Import af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse


Gyldig fraGyldig tilURL
juni 2021N/Ahttps://wsaimport.uni-login.dk/wsaimport-v7/ws?WSDL

Formål

Import webservicen anvendes til at overføre data om brugere og grupper på en institution til SkoleGrunddata.

Unilogin SkoleGrunddata Importformat anvendes i forbindelse med import via webservicen ws10/wsaIMPORT. WSDL definitionen for wsaIMPORT (ws10) rummer den formelle definition i XML Schema format.

Nedenfor er vist en skitse af den overordnede struktur i importformatet. Lister af elementer er angivet med stiplet ramme.


Tabel over felter og attributter

Tabellen beskriver de felter med tilhørende attributter, der kan importeres med de regler der gælder for hvert felt. Bemærk konventionen: Feltnavne er med stort begyndelsesbogstav og attributnavne er med lille.

Angivelser af feltlængde for felter af typen ”String” er i forhold til utf8 tegnsætkodning, dvs. at visse tegn fylder to felter.

UNILoginImport

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

sourceDateTime

DateTime


1

Tid for eksport af data fra kildesystemet
f.eks: 2011-11-10T17:00:00

Tidspunktet skal være nyere end tidspunktet for sidste eksport der er indlæst.

source

String

1

Navn på kildesystem. Navnet bruges sammen institutionens registreringsnummer til identifikation af importen.

schoolYear

String

1

Skoleår angivet på formatet YYYY-YYYY. Fx ”2016-2017”

sourceVersion

String

0-1

Versionsnummer på kildesystem. Kun information. Gemmes ikke i SkoleGrunddata.

Institution

Institution

1

Institution

Institution

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

InstitutionNumber

String

1


Seks-tegns registreringsnummer, som identificerer en institution (kan indeholde både bogstaver og tal)

InstitutionName

String

0-1

Institutionsnavn. Kun information. Gemmes ikke i SkoleGrunddata.

Group

Group

0-n

Grupper på institutionen

InstitutionPerson

InstitutionPerson

0-n

Ansatte og elever på institutionen.

Group

Grupper bruges til samling af personer på en institution. Både elever og lærere kan tilknyttes grupper. En gruppe kan fx være klasser i grundskolen, hold, fag, studiegrupper eller lærerteams. Der er i gruppebegrebet ingen begrænsninger i forhold til hvad den enkelte institution vil bruge det til.

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

GroupId

String

1

GroupId bruges i skolernes infrastruktur (fx AD) og af udbydere i forbindelse med tildeling af adgang til tjenester. Det er derfor vigtigt at koordinere GroupId på tværs importkilder for at der ikke oprettes flere grupper med samme navn og for ikke at risikere at miste adgangen til tjenester ved skifte af importleverandør. Eksisterende grupper på en institution kan kortlægges med wsiEKSPORT, som importleverandører automatisk har adgang til, når der er givet adgang til wsaIMPORT.

Elever og lærere kan tilknyttes gruppen ved at angive MainGroupId eller GroupId på personen.

GroupName

String

0-1

Gruppenavn, som vises til brugere.

GroupType

Enum

1

Hovedgruppe”, ”Årgang”, ”Retning”, ”Hold”, ”SFO”, ”Team” eller ”Andet”. Grupper der refereres til som mainGroup fra et Person-objekt skal være af typen ”Hovedgruppe”.

GroupLevel

Enum

0-1

Hovedgruppens/stamklassens trin. En af følgende værdier: DT, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U1, U2, U3, U4, VU, Andet. DT er dagtilbud, 1 svarer til 1. klassetrin i grundskolen, U1 er første trin på en ungdomsuddannelse. VU er voksenuddannelse.

Skal angives for grupper med groupType ”Hovedgruppe” og kun da.

Line

String

0-1

Spor, linje, studieretning eller lign. for hovedgruppen/stamklassen.

Skal angives for grupper med groupType ”Hovedgruppe” og kun da. For grundskoler fx ”B”.

FromDate

Date

0-1

Gruppens startdato på formen YYYY-MM-DD

ToDate

Date

0-1

Gruppens slutdato på formen YYYY-MM-DD

InstitutionPerson

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

LocalPersonId

String

1

Den lokale identifikation af personen på institutionen. Identifikationen bruges til at genkende personer fra en import til den næste. Identifikationen skal derfor være unik inden for en import, således at <institutionNumber><source><LocalPersonId> skal være unik. Identifikationen skal være uforanderlig, således at en person der en gang er importeret med et LocalPersonId skal have det samme LocalPersonId i alle fremtidige importer.

Person

Person

1

Personoplysninger

Student

Student

0-1

Elevoplysninger om personen. (Student, Employee og Extern udelukker gensidigt hinanden)

Employee

Employee

0-1

Ansat person. (Student, Employee og Extern udelukker gensidigt hinanden)

ExternExtern0-1Ikke-ansat person.(Student, Employee og Extern udelukker gensidigt hinanden)

Employee

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1-nDen ansattes roller: "Lærer", "Pædagog", "Vikar", "Leder", "Ledelse", "TAP", "Konsulent".

ShortName

String

0-1

Initialer

Occupation

String

0-1

Stilling

Location

String

0-1

Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler.

GroupId

String

0-n

De grupper medarbejderen er tilknyttet. Feltet skal indeholde gruppernes unikke id på institutionen – GroupId.

