EKS9 - 9. klasses eksamensbevis (bestået eksamen)

Den bundne prøve i det praktisk/musiske valgfag fra 8. klasse skal fremgå af 9. klasses eksamensbevis.

Fra skoleåret 2021/2022 skal der være 11 prøvekarakterer på et bestået 9. klasses eksamensbevis (EKS9). 

De lovbundne 9. klasses prøver udgør i alt 8 karakterer

 • Dansk, mundtlig

 • Dansk, læsning,

 • Dansk, retskrivning

 • Dansk, skriftlig fremstilling

 • Matematik, skriftlig u/hjælpemidler

 • Matematik, skriftlig m/hjælpemidler

 • Engelsk, mundtlig

 • Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Udtræksprøverne udgør i alt 2 karakterer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtrækker to prøver på baggrund daf skolernes tilmeldinger

> én prøve fra den humanistiske fagblok - det kan være ét af følgende fag:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

> én prøve fra den naturfaglige fagblok - det kan være ét af følgende fag:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Den lovbundne 8.klasses prøve i det praktisk/musiske valgfag udgør 1 karakter

Denne prøve skal fremgå af beviset med tilhørende standpunktskarakter. Karaktererne gives i ét af de fire følgende prøvefag: 

 • Madkundskab, bunden praktisk/mundtlig

 • Håndværk & Design, bunden praktisk/mundtlig

 • Musik, bunden praktisk/mundtlig

 • Billedkunst, bunden praktisk/mundtlig

Folkeskolens afgangseksamen er bestået, når eleven har:

 • aflagt den bundne praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
 • aflagt alle de lovbundne prøver i 9. klasse
 • aflagt prøver i de to udtræksfag i 9. klasse
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne, dvs. af de lovbundne prøver og de to udtræksprøver

Eksempel

På nedenstående billede er

 • obligatoriske prøver markeret med gult

 • udtræksprøverne markeret med grøn (humanistisk fagblok) og blå (naturvidenskabelig fagblok)

 • 8 klasses praktisk/musiske valgfag markeret med rød:

Eksempel på et EKS9 bevis - 9. klasses eksamensbevis. Fremhæver de obligatoriske karakterer i 9 klasse, de to udtræksprøver og 8. klasses praktisk-musiske valgfag.

PRB9 - 9. klasses prøvebevis (Ikke-bestået eksamen)

Hvis en elev har mindre end 2.0 i gennemsnit på sit eksamensbevis, eller hvis eleven mangler nogle af de obligatoriske prøvekarakterer, kan eleven ikke bestå folkeskolen afgangseksamen.

I praksis betyder det at:

 • Eleven afslutter stadig sit grundskoleforløb, bare uden en bestået eksamen.
 • Da folkeskolen afgangseksamen ikke er bestået, indberettes et 9. klasses prøvebevis - PRB9 - som bevis på elevens prøver og resultater.
 • Hvis eleven ønsker at søge videre på en ungdomsuddannelse, skal eleven som udgangspunkt bestå en optagelsesprøve eller til en optagelsessamtale, for at kunne blive optaget.
 • Eleven kan fortsætte i 10. klasse, og forbedre sit gennemsnit ved hjælp af gunstreglerne. 

Eksempel: 

Eleven herunder lever ikke op til bestå-kravet om et gennemsnit af de bundne prøver på minimum 2.0 eller derover. Derfor skal eleven have et PRB9. 

Eksempel på et PRB9 bevis - 9. klasses prøvebevis. Der fremgår, at beviset ikke er bestået pga. gennemsnit på 1,4

AFG10 - 10. klasses afgangsbevis

Beviset er valgfrit, og bliver derfor ikke valideret af karakterdatabasen. Det indeholder som udgangspunkt standpunktskarakterer på de fag eleven har fulgt, og prøvekarakter på de de prøver eleven har aflagt, i 10. klasse. Typisk vil der som minimum være tale om prøver i Dansk, Matematik og Engelsk, som er de obligatoriske fag på et 10. klasses afgangsbevis. Bemærk at man i 10. klasse kan aflægge prøver på både 9. klasses-niveau og 10. klasses-niveau i flere fag.

Se oversigten her: Indberetning af prøvekarakterer i 10. klasse – Hvilke prøvekarakterer skal indberettes?  

Gunstregler

En ansøger kan forbedre resultatet af folkeskolens afgangseksamen ved i 10. klasse at aflægge prøver i fagene på 9. klasseniveau. Det kan dermed gøre det muligt for ansøgeren at leve op til kravet til folkeskolens afgangseksamen eller forbedre et allerede bestået resultat af denne eksamen. Elever kan i 10. klasse gå op til 9.-klasseprøver i et eller flere af disse fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig

På den måde kan gennemsnittet i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen forbedres. For dansk, skriftlig og matematik, skriftlig skal eleven tage alle delprøverne, for at prøven betragtes som aflagt. Hvis eleven forbedrer sine karakterer i disse fag, skal skolen udstede et nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen i indeværende skoleår. 

