EKS9 - 9. klasses eksamensbevis (bestået eksamen)

Den bundne prøve i det praktisk/musiske valgfag fra 8. klasse skal fremgå af 9. klasses eksamensbevis.

Fra skoleåret 2021/2022 skal der være 11 prøvekarakterer på et bestået 9. klasses eksamensbevis (EKS9). 

De lovbundne 9. klasses prøver udgør i alt 8 karakterer

 • Dansk, mundtlig

 • Dansk, læsning,

 • Dansk, retskrivning

 • Dansk, skriftlig fremstilling

 • Matematik, skriftlig u/hjælpemidler

 • Matematik, skriftlig m/hjælpemidler

 • Engelsk, mundtlig

 • Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Udtræksprøverne udgør i alt 2 karakterer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtrækker to prøver på baggrund daf skolernes tilmeldinger

> én prøve fra den humanistiske fagblok - det kan være ét af følgende fag:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

> én prøve fra den naturfaglige fagblok - det kan være ét af følgende fag:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Den lovbundne 8.klasses prøve i det praktisk/musiske valgfag udgør 1 karakter

Denne prøve skal fremgå af beviset med tilhørende standpunktskarakter. Karaktererne gives i ét af de fire følgende prøvefag: 

 • Madkundskab, bunden praktisk/mundtlig

 • Håndværk & Design, bunden praktisk/mundtlig

 • Musik, bunden praktisk/mundtlig

 • Billedkunst, bunden praktisk/mundtlig

Folkeskolens afgangseksamen er bestået, når eleven har:

 • aflagt den bundne praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
 • aflagt alle de lovbundne prøver i 9. klasse
 • aflagt prøver i de to udtræksfag i 9. klasse
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne, dvs. af de lovbundne prøver og de to udtræksprøver

Eksempel

På nedenstående billede er

 • obligatoriske prøver markeret med gult

 • udtræksprøverne markeret med grøn (humanistisk fagblok) og blå (naturvidenskabelig fagblok)

 • 8 klasses praktisk/musiske valgfag markeret med rød:

Eksempel på et EKS9 bevis - 9. klasses eksamensbevis. Fremhæver de obligatoriske karakterer i 9 klasse, de to udtræksprøver og 8. klasses praktisk-musiske valgfag.

PRB9 - 9. klasses prøvebevis (Ikke-bestået eksamen)

Hvis en elev har mindre end 2.0 i gennemsnit på sit eksamensbevis, eller hvis eleven mangler nogle af de obligatoriske prøvekarakterer, kan eleven ikke bestå folkeskolen afgangseksamen.

I praksis betyder det at:

 • Eleven afslutter stadig sit grundskoleforløb, bare uden en bestået eksamen.
 • Da folkeskolen afgangseksamen ikke er bestået, indberettes et 9. klasses prøvebevis - PRB9 - som bevis på elevens prøver og resultater.
 • Hvis eleven ønsker at søge videre på en ungdomsuddannelse, skal eleven som udgangspunkt bestå en optagelsesprøve eller til en optagelsessamtale, for at kunne blive optaget.
 • Eleven kan fortsætte i 10. klasse, og forbedre sit gennemsnit ved hjælp af gunstreglerne. 

Eksempel: 

Eleven herunder lever ikke op til bestå-kravet om et gennemsnit af de bundne prøver på minimum 2.0 eller derover. Derfor skal eleven have et PRB9. 

Eksempel på et PRB9 bevis - 9. klasses prøvebevis. Der fremgår, at beviset ikke er bestået pga. gennemsnit på 1,4

AFG10 - 10. klasses afgangsbevis

Beviset er valgfrit, og bliver derfor ikke valideret af karakterdatabasen. Det indeholder som udgangspunkt standpunktskarakterer på de fag eleven har fulgt, og prøvekarakter på de de prøver eleven har aflagt, i 10. klasse. Typisk vil der som minimum være tale om prøver i Dansk, Matematik og Engelsk, som er de obligatoriske fag på et 10. klasses afgangsbevis. Bemærk at man i 10. klasse kan aflægge prøver på både 9. klasses-niveau og 10. klasses-niveau i flere fag.

Se oversigten her: Indberetning af prøvekarakterer i 10. klasse – Hvilke prøvekarakterer skal indberettes?  

