Breadcrumbs

Blog

Nu kan du som lærer og leder se testresultaterne for hele landet i matematik og læsning, del 1 og 2, på samme side, som du har kunnet se de enkelte elevers og klassens resultater. Det betyder, at du nu kan se, hvordan din/e klasse/r ligger i forhold til elever på folkeskoler i resten af landet

Vejledningen til overgangstestene her på viden.stil.dk er nu opdateret med de ændrede skærmbilleder - se denne side om testresultater.


Øvrig information om Folkeskolens Nationale Overgangstest

Ifølge bekendtgørelsen om Folkeskolens Nationale Overgangstest https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 skal de obligatoriske overgangstest gennemføres i første del af skoleåret.
Det betyder, at de obligatoriske test næste gang skal gennemføres:

Dansk, læsning 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse i uge 35-37 (mandag den 28. august til og med fredag den 15. september) 2023
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse i uge 38-40 (mandag den 18. september til og med fredag den 6. oktober) 2023

Der skal ikke bookes tid til testene, så du kan logge ind i systemet via www.testogprøver.dk med din klasse, når det passer ind i de to nævnte perioder.

Find teknisk vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest her - inkl. demovideo - på viden.stil.dk

Find de faglige vejledninger til lærere, forældre og elever m.m. her på uvm.dk

Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

På disse sider vejledes nu både om de nye obligatoriske overgangstest i dansk (læsning) og matematik og om de frivillige, adaptive nationale test i
engelsk, dansk som andetsprog, fysik/kemi, biologi og geografi, som skolerne kan gennemføre i skoleårene 2022/23 til og med skoleåret 2025/26.

Hvem er det relevant for?

Hvis du er én af de skoler i Esbjerg eller Holbæk kommune der er omfattet af ordningen om forsøgsprøver jf. lov om velfærdsaftaler, skal du til at indberette jeres elever manuelt i karakterdatabasen. Sandsynligvis, for første gang. Vi har derfor lavet en ny vejledning som forhåbentlig kan guide jer igennem. Hvis du alligevel syns du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte supporten.

Se vejledningen i fuld størrelseManuel indberetning kan kun foretages af skoler, som ikke er understøttet af et administrativt system til at sende karakterer.
1) Log på og vælg 'Indberet'

Først skal du logge ind på karakterdatabasen, og vælger "Indberet" i topmenuen. Det kræver at du har den rigtige rettighed på din medarbejdersignatur, at signaturen er CPR-valideret, samt at skolen har en databehandleraftale med STIL som er godkendt på tilslutning.stil.dk.

Se her hvordan du får adgang til at indberette manuelt


2) Indtast fællesoplysninger

Vælg hvad du ønsker at indberette

Standpunktskarakterer, prøvekarakterer eller bevis

Vælg institution

Indtast evt. institutionsnummer hvis der ikke dukker noget på på navnet

Vælg skoleår

Bemærk, du skal vælge det skoleår eleven har modtaget undervisning i det/de pågældende fag. Hvis du fx indberetter karakterer for et fag, som eleven fulgte i 2021/2022, så er dette skoleåret du skal vælge.

Vælg klassetrin

Bemærk, du skal vælge det klassetrin, hvorpå eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag. Hvis du fx indberette karakterer for et fag, som eleven fulgte i 8. klasse, så er dette klassetrinnet du skal vælge. Også selvom eleven går i 9. eller 10. klasse på indberetningstidspunktet.

Vælg klassetype

Hvis du er i tvivl om hvilken type din klasse høre under, kontakt venligst Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for afklaring herom.

Indtast klassebetegnelse (fx 9D)

Feltet er til fritekst (dvs. skriv hvad du vil), og er til for, at I nemmere kan holde styr på jeres klasser. 

Vælg fag

Hvis alle elevens karakterer skal indberettes (hvilket oftest vil være tilfældet), er det nemmeste at vælge "Alle fag" 

Når alle felter er udfyldt, kan du trykke "Næste" 

3-a) Indtast elevoplysninger | Karakterindberetning

Indtast elevens CPR-nummer, og tryk herefter på "Hent Oplysninger".

