskode?

Børn, elever og studerende (Eks. nye indskolingselever eller studerende der netop er blevet oprettet for første gang i Unilogin)

 • Unilogin brugeradministrator kan på ba.emu.dk>Mine brugere>Elevers Adgangskoder>vælge en klasse eller hold (der er også en søgefunktion)> finde elevernes adgangskoder, som kun kan bruges ved første login, listet til højre.
 • I nogle tilfælde vil adgangskoden (som kun kan bruges ved første login) også fremgå af det administrative system som brugeren er blevet oprettet i.

Medarbejder (som ikke er oprettet i Unilogin i forvejen)

 • Skal anvende sit NemID (Personligt eller medarbejdersignatur med CPR) til at skifte sin adgangskode.
 • En Unilogin brugeradministrator kan i en kort periode logge på ba.emu.dk>bestillingsoversigt og aflæse den nye medarbejders adgangskode (som kun kan bruges ved første login).
 • Har/vil medarbejder ikke anvende NemID - skal brugeradministrator kontakte STIL Support - se venligst denne vejledning.
 • I nogle tilfælde vil adgangskoden (som kun kan bruges ved første login) også fremgå af det administrative system som brugeren er blevet oprettet i.

Første indlogning

Når brugeren anvender sit nye Unilogin brugerid og adgangskode første gang, vil de blive bedt om at skifte adgangskode med det samme.  Denne udleverede adgangskode bliver også kaldt engangskode eller initialkode.

Hvad er elevadgang.unilogin.dk?

Elevadgang.unilogin.dk er en ny hjemmeside (tjeneste) udelukkende for medarbejdere. Det er på Elevadgang.unilogin.dk, at en pædagogisk medarbejder - eksempelvis en klasselærer kan hjælpe elever i egne klasser og hold med at:

 • Give adgang med et tilnærmet to-faktor login (det betyder at eleven får løftet sikkerhedsniveauet og kan arbejde indhold der er personfølsomt)
 • Se brugernavn
 • Hjælpe til at skifte adgangskode

En Unilogin brugeradministrator kan hjælpe alle elever med at:

 • Give adgang med et tilnærmet to-faktor login (det betyder at eleven får løftet sikkerhedsniveauet og kan arbejde indhold der er personfølsomt)
 • Se brugernavn
 • Hjælpe til at skifte adgangskode
 • Indstille adgangskodepolitik
 • Spærre adgangen med Unilogin brugernavn og adgangskode (IKKE spærring i lokale loginløsninger) for den enkelte elev

Bemærk

Som brugeradministrator skal du bruge den grå knap på forsiden, for at logge ind:

Hvornår og hvor kan man tilgå Elevadgang.unilogin.dk?

Der blev åbnet for Elevadgang.stil.dk den 23. januar 2020.

 • Allerede nu kan en brugeradministrator indstille elevers adgangskodepolitik for den enkelte elev. Så en indskolingselev f.eks. kan anvende adgangskodepolitik, der svarer til mellemtrinnet eller omvendt. Læs den fulde adgangskodepolitik her
Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Alle medarbejdere, der er registreret som lærer i en klasse i skolens elevadministrative system, vil have adgang til det nye elevadgang.unilogin.dk. En lærer har adgang til at se og administrere elever i egne klasser og hold. Dette styres via det administrative system på den enkelte skole.

En medarbejder med brugeradministratorrettighed har også mulighed for at logge ind på elevadgang.unilogin.dk og har samme muligheder som lærerne, blot på tværs af alle klasser/hold på institutionen. Dvs. de kan se alle eleverne.

Vær opmærksom på, at en brugeradministrator ikke længere vil kunne trække lister over adgangskoder, da adgangskoder er private.

Bemærk

Som brugeradministrator skal du bruge den grå knap på forsiden, for at logge ind:

Hvad er Lokal IdP (lokal loginløsning)?

En lokal IdP betyder egentlig en lokal loginløsning. Det vil sige at der anvendes et lokalt brugernavn og adgangskode.

Din skole/kommune kan have valgt, at du skal anvende lokal loginløsning fremfor Unilogins loginløsning.

 • Hvis du anvender lokal loginløsning, kan din skole/kommune oplyse jer om, hvordan det fungerer, altså hvilke brugernavn og adgangskoder i skal anvende i stedet for Unilogins og hvordan du kommer til den lokale loginløsning.
 • Man kan ikke anvende elevadgang.stil.dk til at hjælpe elever til at få ny adgangskode i en lokal loginløsning.
Hvordan logger man ind med lokal IdP (lokal loginløsning)?

Du kan logge ind med en lokal loginløsning på to måder

Gå til en side med Unilogin, f.eks. mitunilogin.

 • Login ved at vælg lokal loginløsning fra liste
  1. På loginbilledet skal du trykke på 'Log ind med f.eks. NemID'
  2. På næste side vil du se en liste over de kommuner og skoler som har egen lokale loginløsning. Vælg din på listen.

 • Login ved at indtaste brugernavn til lokal loginløsning direkte i loginbilledet
  1. I loginbilledet udfylder du Brugernavn med [brugernavn til lokal loginløsning]@[domæne].
  2. Tryk næste
  3. Du bliver sendt videre til den lokale loginløsning for indtastning af adgangskode.

Spørg din IT-ansvarlige på skolen/i kommunen, hvis du er i tvivl om hvordan du skal logge ind.

For elever/studerende/børn 

Jeg kan ikke logge ind?

