Ansøgere fra 10.klasse har mulighed for at kombinere karakterer fra 9.- og 10. klasseprøver, hvis det er til gunst for ansøgeren.

Hvilke karakterer kan forbedres?

Ansøgeren kan forbedre fire af sine karakterer:

  • Dansk skriftlig og mundtlig
  • Matematik skriftlig
  • Engelsk mundtlig

Hvornår kan gunstreglerne tages i brug?

Forbedring af folkeskolens afgangseksamen

En ansøger kan forbedre resultatet af folkeskolens afgangseksamen i dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig og engelsk mundtlig ved i 10. klasse at aflægge 10. klasseprøver som 9.-klasseprøverne i fagene. Det kan dermed gøre det muligt for ansøgeren at leve op til beståkravet til folkeskolens afgangseksamen eller forbedre et allerede bestået resultatet af denne eksamen (for eksempel kravet om mindst 3 i de bundne prøvefag). Forbedres folkeskolens afgangseksamen udskriver grundskolen et nyt bevis.

Forbedring af det faglige niveau fra UPV (Eksempel 1)

En ansøger skal ved de bunde prøver bekræfte det faglige niveau, et gennemsnit på 5, fra uddannelsesparathedsvurderingen. Bliver dette ikke bekræftet, kan ansøgeren, ved i 10. klasse at aflægge prøver på 9. klasseniveau eller 10. klasseniveau, forbedre karaktererne i dansk, matematik og engelsk. Ansøgeren kan få beregnet gennemsnit med gunst, forbedre gennemsnittet og dermed opfylde kravet om at bekræfte det faglige niveau fra parathedsvurderingen. Se eksempel 1 længere nede på siden. 

Forbedring af karaktergennemsnit på 6 i de bundne prøvefag (Eksempel 2)

Opnår en ikke-uddannelsesparat ansøger 6 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag, skal ansøger ikke til optagelsesprøve og -samtale. 6-tallet trumfer dermed en negativ uddannelsesparathedsvurdering. Se eksempel 2 længere nede på siden.

Ved beregning af om ansøger har opnået 6 i de bundne prøvefag tages de bedste karakterer fra henholdsvis 9. klasse og 10. klasse, uanset om ansøger i 10. klasse har aflagt prøve på 9. klasseniveau eller 10. klasseniveau.

Har ansøgeren forbedret sin karakter i f.eks. dansk skriftlig i 10.klasse, i forhold til karakteren kan denne skifte karakteren ud fra dansk skriftlig i  9.klasse, og dermed kan ansøgeren forbedre sit samlede gennemsnit. Ansøgeren har dermed et gennemsnit af de bundne prøvefag beregnet ud fra dansk mundtlig fra 9.klasse, dansk skriftlig fra 10.klasse, matematik skriftlig samt engelsk mundtlig fra 9.klasse.

Beregning af gennemsnit udfra gunstreglerne

Står der i tjeklisten, at ’Gennemsnit dansk beregnet efter gunstregler’ eller ’Gennemsnit matematik beregnet efter gunstregler’ ikke kan beregnes, skyldes det, at Optagelse.dk ikke har de nødvendige oplysninger til at kunne beregne et gennemsnit ud fra gunstreglerne for ansøgeren. Dette kan muligvis skyldes, at der mangler at blive indberettet bevis eller prøvekarakterer. Kontakt afgivende institution for at få de korrekte oplysninger.

Modtagende institution kan også beregne et gennemsnit efter gunstreglerne. 


Eksempler

Nedenfor kan du se to eksempler på en 10. klasseelev, som aflægger 10.klasseprøver og med gunstreglerne forbedrer sit gennemsnit og dermed også resultatet at tjeklisten. 

Vægtning af de enkelte karakterer


Eksempel 1:


Tjekliste

     


Eksempel 2:


Tjekliste