Hvis det er første gang du indberetter på eleven, skal du herefter også indtaste for- og efternavn. 

Indtast elevens karakterer

 • Standpunktskarakterer gives for de fag eleven har haft undervisning i.
 • Prøvekarakterer gives for alle de fag eleven har været oppe til prøve i.
 • Bemærk, at felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes. 
 • Tidligere indtastede standpunktskarakterer i samme skoleår overskrives, når der indtastes nye karakterer i faget.
 • Hvis en elev er fritaget for karakterer i faget, skal du indtaste den relevante fritagelseskode.

Se alle Karakterværdier og fritagelseskoder

Læs mere om Prøvekarakterer i 8.-9.-10. klasse | hvilke prøvekarakterer skal indberettes?

Vær opmærksom på fagniveauer og prøveform.

FP8, FP9 og FP10 henviser til fagets niveau - mere specifikt, om faget afsluttes på 8., 9. eller 10. klassetrin. Det er derfor naturligt at elever i 8. eller 10. klasse skal have karakterer i et eller flere FP9 fag. Der vil derfor stå 'FP9, Bundne prøvefag', også når du taster for elever på 8. eller 10. klassetrin.

De mulige kategorier er:

  • FP8, Bundne prøvefag (obligatoriske fag der afsluttes efter 8. klasse)
  • FP9, Bundne prøvefag (obligatoriske fag der afsluttes efter 9. klasse)
  • FP9, Prøvefag til udtræk (Fag i den naturvidenskabelige og samfundsfaglige fagblok, hvorfra de to udtræksprøver trækkes)
  • FP9, Frivilligt prøvefag (fag der afsluttes efter 9. klasse, og som ikke er obligatoriske at aflægge prøve i)
  • FP10, Frivilligt prøvefag (fag der afsluttes efter 10. klasse, og som ikke er obligatoriske at aflægge prøve i)

3-b) Indtast elevoplysninger | Bevisindberetning

Indtast elevens CPR-nummer, og tryk herefter på "Hent Oplysninger".

Hvis det er første gang du indberetter på eleven, skal du herefter også indtaste for- og efternavn. 

Vælg bevistype og indtast elevens vægtede gennemsnit

 • 9.-klassebevis (PRB9), er et bevis for elevens resultater i 9. klasse. Beviset bruges typisk, hvis eleven ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Bevis for folkeskolens afgangseksamen (EKS9), er et bevis på at eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Bevis for elever der udskrives efter 7. klassetrin (EFT7), gives som bevis på de opnåede resultater til elever der forlader skolen.
 • 10.-klassebevis (AFG10) er et bevis på elevens resultater i 10. klasse. Det er ikke unormalt, at 10. klasses elever prøver at forbedre resultatet af deres folkeskolens afgangseksamen ved at tage FP9 fag i 10. klasse.

→ Beviser - EKS9, PRB9, AFG10, EFT7 | Hvad skal beviset indeholde?

→ Beregning af gennemsnit

 • Gennemsnit er kun påkrævet for bevis for folkeskolens afgangseksamen.
 • Beviser af den samme bevistype i samme skoleår skal annulleres, før der kan indberettes et nyt.

Indtast karaktererne for de fag, eleven har fået karakterer i

Hvis der tidligere er indberettet standpunktskarakterer og/eller prøvekarakterer vil disse automatisk følge med over i beviset. Felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes

3-c) Særligt for indberetning af forsøgsprøver

Forsøgsprøver tilføjes i det trin der hedder "Elevoplysninger", hvor alle elevens karakterer påføres.

For at indberette forsøgsprøver er der især to ting du skal være opmærksom på:

Du skal selv navngive faget

Forsøgsprøver har et tekstfelt under navnet. Her kan du skrive fagets navn, fx "Kitesurfing". Det navn vil fremgå af elevens bevis. Hvis feltet efterlades tomt, anvendes automatisk navnet "Forsøgsprøve jf. lov om velfærdsaftaler"   

Hvilket felt du skal vælge afhænger af, hvilket fag forsøgsprøven erstatter.