Er du elev eller studerende og har brug for hjælp til dit Unilogin, skal du spørge din lærer eller nærmeste underviser som kan hjælpe dig videre.

Hvad sker der for mig som elev/studerende/barn?

Fra den 18. februar skal du logge ind med Unilogin på en ny måde.

I stedet for at skrive brugernavn og adgangskode i samme billede, skal du nu først indtaste dit brugernavn og trykke næste, og efterfølgende indtaste din adgangskode.

Du skal bruge det samme brugernavn og den adgangskode, du har i dag, for at logge ind.

Glemmer du din adgangskode til Unilogin, kan din lærer hjælpe dig.

For brugeradministratorer 

Problemer med at logge ind

Bemærk

Hvis skolen benytter lokal loginløsning - fx fra kommunen, skal I kontakte leverandøren heraf for at få hjælp (det kan fx være kommunes IT-afdeling).


Der kan opstå forskellige fejlbeskeder ved problemer med at logge ind med Unilogin. Se fejlbeskeden til venstre her under, og mulige årsager til højre.

FejlMulige årsager

Dit brugernavn blev ikke fundet

Prøv igen.

 Se billede af fejlen

Brugeren skriver forkert brugernavn

Hvis personen er over 15 og har NemID, kan man benytte "Jeg kender ikke mit brugernavn" fra login-forsiden, for at få vist sit brugernavn.

Brugeren er ikke oprettet i Unilogin

Undersøg om brugeren er registreret i skolens administrationssystem.

På ba.emu.dk kan du se, om brugeren er med i seneste import fra jeres administrationssystem ved at klikke

Import → Vis importerede → Vælg import fra jeres administrationssystem → undersøg om du kan finde brugeren på listen


Hvis ikke brugeren findes, skal du kontakte leverandøren af jeres administrationssystem for at få hjælp til problemet.

Brugeren er tilknyttet skolen via CSV-import

Import fra CSV-fil er udfaset og brugere kan have problemer med login.

Du kan se de csv-importerede brugere i ba.emu.dk → Import → Vis importerede → vælg csv-importen.

 1. Noter brugerne som fortsat skal være tilknyttet skolen
 2. Slet csv-importen
 3. Registrer brugerne i jeres administrationssystem som skolens øvrige brugere - eller direkte på ba.emu.dk, hvis I kun bruger manuel tilknytning.
Brugeren er ikke CPR-identificeret i Unilogin

Undersøg om brugeren er korrekt registreret i jeres administrationssystem


Der skete en fejl

Denne bruger er ikke tilknyttet Unilogin

 Se billede af fejlen

Brugeren benytter MedarbejderNem ID som ikke er CPR-identificeret

En årsag fejl kan være, at brugeren benytter et medarbejder-NemID til indlogning, som ikke er registreret med brugerens CPR-nummer.

Undersøg om brugerens private NemID virker uden problemer. Hvis det gør, skal I have fat i den person som er ansvarlig for udstedelse af medarbejder-NemID og få ham/hende til at hjælpe med at tilføje CPR-nummer på brugerens medarbejder-NemID.

Brugeren er ikke CPR-identificeret i Unilogin
 • Undersøg om brugeren er korrekt registreret i jeres administrationssystem.
 • Hvis brugeren har mere end ét brugernavn, hvor det ene er korrekt identificeret med CPR-nummer men det andet ikke er, skal I sikre jer, at brugeren benytter det korrekte (CPR-identificerede) Unilogin:

Hvis personen er over 15 og har NemID, kan man benytte "Jeg kender ikke mit brugernavn" fra login-forsiden, for at få vist sit brugernavn.


Brugeren er tilknyttet skolen via CSV-import

Import fra CSV-fil er udfaset og brugere kan have problemer med login.

Du kan se de CSV-importerede brugere i ba.emu.dk → Import → Vis importerede → vælg csv-importen.

 1. Noter brugerne som fortsat skal være tilknyttet skolen
 2. Slet CSV-importen
 3. Registrer brugerne i jeres administrationssystem som skolens øvrige brugere - eller direkte på ba.emu.dk, hvis I kun bruger manuel tilknytning.

Der skete en fejl

Der er ingen aktører tilknyttet brugeren.

 Se billede af fejlen

Brugeren er ikke korrekt tilknyttet institutionen

Undersøg om brugeren er korrekt registreret i Jeres administrationssystem, herunder:

 • Alle stamdata
 • Korrekte oplysninger om forældre/værge
 • Alias, hvis personen har navne- og adressebeskyttelse

Variation af fejlbesked "...identity provider"

 • "Uventet fejl ved håndtering af autentifikationsforespørgsel til identity provider"
 • "Det angivne domænenavn er ikke tilknyttet en identity provider"
 • "Uventet fejl ved autentifikation med identity provider"
 • .. eller lignende
 • Undersøge at brugeren skriver korrekt brugernavn - hvis der benyttes en lokal loginløsning skal i sikre jer, at brugernavnet skrives på den korrekte måde. Altid med små bogstaver.
 • Skrives der korrekt domænenavn?
 • Leverandøren har ikke implementeret løsningen korrekt endnu.


Henvend dig til kommunen, eller leverandøren af jeres login-tjeneste, hvis du er i tvivl.

Hvordan får man brugeradministrator-rettighed?

Brugeradministrator-rettigheden tildeles af skolens eksisterende brugeradministrator, via ba.emu.dk.