Gunstregler

En ansøger kan forbedre resultatet af folkeskolens afgangseksamen ved i 10. klasse at aflægge prøver i fagene på 9. klasseniveau. Det kan dermed gøre det muligt for ansøgeren at leve op til kravet til folkeskolens afgangseksamen eller forbedre et allerede bestået resultat af denne eksamen. Elever kan i 10. klasse gå op til 9.-klasseprøver i et eller flere af disse fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig

På den måde kan gennemsnittet i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen forbedres. For dansk, skriftlig og matematik, skriftlig skal eleven tage alle delprøverne, for at prøven betragtes som aflagt. Hvis eleven forbedrer sine karakterer i disse fag, skal skolen udstede et nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen i indeværende skoleår. 

Læs mere her: Forbedring af folkeskolens afgangseksamen og gunstregler for 10. klasse ansøgere til de gymnasiale uddannelser

Eksempel

Bemærk at prøvekaraktererne i 10. klasse ikke har nogen vægt, og beviset indberettes således uden et gennemsnit.

Eksempel på et AFG 10 bevis - 10. klasses afgangsbevis. Der fremgår 6 karakterer, alle uden vægt, og intet gennemsnit.

EFT7 - For elever der flytter skole mellem 7. og 9. klasse

Hvis eleven stopper efter 7. klasse og før endt 9. klasse skal eleven have dokumentation med for sine resultater. Det hedder et EFT7 bevis.

Beviset er ikke obligatorisk for alle elever i grundskolen, men eleven som udgangspunkt have det med i tilfælde af skoleskift. Det indeholder alle (senest afgivne) standpunktskarakterer og prøvekarakterer som eleven hidtil har fået.

BEMÆRK!

Hvis eleven skifter til en anden skole for at afslutte sin 9. klasses eksamen, skal eleven have et EFT7 bevis der bl.a. indeholder 8. klasses standpunkts- og prøvekarakter i praktisk/musisk valgfag. Beviset skal ikke blot indberettes til karakterdatabasen, men udstedes til eleven, så denne kan bringe karaktererne videre til sin 9. klasses skole. Derved, kan skolen sætte prøvekarakteren fra 8. klasse, på 9. klasses eksamensbeviset, samt angive hvilken skole der har afgivet den.

Eksempel: 

Eksempel på et EFT7 bevis - Bevis efter 7. klasse

Beregning af gennemsnit

Eksamensresultatet - det gennemsnit der indberettes på beviset.

På 9. klasses eksamensbevis (EKS9) og 9. klasses prøvebevis (PRB9) fremgår der et gennemsnit, som skal indberettes sammen med beviset. Det er et vægtet gennemsnit af alle de prøver der skal tages for at kunne bestå folkeskolens afgangseksamen (også kaldet de obligatoriske fag), og det er dette gennemsnit der skal være minimum 2.0 eller derover for at kunne bestå eksamen.

Beregning af gennemsnit:

Gennemsnit udregnes ved at summere alle relevante karakterer ganget med deres vægt, og dividere med summen af vægt.

Gennemsnit = ∑ (karakter × vægt) ÷ ∑ (vægt)

Eksempel:

Hvilke prøver indgår med hvilken vægtning, og hvordan det skal udregnes

Regne-eksempel:

Obligatoriske prøver:Prøvekarakter vægtvægtet resultat
Dansk, mundtlig717
Engelsk, mundtlig717
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig212

Dansk, skriftlig - 3 delprøver:
 • retskrivning
70,251,75
 • læsning
40,251
 • skriftlig fremstilling
40,52
Matematik, skriftlig - 2 delprøver:


 • med hjælpemidler
40,52
 • uden hjælpemidler
70,53,5

Udtræksfag:
Humanistisk fagblok, ét fag10110
Naturvidenskabelig fagblok, ét fag414
8. klasses prøver


Praktisk/musisk valgfag, bunden praktisk/mundtlig717
SUM
847,25
GENNEMSNIT47,25 / 8 = 5,9

Udregning:

Formel på udregning af vægtet gennemsnit, med karaktereksempler fra tabellerne

Karakteroversigten

Karakteroversigten bliver dannet idet en ansøger opretter en ansøgning til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, og er et dokument beregnet til den modtagende institution. Det er en oversigt over de standpunkts- og prøvekarakterer der er indberettet på en ansøger. Den erhvervsskole eller gymnasialeuddannelse der søges ind på skal bruge oplysningerne i karakteroversigten til at vurdere, om ansøgeren lever op til de optagelseskrav der er for den pågældende uddannelse.