Der vil typisk være flere felter til at indtaste en forsøgsprøve, som alle ser ens ud. Men det er feltets placering du skal være opmærksom på. Et felt til indtastning af en forsøgsprøve vil nemlig være placeret under de fag, som prøven kan erstatte.

På billedet herunder, ses forsøgsprøver i den kategori der hedder FP9, prøvefag til udtræk.

1) felt nummer et skal anvendes, hvis forsøgsprøven erstatter et fag fra den samfundsfaglige fagblok (oplistet over forsøgsprøve-felt nr. 1)

2) felt nummer to skal anvendes, hvis forsøgsprøven erstatter et fag fra den naturvidenskabelige fagblok (oplistet over forsøgsprøve-felt nr. 2) 

4) Kontroller resuméet og vælg næste indberetning

Kontroller oprettelsesresuméet

Hvis du opdager fejl, skal du gå tilbage og rette dem. Hvis alle oplysninger er korrekte, klik på 'Indberet'.

(tick) Karaktererne eller beviset er nu indberettet

Hvis den næste elev du vil indberette går i samme klasse, tryk på knappen "Ny oprettelse - Elev fra samme klasse"

Derved genanvendes fællesoplysningerne så du ikke behøver taste dem ind igen, og du kommer direkte til Elevoplysninger. Hvis du skal videre til næste klasse, kan du blot trykke "Ny oprettelse".

Vejledning til rettelser eller sletning af indberettede beviser og karakterer

Rettelser til karakterer og beviser

Hvis der tidligere er indberettet en eller flere karakterer, som I ønsker at ændre, skal den manuelle indberetning foretages igen, hvorved karaktererne bliver opdateret.

Hvis du ønsker at ændre et bevis, foregår det ved at du sletter det eksisterende bevis, og herefter indberetter et nyt - se fremgangmåde herunder.

Hvis der tidligere er overført karakterer via et elevadministrativt system, er det ikke muligt at indberette manuelt. Benyt i stedet det elevadministrative system igen, til at overføre nye oplysninger.

Slet karakterer/bevis, som er indberettet manuelt

Hvis du indberetter manuelt i Karakterdatabasen.dk og gerne vil slette en karakter eller et bevis, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. 

 1. Log på karakterdatabasen.dk
 2. Vælg fanen 'Opslag' 
 3. Vælg karakterer eller bevis under 'Opslag'
 4. Søg elev frem via CPR-nummer
 5. Markerer med flueben i højre side, hvilke der skal slettes
 6. Tryk på knappen 'Slet valgte karakterer/bevis' i bunden til højre
 7. Ved pop-up vindue skal du godkende sletning med tryk på knappen 'Slet karakterer/bevis'.

Herefter er karakterer/bevis slettet. Drejer det sig om beviser, kan nye beviser indtastes/indsendes efterfølgende.

Billedet i det nedenstående viser et eksempel på sletning af karakterer:

Billedet viser et eksempel på sletning af karakterer, hvor der kan foretages en søgning på det, du ønsker at slette.

Knappen Slet karakterer

Nedenstående billede viser pop-up vinduet, der fremkommer ifm. at sletningen skal godkendes ved tryk på knappen 'Slet karakterer' (trin nr. 7).

På billedet ses det pop-up vindue og heri knappen Slet karakterer, som du skal trykke på for at godkende sletning.


Indberetter du fra et administrativt system?

OBS: Hvis du indberetter fra et administrativt system, skal du altid slette via dit eget system.Se video-eksempel


STIL arbejder løbende med videreudvikling af Sprogvurdering.dk og fra november 2022, er der nye funktioner til både kommunalt ansatte og ansatte på skoler og i dagtilbud. De nye funktioner er centreret omkring at give bedre muligheder for at arbejde med data på både individ- og gruppeniveau.