Se vejledningen Sådan tildeler man rettigheder i UNI-Login Brugeradministration

Er du i tvivl om, hvem der er skolens Unilogin-brugeradministrator, kan du spørge en kollega eller kontakte Styrelsen for It og Læring.

Hvordan logger en Unilogin brugeradministrator ind i det nye Elevadgang?

Klik på 'Log på som brugeradministrator' på elevadgang.unilogin.dk:

Brugeradministratorer skal altid logge ind med et 2-faktorlogin som enten er et CPR-identificeret medarbejder NemID eller et privat NemID.

Hvad er en brugeradministrators nye opgaver i det nye Unilogin
 1. Adgang til at kunne se alle elevers Unilogin brugerid og mulighed for at hjælpe med at skifte deres adgangskode
 2. Adgang til at ændre adgangskodepolitik for den enkelte elev. F.eks. kan brugeradministrator bestemme adgangskodepolitik for elever med kognitive udfordringer. Niveauet af adgangskodepolitik kan blive ændret, så det svarer til indskolingen. Dermed vil eleven blive bedt om at vælge fire billeder som adgangskode.
 3. Mulighed for at spærre elevers Unilogin.

Vær opmærksom på, at en brugeradministrator ikke længere vil kunne trække lister over adgangskoder, da adgangskoder er private.

Vil brugeradministration.emu.dk fortsat virke?

Ja, men funktioner vil blive udfaset løbende, som de erstattes i andre systemer.

Eksempelvis kan man med indførelse af det nye Unilogin, og ny adgangspolitik, ikke længere se eller tildele adgangskoder via ba.emu.dk (gældende fra d. 19. februar).

Kan jeg hjælpe en lærer med at skifte adgangskode?

I det nye Unilogin kan skolens brugeradministrator ikke længere hjælpe ansatte/lærere på jeres uddannelsesinstitution med at skifte/nulstille adgangskode.

Ansatte/lærere skal selv anvende personligt NemID- eller medarbejder-NemID (kræver at dette er CPR-identificeret) for at skifte adgangskode.

 • Brug af medarbejder NemID - kræver at dette er cpr-identificeret. Opgaven udføres af skolens NemID-administrator.
Hvad med medarbejdere uden NemID?

En medarbejder skal anvende NemID for hjælpe sig selv med sin Unilogin adgangskode.

En lærer:

 • Skal kunne skifte sin adgangskode
 • Har måske glemt sin adgangskode og skal have et nyt

NemID kan enten være et privat NemID eller et medarbejder NemID (CPR identificeret). Der kan være forskellige grunde til en medarbejder ikke ønsker at bruge sit private NemID og/eller af tekniske grunde ikke kan anvende et Medarbejder NemID (Bemærk: Forstås ikke som tekniske problemer med brugen af Medarbejder NemID. I så fald henvises til NemID support.)

I disse tilfælde kan skolens brugeradministrator henvende sig til Styrelsen for It og Læring for at få hjælp.

STIL support vil lave en ny adgangskode for den pågældende medarbejder og fremsende denne med sikker post til medarbejderens ansættelsessted. Ansættelsesstedet vil derefter kunne udlevere den nye kodeord til medarbejderen.

Proces for fremsendelse af ny adgangskode til medarbejder uden NemID
 1. Medarbejderen henvender sig til ansættelsesstedets Unilogin brugeradministrator med sit brugernavn
 2. Unilogin brugeradministratoren sender en anmodning til STIL support, om fremsendelse af ny adgangskode.
 3. Af henvendelsen skal fremgå
  • Ansættelsesstedets CVR-nummer
  • Brugerens Navn og Unilogin brugerID
 4. STIL support fremsender adgangskode til skolen via sikker post
 5. Ansættelsesstedet udleverer den nye adgangskode til medarbejderen

Processen for ansættelsesstedets udlevering af adgangskoden aftales lokalt mellem ansættelsesstedet og medarbejderen, dog under forudsætning af at det foregår sikkert.

For medarbejdere - lærere 

Jeg har problemer med at logge ind

Bemærk

Har Jeres skole fået særlige instrukser om hvordan du skal logge ind, skal du være opmærksom på at følge disse.
Bruger I eksempelvis '@' i brugernavnet, benytter skolen sig af en særlig login-metode som afviger fra Unilogin.
Spørg din lokale IT-ansvarlige, hvis du er i tvivl.

FejlMulig årsag og afhjælpning

Dit brugernavn blev ikke fundet

Prøv igen.

 Se billede af fejlen

Hvad står der i adresse-feltet i toppen i browseren når du ser fejlen? Starter adressen med 'idp.unilogin.dk/' skal du undersøge om du skriver korrekt brugernavn. Står der noget andet, bruger skolen en lokal loginløsning. Spørg din lokale IT-ansvarlige for at få hjælp.

Hvis du trykker på linket "Jeg kender ikke mit brugernavn" fra login-forsiden, kan du bruge NemID og få vist dit Unilogin-brugernavn

Der skete en fejl

Denne bruger er ikke tilknyttet Unilogin

 Se billede af fejlen

Denne fejl kan opstå hvis du benytter et medarbejder NemID som ikke er registreret med dit CPR-nummer.

Prøv at benytte dit private NemID i stedet - hvis det virker, skal du tage kontakt til den person som har udstedt dit Medarbejder NemID og få ham/hende til at hjælpe dig med, at registrere CPR-nummer derpå.

Du er logget ind, men har ikke adgang til indholdet på en given tjeneste

Dit Unilogin virker, men giver dig ikke adgang til indholdet på tjenesten.