Datagrundlag:

Karakteroversigten indeholder alle standpunkts- og prøvekarakterer i obligatoriske fag indberettet til karakterdatabasen. Både resultater indberettet som enkeltkarakter og på et bevis vil fremgår af oversigten.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem karakterindberetningerne, og de karakterer der figurerer på bevisindberetningerne, vi begge dele fremgå. I disse tilfælde, kan der være gennemsnit som ikke kan beregnes, da det er usikkert hvilke af karaktererne der skal indgå i beregningen.

Beregning af gennemsnit

De relevante karakterer ganges med deres vægt og lægges sammen, og summen heraf divideres efterfølgende med summen af vægten.

Gennemsnit = ∑ (karakter × vægt) ÷ ∑ (vægt)

Oversigt over forskellige gennemsnit

Bemærk! Ikke alle gennemsnit vil forekomme, da det afhænger af om man går/har gået i 9. og 10. klasse. Såfremt der ikke er indberettet det specifikke antal karakterer der er krav for at beregne gennemsnittet, vil gennemsnittet ikke kunne beregnes.

 • Gennemsnit af alle obligatoriske 9. klasseprøver (FP8 8. klassetrin og FP9 9. klassetrin)
 • Gennemsnit af alle obligatoriske 9. klasseprøver (FP8 8. klassetrin og FP9 9. klassetrin og 10. klassetrin)
 • Gennemsnit af bundne fag (FP8 8. klassetrin (el. FP8, 9. klassetrin) og FP9 9. klassetrin)
 • Gennemsnit af bundne fag (FP8 8. klassetrin og FP9 9. klassetrin og FP9 10. klassetrin)
 • Gennemsnit af dansk bundne (FP9 9. klassetrin)
 • Gennemsnit af matematik bundne (FP9 9. klassetrin)
 • Gennemsnit af dansk bundne (FP9 9. klassetrin og FP9 10. klassetrin)
 • Gennemsnit af matematik bundne (FP9 9. klassetrin og FP9 10. klassetrin) 
 • Gennemsnit af dansk bundne (FP10 10. klassetrin)
 • Gennemsnit af matematik bundne (FP10 10. klassetrin)
 • Gennemsnit af standpunkt 9. klasse (FP9 9. klassetrin) 
 • Gennemsnit af standpunkt 10. klasse (FP9 og FP10 10. klassetrin)


Tabel over gennemsnit og krav til gennemsnittet:

Gennemsnit
Navnet på gennemsnittet

Karakterafgrænsning
Hvilke krav der er til indberetningsformen på de karakterer der indgår i beregningen for det pågældende gennemsnit

Specifikke grænseværdier
Antal karakterer det er krævet for at kunne beregne gennemsnittet

Gennemsnit af alle obligatoriske 9. klasseprøver (FP8 8. klassetrin og FP9 9. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 8 og 9
 • Prøveform: udtræk og bundne

Minimum antal karakterer i lovbundne fag: 8
Maximum antal karakterer i lovbundne fag: 9
Antal karakterer i udtræksfag (eksakt): 2

Gennemsnit af alle obligatoriske 9. klasseprøver (FP8 8. klassetrin og FP9 9. klassetrin og 10. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 8, 9 og 10
 • Prøveform: udtræk, bundne og frivillig

Minimum antal karakterer i lovbundne fag: 8
Maximum antal karakterer i lovbundne fag: 9
Antal karakterer i udtræksfag (eksakt): 2

Gennemsnit af bundne fag (FP8 8. klassetrin (el. FP8, 9. klassetrin) og FP9 9. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 8 og 9
 • Prøveform: bundne

Minimum antal karakterer i lovbundne fag: 8
Maximum antal karakterer i lovbundne fag: 9

Gennemsnit af bundne fag (FP8 8. klassetrin og FP9 9. klassetrin og FP9 10. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 8, 9 og 10
 • Prøveform: bundne og frivillig

Minimum antal karakterer i lovbundne fag: 8
Maximum antal karakterer i lovbundne fag: 9

Gennemsnit af dansk bundne (FP9 9. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 9
 • Prøveform: bundne
 • Fag: Dansk