Nye datavisninger

De nye datavisninger dækker tre niveauer:

 • Kommunalt niveau: Her vises samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder), samt for de enkelte deltest, som sprogvurderingerne består af. Du får også vist de samlede resultater for de enkelte daginstitutioner, enheder i daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen. Derudover kan du få et overblik over, hvor mange børn i kommunen, der er sprogvurderet.
 • Skole-/dagtilbudsniveau: Her vises de samlede resultater for den enkelte daginstitution, enhed i daginstitution, den enkelte dagpleje/den enkelte skole svarende til de data, der vises på kommunalt niveau.
 • Børne/elevniveau: Her vises en oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progression i de tilfælde, hvor der er foretaget flere sprogvurderinger af barnet i forskellige aldre, både på de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og i de enkelte deltest.

Login for kommunale brugere

Som noget helt nyt bliver det nu også muligt for kommunale brugere at logge ind på Sprogvurdering.dk og få adgang til data for hele kommunen. Denne nye mulighed erstatter den tidligere løsning, hvor kommunalt ansatte skulle tilknyttes igennem institutionernes administrative system, for at kunne se data på den enkelte institution.

Når man logger ind som kommunebruger, skal man bruge NemID/MitID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer. Medarbejdersignaturen skal oprettes af kommunens Nemlogin administrator, som også skal tildele kommunebrugeren de relevante rettigheder. Rettighederne svarer til den rolle, brugeren skal have. Der kan vælges mellem 2 forskellige rettigheder:

 • Ansvarlig for sprogvurdering (testansvarlig): Benyttes af de personer i kommunen, som foretager sprogvurdering af børn og/eller har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå sprogvurderingsresultater for det enkelte barn/den enkelte elev.
 • Ansvarlig for opfølgning på data (Opfølgningsansvarlig): Benyttes af de personer, som arbejder med statistik, rapportering og politikerbetjening i kommunen, og som ikke har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå navne og cpr-numre på børn, der er sprogvurderet.

Når medarbejdersignaturen har fået tildelt en rettighed, er man klar til at logge på.

Vejledninger og support

Find mere hjælp og information om de udstillede data i STILs Vejledninger om Sprogvurdering.

Ved tekniske spørgsmål kontakt supporten ved Styrelsen for it og læring skriftligt via webformular, eller på telefon 70 21 21 55

STIL har lanceret en ny udgave af Ordblindetesten på ordblindetest.dk.

I vejledningen herunder kan du se, hvordan du får adgang til systemet som testvejleder.

NemID medarbejdersignatur

Som testvejleder logger man på Ordblindetesten med NemID medarbejdersignatur med CPR-nummer og rettigheden: ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”. Rettigheden skal begrænses til p-nummeret for den institution, du er ansat på. Institutionens NemLog-in-administrator skal tildele rettigheden via brugeradministration.nemlog-in.dk

Se om din rettighed er sat til jeres P-enhed

Som testvejleder kan du selv se om din rettighed er begrænset til en p-enhed

 1. Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk med dit medarbejder NemID
 2. Klik Min profil i menuen i venstre side.
 3. Under ”Brugerens rettigheder” kan du se dine rettigheder, og under kolonnen ”Organisationsenhed” kan du se om din rettighed er begrænset til en p-enhed.

Se om din medarbejdersignatur har CPR-nummer

Du kan se om din medarbejdersignatur har CPR-nummer via NemID medarbejdersignatur selvbetjening.


Hjælp til NemID medarbejdersignatur

 • Hvis du ikke har NemID medarbejdersignatur kan det bestilles hos din organisations NemID administrator.
 • Har du, eller jeres NemID administrator brug for hjælp, kan I tage fat på Erhvervsstyrelsen. Se deres kontaktoplysninger på erhvervsstyrelsen.dk/kundecenter

Dit Unilogin

Du skal være oprettet i Unilogin og tilknyttet med rollen lærer, leder eller ledelse på de institutioner, du skal have adgang til. Det er den enkelte skole som sørger for denne tilknytning via skolens administrationssystem.

For kommunalt ansatte

Er du ansat i kommunalforvaltningen skal du have rettigheden ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede” begrænset til kommunens CVR-nummer. Det er derudover også nødvendigt at være tilknyttet med rollen lærer, leder eller ledelse på de andre institutioner, du skal have adgang til.