Du skal kontakte leverandøren af denne tjeneste for at få hjælp.


Oplever du andre problemer ved indlogning skal du, som lærer/underviser, i første omgang, rette henvendelse til jeres egen IT-ansvarlige. Det kan være samme person/gruppe som varetager administrationen i skolens elevadministrationssystem.

Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Alle medarbejdere vil have adgang til systemet, forudsat at vedkommende er registreret som lærer for en klasse i skolens administrative system. En lærer har adgang til at se og administrere de klasser som læreren har en relation til og dermed klassens elever. Medarbejdere kan logge på med deres Unilogin.

En medarbejder med brugeradministratorrettighed har også mulighed for at logge ind på elevadgang.stil.dk, dog skal der anvendes NemID.

Vær opmærksom på, at en brugeradministrator ikke længere vil kunne trække lister over adgangskoder, da adgangskoder er private.

Hvorfor vises der ingen elever på elevadgang.unilogin.dk?

På elevadgang.stil.dk skal en lærer kunne se de elever, som medarbejderen har en relation til. Hvis skolen ikke bruger et elev administrativt  system, er skolens lærere formentlig oprettet manuelt via brugeradministration.emu.dk og har derfor ikke denne relation.

I dette tilfælde er det kun skolens brugeradministratorer, der kan hjælpe alle eleverne på skolen med at nulstille en adgangskode.

Såfremt skolen har et administrationssystem, kan årsagen også skyldes, at der ikke overføres oplysninger om klasse og tilknytningsforhold for den enkelte lærer. Tjek oplysningerne i jeres administrationssystem og ret eventuelt henvendelse til leverandøren af dette, hvis der skulle være spørgsmål eller problemer.

Hvad skal jeg som lærer sikre, at jeg kan se i det nye Elevadgang?

Når du som lærer logger ind i elevadgang.unilogin.dk - kan du undersøge, om du kan se dine elever. Hvis ikke du kan se dine klasser, eller du mangler nogle klasser, skal din administration hjælpe med at oprette dette i skolens administrative system.

Se også forrige spørgsmål Hvorfor vises der ingen elever på elevadgang.stil.dk.

Hvilke elever kan læreren hjælpe med at skifte adgangskode?

En lærer kan kun hjælpe de elever som medarbejderen har et tilknytningsforhold til, via skolens elevadministrative system.

Hvilke opgaver kan jeg løse med Elevadgang?

En lærer - eller brugeradministrator - på institutionen kan logge på og hjælpe med at:

 • Give elever adgang med et tilnærmet to-faktor login
 • Se elevers brugernavn
 • Nulstille elevers adgangskode
Hvorfor skal en lærer "steppe en elev op"? hvad betyder "step-up", hvad er Unilogin Faktor 2?

Hvad er step-up/2-faktor login og hvornår bruger man det?

At 'steppe op' betyder, at Elevadgang giver en lærer mulighed for at løfte sikkerhedsniveauet for den enkelte elev - eller en hel klasse ad gangen.  Denne mulighed anvendes ved opgaver, som er personfølsomme og ellers ville kræve et NemID. De fleste grundskoleelever er under 15 år og har derfor ikke et NemID.

Det betyder, at en lærer kan øge sikkerhedsniveauet for eleven i en 2-timers periode. I dette tidsrum giver læreren en elev mulighed for at tilgå indhold på hjemmesider, kommunikationsplatforme mv., som kræver ekstra sikkerhed.

Her kan du som medarbejder styre den enkelte elevs sikre adgang ved at lave et voksen-verificeret login for elever.

Ved lancering af det nye Unilogin er det indtil videre kun AULA, som er tilmeldt løsningen. Her giver Elevadgang mulighed for, at en elev kan få adgang til følsomme beskeder i AULA.

Flere applikationer kan blive tilknyttet muligheden for "step-up" - f.eks.

 • Eleven skal besvare en trivselsundersøgelse
 • Udfyldelse af Studievalgsportfolio
 • Elevplaner
 • ect.

Sådan fungerer det

Når en elev ønsker at tilgå en applikation, hvor et højere sikringsniveau er påkrævet, sender applikationen en anmodning om login på det højere sikringsniveau.

Her aktiveres Unilogin Faktor 2, hvor elever venter på en lærers godkendelse i Unilogin Elevadgang (eller forældres godkendelse med NemID). Når eleven er godkendt, sendes denne tilbage til applikationen med en bekræftelse om det højere sikringsniveau.
Eleven/eleverne har nu adgang til tjenesten i to timer.

Læs mere om Unilogin Faktor 2

Hvor lang tid har en elev til at skifte sin adgangskode?

Når en lærer nulstiller en elevs adgangskode, har eleven efterfølgende 5 min. til selv at logge ind med sit brugernavn og nulstille sin adgangskode. Unilogin vil bede eleven om at gentage den nye adgangskode, indtil eleven kan huske den.

Eleven kan en enkelt gang i løbet af tidsperioden logge ind med angivelse af brugernavn uden adgangskode og får i denne proces tildelt en ny adgangskode af systemet, afhængig af adgangskodepolitik for pågældende elev.

Uden for skoletid kan elevens kontaktpersoner hjælpe med at nulstille deres NemID.

Hvor tit skal medarbejdere skifte Unilogin-adgangskode?
Alle medarbejdere bliver bedt om at skifte adgangskode hver 12. måned.

