← Tilbage

På denne side kan du finde svar på hvad begreberne du møder på fanen "Mit Overblik" på optagelse.dk betyder.

Du kan også finde svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med pladstildeling på de gymnasiale uddannelser.

→ Du kan læse spørgsmål og svar om elevfordelingsreglerne her

Fordelingskriteriet for din reserverede plads

På siden "Kriteriet for din reserverede plads" kan du se de data der lægger til grund for din fordeling.

1) I den lyseblå boks øverst på siden, står den adresse vi hentede fra CPR-registret den 19. marts, som danner grundlag for udregningen af dine transporttider.

2) Den lysegrønne boks med teksten "Din reserverede plads" markerer den prioritet, hvor du har fået plads.

3) Ud for hver af dine prioriteter står den transporttid til det pågældende uddannelsessted, som vi har beregnet.

Mere om transporttider og fordeling af pladser

Find oversigt over transporttider til overansøgte gymnasier 2024

→ Læs spørgsmål/svar omkring hvordan transporttiden er beregnet her

→ Læs mere om reglerne for fordelingen af pladser

Ordforklaring

Hvad betyder "Ikke fra din egen prioritering"?

Det har desværre ikke været muligt at finde en plads til dig på nogen af de gymnasier/hf-skoler du har ønsket.

Derfor er du blevet tildelt en plads på et andet gymnasium, af samme type som din 1. prioritet, der ligger indenfor max. 45 minutters transporttid fra din bopæl.

Hvad betyder "Transporttid kan ikke opgøres"?

Din transporttid kan ikke opgøres, fordi du har oprettet din ansøgning med sms-login, og ikke med MitID.

Når man har oprettet en ansøgning med sms-login, så kan systemet ikke se ansøgers cpr-nummer eller adresse. Derfor har det ikke været muligt at beregne en transporttid. Du bliver i systemet derfor betragtet som ansøger med den længste transporttid, blandt ansøgere til den pågældende gymnasieskole.

Hvad betyder "Administrativ transporttid"?

Hvis du har fået tildelt en administrativ transporttid, så er det fordi du falder ind under en af nedenstående kategorier:

 1. Ikke har dansk folkeregisteradresse. Fx. fordi du er på High School eller andet udlandsophold.
 2. Bor et sted i Danmark, hvor det ikke er muligt at beregne en rute fra adressen, som er under 45 minutter. 
 3. Hvis det ikke er muligt at slå adressen op i Danmark Adresse Register (DAR)

Læs mere om kriterierne for de ansøgere der ikke har dansk folkeregisteradresse i linket her: (Fordelingskriterier/Hvilken adresse lægges til grund for ansøgere, der ikke har dansk folkeregisteradresse) https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/spoergsmaal-og-svar 

Jeg ønsker at vælge om - hvordan gør jeg det?

Hvis du ønsker at søge en anden uddannelse, skal du

 1. Undersøge, om der er ledige pladser det sted du gerne vil søge hen.
 2. Efter d. 8. maj skal du tjekke at at det nye ønske er på din prioriteringsliste, hvis ikke det er oprettet, skal du tilføje det nye ønske (den nye ansøgning) til din prioriteringsliste på Optagelse.dk. (Der kan ikke ændres i de prioriteter der allerede er gennemført) Husk at gennemføre den nyoprettede ansøgning - hvis du er under 18, skal dine forældre underskrive ønsket.
 3. Herefter skal du kontakte det gymnasium, hvor du har fået en pladsreservation, og bede dem om at videresende ansøgningen til det nye ønske.
 4. Du skal være opmærksom på, at du mister din reserverede plads, når din ansøgning bliver videresendt.

→ Se den fulde vejledning Lav omvalg ved at få din ansøgning videresendt

Fra 9. maj og frem til 1. juli er det regionerne, der fordeler de ledige pladser på gymnasierne. Det gælder også, hvis du vælger om og får din ansøgning videresendt til et nyt gymnasium. Hvis der ikke er ledige pladser på det gymnasium, hvor du får videresendt din ansøgning til, vil du blive fordelt til et andet gymnasium, hvortil din transporttid ikke overstiger 45 minutter. Det kan også være, at du vil blive fordelt tilbage til det samme gymnasium. 

Hvordan finder jeg ud af, hvem der har ledige pladser?

 • Hvis du vælger om til en anden gymnasial uddannelse inden 1. juli, skal du kontakte regionen - se kontaktinformation længere nede på siden.
 • Hvis du vælger om til en anden gymnasial uddannelse efter 1. juli, skal du kontakte gymnasieskolen direkte
 • Hvis du ønsker at vælge om til en erhvervsuddannelse eller en 10. klasse, skal du kontakte skolen direkte.

Er du i tvivl om, hvad du gerne vil?

Hvid du er i tvivl om hvad du gerne vil, eller hvis du har brug for at få yderligere vejledning omkring regler og fordeling, kan du kontakte eVejledning. De tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend.