Øvrigt

Grundskolens 3.-9. klasse må anvende Ordblindetesten i marts, april, maj og juni måned. 10. klasse og opefter må anvende Ordblindetesten hele året.

Data fra Ordblindetest gennemført i det gamle system bliver tilgængeligt snarest.

Vejledning og support

Du finder alle vejledninger til Ordblindetesten her på viden.stil.dk

Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte supporten på 7021 2155 eller via skriftlig kontaktformular.

Eksamensdatabasen skifter til NEMlog-in

Fra den 17 november og frem skifter eksamensdatabasen til NEMlog-in. Det betyder, at du fremover skal have tildelt en bestemt rettighed til din medarbejdersignatur for at kunne logge på med din nøglefil.

Medarbejdersignaturen skal samtidig være tilknyttet CVR og P-nummer i din organisation, så systemet kan verificere hvilke data du må få adgang til. Rettigheden tildeles af din NEMlog-in administrator, og du kan anmode om den på NEMlog-ins brugeradministration.

Ændringerne gælder kun for at logge ind og lave opslag i sine karakter- og bevisindberetninger. Der er ingen ændringer i forbindelse med selve indberetningsproceduren, som forsat sker gennem jeres studieadministrative system.

Se vejledning til at få adgang til eksamensdatabasen

→ Hvem er min NemLog-in administrator?

→ Se den fulde oversigt over Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Kontakt erhvervsstyrelsens kundecenter for teknisk support til brugeradministrationen 

Lukket for adgang fra 17. oktober til 17. november

I forbindelse med overgangen til det nye login, vil der være lukket for login til eksamensdatabasen i perioden fra og med 17. oktober til og med 17. november.

Der kan stadig indberettes karakterer og beviser via de studieadministrative systemer i perioden! Det er kun muligheden for at logge ind og se sine indberetninger der er lukket.

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2154

Skriftlig kontaktformular

Styrelsen for It og Læring er i gang med at udvikle en ny version af Ordblindetesten, som skal gå i luften ultimo 2022. I den nye version har vi arbejdet med at forbedre adgangsstyringen for Ordblindetestvejledere og arbejdsgangene omkring testoprettelse og meget mere. Testen som den er i dag vil være den samme, det er alene systemet omkring testen, som er blevet moderniseret.

Forbedret adgangsstyring

Når den nye Ordblindetest er idriftsat, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have et privilegie/en rettighed knyttet til din NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

For at få adgang til testen skal du som testvejleder på en skole/institution logge på med NemLogin. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer og med rettigheden: ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”. Rettigheden skal tildeles på p-nummeret for den institution, du hovedsagelig er ansat på.

Du skal bestille NemID medarbejdersignaturen hos din organisations NemID administrator. 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ kan du tjekke om du har en NemID medarbejdersignatur og bestille den nye rettighed.

Derudover skal du oprettes som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” i Unilogin på de andre institutioner, du skal have adgang til.

Er du ansat i kommunen skal du have rettigheden ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede” med kommunens CVR-nummer og tilknyttes i Unilogin som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” på de institutioner, du skal have adgang til.

Bedre understøttelse af oprettelse af test for personer, der ikke har et Unilogin

Testtagere som har et NemID eller MitID får mulighed for at logge på med dette. Vi har bygget en ny funktion, som gør det muligt for en ordblindetestvejleder at booke en test for personer, der ikke har et Unilogin. De vil i stedet skulle logge på med deres NemID eller MitID. Vær opmærksom på at du stadig kun må teste de personer, du har ret til at teste i kræft af din ansættelse på en eller flere institutioner. 

Adgang til egne data

Som testtager der er fyldt 15 år kan du få adgang til at se dit testresultat. For at få adgang til at se dit testresultat skal du logge på med NemLogin.

NY URL

Ordblindetesten skifter webadresse. Den nye webadresse er Ordblindetest.dk

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular

Den 17. oktober lukker STIL for https://ordblindetest.nu/

STIL lukker for Ordblindetesten for at gøre klar til lanceringen af den nye udgave af ordblindetesten, som sker i november, hvor STIL åbner for den nye Ordblindetest på den nye URL https://ordblindetest.dk/

I perioden fra den 17. oktober til ultimo oktober vil det altså ikke være muligt at tilgå systemet Ordblindetesten.

