VIGTIG INFO

Kravet om, at eleverne skal aflægge alle de obligatoriske prøver, gælder for alle elever i grundskolen uanset, hvilken institutionstype elevens skole tilhører, medmindre der er tale om en fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller ungdomsskolens heltidsundervisning, der har meddelt ministeriet, at de ikke afholder folkeskolens prøver. 

Alle elever i grundskolen skal derfor som udgangspunkt have en prøvekarakter i alle de obligatoriske prøver, og en standpunktskarakter i alle obligatoriske fag samt øvrige fag eleven har fulgt. Elever kan imidlertid være fritaget fra bestemte fag eller prøver. Dette er dog ikke ensbetydende med at de er fritaget for karakterer - i stedet skal man anvende en af de tilgængelige undtagelseskoder.

(warning) Bemærk, at dit eget studieadministrative system kan have andre termer for de forskellige koder, end dem der anvendes i artiklen her. Kontakt din systemleverandør, hvis du er i tvivl om, hvad koderne hedder i jeres system.


(lightbulb) Læs mere om standpunktskarakterer på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/standpunktskarakterer

(lightbulb) Læs mere om prøver på særlige vilkår og fritagelse på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar  

Se listen over karakterer og undtagelseskoder:

Karakterværdier og undtagelseskoder

(warning) Bemærk at der er forskel på hvilke koder der kan benyttes som undtagelse til Standpunktskarakter, og hvilke der kan benyttes som undtagelse til prøvekarakterer. 

KarakterBetegnelseSekvensAfledt karakterStandpunktskarakterPrøvekarakter
-3Den ringe præstation1F(tick)(tick)
00Den utilstrækkelige præstation2Fx(tick)(tick)
02Den tilstrækkelige præstation3E(tick)(tick)
4Den jævne præstation4D(tick)(tick)
7Den gode præstation5C(tick)(tick)
10Den fortrinlige præstation6B(tick)(tick)
12Den fremragende præstation7A(tick)(tick)
81Ingen prøvekarakter da eleven ikke har modtaget undervisning i faget8
(minus)(tick)
84Bortvist fra en prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 439
(minus)(tick)
85Prøvefritaget grundet utilstrækkelige danskkundskaber jf. prøvebekendtgørelsens § 3910
(minus)(tick)
86Prøvefritaget grundet kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning jf. prøvebekendtgørelsens § 4011
(minus)(tick)
87Udeblevet fra en obligatorisk prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 2812
(minus)(tick)
88Prøvefritaget grundet betydelig funktionsnedsættelse – jf. prøvebekendtgørelsens § 3613
(minus)(tick)
89Sygdom jf. prøvebekendtgørelsens § 18, stk. 114
(minus)(tick)
91Eleven har fulgt faget men standpunktskarakteren er erstattet af en skriftlig udtalelse, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 1415
(tick)(minus)
96Fritaget for undervisning i faget for specialundervisningselever med et støttebehov over 9 timer, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 1317
(tick)(minus)
97Fritaget for undervisning i faget for elever som opfylder undervisningspligten gennem erhvervspraktik eller andet forløb, eller specifikt er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. fremmedsprog jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, §33 stk. 4-7, §6 stk. 2, §5 stk. 318
(tick)(minus)
98Skolen underviser ikke i faget19
(tick)(minus)

Læs mere om de gældende love og regler på uvm.dk 

Find den aktuelle prøvebekendtgørelse på retsinformation.dk

→ Hvornår og hvordan skal man anvende undtagelseskoder?

Generelle bestemmelser:

Undtagelseskoder til standpunktskarakterer:

(question) Scenarie(tick) Løsning

(info) Relevante Koder

(afhængig af den specifikke årsag)

Elev er fritaget for ét eller flere fag (og følger derfor ikke undervisningen):

Indberet en undtagelseskode i stedet for standpunktskarakter i det/de pågældende fag. Anvend den undtagelseskode, der henviser til årsagen for fritagelsen.

(warning) Hvis der ikke findes en kode som er dækkende for den konkrete årsag, skal du i første omgang undersøge om der overhovedet er hjemmel i lovgivningen til at fritage eleven.

96, 97, 98

Elev er fritaget for karakterer i faget:

Det kan man ikke ifølge den gældende lovgivning. Hvis eleven følger et fag (eller er tilmeldt undervisning i faget), skal der indberettes en standpunktskarakter i faget.

Undtagelser gælder dog i særlige tilfælde, hvor karakteren erstattes af en udtalelse jf. lov om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

91

Skolen er en karakter- og prøvefri skole:

Hvis I er en karakterfri skole skal I sikre jer at Børne- og undervisningsministeriet er bekendt med det. Såfremt dette er gjort, skal skolen ikke indberette standpunktskarakterer. 

Ingen indberetning

Eleven er fritaget fra et obligatorisk fag, men ingen af undtagelseskoderne referer til den aktuelle årsag:

Eleven kan ikke fritages.

Kontakt Center for folkeskolen på stuk.cf@stukuvm.dk eller centerets telefon, 33925188, for en vurdering af det konkrete tilfælde. 

Læs mere om standpunktskarakterer på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/standpunktskarakterer  

Ingen 

Eleven bliver hjemmeundervist (privatist):

Der skal ikke indberettes noget.

Ingen Indberetning

Undtagelseskoder til prøvekarakterer:

(question) Scenarie(tick) Løsning

(info) Relevante Koder

(afhængig af den specifikke årsag)

Elev er fritaget fra én eller flere prøver (og skal derfor ikke aflægge prøven):

Indberet en undtagelseskode i stedet for en prøvekarakter i den/de pågældende prøver. Anvend den undtagelseskode der henviser til årsagen for fritagelsen.