→ Kontakt til eVejledning på https://www.ug.dk/evejledning eller Tlf. 70 22 22 07

→ Læs mere om Omvalg af ungdomsuddannelse på uddannelsesguiden.

Spørgsmål & svar om pladstildeling

Hvordan er transporttiden beregnet?

Transporttiden beregnes enten som offentlig transport (kombineret med gang) eller som cykel (og/eller gang). Transporttiden beregnes altid som den hurtigst mulige. Ruten skal bringe ansøgeren frem til institutionen tidligst 30 minutter før institutionens ringetid, og senest 5 minutter før institutionens ringetid, for at være gyldig. En ansøgers transporttid bliver opgjort på baggrund af ansøgerens folkeregisteradresse, som er indhentet fra CPR-registret d. 19. marts 2024.

Transporttiderne opgøres af en digital transporttidsberegner, som drives af Styrelsen for It og Læring. Transporttidsberegneren har beregnet transporttiden for alle ansøgere på baggrund af rejseplansdata. Derudover bruger transporttidsberegneren andre værktøjer til at beregne estimerede rejsetider end rejseplanen og Google Maps. Derfor kan man ikke forvente at få samme transporttid ved brug af eksempelvis Google Maps eller Rejseplanen som den, der er lagt til grund for fordelingen af pladser.

→ Læs spørgsmål/svar omkring hvordan transporttiden er beregnet her

Hvis du ønsker indsigt i beregningen af din transporttid, kan du kontakte regionen - kontaktinfo står længere nede på siden.

Hvorfor er det en forkert adresse transporttiden er beregnet ud fra?

 Når vi beregner transporttid, tager vi udgangspunkt i den adresse der står i CPR-registret. Den præcise dato hvor adressen blev trukket var d. 19. marts 2024.

→ Læs mere om reglerne for hvilken adresse der er lagt til grund for opgørelsen af transporttid

Hvorfor har jeg ikke fået plads på min 1. prioritet?

Hvis du ikke har fået plads på din 1. prioritet skyldes det, at du har søgt et gymnasium, hvor der er flere ansøgere end pladser. Det er 1. prioritetsansøgere med kortest transporttid, der som udgangspunkt først får reserveret plads.

Ved at logge på Optagelse.dk med dit MitID, kan du se den beregnede transporttid til de gymnasier, som du har søgt. 

Hvorfor har jeg fået plads på en skole, jeg ikke har søgt?

Hvis du har fået plads på et gymnasium, som du ikke selv har søgt, har du modtaget et brev med digital post fra den region, som I bor i. I brevet fremgår begrundelsen for fordelingen og en vejledning til, hvordan man kan anmode om genoptagelse af pladsreservationen.

Hvis der har været flere ansøgere end pladser på dine prioriteter, og du har haft en længere transporttid end grænseværdien, er du blevet fordelt til et gymnasium med ledige pladser inden for 45 minutters transporttid fra jeres folkeregisteradresse. Du har mulighed for at anmode regionsrådet i den region, du bor i, om at genoptage behandlingen af din ansøgning, hvis du fx mener, at der er sket en fejl ift. din foreløbige pladsreservation. Det skal gøres sendes 10 (kalender)dage efter, at du har modtaget besked om foreløbig pladsreservation.

Vi er flyttet og jeg har fået plads i en anden del af landet, hvad gør jeg nu?

Hvis I er flyttet omkring den 19. marts, har I mulighed for at anmode regionsrådet i den region, I bor i, om at genoptage behandlingen af jeres barns ansøgning. Det skal gøres sendes 10 kalenderdage efter, at jeres barn har modtaget besked om foreløbig pladsreservation.

Hvis du er under 18 år, kan dine forældre klage på dine vegne.

Du kan læse mere på vores hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger til regionen 

Jeg er forældre til et barn der søger gymnasiet, men har selv fået tildelt en plads...

Hvis du som forældre til et barn selv er kommet til at sende en ansøgning, vil du blive betragtet som en ansøger i sin egen ret. Derfor har du fået tildelt en reserveret plads, på lige fod med andre ansøgere.

Det betyder bl.a. at

 • det er ikke muligt at slette din ansøgning igen.
 • du kan ikke overdrage din reserverede plads til dit barn.

Du skal kontakte det gymnasium, hvor du har fået tildelt en plads, og informere dem om, at du ikke ønsker at benytte pladsen. Derved kan gymnasiet bruge pladsen til en anden ansøger. 

Hvis dit barn slet ikke har fået oprettet sin egen ansøgning, skal I sørge for at gøre dette hurtigst muligt.

→ Opret ansøgning til en gymnasial uddannelse

Jeg har fået tildelt en reserveret plads - betyder det så, at jeg er blevet optaget?