Extern

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1Den ikke-ansattes rolle: "Ekstern" eller "Praktikant"

GroupId

String

0-n

De grupper den eksterne medarbejder er tilknyttet. Feltet skal indeholde gruppernes unikke id på institutionen – GroupId.

Student

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1Elevens Rolle: "Barn" for barn i dagtilbud, "Elev" for alle der går i skole eller "Studerende".

StudentNumber

String

0-1

Elevens studienummer fra lokalt administrativt system.

Level

Enum

1

Elevens trin. En af følgende værdier: DT, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U1, U2, U3, U4, VU, Andet. DT er dagtilbud, 1 svarer til 1. klassetrin i grundskolen, U1 er første trin på en ungdomsuddannelse. VU er voksenuddannelse.

Location

String

0-1

Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler.

MainGroupId

String

1

Elevens hovedgruppe. For grundskoler elevens klasse og kan for andre institutioner for eksempel studieretning eller stamhold. Feltet skal indeholde gruppens unikke id på institutionen - GroupId.

Skal udfyldes! MainGroiupId må kun referere til grupper med groupType ”Hovedgruppe”.

GroupId

String

0-n

Yderligere grupper eleven er tilknyttet, ud over tilknytningen via MainGroupId.

Feltet skal indeholde gruppernes unikke id på institutionen - GroupId.

ContactPerson

Contact-Person

0-10

Kontaktperson

ContactPerson

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

relation

Enum

1

Kontaktpersonens relation til eleven. Skal udfyldes. En af værdierne: Mor, Far, Andet, Officielt tilknyttet person.

childCustody

Bool

1

Har personen forældremyndighed?

accessLevelEnum0/1

0 (default) angiver at kontaktpersonen må få adgang til almindelige personoplysninger om den tilknyttede elev.

1 angiver at kontaktpersonen må få adgang til fortrolige og følsomme personoplysninger om eleven. NB. Hvis kontaktpersonen ikke er forældremyndighedsindehaver, skal hjemmel opnås på anden vis.

Person

Person

1

Personoplysninger på kontaktpersonen

Person

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

protected

Bool

1

Har personen navne- og adressebeskyttelse?

verificationLevel

Enum

1

Er informationen vedrørende personen verificeret i CPR-registret?
1=CPR-verificeret, 0=uverificeret

FirstName

String

1

Fornavne. Feltet skal mindst indeholde et bogstav - Særlige forhold ved unavngivne børn

FamilyName

String

1

Efternavn. Feltet skal mindst indeholde et bogstav - Særlige forhold ved unavngivne børn

CivilRegistrationNumber

String

1

Personnummer

EmailAddress

RegEx

0-1

E-mail

BirthDate

String

0-1

Fødselsdato på formen YYYY-MM-DD

Gender

Enum

0-1

Personens køn.

En af værdierne ”M”, ”K”.

PhotoId

String

0-1

Reference til foto i kildesystemet

AliasFirstName

String

0-1

Fornavne som importeres i SkoleGrunddata ved navn og adresse-beskyttelse. Feltet skal være angivet og mindst indeholde et bogstav ved navne- og adressebeskyttelse.

AliasFamilyName

String

0-1

Efternavn som importeres i SkoleGrunddata ved navn og adresse-beskyttelse. Feltet skal være angivet og mindst indeholde et bogstav ved navne- og adressebeskyttelse.

Address

Address

0-1

Adresse

HomePhoneNumber

PhoneNumber

0-1

Hjemmetelefon

WorkPhoneNumber

PhoneNumber

0-1

Arbejdstelefon

MobilePhoneNumber

PhoneNumber

0-1

Mobiltelefon

PhoneNumber

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

protected

Bool

1

Er telefonnummeret beskyttet?

(element value)

RegEx

1

Telefonnummer

Address

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

StreetAddress

String

0-1

Adressens vejnavn, nr. og etage

PostalCode

String

0-1

Postnummer

PostalDistrict

String

0-1

By

CountryCode

String

0-1

Adressens landekode. i to tegn efter standarden ISO 3166-1 alpha-2. Fx DK

Country

String

0-1

Adressens land

MunicipalityCode

String

0-1

Kommunekode

MunicipalityName

String

0-1

Kommunenavn

Som led i importen straksoprettes brugerne i Unilogin IdP og de vil kunne anvende andre IdP'er via Unilogin Broker.

Oprettede grupper anvendes i skolernes infrastruktur og af udbydere i forbindelse med tildeling af adgang til tjenester. Det er derfor vigtigt at koordinere grupper på tværs importkilder for at der ikke oprettes flere grupper med samme navn og for ikke at risikere at miste adgangen til tjenester ved skifte af importleverandør. Eksisterende brugeroplysninger og grupper på en institution kan kortlægges med ws17/wsiEKSPORT, som importleverandører automatisk har adgang til, når der er givet adgang til ws10/wsaIMPORT.

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

importerXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Fuld import til SkoleGrunddata. Anvendes første gang der importeres data, eller når man vil sikre sig, at data er fuldstændig i synk. Her overføres alle brugere hver gang.

importerDeltaXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Delta-import til SkoleGrunddata. Det kan enten være nye brugere eller ændringer til eksisterende brugere. Der overføres kun de ændrede brugere. Anvendes som den primære importmetode.

importerSletXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Delta-sletning af Brugere i SkoleGrundata. Anvendes sammen med delta-import til vedligehold af brugerbasen. Alternativt kan brugere slettes via fuld import.