8. klassetrin

For alle elever på 8. klassetrin, skal skolen indberette en karakter i den bundne prøve i det praktisk/musiske valgfag i 8. klasse.

I de tilfælde hvor en elev ikke har modtaget en prøvekarakter i den bundne prøve i det praktisk/musiske valgfag, skal der indberettes en undtagelseskode, der beskriver hvorfor eleven ikke har en karakter. Herunder om eleven er prøvefritaget, sygemeldt, udeblevet, bortvist eller ikke har modtaget undervisning i fagene. Det er vigtigt at den rigtige undtagelseskode indberettes, da Børne- og Undervisningsministeriet laver statistik og fører tilsyn på årsagerne til manglende prøvekarakterer i de obligatoriske prøver. Denne indberetning benyttes blandt andet i retskravsvurderingen for optag på de gymnasiale uddannelser.

Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til hvordan der indberettes karakterer eller undtagelseskoder i prøver.

Du kan læse mere anvendelsen af undtagelseskoderne på denne side: Hvornår og hvordan skal man anvende undtagelseskoder?

Obligatoriske prøver i 8. klasse

Alle elever i 8. klasse aflægger bunden prøve i et af de fire praktisk/musiske valgfag; Håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab. Hvis eleven har modtaget undervisning i mere end et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse, har eleven forud for prøveterminen skulle melde til skolelederen, hvilke af valgfagene, eleven skal aflægge en bunden prøve i.

Det er vigtigt, at eleverne i 8. klasse kun indberettes med prøvekarakterer i 1 bunden prøve i de praktisk/musiske valgfag. Det skal således sikres at prøvekarakteren indberettes som bunden prøve. Hvis eleven er tilmeldt prøve i flere praktisk/musiske valgfag, skal karakteren fra øvrige prøver indberettes som frivillige prøver.

Kontakt udbyderen af dit administrative system, hvis du har tvivlsspørgsmål om indberetning af den praktisk/musiske prøve som hhv. bunden eller frivillig prøve.

Praktisk/musiske valgfag
på 8. klassetrin

Madkundskab

Håndværk og design

Billedkunst

Musik

Frivillige prøver i 8. klasse

Det er muligt for elever på 8. klassetrin at aflægge frivillig prøve i yderligere ét praktisk/musisk valgfag. Hvis elever aflægger mere end én prøve i praktisk/musiske valgfag i 8. klasse, skal det tydeligt fremgå af indberetningen, hvilken prøve, der aflægges som bunden versus frivillig prøve.

Frivillige prøver i 8. klasse

Madkundskab

Håndværk og design

Billedkunst

Musik

Mundtlig historie

Særligt om elever der går til prøve i velfærdskommunerne

Eleverne i velfærdskommunerne har mulighed for at gå til en anden prøve end prøven i det praktiske musiske valgfag. Denne alternative prøve skal også indberettes til Karakterdatabasen.

Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan denne alternative prøve skal indberettes i deres system.

Hvis du indberetter manuelt i karakterdatabasen, kan du finde vejledning til at indberette forsøgsprøver her: Manuel indberetning | indtast karakterer og beviser direkte i Karakterdatabasen

9. klassetrin

For alle skolens elever på 9. klassetrin skal skolen indberette en karakter i alle obligatoriske prøver i 9. klasse. I de tilfælde, hvor en elev ikke har modtaget en prøvekarakter i en af de obligatoriske prøver, skal der i stedet indberettes en undtagelseskode, der beskriver, hvorfor eleven ikke har en karakter. Herunder om eleven er prøvefritaget, sygemeldt, udeblevet, bortvist eller ikke har modtaget undervisning i fagene. Det er vigtigt at den rigtige undtagelseskode, da Børne- og Undervisningsministeriet laver statistik og fører tilsyn på årsagerne til manglende prøvekarakterer i de obligatoriske prøver Denne indberetning benyttes blandt andet i retskravsvurderingen for optag på de gymnasiale uddannelser.

Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til hvordan der indberettes karakterer eller undtagelseskoder i de obligatoriske prøver i 9. klasse.

Du kan læse mere anvendelsen af undtagelseskoderne på denne side: Hvornår og hvordan skal man anvende undtagelseskoder?

Obligatoriske prøver i 9. klasse

De obligatoriske 9. klasses prøver består af 10 delprøver:

  1. De 8 bundne delprøver, som alle elever skal have karakter i (5 prøver)
  2. De 2 udtræksfag, som eleven er blevet udtrukket til.

Der skal indberettes karakterer eller undtagelseskoder i alle 10 obligatoriske delprøver.

1) De 8 bundne delprøver, som alle skal have karakter i (5 prøver)

De bundne prøver er fælles for alle elever i 9. klasse og består af nedenstående prøver og delprøver. Der skal indberettes i alt 8 prøvekarakterer eller undtagelseskoder for alle skolens elever i 9. klasse.

Tabellen herunder viser de bundne prøver (markeret med fed) samt delprøver tilhørende disse (uden markering):

Bundne prøver (og delprøver) 9. klasse

1

Mundtlig dansk

2Skriftlig Dansk

Læsning

3

Retskrivning

4

Skriftlig fremstilling

5


Skriftlig Matematik

Uden hjælpemidler

6

Med hjælpemidler

7

Mundtlig Engelsk

8

Fælles prøve i Fysik/kemi, biologi og geografi

 2) De 2 udtræksfag, som eleven er blevet udtrukket til

I tabellen nedenfor fremgår de prøver, som elever i 9. klasse kan blive udtrukket til at skulle til prøve i. For hver elev udtrækkes to udtræksfag. Eleven udtrækkes til én prøve i den humanistiske fagblok og én prøve i den naturfaglige fagblok.