Når den nye version går i luften, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

Du kan forberede dig ved at bestille NemID medarbejdersignatur hos din organisations NemID administrator. Har skal du være opmærksom på at dit CPR nummer skal knyttes til din NemID medarbejdersignatur og du skal have have privilegiet ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”.

Derudover skal du oprettes som ”lærer” i Unilogin på alle de skoler, hvor du har elever, som du skal teste. Vi bruger den oplysning til at styre hvilke skoler, som du kan tilgå.

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular

Kommende ændringer i Unilogin

Unilogins nærmeste fremtid byder på flere ændringer, som vil få betydning for dit arbejde som brugeradministrator/administrativt personale, leverandør, kommunalt ansat mv.

I denne artikel kan du få et overblik over alle ændringer, samt finde links til mere detaljerede artikler hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukke, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer. 

Læs mere om lukningen af Unilogin brugeradministration

Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft.

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Fremadrettet får nye elever ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal elevens forældre eller skolens brugeradministrator aktivere elevens brugernavn.

Ligeledes får nye elever ikke en initial adgangskode. I stedet skal elevens forældre, elevens lærer eller skolens brugeradministrator give eleven mulighed for at lave en adgangskode.

Læs mere om den nye proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Brugernavn og UniID afkobles

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft.

KOMMUNER LEVERANDØRER

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Læs mere om afkobling af Unilogin brugernavn og UniID

Ændringer i givadgang.uni-login.dk

LEVERANDØRER

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer, blandt andet at adgang til Givadgang fremadrettet styres af rettigheder tildelt i NemLog-in.

Læs mere om ændringerne i Givadgang

Siden 'mit.uni-login.dk' lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Som følge af ovenstående databasenedlæggelse vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.

Målgruppe: LEVERANDØRER

Dato for ændring: Inden den 17. oktober.


Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer som du kan læse om i denne artikel

Adressen til Givadgang skifter og får en forside

Fremadrettet skal du tilgå Givadgang via givadgang.unilogin.dk (fremfor givadgang.uni-login.dk)

Desuden vil man blive mødt af en forside, hvorfra man kan klikke på en knap for at logge ind

Adgang til Givadgang styres med rettighed tildelt i NemLog-in

Når Unilogin Brugeradministration lukkes den 17. oktober, nedlægges i samme omgang rettigheder i Unilogin som styrer adgangen til Givadgang på nuværende tidspunkt. Adgangsstyringen erstattes derfor inden lukningen med en rettighed i NemLog-in som kan tildeles brugere med NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, af institutionens NemLog-in brugeradministrator

Den nødvendige rettighed hedder ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang’.

Har du brug for hjælp til NemLog-in, skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support

Målgruppe: KOMMUNER LEVERANDØRER

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft.


Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Når ændringen træder i kraft vil nye brugernavne i Unilogins loginløsning (Unilogin IdP) ikke længere være det samme som brugerens UniID. Brugeren vil stadig have et UniID, der kan bruges som nøgle til at identificere brugeren, men UniID'et vil ikke længere være brugerens brugernavn i Unilogin IdP.

Det svarer til, at brugere i NemID tidligere havde deres CPR-nummer som brugernavn. I MitID har de fået et nyt brugernavn, men CPR-nummeret fungerer stadig som en nøgle, som man kan identificere brugeren med.

Hvis man ønsker det, kan man fortsat anvende brugerens UniID som brugernavn i lokale loginløsninger, og UniID'et bliver formidlet i webservices som i dag.

Brugernavnet i Unilogin IdP vil ikke blive formidlet via webservices, men lærere og brugeradministratorer vil kunne se elevers brugernavne i Elevadgang i tilfælde af, at de har behov for at formidle brugernavnet til elever.

Målgruppe: BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Dato for ændring? Den 17. oktober 2022

Den 17. oktober 2022 erstattes endnu en del af Unilogin med et mere fremtidssikret system.