For forældre

Hvad gør en forælder, som ikke har NemID?
I dette tilfælde skal man kontakte barnets skole og bede om hjælp til at få skiftet adgangskode. Elever over 15 år med NemID, kan selv skifte adgangskode

Unilogin Support

Hvordan kommer jeg i kontakt med STIL support?

Der er flere måder, du kan kontakte STIL support. Inden du kontakter os, er det vigtigt, at du har kontrolleret, at fejlen ligger i Unilogin. Hvis fejlen er hos leverandøren af jeres administrative system, er det dem, du skal henvende dig til.


Har du brug for mere hjælp?
 Support til Unilogin

Ring på telefon

3587 8550

Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os

Unilogin Elevadgang

Det nye Unilogin Elevadgang er nu tilgængeligt

Nu kan man som lærer se efter om man har adgang til at se de klasser man underviser.

Unilogin brugeradministrator kan logge ind og se alle elever på skolen mm.

De fleste funktionaliteter kan først tages i brug efter 18. februar 2020.


Det nye Unilogin

Unilogin er et digitalt id for elever, medarbejdere og forældre på undervisningsområdet. I uge 7/8 2020 idriftsættes et moderniseret Unilogin for alle brugere. Det nye Unilogin vil være mere sikkert og brugervenligt.

Det nye Unilogin omfatter:

 • Ny brugergrænseflade: Opdateret loginside som understøtter brugerens login i skoleløsninger.
 • Ny politik for elevers adgangskoder: Adgangskodens kompleksitet vil afhænge af elevens klassetrin.
 • To-faktor login til børn: Mulighed for, at elever uden NemID kan tilgå indhold, f.eks. på læringsplatforme eller i Aula, der kræver ekstra sikkerhed med hjælp fra en voksen. Den voksne kan være en lærer eller en forælder/kontaktperson.
 • Ny infrastruktur: Den bagvedliggende tekniske løsning for det nye Unilogin giver mulighed for, at kommuner eller skoler kan tilkoble egne loginløsninger og anvende disse fx til deres ansatte.


Få et mere detaljeret overblik i nedenstående dokument:


De tekniske detaljer på det Nye Unilogin kan ses her.

Indholdet er primært målrettet leverandører, kommuner og brugeradministratorer.

Flere vejledninger og information vil løbende blive opdateret.

Uni-Sync og fakturering

Uni-Sync forventes lukket i forbindelse med lancering af det nye Unilogin i 2020. Fakturering fortsætter og bliver rettet med evt. kreditnota når Uni-Sync endeligt opgøres

Hvis man som institution anvender Uni-Sync - betaler man for at få synkroniseret Unilogin til tjenester, som feks.

 • Lokal server til brugerstyring - Active Directory
 • G Suite for Education
 • Microsoft O365
 • mm.

Tjenesterne er indkøbt enten selvstændigt, via en leverandør, en kommunal løsning eller et driftsfællesskab.


Aula og Unilogin - FAQ

I forbindelse med lanceringen af Aula har vi samlet denne liste med spørgsmål og svar, som kan være relevant for dig som bruger af systemet.

Hvor kan jeg ellers læse noget om Aula

Aula har deres egen informationsside - den kan man finde på Aulainfo.dk

 • Aulainfo.dk kan man læse om nogle af de samme emner som i de spørgsmål/svar I finder længere nede på siden
 • Aulainfo.dk indeholder også vejledninger til hvordan Aula anvendes

Forældre:

Hvordan logger jeg på Aula som forælder?

For at få adgang til Aula på din PC, skal du ved første login bruge dit NemID. Herefter kan du bruge Unilogin, men hvis du skal se dele af Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger, vil Aula automatisk anmode dig om at logge på med NemID.

Du logger på Aula via www.aula.dk eller på din mobil eller tablet via en app, som du kan hente i App Store eller Google Play.

Vælg at du vil logge ind som Forældre.

Log ind på PC med UNI-login. Indtast brugernavn og din adgangskode/Log ind med NemID på mobil eller tablet.

Logger du på Aula via din mobil eller tablet, skal du altid logge på med NemID og herefter anvende en selvvalgt pinkode eller fingeraftryk, som du måske kender det fra e-boks eller MobilePay. Ved første login vil der være en række ting, du skal tage stilling til, så Aula opsættes efter dine behov eller ønsker.

Hvad hvis jeg gerne vil anvende Unilogin til at logge ind, men ikke har et Unilogin?

Læs trin-for-trin vejledning

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Hvordan får jeg mit Unilogin? (som forælder)'.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke kan logge ind på Aula som forælder eller ikke kan se mine børns oplysninger?

Hvis du har problemer med at logge ind, eller hvis du ikke kan se dit barns oplysninger i Aula, skal du henvende dig til dit barns skole, ofte til skolens administration.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer i selve Aula?

Hvis du har tekniske problemer i Aula skal du henvende dig til dit barns skole, ofte til skolens administration.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal bruge Aula?
Hvis du har brug for mere viden om, hvordan du bruger Aula kan du læse om det her. Hvis det er spørgsmål til den lokale brug af Aula, for eksempel visninger af ugeplanen fra læringsplatformen, skal du tage fat i dit barns skole.
Hvad hvis jeg ikke har et NemID?

Det er pt. ikke en mulighed at få Unilogin til at fungerer på AULA uden NemID. Det er en opgave som AULA/KL kan give en status på - da det er en udviklingsopgave som er placeret i AULA.

Hvad skal jeg gøre, når jeg skal se følsomme personoplysninger i Aula?
Personfølsomme oplysninger er i Aula beskyttet af et ”to-faktor-login”. Det betyder, at når du vil se følsomme persondata om dit barn, vil du blive bedt om at logge ind med dit NemID i Aula.