Antal karakterer i lovbundne danskfag (eksakt): 4

Gennemsnit af matematik bundne (FP9 9. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 9
 • Prøveform: bundne
 • Fag; Matematik

Antal karakterer i lovbundne matematikfag (eksakt): 2

Gennemsnit af dansk bundne (FP9 9. klassetrin og FP9 10. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 9 og 10 (FP9)
 • Prøveform: bundne og frivillig
 • Fag: Dansk

Antal karakterer i lovbundne danskfag (eksakt): 4

Gennemsnit af matematik bundne (FP9 9. klassetrin og FP9 10. klassetrin) 

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 9 og 10 (FP9)
 • Prøveform: bundne og frivillig
 • Fag: Matematik

Antal karakterer i lovbundne matematikfag (eksakt): 2


Gennemsnit af dansk bundne (FP10 10. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 10 (FP10)
 • Prøveform: frivillig
 • Fag: Dansk

Antal karakterer i danskfag, 10. klasse (eksakt): 2

Gennemsnit af matematik bundne (FP10 10. klassetrin)

 • Type: Prøvekarakterer
 • Klassetrin: 10 (FP10)
 • Prøveform: frivillig
 • Fag: Matematik

Antal karakterer i matematikfag, 10. klasse (eksakt): 2

Gennemsnit af standpunkt 9. klasse (FP9 9. klassetrin)

 • Type: Standpunktskarakterer
 • Klassetrin: 9
 • Periode: Der medtages kun karakterer fra det senest indberettede år (med 9. klasse)

Ligevægtet gennemsnit af alle indberettede standpunktskarakterer i perioden

Intet krav om antal - dog minimum 1 karakter.

Gennemsnit af standpunkt 10. klasse (FP9 og FP10 10. klassetrin) 

 • Type: Standpunktskarakterer
 • Klassetrin: 10
 • Periode: Der medtages kun karakterer fra det senest indberettede år (med 10. klasse)

Ligevægtet gennemsnit af alle indberettede standpunktskarakterer i perioden

Intet krav om antal - dog minimum 1 karakter.

Eksempel på karakteroversigt

Gennemsnit af obligatoriske fag (8. og 9. klassetrin): Kan ikke beregnes

 • Oversigten indeholder 9 karakterer i lovbunde fag
 • Oversigten indeholder 3 karakterer i udtræksfag (skriftlig Biologi, skriftlig Engelsk, skriftlig Fysik/kemi).

gennemsnittet ikke beregnes grundet for mange karakterer i udtræksfag

Gennemsnit af lovbundne fag (8. og 9. klassetrin): 4.7

 • Oversigten indeholder 9 karakterer i lovbunde fag

→ gennemsnit = (10×0,25+7×0,25+(-3)×0,5+12×1+4×1+00×0,5+02×0,5+7+02) ÷ (0,25+0,25+0,5+0,5+0,5+1+1+1+1) = 4,7

Gennemsnit af matematisk (9. klassetrin): 1.0

 • Oversigten indeholder 2 karakterer i lovbundne matematikfag, 9. klasse

gennemsnit = (00×0,5+02×0,5) ÷ (0,5+0,5) = 1

Gennemsnit af dansk (9. klassetrin): 7.3

 • Oversigten indeholder 4 karakterer i lovbundne danskfag, 9. klasse

gennemsnit = (10×0,25+7×0,25+(-3)×0,5+12×1) ÷ (0,25+0,25+0,5+1) = 7,3


Se frister og datoer i årshjul for grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger passer for deres 8. til 10. klasserne i deres egne administrative systemer.

Klasselister vil kunne ses i Elevoverblikket i
Optagelse.dk fra den
1. november 2023

Læs mere om Elevoverblikket her

Skolen skal fra den 1. november 2023 indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Der skal også foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Elevers vurdering vil være synlig for dem i Optagelse.dk fra den 15. januar 2024

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist; Den 1. december 2023

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist; Den 26. januar 2024

Kontroller evt. at elever har lavet og sendt ansøgning 


Frist for indberetning af afsluttende standpunktskarakterer for 8., 9. og 10. klasse. (Fordi den mundtlige prøvetermin påbegyndes 23. maj)

Den 22 maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 22. maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 15. juni 2024

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes 9. og 10. klasses eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
Den 21. juni 2024

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
Den 26. juni 2024

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest:
Den 26. juni 2024