Læs mere her: Forbedring af folkeskolens afgangseksamen og gunstregler for 10. klasse ansøgere til de gymnasiale uddannelser

Eksempel

Bemærk at prøvekaraktererne i 10. klasse ikke har nogen vægt, og beviset indberettes således uden et gennemsnit.

Eksempel på et AFG 10 bevis - 10. klasses afgangsbevis. Der fremgår 6 karakterer, alle uden vægt, og intet gennemsnit.

EFT7 - For elever der flytter skole mellem 7. og 9. klasse

Hvis eleven stopper efter 7. klasse og før endt 9. klasse skal eleven have dokumentation med for sine resultater. Det hedder et EFT7 bevis.

Beviset er ikke obligatorisk for alle elever i grundskolen, men eleven som udgangspunkt have det med i tilfælde af skoleskift. Det indeholder alle (senest afgivne) standpunktskarakterer og prøvekarakterer som eleven hidtil har fået.

BEMÆRK!

Hvis eleven skifter til en anden skole for at afslutte sin 9. klasses eksamen, skal eleven have et EFT7 bevis der bl.a. indeholder 8. klasses standpunkts- og prøvekarakter i praktisk/musisk valgfag. Beviset skal ikke blot indberettes til karakterdatabasen, men udstedes til eleven, så denne kan bringe karaktererne videre til sin 9. klasses skole. Derved, kan skolen sætte prøvekarakteren fra 8. klasse, på 9. klasses eksamensbeviset, samt angive hvilken skole der har afgivet den.

Eksempel: 

Eksempel på et EFT7 bevis - Bevis efter 7. klasse

Beregning af gennemsnit

På 9. klasses eksamensbevis (EKS9) og 9. klasses prøvebevis (PRB9) fremgår der et gennemsnit, som skal indberettes sammen med beviset. Det er et vægtet gennemsnit af alle de prøver der skal tages for at kunne bestå folkeskolens afgangseksamen, og det er dette gennemsnit der skal være minimum 2.0 eller derover for at kunne bestå eksamen.

Herunder er et konkret eksempel på hvilke prøver der indgår med hvilken vægtning, og hvordan det konkrete eksempel skal udregnes:

9. klasses prøver:Prøvekarakter Karakterens vægt
Dansk, mundtlig7100%
Engelsk, mundtlig7100%
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig2100%

Dansk, skriftlig - 3 delprøver: • retskrivning
725%
 • læsning
425%
 • skriftlig fremstilling
450%
Matematik, skriftlig - 2 delprøver:

 • med hjælpemidler
450%
 • uden hjælpemidler
750%

Udtræksfag:Humanistisk fagblok, ét fag10100%
Naturvidenskabelig fagblok, ét fag4100%
8. klasses prøver

Praktisk/musisk valgfag, bunden praktisk/mundtlig7100%


Udregning af gennemsnit:

Prøveevt. delprøverudregning
Prøvens samlede resultatPrøvens samlede vægt
Dansk, skriftlig

Retskrivning, 25%
Læsning, 25%
Skriftlig fremstilling, 50 %

(7*0,25)+(4*0,25)+(4*0,5)

=4,751
Matematik, skriftlig

med hjælpemidler, 50%
uden hjælpemidler, 50%

(4*0,5)+(7*0,5)=5,51
Dansk, mundtlig

=71
Engelsk, Mundtlig

=71
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

=21
Udtræksfag, humanistisk fagblok

=101
Udtræksfag, naturvidenskabelig fagblok

=41
Praktisk/musisk valgfag, bunden praktisk/mundtlig

=71
TOTAL


47,258
GENNEMSNIT
47,25/8=5,9


Formel:

Formel på udregning af vægtet gennemsnit, med karaktereksempler fra tabellerne


Se frister og datoer i årshjul for grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger passer for deres 8. til 10. klasserne i deres egne administrative systemer.

Klasselister vil kunne ses i Elevoverblikket i
Optagelse.dk fra den
1. november 2023

Læs mere om Elevoverblikket her

Skolen skal fra den 1. november 2023 indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Der skal også foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Elevers vurdering vil være synlig for dem i Optagelse.dk fra den 15. januar 2024

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist; Den 1. december 2023

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist; Den 26. januar 2024

Kontroller evt. at elever har lavet og sendt ansøgning 


Frist for indberetning af afsluttende standpunktskarakterer for 8., 9. og 10. klasse. (Fordi den mundtlige prøvetermin påbegyndes 23. maj)

Den 22 maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 22. maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 15. juni 2024

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes 9. og 10. klasses eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
Den 21. juni 2024

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
Den 26. juni 2024

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest:
Den 26. juni 2024