VIGTIG INFO

Kravet om, at eleverne skal aflægge alle de obligatoriske prøver, gælder for alle elever i grundskolen uanset, hvilken institutionstype elevens skole tilhører, medmindre der er tale om en fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller ungdomsskolens heltidsundervisning, der har meddelt ministeriet, at de ikke afholder folkeskolens prøver. 

Alle elever i grundskolen skal derfor som udgangspunkt have en prøvekarakter i alle de obligatoriske prøver, og en standpunktskarakter i alle obligatoriske fag samt øvrige fag eleven har fulgt. Elever kan imidlertid være fritaget fra bestemte fag eller prøver. Dette er dog ikke ensbetydende med at de er fritaget for karakterer - i stedet skal man anvende en af de tilgængelige undtagelseskoder.

(warning) Bemærk, at dit eget studieadministrative system kan have andre termer for de forskellige koder, end dem der anvendes i artiklen her. Kontakt din systemleverandør, hvis du er i tvivl om, hvad koderne hedder i jeres system.


(lightbulb) Læs mere om standpunktskarakterer på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/standpunktskarakterer

(lightbulb) Læs mere om prøver på særlige vilkår og fritagelse på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar  

→ se også vejledningen Information om undtagelseskoder til karakterindberetning

Undtagelseskoder til standpunktskarakterer

Regler der undtager elev fra undervisningen i et fag:

UndtagelseskodeRegelgrundlag
96Fritaget for undervisning i faget for specialundervisningselever med et støttebehov over 9 timer, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 13
97Fritaget for undervisning i faget for elever som opfylder undervisningspligten gennem erhvervspraktik eller andet forløb, eller specifikt er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. fremmedsprog jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, §33 stk. 4-7, §6 stk. 2, §5 stk. 3
98Skolen underviser ikke i faget

Regler der undtager elev fra karaktergivning

UndtagelseskodeRegelgrundlag
91Eleven har fulgt faget men standpunktskarakteren er erstattet af en skriftlig udtalelse, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 14

Undtagelseskoder til prøvekarakterer

Regler der undtager elev fra at gå til prøve 

UndtagelseskodeRegelgrundlag
81Ingen prøvekarakter da eleven ikke har modtaget undervisning i faget
85Prøvefritaget grundet utilstrækkelige danskkundskaber jf. prøvebekendtgørelsens § 39
86Prøvefritaget grundet kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning jf. prøvebekendtgørelsens § 40
88Prøvefritaget grundet betydelig funktionsnedsættelse – jf. prøvebekendtgørelsens § 36

Regler der vedrører ikke planlagt udeblivelse fra en prøve

UndtagelseskodeRegelgrundlag
84Bortvist fra en prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 43
87Udeblevet fra en obligatorisk prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 28
89Sygdom jf. prøvebekendtgørelsens § 18, stk. 1

Særlige tilfælde:

Se herunder svaret på særlige tilfælde, som vi får hyppige henvendelser omkring:

(question) Scenarie(tick) Løsning

(info) Relevante Koder

(afhængig af den specifikke årsag)

Skolen er en karakter- og prøvefri skole:

Hvis I er en prøvefri skole skal I sikre jer at Børne- og undervisningsministeriet er bekendt med det. Såfremt dette er gjort, skal skolen ikke indberette standpunktskarakterer, prøvekarakterer eller undtagelseskoder. 

Ingen indberetning

Eleven bliver hjemmeundervist (privatist), og har valgt ikke at gå til prøve:

Der skal ikke indberettes noget.

Ingen Indberetning

Elever på internationale prøveordninger, som kun indberetter karakterer i dansk:

Hvordan indberettes der for klasser eller hold på internationale prøveordninger i alle andre fag end dansk?

Som udgangspunkt skal der blot indberettes karakterer i Dansk.

Hvis skolen ønsker at indberette status for øvrige obligatoriske prøver, kan I angive ”Eleven har ikke modtaget undervisning i faget” for de øvrige obligatoriske prøver.

Ved øvrige spørgsmål, som falder udenfor ovenstående (herunder hvilke to udtræksfag, der skal  indberettes undtagelseskoden for) henvises til Kontoret for Prøver, Eksamen og Test på  fp@stukuvm.dk eller telefonnr. 3392 6100. 