Det korte svar er nej. En reserveret plads, betyder ikke at man er blevet optaget. Det betyder, at du kommer ind på det gymnasium, hvor du har fået plads, hvis du opfylder optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

Det er ikke sikkert det er muligt for gymnasiet at afgøre, hvorvidt du opfylder adgangskravene, før du har været oppe til dine afsluttende prøver, eller før du har brugt begge forsøg på at bestå en evt. optagelsesprøve. 

Først når gymnasiet kan sige med sikkerhed om du kan optages eller ej, vil du modtage besked herom. For de flestes vedkommende vil dette dog være inden den 1. juli.

→ Læs mere om Optagelse til ungdomsuddannelser på ug.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at få genbehandlet din ansøgning

Du har mulighed for at anmode regionsrådet i den region, du bor i, om at genoptage behandlingen af din ansøgning, hvis du fx mener, at der er sket en fejl ift. din foreløbige pladsreservation. Du skal anmode om genoptagelse senest 10 kalenderdage, efter du har fået besked om din pladsreservation fra den gymnasiale institution, hvor du har fået reserveret foreløbig plads.

 • Hvem skal du klage til: Din bopælsregion.
 • Hvornår er klagefristen: senest 10 kalenderdage efter besked om pladsreservation
 • Hvad sker der efter du har klaget: Regionsrådet genoptager sagen med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at give dig helt eller delvis medhold.
 • Hvem kan indmelde klagen: Dig selv. Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.

Klage over retlige spørgsmål

Du kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over retlige spørgsmål i forbindelse med genoptagelsessagen. Med retlige spørgsmål menes fx, hvis der med afgørelsen er tilsidesat regler for elevfordelingen og uddannelsen, at regler i forvaltningsloven ikke er overholdt, eller de almindelige forvaltningsretlige principper m.v. ikke er fulgt. Styrelsen vil således ikke forholde sig til skønsmæssige forhold.

Læs mere om det her: Vil du klage over din tildeling af gymnasial institution

Kontakt din region

Regionerne kan hjælpe, hvis du

 • ønsker at få genbehandlet din ansøgning (læs mere i klagevejledningen ovenfor)
 • ønsker information om hvilke gymnasieskoler der har ledige pladser inden 1. juli
 • ønsker indsigt i beregningen af din transporttid
 • har spørgsmål til fordelingsprocessen for din nye gymnasie-ansøgning

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Har du brug for mere hjælp?

Kontakt Kontor for Gymnasier, hvis du

 • ønsker at klage over fordeling (vejledning til hvordan dette gøres)
 • har spørgsmål til regler og lovgivning

Mail: elevfordeling@stukuvm.dk

Telefon: 23 69 20 19

Kontakt eVejledning, hvis du

 • ønsker vejledning ift. omvalg/skift af uddannelse.
 • har behov for tættere vejledning

Online: https://www.ug.dk/evejledning 

Telefon: 70 22 22 07

Kontakt teknisk support, hvis du 

 • oplever udfordringer i forbindelse med anvendelsen af Optagelse.dk
 • har brug for hjælp til at tyde de informationer du ser på Optagelse.dk
 • har brug for vejledning til at anvende optagelse.dk

se vejledninger for ansøgere til 10. klasse, gymnasiet, erhvervsuddannelse | Optagelse.dk

KONTAKT SUPPORTEN

Chatbot
Supportens chatbot kan svare på ofte stillede spørgsmål. Du finder chatbotten i nederste højre hjørne overalt på Optagelse.dk


→ Indmeld supportsag 
Alle typer henvendelser er velkommen som skriftlige sager. I mange tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at oprette en skriftlig supportsag.
Det kan fx være når

 • Dit problem kræver at vi undersøger data pba. CPR-numre eller lignende (portalen er sikker til at håndtere CPR-numre)
 • Du oplever en bestemt fejl eller fejl-meddelelse, som vi skal bruge et screenshot af for at behandle.
 • Du mener der er fejl eller mangler i de data du kan tilgå i systemet
 • Hvis vi har brug for at sende dig information retur, fx vejledninger eller links.

Vi prioriterer skriftlige sager højt, og vil på begynde sagsbehandlingen inden for én arbejdsdag.


Førstegangsbruger i supportportalen?

Er det første gang, du skal indmelde en sag, skal du oprettes som bruger:

Klik på linket "Tilmeld dig en konto"

 1. Indtast den email-adresse, som du i fremtiden ønsker at modtage besked om besvarelser på.
 2. Udfyld captcha
 3. tryk "Tilmeld"

Du modtager herefter en email med et link til oprettelse af kodeord. Følg anvisningerne i mailen.

Du er nu oprettet som bruger i supportportalen og kan indmelde din sag.


Eksisterende bruger i supportportalen?

Bemærk at brugernavnet altid er den email adresse du har benyttet.

Har du glemt dit kodeord kan du fra siden her få gensendt kodeord til din emailadresse

→ Telefon: 70 21 21 51 | Se telefonens åbningstider