Se alle Aula trin-for-trin vejledninger til forældre


Medarbejdere - Lærere

Skal jeg logge ind i Aula med Unilogin, som medarbejder på en skole?
Kommunerne har forskellige politikker i forhold til login på Aula. På skolen kan de fortælle, hvilken loginform I bruger lokalt. 
Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke kan logge ind på Aula som medarbejder?

Oplever du udfordringer med login som medarbejder, skal du henvende dig til din lokale Aula-superbruger på skolen. Hvis din kommune har valgt at bruge Unilogin til at logge ind i Aula, skal du kontakte den lokale brugeradministrator for Unilogin. Brugeradministratoren kan få hjælp af STIL’s support.

Hvordan får jeg adgang til personfølsomme oplysninger i Aula?
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken to-faktor-løsning der bliver brugt til Aula. Hvis du vil vide nærmere, skal du kontakte skolens Aula-superbruger

Se alle Aula vejledninger til medarbejdere

Unilogin brugeradministratorer/Skolens lokale Aula support/Aula projektansvarlige/Skolens administration


Hvor kommer data i Aula fra?

Alle brugerdata i Aula bliver hentet fra Unilogin's database (Bemærk: Ikke Unilogin brugeradministration - ba.emu.dk). De brugerdata Aula henter fra Unilogin, bliver dannet af administrationen på den enkelte skole i deres administrative systemer og én gang i døgnet sendes brugerdata til Unilogin. For folkeskolerne er det enten KMD elev eller IST Tabulex TEA.

Kort om Unilogin brugeradministration - hvorfor viser ba.emu.dk ikke alle data?

Unilogin brugeradministration er den oprindelige brugergrænseflade til at oprette brugere med Unilogin. De data der udstilles viser IKKE alle data der bliver sendt fra de administrative systemer. Unilogin brugeradministrationen bliver ikke videreudviklet, men bliver slanket, og visse funktioner flyttes over i selvstændige systemer. F.eks. er dataaftaler og tilslutninger allerede flyttet til tilslutning.stil.dk

Hvad betyder personaleroller i forhold til Aula ?

Alle personaleroller dannes i skolens administrative system - IST tabulex eller KMD Educa - dagligt bliver data importeret til Unilogin - herfra kan bl.a. Aula hente oplysningerne igen, med tilføjelse af Unilogin.

Bemærk

Spørgsmål om 'rollekataloget' skal stilles til enten jeres leverandør, IST/KMD eller Aula

Hver kommune har en Aula projektansvarlig som skal hjælpe skolerne med at svare på spørgsmål om rollekataloget.

Hvordan kan skolen bekræfte data sendt fra IST/KMD til Unilogin og hentet igen fra Aula?

Alt persondata på medarbejdere, forældre og elever indtastes i de administrative systemer. Folkeskolerne anvender enten IST Tabulex TEA eller KMD Educa Elev. Alt data indtastet i de administrative systemer bliver sendt til Unilogin. Unilogin modtager data og opretter et Unilogin BrugerID til hver bruger. Alt brugerdata kan herefter hentes af Aula.

Hvis man er kommunal administrator, Aula projektleder eller Unilogin brugeradministrator for alle skolerne, kan man bestille adgang til wsiEKSPORT webservicen til at hente data efter samme metode som Aula.

Det kræver at medarbejderen:

 • Anvender et værktøj der kan hente data via en STIL webservice. Værktøjet kunne eks. være SOAP UI eller lignende
 • Har adgang til en webservice systembruger der har rettigheder til at hente den kommunale skoles data


Bemærk: at formatet der bliver udstillet i SOAP er i XML, det betyder at medarbejderen skal have teknisk indsigt i at læse og forstå XML formatet.

Husk at læse om wsiEKSPORT webservicen og de data den udstiller her Dataaftale for UNI-Login eksport (ws17/wsiEKSPORT)

Via denne webservice har medarbejderen adgang til alle Persondata for skolerne og derfor bør adgang til wsiEKSPORT behandles sikkert.

Hvordan får en medarbejder på et bosted adgang til oplysninger for et barn?

Medarbejderen skal fremgå i Unilogin som kontaktperson til barnet af typen “Andet”. Dette gøres i det elevadministrative system, som administrationen på skolen har adgang til.

Personale fra behandlingshjem, intern skole eller lignende, skal i visse tilfælde have mulighed for at se en elevs skema, modtage beskeder osv., fra de børn som f.eks. bor på behandlingshjemmet. Mulighederne for at Aula kan håndtere dette er følgende:

 • De skal fremgå i Unilogin som kontaktpersoner til barnet af typen “Andet” - Der er to adgangsniveau'er
  1. Adgansniveau 0: har adgang til skema, beskeder og lign, men ikke personfølsom data
  2. Adgangsniveau 1: feks. forældre, har adgang til personfølsom data
 • Alternativt kan de oprettes som ekstern bruger. Men så forsvinder relationen til barnet og dermed muligheden for at se skemaet. Medarbejdere vil dog godt kunne skrive til personalet fra behandlingshjemmet og omvendt. (Kilde. Aula)

Medarbejdere der skal arbejde som kontaktperson skal bruge deres personlige NemID for at få oplyst deres Unilogin BrugerID og vælge en kode til sig selv. Følg denne vejledning.

Det er leverandøren af skolens administrative system der skal vejlede om dette.

