8. klassetrin

Generelt på 8. klassetrin

For alle elever på 8. klassetrin, skal skolen indberette en karakter i den bundne prøve i det praktisk/musiske valgfag i 8. klasse.

I de tilfælde hvor en elev ikke har modtaget en prøvekarakter i den bundne prøve i det praktisk/musiske valgfag, skal det indberettes, hvorvidt det skyldes, at eleven har været fritaget, sygemeldt eller er udeblevet fra den pågældende prøve.

Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til hvordan der indberettes karakterer, fritagelser, sygemeldinger eller udeblivelser i de pågældende prøver.

Obligatoriske prøver i 8. klasse

Alle elever i 8. klasse aflægger fra skoleåret 2020/2021 én bunden prøve i et af de fire praktisk/musiske valgfag; Håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab.

Hvis eleven har modtaget undervisning i mere end et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse, har eleven forud for prøveterminen skulle melde til skolelederen, hvilke af valgfagene, eleven skal aflægge en bunden prøve i.

Det er vigtigt, at eleverne i 8. klasse kun indberettes med prøvekarakterer i én bunden prøve i de praktisk/musiske valgfag. 

Det skal fremgå af indberetningen, at den pågældende karakter er indberettet for en bunden prøve.

Hvis eleven er tilmeldt prøve i øvrige praktisk/musiske valgfag, skal disse indberettes som frivillige prøver.

Kontakt udbyderen af dit administrative system, hvis du har tvivlsspørgsmål om indberetning af den praktisk/musiske prøve som hhv. bunden eller frivillig prøve.

Praktisk/musiske valgfag
på 8. klassetrin

Madkundskab

Håndværk og design

Billedkunst

Musik

Frivillige prøver i 8. klasse

Det er muligt for elever på 8. klassetrin at aflægge frivillig prøve i yderligere ét praktisk/musisk valgfag. Hvis elever aflægger mere end én prøve i praktisk/musiske valgfag i 8. klasse, skal det tydeligt fremgå af indberetningen, hvilken prøve, der aflægges som bunden versus frivillig prøve.

Frivillige prøver i 8. klasse

Madkundskab

Håndværk og design

Billedkunst

Musik

Mundtlig historie

Hyppige problemer ved indberetning af prøvekarakteren i 8. klasses praktisk/musiske valgfag

Afhængig af årsagen til manglende indberetning af karakterer for praktisk/musiske fag skal I gøre følgende:

Årsag til manglende karakter i KarakterdatabasenDet skal I gøre
Skolen har gennemført undervisning for eleverne, men karaktererne er endnu ikke blevet indberettet til Karakterdatabasen.Indberet standpunktskarakter for eleverne. Ophøj elevernes standpunktskarakterer i obligatorisk praktiske/musiske valgfag i 8. klasse til prøvekarakterer, og indberet herefter prøvekaraktererne til Karakterdatabasen. 
Skolen er en prøve- eller karakterfri skole, og derfor får eleverne ikke prøvekarakterer i faget.

Hvis eleverne har modtaget en standpunktskarakter, skal denne indberettes til Karakterdatabasen. Ellers skal skolen ikke foretage sig noget yderligere.

Hvis skolen er prøvefri, skal I sikre jer, at I har orienteret ministeriet om dette.
Skolen har ikke undervist eleven i et praktisk/musisk valgfag i 8. klasse, da eleven er fritaget efter bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand §14.

Hvis eleven skal fritages for undervisning efter specialundervisningsbekendtgørelsens §14, skal du indsætte en fritagelseskode. Koden afhænger af, hvilken leverandør du har til dit indberetningssystem. Kontakt din systemleverandør, hvis du ikke kender koden for fritagelse af undervisning.

Der skal ikke indberettes standpunkts- og prøvekarakterer.
Skolen har ikke givet karakterer til enkelte elever, fordi eleven/eleverne er ankommet midt i skoleåret 2020/2021. Hvis eleven har modtaget undervisning i faget, skal eleven have en standpunktskarakter, som skal ophøjes til prøvekarakter. Disse karakterer skal indberettes til Karakterdatabasen. Eleven har en standpunktskarakter fra den afgivende skole. Denne karakter kan evt. bruges som udgangspunkt til at fastsætte standpunktskarakteren.
Skolen indberetter ikke til Karakterdatabasen, men sender karaktererne direkte til ungdomsuddannelserne, hvor eleverne ansøger. Skolen skal indberette standpunkts- og prøvekarakterer til Karakterdatabasen jf. Prøvebekendtgørelsen § 64.

9. klassetrin

Generelt på 9. klassetrin

For alle skolens elever på 9. klassetrin skal skolen så vidt muligt indberette en karakter i alle obligatoriske prøver i 9. klasse. I de tilfælde, hvor en elev ikke har modtaget en prøvekarakter i en af de obligatoriske prøver, skal det i stedet indberettes hvorvidt det skyldes, at eleven har været fritaget, sygemeldt eller er udeblevet fra den pågældende prøve. Denne indberetning benyttes blandt andet i retskravsvurderingen for optag på de gymnasiale uddannelser.

Kontakt udbyderen af dit administrative system hvis du har tvivlsspørgsmål om hvordan der indberettes karakterer, fritagelser, sygemelding eller udeblivelser i de pågældende fag.

Obligatoriske prøver i 9. klasse

De obligatoriske 9. klasses prøver består af 10 prøvekarakterer:

  1. De 8 bundne prøvekarakterer, som alle på årgangen skal have karakter i (5 prøver).
  2. De 2 udtræksfag, som eleven er blevet udtrukket til.