Brugere skal som hidtil i udgangspunktet oprettes, vedligeholdes og nedlægges i institutionernes administrative systemer, men den bagvedliggende database erstattes. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk blive nedlagt, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer.

De funktioner en brugeradministrator har i dag vil for de flestes vedkommende blive understøttet i andre systemer, som kan tilgås med et NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, når brugeren er tildelt de nødvendige rettigheder i NemLog-ins brugeradministration. Denne opdeling vil gøre det muligt mere individuelt at styre, hvem der skal kunne opfylde hvilke funktioner.

Nedenfor kan du se, hvilke funktioner der vil blive understøttet hvor:

Funktioner der rykkes fra Unilogin brugeradministration (ba.emu.dk)

Oversigt over brugerdata

Du vil fremadrettet kunne få indblik i dine importerede brugere via tjenesten Brugeroversigt.stil.dk.

Der logges på Brugerportalen med medarbejdersignatur (Bemærk: personligt NemID kan ikke benyttes) med rettigheden 'Brugeroversigt: Giv administratorrettighed til brugeroversigt.stil.dk'

Din virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på brugeradministration.nemlog-in.dk eller du kan selv anmode om rettigheden via siden.


Bemærk: Det er kun muligt at se data og ikke at redigere i dem.

Se alle vejledninger til Brugeroversigten

Manuel administration af brugere

Det vil ikke længere være muligt at administrere brugere manuelt via Unilogin brugeradministration, når denne lukker. Administration af brugere bør i udgangspunktet foregå i et administrationssystem. For at lette overgangen i forbindelse med lukningen af Unilogin brugeradministration, vil det dog være muligt for alle, der har behov for administrere brugere manuelt, at få adgang til STILs elevadministration.stil.dk.

Hvis I ønsker at bruge Elevadministration.stil.dk

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende, hvis jeres institution ønsker at gøre brug af Elevadministrationen:

Se alle vejledninger til Elevadministration.stil.dk

Nedlæggelse af importer

Det vil ikke fremadrettet være muligt for institutioner selv manuelt, at nedlægge forældede importer. Nedlæggelse af importer skal ske ved henvendelse til STILs support.

Skift af CPR-nummer (Omidentificering)

Det vil ikke fremadrettet være nødvendigt at foretage skift af CPR-nummer ad to trin – det vil være tilstrækkeligt at ændre cpr-nummer for den pågældende bruger direkte i institutionens administrative system uden yderligere handling.

Vejledningen ’Skift CPR-nummer på Unilogin bruger’ på viden.stil.dk vil afspejle processen når denne ændres

Unilogin-rettigheder erstattes af rettigheder i NemLog-in

Adgangsgivende rettigheder i Unilogin nedlægges og erstattes af nedenstående rettigheder som administreres i NemLog-ins brugeradministration.


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Brugeradministrator i ElevAdgang


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang


 • Ungedatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Karakterdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Eksamensdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


NemLog-in-rettighed: Ordblindetesten: Ret til at vejlede


Desuden skal man være opmærksom på, såfremt man er ny bruger af Elevadministration.stil.dk, at adgang hertil ikke styres af Unilogin rettigheder, men med NemLog-in-rettighed: 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'

Se alle Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Spørgsmål og svar, i forbindelse med lukningen

Hvad sker der med skolens manuelt oprettede brugere?

Brugere, som er oprettet manuelt via ba.emu.dk vil fortsat være oprettet og fungere efter lukningen den 17. oktober. Men der vil også fortsat gælde den almindelige levetidspolitik i Unilogin, for brugerne. Det vil sige, at brugernes tilknytning til institutionen skal 'bekræftes' minimum en gang årligt fra oprettelsestidspunktet - normalt sker bekræftelsen automatisk via skolens administrationssystem men i ba.emu.dk var det en håndholdt opgave som skulle udføres af skoles brugeradministrator. Da opgaven fremadrettet ikke kan udføres i ba.emu.dk er det nødvendigt at de brugerne bliver oprettet og vedligeholdt i et nyt brugeradministrationssystem, hvis I har brug for at sikre, at deres Unilogin bliver ved med at virke.