Udtræksprøver 9. klasse

Humanistisk Fagblok

Naturvidenskabelig Fagblok

Skriftlig Engelsk

Skriftlig Biologi

Skriftlig Tysk/Fransk 2. fremmedsprog

Skriftlig Geografi

Mundtlig Tysk/Fransk 2. fremmedsprog

Skriftlig Fysik/Kemi

Mundtlig Historie

Mundtlig Matematik

Mundtlig Samfundsfag

Mundtlig/Praktisk Idræt

Mundtlig Kristendomskundskab


Hvis I som skole er i tvivl om, hvilke to udtræksfag jeres elever har fået udtrukket og dermed skal have indberettet karakter eller undtagelseskoder i, skal I kontakte Kontor for Prøver, Eksamen og Test på fp@stukuvm.dk eller telefonnr. 3392 6100. 

Frivillige prøver i 9. klasse

Foruden de obligatoriske prøver, kan eleverne desuden vælge at aflægge prøve i en eller flere af nedenstående frivillige prøver.

Tabellen nedenfor viser de frivillige prøver i 9. klasse:

Frivillige prøver 9. klasse

Skriftlig Tysk/Fransk 3. fremmedsprog

Mundtlig Tysk/Fransk 3. fremmedsprog

Mundtlig Madkundskab

Mundtlig/Praktisk Håndværk og Design

Særligt om elever der går til prøve i velfærdskommunerne

Skolerne i velfærdskommunerne har mulighed for

  1. at erstatte fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi med en alternativ prøve
  2. at erstatte udtræksprøver med alternative prøver.

Disse alternative prøver skal også indberettes til Karakterdatabasen. Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til hvordan denne alternative prøve indberettes.

Hvis du indberetter manuelt i karakterdatabasen, kan du finde vejledning til at indberette forsøgsprøver her: Manuel indberetning | indtast karakterer og beviser direkte i Karakterdatabasen

10. klassetrin

Eleverne skal som udgangspunkt indberettes med en prøvekarakter eller undtagelseskode i de prøver, som eleven har været tilmeldt.

Bemærk, at eleverne i 10. klasse kan aflægge prøver på både 9. klasse niveau (FP9) og 10. klasse niveau (FP10). Det skal i indberetningen angives på hvilket niveau, eleven har aflagt prøven. Denne indberetning benyttes blandt andet i retskravsvurderingen for optag på de gymnasiale uddannelser.

Kontakt udbyderen af dit administrative system ved tvivlsspørgsmål i forhold til hvordan der indberettes karakterer eller undtagelseskoder til karakterdatabasen.

Oversigt over prøver og niveauer, som eleverne kan aflægge i 10. klasse

En elev i 10. klasse kan tilmelde sig til 10.-klasseprøver eller til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne 9.-klasseprøver i fagene dansk og matematik.

Eleven kan vælge at kombinere prøverne, så vedkommende aflægger 10.-klasseprøver i fx dansk og 9.-klasseprøver i skriftlig matematik. Eleven kan også vælge at kombinere niveauer i fag, hvori der indgår en skriftlig og en mundtlig prøve, så den ene prøve aflægges på 9.-klasse niveau og den anden på 10.-klasse niveau. Kombination af niveauer kan kun ske i de bundne 9.-klasseprøver i fagene dansk og matematik.

Hvis den skriftlige prøve består af flere prøver, er prøven først aflagt når eleven har gennemført alle prøver. Fx skal alle delprøver i skriftlig dansk (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling) være aflagt før prøven betragtes som aflagt.

I tabellen herunder ses en oversigt over hvilket niveau, prøven kan aflægges på:

Prøver som kan aflægges i 10. klasse

Niveau prøven kan aflægges på

Mundtlig dansk

FP9 eller FP10

Skriftlig dansk*

FP9 eller FP10

Mundtlig matematik

FP9 eller FP10

Skriftlig matematik**

FP9 eller FP10

Mundtlig engelsk

FP9 eller FP10

Skriftlig engelsk

FP10

Fysik/kemi mundtlig

FP10

Mundtlig tysk

FP10

Skriftlig tysk

FP10

Mundtlig fransk

FP10

Skriftlig fransk

FP10

* Bemærk at Skriftlig dansk på FP9-niveau består af tre delprøver: Læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.
Der skal indberettes en karakter eller undtagelseskode i alle tre delprøver, såfremt eleven har været tilmeldt FP9-prøven.

** Bemærk også at Skriftlig matematik på FP9-niveau består af to delprøver: Med/uden hjælpemidler.
Der skal indberettes en karakter eller undtagelseskode i begge delprøver, såfremt eleven har været tilmeldt FP9-prøven.

Frister for indberetning

Se frister og datoer i årshjul for grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger passer for deres 8. til 10. klasserne i deres egne administrative systemer.

Klasselister vil kunne ses i Elevoverblikket i
Optagelse.dk fra den
1. november 2023

Læs mere om Elevoverblikket her

Skolen skal fra den 1. november 2023 indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Der skal også foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Elevers vurdering vil være synlig for dem i Optagelse.dk fra den 15. januar 2024

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist; Den 1. december 2023

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist; Den 26. januar 2024

Kontroller evt. at elever har lavet og sendt ansøgning 


Frist for indberetning af afsluttende standpunktskarakterer for 8., 9. og 10. klasse. (Fordi den mundtlige prøvetermin påbegyndes 23. maj)

Den 22 maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 22. maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 15. juni 2024

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes 9. og 10. klasses eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
Den 21. juni 2024

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
Den 26. juni 2024

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest:
Den 26. juni 2024