Unilogin Support

Hvordan kommer jeg i kontakt med STIL support?

Der er flere måder du kan kontakte STIL support, men inden du kontakter os, er det vigtigt at du er sikker på om fejlen ligger i Unilogin, eller om fejlen ligger hos leverandøren af jeres administrative system, da det i så fald er dem du skal henvende dig til.

Opret en sag til Unilogin support

Benyt denne formular til at kontakte Styrelsen for It og Læring skriftligt

Kontaktformular

Ring til Unilogin support
Du kan ringe til supporten på 3587 8550

Ift. godkendelse af dataaftaler/dataadgange forgår det i en overgangsperiode to steder:

ba.emu.dk>dataaftaler (man skal være brugeradministrator )
tilslutning.stil.dk>dataadgangsadministration (Man skal have en nemlog-in rettighed)

Hvis ikke brugeradministrator kan finde dataaftalen på ba.emu.dk - skal denne logge på på tilslutning.stil.dk med medarbejder NemID - hvis rettigheden til tilslutning mangler - skal man følge denne vejledning for at få rettigheden: https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutning

Se under punktet 'Første gang du skal logge på tilslutning.stil.dk'

Bemærk venligst, at hvis ikke der hverken er en dataaftale eller en dataanmodning fra leverandør skal denne kontaktes, så de kan fremsende det til det rigtige institutions nummer.

De fleste kommuner har allerede et institutionsnummer som kan anvendes tværgående kommunen. Det kan f.eks. være PPR er oprettet. Dette institutionsnummer er allerede klar til at i kan anvende det til AULA, da det findes i Institutionsregisteret.

Man kan søge i institutionsregisteret og evt. finde det institutionsnummer der skal anvendes til at oprette forvaltningsbrugerne.

Bemærk venligst at det kun er muligt at have ét forvaltningsinstitutionsnummer pr. kommune. Det er ikke muligt at få oprettet flere forvaltningsinstitutioner i institutionsregisteret. Ønsker I at etablere grupperinger i forhold til AULA, skal dette håndteres i AULA.


 Søg i Institutionsregisteret

Man kan søge i institutionsregisteret som er tilgængeligt her - og se hvilke institutionsnumre der allerede er oprettet.

 Bestil et forvaltningsinstitutionsnummer

Man kan kontakte supporten via denne kontaktformular for at bestille et nyt institutionsnummer.

I bedes oplyse:

 • Kommunens hovedinstitutionsnummer
 • Kontaktperson
 • Kontaktoplysninger
 • Unilogin på kontaktperson
 Bestil adgang til Unilogin brugeradministration

Når man har det korrekte institutionsnummer skal man bestille adgang til Unilogin brugeradministration.

Der er to muligheder:

 1. Hvis ikke der er en Unilogin brugeradministrator skal man anvende denne blanket
 2. Hvis der er en Unilogin brugeradministrator og det skal ændres til at være en anden - skal man benytte denne blanket

Det er vigtigt at bestilling til Unilogin brugeradministration sendes med sikker post til stil@stil.dk

Man kan kontakte Unilogin supporten via denne kontaktformular


Dette indlæg retter sig i mod Unilogin brugeradministratorer der anvender Unilogin brugeradministration/ba.emu.dk.

På ba.emu.dk oprettes/vedligeholdes brugere både automatisk via import fra et studieadministrativt system, eller vha. manuelle funktioner. Artiklen her fokuserer på den manuelle administration, dvs. de funktioner der er til rådighed i ba.emu.dk.

Formålet er at forhøje kvaliteten af datagrundlaget i Unilogin og derfor lukkes følgende former for manuel brugeroprettelse i Unilogin brugeradministration pr. 30.09.2019:

 1. Under menupunkt "Import", "Indlæs/nedlæg import":
  •   CSV-Import

2. Under menupunkt "Manuel administration":

  • Tilknyt med brugerID
  • Brugeroprettelse
  • Kursusbrugere

Det er gennem længere tid varslet for Unilogin brugeradministratorer der anvender funktionerne i punkt 2. under "Manuel administration". De tre funktioner har haft en advarsel om at det udfases i ba.emu.dk under hver funktion.

Hvad kan man gøre istedet?

 Hvis man benytter CSV-Import
 1. Grundskoler kan bestille adgang til Elevadministration. Bemærk, at de fleste grundskoler allerede har et elevadministrativt system der automatisk opretter Unilogin. Elevadministration er et tilbud til de grundskoler der ikke har et administrativt system og erstatter ikke et administrativt system som bla. kan lave relationer, holddannelser og rollestyring af medarbejdere.
 2. Ungdoms/EUD-uddannelser skal anvende et administrativt system - der automatisk sender brugerdata via ws10/wsaIMPORT til Unilogin
 Hvis man benytter 'Tilknyt med brugerID'

Alle nyere Unilogin webservices tillader kun CPR identificerede Unilogin brugere adgang til digitale læremidler/portaler. Derfor henviser vi til at man opretter Unilogin bruger vha. CPR - følg denne vejledning. Det er ikke længere nok at tilknytte en bruger med deres Unilogin BrugerID

 Hvis man benytter 'Brugeroprettelse'

Brugeroprettelse lukkes da alle nyere Unilogin webservices kun tillader CPR identificerede Unilogin brugere adgang til digitale læremidler/portaler. Derfor henviser vi til at man opretter Unilogin brugere vha. CPR - følg denne vejledning. Det er ikke længere nok at tilknytte en bruger med deres Unilogin Bruger.