1) De 8 bundne prøvekarakterer, som alle på årgangen skal have karakter i (5 prøver)

De bundne prøver er fælles for alle elever i 9. klasse og består af nedenstående prøver og delprøver. Der skal indberettes i alt 8 prøvekarakterer (eller fritagelser, sygemeldinger eller udeblivelser) for alle skolens elever i 9. klasse.

Tabellen herunder viser de bundne prøver (markeret med fed) samt delprøver tilhørende disse (uden markering):

Bundne prøver (og delprøver) 9. klasse

1

Mundtlig dansk

2Skriftlig Dansk

Læsning

3

Retskrivning

4

Skriftlig fremstilling

5


Skriftlig Matematik

Uden hjælpemidler

6

Med hjælpemidler

7

Mundtlig Engelsk

8

Fælles prøve i Fysik/kemi, biologi og geografi

 2) De 2 udtræksfag, som eleven er blevet udtrukket til

I tabellen nedenfor fremgår de prøver, som elever i 9. klasse kan blive udtrukket til at skulle til prøve i. For hver elev udtrækkes to udtræksprøver. Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok.

Udtræksprøver 9. klasse

Humanistisk Fagblok

Naturvidenskabelig Fagblok

Skriftlig Engelsk

Skriftlig Biologi

Skriftlig Tysk/Fransk 2. fremmedsprog

Skriftlig Geografi

Mundtlig Tysk/Fransk 2. fremmedsprog

Skriftlig Fysik/Kemi

Mundtlig Historie

Mundtlig Matematik

Mundtlig Samfundsfag

Mundtlig/Praktisk Idræt

Mundtlig Kristendomskundskab


Frivillige prøver i 9. klasse

Foruden de obligatoriske prøver, kan eleverne desuden vælge at aflægge prøve i en eller flere af nedenstående frivillige prøver.

Tabellen nedenfor viser de frivillige prøver i 9. klasse:

Frivillige prøver 9. klasse

Skriftlig Tysk/Fransk 3. fremmedsprog

Mundtlig Tysk/Fransk 3. fremmedsprog

Mundtlig Madkundskab

Mundtlig/Praktisk Håndværk og Design

10. klassetrin

Generelt på 10. klassetrin

Eleverne skal som udgangspunkt indberettes med en prøvekarakter (eller fritagelse, sygemelding eller udeblivelse) i de prøver, som eleven har været tilmeldt.

Bemærk, at eleverne i 10. klasse kan aflægge prøver på både 9. klasse niveau (FP9) og 10. klasse niveau (FP10). Det skal i indberetningen angives på hvilket niveau, eleven har aflagt prøven. Denne indberetning benyttes blandt andet i retskravsvurderingen for optag på de gymnasiale uddannelser.

Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til hvordan der indberettes karakterer, fritagelser, sygemeldinger eller udeblivelser i nedenstående prøver.

Oversigt over prøver og niveauer, som eleverne kan aflægge i 10. klasse

En elev i 10. klasse kan tilmelde sig til 10.-klasseprøver eller til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne 9.-klasseprøver i fagene dansk og matematik. Eleven kan vælge at kombinere prøverne, så vedkommende aflægger 10.-klasseprøver i fx dansk og 9.-klasseprøver i skriftlig matematik. Eleven kan også vælge at kombinere niveauer i fag, hvori der indgår en skriftlig og en mundtlig prøve, så den ene prøve aflægges på 9.-klasse niveau og den anden på 10.-klasse niveau. Kombination af niveauer kan kun ske i de bundne 9.-klasseprøver i fagene dansk og matematik. Hvis den skriftlige prøve består af flere prøver, er prøven først aflagt når eleven har gennemført alle prøver. Fx skal alle delprøver i skriftlig dansk (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling) være aflagt før prøven betragtes som aflagt.

I tabellen herunder ses en oversigt over hvilket niveau, prøven kan aflægges på:

Prøver som kan aflægges i 10. klasse

Niveau prøven kan aflægges på

Mundtlig dansk

FP9 eller FP10

Skriftlig dansk*

FP9 eller FP10

Mundtlig matematik

FP9 eller FP10

Skriftlig matematik**

FP9 eller FP10

Mundtlig engelsk

FP9 eller FP10

Skriftlig engelsk

FP10

Fysik/kemi mundtlig

FP10

Mundtlig tysk

FP10

Skriftlig tysk

FP10

Mundtlig fransk

FP10

Skriftlig fransk

FP10

* Bemærk at Skriftlig dansk på FP9-niveau består af tre delprøver: Læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.
Der skal indberettes en karakter (eller fritagelse, sygemelding eller udeblivelse) i alle tre delprøver, såfremt eleven har været tilmeldt FP9-prøven.

** Bemærk også at Skriftlig matematik på FP9-niveau består af to delprøver: Med/uden hjælpemidler.
Der skal indberettes en karakter (eller fritagelse, sygemelding eller udeblivelse) i begge delprøver, såfremt eleven har været tilmeldt FP9-prøven.

Frister for indberetning

Se frister og datoer i årshjul for grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger passer for deres 8. til 10. klasserne i deres egne administrative systemer.

Klasselister vil kunne ses i Optagelse.dk fra den 1. november 2022

Se vejledning om, hvordan og hvad du kan kontrollerer i Optagelse.dk

Skolen skal indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Der skal også foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist; Den 14. december 2022
(Fristen blev udskudt i forhold til tidligere udmeldt, læs mere om det her)

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist; Den 20. januar 2023

Kontroller evt. at elever har lavet og sendt ansøgning 
Den 24. april 2023 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen efter den 23. april 2023 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger (standpunktskarakterer).
Den 21. maj 2023


Frist 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger (standpunktskarakterer).
Den 15. juni 2023

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes 9. og 10. klasses eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
Den 16. juni 2023

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
Den 21. juni 2023

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest: Den 21. juni 2023