Standpunkt: ingen

Prøve: 81

Elever på dansk/tyske skoler:

Hvad skal skolen indberette på elever, som både tager den skriftlige og den mundtlige tyskprøve, og derved har karakterer i for mange udtræksfag?

Skolen indberetter kun karakterer i de udtræksprøver klassen/eleven er udtrukket til. Hvis klassen/eleven ikke udtrækkes i tysk, kan eleven gå til den frivillige prøve i tysk 3. fremmedsprog, og der indberettes en karakter for denne prøve (gælder både den skriftlige og mundtlige prøve).

Ved øvrige spørgsmål som falder uden for ovenstående henvises til fp@stukuvm.dk eller Kontoret for Prøver, eksamen og test på telefonnr. 3392 6100. 

Ingen.

(Skolen indberetter de opnåede karakterer.)

Elever, der ikke har deltaget i idrætsundervisningen pga. fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.

Hvilken kode skal man anvende for elever, der ikke har deltaget i idrætsundervisningen pga. fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, hvor ophold i gymnastiksal eller idrætshal har været forbundet med fare for elevens helbred.

Hvis elever ikke har fulgt idrætsundervisningen som følge af en fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, der har påvirket elevens mulighed for at være til stede i de fysiske undervisningsmiljøer, hvor idrætsundervisning har fundet sted fx haller, gymnastiksale og udendørs, kan skolen anvende undtagelseskode 97 i stedet for standpunktskarakter.

Bemærk dog, at der ikke er nogen lovgivning der tillader en fritagelse fra idræt i disse tilfælde, og undervisningen bør så vidt muligt tilrettelægges for eleven således, at eleven kan vurderes efter de opstillede fagmål. 

Ved øvrige spørgsmål til ovenstående henvises til fp@stukuvm.dk eller Kontoret for Prøver, eksamen og test på telefonnr. 3392 6100. 

Standpunkt: 97

Eleven modtager først undervisning i faget i næste semester

Hvad skal skolen indberette, hvis eleven pga. semesteropdelt undervisning endnu ikke har modtaget undervisning i faget? 

Hvis undervisningen i faget er semesteropdelt og først påbegyndes efter nytår, skal der ikke indberettes en karakter i faget, før eleven har modtaget undervisning. Eleven skal fortsat have standpunktskarakterer to gange, og den sidste skal gives forud for prøverne, jf. § 13, stk. 5 i folkeskoleloven.

Ingen indberetning før undervisningen er påbegyndt.

Elever i 10. klasse på efterskoler eller frie fagskoler, der kun føres til prøve i dansk og matematik

Hvad skal skolen indberette på elever i de øvrige fag, hvis eleven kun føres til prøve i dansk og matematik som følge af § 5a stk. 5 og 6 i Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk) 

Efterskoler og frie fagskoler med samlet særligt tilbud har mulighed for kun at tilbyde prøve i dansk og matematik. Dette fremgår af efterskolelovens § 5a stk. 5 og 6.

I disse tilfælde, kan skolen undlade at indberette karakterer i elevens øvrige fag. 

Kun indberetning i dansk og matematik.

Eleven er blevet fritaget, men ingen af koderne passer

Hvad skal skolen indberette, hvis eleven er blevet fritaget fra karakterer, undervisning eller prøve, men ingen af de tilgængelige undtagelseskoder refererer til den aktuelle årsag?

Eleven kan som udgangspunkt ikke fritages, hvis der ikke er hjemmel i lovgivningen hertil. Kontakt det relevante kontor i STUK for en konkret afklaring:

Vedrørende prøvekarakterer, kontakt Kontor for Prøver, Eksamen og Test på fp@stukuvm.dk eller tlf. 33926100

Vedrørende standpunktskarakterer, kontakt Center for folkeskolen på stuk.cf@stukuvm.dk eller tlf. 33925188  

For særlige regler vedrørende efterskole og frie fagskoler, kontakt Kontor for frie skoler på kfs@stukuvm.dk eller tlf. 33925333

Læs mere om prøver på særlige vilkår og fritagelse på uvm.dk: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar

Indberetning efter gældende regler.