Oprettelse og vedligehold kan ske via Elevadministration.stil.dk som nævnt i afsnittet 'Manuel administration af brugere' ovenfor, såfremt jeres institution ikke selv har et administrativt system.

Hvor kan jeg se, mine importerede brugere?
Styrelsen for It og Læring lancerer en tjeneste til at understøtte dette behov. Tjenesten forventes at blive lanceret inden den 1. oktober.
Hvorfor lukker Brugeradministrationen?
Lukningen af Unilogin brugeradministration skyldes dels et behov for at sikre bedre adgangsstyring og dels, et behov for at fremtidssikre den bagvedliggende teknik og arkitektur. På baggrund af lukningen lancerer Styrelsen for It og Læring nye tjenester som kan erstatte flere af de funktioner som kendes fra Unilogin Brugeradministration.

Målgruppe: BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft.


Styrelsen for It og Læring er i gang med at forbedre sikkerheden ift. anvendelsen af Unilogin. Det opnås ved at ændre i processen for aktivering af nye elever i Unilogin.

Fremadrettet får nye elever ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal elevens forældre eller skolens brugeradministrator aktivere elevens brugernavn.

Elever får ligeledes ikke en initial adgangskode. I stedet skal elevens forældre, elevens lærer eller skolens brugeradministrator give eleven mulighed for at lave en adgangskode.


Vejledning til forældre

Sådan får du dit barns brugernavn som forælder

Se vejledningen Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges

Sådan giver du dit barn en adgangskode (til forældre)

Se vejledningen Hvordan kan jeg skifte mit barns adgangskode?

Vejledning til skolemedarbejdere

Sådan får du en elevs brugernavn som brugeradministrator

Se vejledningen Aktiver en elevs Unilogin, første gang det skal bruges

Sådan giver du en elev en adgangskode (til lærere og brugeradministratorer)

Se vejledningen Hvordan giver jeg en elev en ny adgangskode?


Se flere vejledninger til Elevadgang.unilogin.dk

Ifølge bekendtgørelsen om Folkeskolens Nationale Overgangstest https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 skal de obligatoriske overgangstest gennemføres i perioden:

Dansk, læsning 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse (mandag den 7. november til og med fredag den 25. november)
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse (mandag den 28. november til og med fredag den 16. december)

Der skal ikke bookes tid til testene, så du kan logge ind i systemet via www.testogprøver.dk med din klasse, når det passer ind i de to nævnte perioder.

Find teknisk vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest her - inkl. demovideo - på viden.stil.dk

Find de faglige vejledninger til lærere, forældre og elever her på uvm.dk

Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

På disse sider vejledes nu både om de nye obligatoriske overgangstest i dansk (læsning) og matematik og om de frivillige, adaptive nationale test i engelsk, dansk som andetsprog, fysik/kemi, biologi og geografi, som skolerne kan gennemføre i skoleårene 2022/23 til og med skoleåret 2025/26.

Den 16. august 2022 - blev lavet en opdatering i Voksenuddannelse.dk’s integration til NemLog-in. I den forbindelse skulle rettigheder være flyttet med, men nogle brugere oplevede at de ikke havde fået flyttet deres rettigheder. 

Rettighederne er nu flyttet med.  

STIL’s support har fået henvendelser fra flere brugere, som oplever, at de ikke længere har rettigheder til Voksenuddannelse.dk. Hvis det gælder dig, skal du bede din NemLog-in administrator om at tildele dig rettigheder igen. Læs mere om rettigheder her.


Hvorfor har jeg mistet mine rettigheder?

Hvis du har mistet dine rettigheder, så skyldes det, at der - den 16. august 2022 - er lavet en opdatering i Voksenuddannelse.dk’s integration til NemLog-in. I den forbindelse skulle rettigheder være flyttet med. Det er også sket de fleste brugere. Men det ser ud til, at nogle brugere ikke har fået flyttet deres rettigheder. Hvis det er tilfældet, skal rettigheden ”Ret til at administrere VEU-kurser” tildeles igen.


Vi beklager ulejligheden.