 Hvis man benytter 'Kursusbrugere'

Formularen Kursusbrugere bliver lukket den 30.01.2020 - herefter er der ikke muligt at oprette kursusbrugere. De sidste kursusbrugere har en levetid til 30.01.2020. Man skal i stedet oprette alle brugere vha. CPR - følg denne vejledning - Bemærk at brugerne skal slettes manuelt når de ikke længere er tilknyttet skolen.


De obligatoriske trivselsmålinger på gymnasier og erhvervsuddannelser, skal i 2019 gennemføres med et værktøj som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed. Det betyder samtidig, at alle elever skal benytte Unilogin for at få adgang til at besvare trivselsmålingen. Herunder kan man orienterer sig og sikrer at man som gymnasie eller erhvervsskole er klar med Unilogin.


Har institutionens elever et Unilogin?

De fleste institutioner anvender allerede Unilogin til forskellige formål og er derfor allerede oprettet. Institutionens Unilogin brugeradministrator kan se alle tilknyttede elever på Brugeradministrationen. Ved spørgsmål kan STIL support kontaktes - se kontaktoplysninger på https://www.stil.dk/support/kontakt-support

Hvordan tilknytter man en elev til institutionen?

For at tilknytte en elev til jeres institution, skal du indskrive eleven i jeres administrative system. De fleste administrative systemer eksporterer data automatisk direkte til UNI-Login, og eleven vil dermed blive tilmeldt jeres institution. Se Manuel tilknytning via UNI-Login Brugeradministration hvis jeres institution ikke bruge et administrativt system til at administrere jeres brugere.

Elever får at vide, at de ikke er tilknyttet institutionen ved login

Hvis eleven ikke er tilknyttet en institution, vil de få vist denne besked ved indlogning.

For at tilknytte en elev til jeres institution, skal du indskrive eleven i jeres administrative system. De fleste administrative systemer eksporterer data automatisk direkte til UNI-Login, og eleven vil dermed blive tilmeldt jeres institution. Se Manuel tilknytning via UNI-Login Brugeradministration hvis jeres institution ikke bruge et administrativt system til at administrere jeres brugere.

Eleven bør kunne logge ind senest 24 timer efter oprettelse.

Hvordan får man adgang til Unilogin brugeradministration?

Institutionen har udpeget en eller flere brugeradministratorer som har adgang. En af disse kan give andre medarbejdere adgang, hvis der er behov for det. Se hvordan i denne vejledning.

Hvis ikke der i forvejen findes nogen som har adgang til brugeradministrationen, skal dette bestilles.

Kan en elev selv se sit Unilogin og kode?

Hvis eleven har et NemID er det muligt at se sit eget login.

 • Gå ind på mitunilogin.dk
 • Klik på Glemt brugernavn eller adgangskode i højre side i loginvinduet
 • Log ind med NemID. Her vises ens Unilogin brugerID og man får mulighed for at lave en selvvalgt kode. En ny kode vil virke efter 10 minutter.
  Se detaljeret vejledning.

mitunilogin.dk kan man også se, hvilken institution man er tilknyttet.

Hvis ikke eleven har NemID skal institutionens brugeradministrator hjælpe.STIL udvikler og driver et dagtilbudsregister for Børne- og Undervisningsministeriet.

Registeret omfatter offentlige og private dagtilbud på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Dagtilbudsregisteret skal modtage informationer vedr. nævnte institutioner fra kommunerne og udstille data til offentlige myndigheder og bla. danne grundlag for en dagtilbudsportal.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt Dagtilbudsnummer til videre brug i sektoren. Dagtilbudsnummeret vil starte med et 'G' efterfulgt af 5 tal.

Af anvendelser kommer fx oprettelse af institutioner og dennes brugere i Unilogin og derfra i Aula.


Man kan allerede nu tilgå dagtilbudsregisteret via https://dagtilbudsregister.stil.dk/


Læs mere om det nye dagtilbudsregister her

Styrelsen for It og Læring lancerer tilslutning.stil.dk d. 23. april. Systemet afløser i de følgende måneder to funktioner på ba.emu.dk.

 1. Dataaftaler – hvor skoler/institutioner godkender dataaftaler fra udbyder/virksomhed/kommune
 2. Tilslutninger – hvor udbyder/virksomhed/kommune sender dataaftale-forespørgsler til skoler/institutioner

NB: I en overgangsperiode vil det være nødvendigt at anvende ba.emu.dk til aftaler, der endnu ikke er flyttet til tilslutning.stil.dk


Man anvender fortsat NemID Medarbejdersignatur for at logge ind i det nye tilslutningssystem - dog med en særlig rettighed som sættes via NemLog-in brugeradministration (bemærk: ikke UNI-Login brugeradministration).

UNI-Login brugeradministratorer der i dag godkender dataaftaler, skal derfor bede deres NemLog-in brugeradministratorer om at tildele denne rettighed for, at man fortsat kan godkende dataaftaler på vegne af institutionen via tilslutning.stil.dk.

Det samme gælder for alle de virksomheder der skal tilslutte institutionerne og hente brugerdata vha. STIL services.

I dag anvender man et CPR identificeret NemID medarbejdersignatur eller et personligt NemID for at logge ind i UNI-Login brugeradministration (ba.emu.dk). Denne indlogningsmetode ændres ikke for UNI-Login brugeradministration.


Se venligst vejledninger til hvordan man får adgang til det nye system her: Tilslutning