(warning) Hvis der ikke findes en kode som er dækkende for den konkrete årsag, skal du i første omgang undersøge om der overhovedet er hjemmel i lovgivningen til at fritage eleven.

81, 85, 86, 88

Elev er fritaget for karakterer til prøven: 

Det kan man ikke ifølge den gældende lovgivning. Hvis eleven har fulgt faget, og ikke er fritaget fra prøven, skal eleven have en karakter.

Undtagelser gælder dog i tilfælde af udeblivelse fra prøven, bortvisning fra prøven eller sygdom.

84, 87, 89

Skolen er en karakter- og prøvefri skole:

Hvis I er en prøvefri skole skal I sikre jer at Børne- og undervisningsministeriet er bekendt med det. Såfremt dette er gjort, skal skolen ikke indberette prøvekarakterer. 

Ingen indberetning

Eleven er fritaget fra en obligatorisk prøve, men ingen af undtagelseskoderne refererer til den aktuelle årsag:

Eleven kan ikke fritages.

Kontakt Kontor for Prøver, Eksamen og Test på fp@stukuvm.dk eller telefonnr. 3392 6100, for en vurdering af det konkrete tilfælde.

Læs mere om prøver på særlige vilkår og fritagelse på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar

Ingen

Eleven bliver hjemmeundervist (privatist), og har valgt ikke at gå til prøve:

Der skal ikke indberettes noget.

Ingen Indberetning

Særlige tilfælde:

Se herunder svaret på særlige tilfælde, som vi får hyppige henvendelser omkring:

(question) Scenarie(tick) Løsning

(info) Relevante Koder

(afhængig af den specifikke årsag)

Elever der ikke har fået udtrukket udtræksfag:

I hvilke udtræksfag, skal der indberettes en undtagelseskode, hvis de specifikke elever ikke har fået udtrukket udtræksfag?

Alle elever har fået udtrukket to udtræksfag. Hvis I som skole er i tvivl om, hvilke to udtræksfag jeres elever har fået udtrukket skal I kontakte Kontor for Prøver, Eksamen og Test på fp@stukuvm.dk eller telefonnr. 3392 6100. 

Alle koder kan have relevans

Elever der ikke har praktisk/musisk valgfag:

I hvilket praktisk/musisk valgfag skal fritagelsen eller angivelsen om at eleven ikke har modtaget undervisning i faget foretages?

Hvis eleven ikke ikke har valgt et fag, skal folkeskoler indberette undtagelseskoder i håndværk og design, som er obligatorisk at udbyde for alle folkeskoler. Andre skoletyper må selv vælge et valgfag, hvis de udbyder flere af de obligatoriske valgfag.

Ved øvrige spørgsmål som falder uden for ovenstående henvises til Center for folkeskolen på stuk.cf@stukuvm.dk eller centerets telefon, 33925188.

Standpunkt: 96, 97, 98

Prøve: 81

Elever på internationale prøveordninger, som kun indberetter karakterer i dansk:

Hvordan indberettes der for klasser eller hold på internationale prøveordninger i alle andre fag end dansk?

Som udgangspunkt skal der blot indberettes karakterer i Dansk.

Hvis skolen ønsker at indberette status for øvrige obligatoriske prøver, kan I angive ”Eleven har ikke modtaget undervisning i faget” for de øvrige obligatoriske prøver.

Ved øvrige spørgsmål, som falder udenfor ovenstående (herunder hvilke to udtræksfag, der skal  indberettes undtagelseskoden for) henvises til Kontoret for Prøver, Eksamen og Test på  fp@stukuvm.dk eller telefonnr. 3392 6100. 

Standpunkt: ingen

Prøve: 81

Elever på dansk/tyske skoler:

Hvad skal skolen indberette på elever, som både tager den skriftlige og den mundtlige tyskprøve, og derved har karakterer i for mange udtræksfag?

Skolen indberetter kun karakterer i de udtræksprøver klassen/eleven er udtrukket til. Hvis klassen/eleven ikke udtrækkes i tysk, kan eleven gå til den frivillige prøve i tysk 3. fremmedsprog, og der indberettes en karakter for denne prøve (gælder både den skriftlige og mundtlige prøve).

Ved øvrige spørgsmål som falder uden for ovenstående henvises til fp@stukuvm.dk eller Kontoret for Prøver, eksamen og test på telefonnr. 3392 6100. 

Ingen.

(Skolen indberetter de opnåede karakterer.)

Elever, der ikke har deltaget i idrætsundervisningen pga. fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.

Hvilken kode skal man anvende for elever, der ikke har deltaget i idrætsundervisningen pga. fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, hvor ophold i gymnastiksal eller idrætshal har været forbundet med fare for elevens helbred.

Hvis elever ikke har fulgt idrætsundervisningen som følge af en fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, der har påvirket elevens mulighed for at være til stede i de fysiske undervisningsmiljøer, hvor idrætsundervisning har fundet sted fx haller, gymnastiksale og udendørs, kan skolen anvende undtagelseskode 97 i stedet for standpunktskarakter.

Bemærk dog, at der ikke er nogen lovgivning der tillader en fritagelse fra idræt i disse tilfælde, og undervisningen bør så vidt muligt tilrettelægges for eleven således, at eleven kan vurderes efter de opstillede fagmål. 

Ved øvrige spørgsmål til ovenstående henvises til fp@stukuvm.dk eller Kontoret for Prøver, eksamen og test på telefonnr. 3392 6100. 

Standpunkt: 97