Alle ansøgninger til ungdomsuddannelser skal afhentes via jeres studieadministrative system.
Det er ikke muligt at se ansøgninger til ungdomsuddannelser i selve Optagelse.dk.

For at de studieadministrative systemer kan hente ansøgninger, skal de have en tilslutningsaftale med STIL og hente ansøgningerne via webservicen: ftuAnsoegning. Dette kan de få via tilslutning.stil.dk.

I kan læse mere teknisk information om den nye afhentning på denne side

Alle ansøgninger prioriteres

Alle ansøgninger prioriteres. Ansøgere kan have to separate prioriteringslister i en ansøgningsrunde:

 1. Før sommerferien - en prioriteringsliste til udbud med opstart i indeværende skoleår.
 2. Efter sommerferien - en prioriteringsliste til udbud med opstart i næste skoleår.

Kun én ansøgning kan hentes ad gangen

Kun én af ansøgers prioriteter er aktiv eller "aktuel" ad gangen, og kan hentes af den modtagende institution. Som udgangspunkt er dette ansøgers 1. prioritet, men hvis ansøgningen er blevet videresendt, kan det også være en lavere prioritet. Dette gør sig gældende for hver sin prioriteringsliste. 

Prioriteten fremgår af ansøgningen. Ændres prioriteten opdateres det i ansøgningen.

Ansøgningsstatus - hvad betyder de?

Status i webserviceBetydningSA-systemer
AfventerFordelingAnsøgningen afventer regionens eller elevfordelingsalgoritmens fordeling.

Får prioritet 1. ansøgninger.

Vil kun være gym/hf ansøgninger.

TildeltAnsøgeren er tildelt plads på ansøgningen.

Får alle ansøgninger

TilBehandlingAnsøgningen er klar til behandling på institutionen.

Får prioritet 1. ansøgninger og videresendte ansøgninger.

IkkeAktuel

Ansøgningen er trukket tilbage og er pt. ikke længere relevant for institutionen. Det kan fx ske ved:

 • At forældrene låser ansøgningerne op, og ikke underskriver igen.
 • At ansøgeren omprioritere ansøgningerne
 • At ansøgeren ikke bliver tildelt plads på ansøgningen af regionernes fordeling.

Ansøgningen kan dog blive aktuel igen på et senere tidspunkt.

Får id'erne på de ansøgninger institutionen tidligere har kunne hente. 

Selve ansøgningen og tilhørende bilag kan ikke længere hentes.
VideresendtAnsøgningen er videresendt af institutionen selv på Optagelse.dk ifm. videresendelse af ansøgningen til en lavere prioritet.
SlettetAnsøgningen er slettet af ansøgeren og bliver dermed ikke aktuelt igen på et senere tidspunkt.

Udskrift af ansøgning (PDF)

PDF version af ansøgning og prioriteringsliste leveres ikke af Optagelse.dk. Alle relevante informationer leveres udelukkende til det studieadministrative system, så det system kan vise det på en måde ønsket af system og skoler.

Ønsker du en udskrift eller PDF af jeres ansøgninger, skal du derfor kontakte jeres systemleverandør.

Beviser og Bilag hentes via jeres studieadministrative system

Beviser fra grundskolen, som er indberettet til Karakterdatabasen, vedlægges automatisk ansøgninger som pdf bilag og xml til de studieadministrative systemer.

Det er også muligt for ansøgere at vedhæfte billeder taget med mobiltelefon som bilag til ansøgninger.

Ansøgere kan stadig vedlægge PDF bilag i den udstrækning, det er ønsket. Dette kan også ske efter, at ansøgningen er sendt.

Det studieadministrative system har både mulighed for at hente bilag enkeltvis og samlet.

Support til afhentning af ansøgninger

Hvis I oplever at der er ansøgninger, som I ikke kan se eller hente, skal I i første omgang rette henvendelse til jeres systemleverandør.

Supporten på optagelse.dk vil kunne hjælpe med at tjekke, om ansøgningen er 'frigivet' til afhentning - dvs. om ansøgeren har gennemført ansøgningen, og om den er aktuel (fx om det er 1. prioritet, eller om den er aktiveret i kraft af videresend).

Når ansøgere kontakter jer omkring ansøgninger I ikke kan hente, kan det evt. skyldes at:

 1. ansøgningen ikke er gennemført eller underskrevet af forældrene
 2. ansøgningen er ikke aktuel. Dvs. at den ikke står på ansøgerens 1. prioritet, eller ikke er blevet aktiveret i kraft af en videresendelse. I så fald skal ansøgeren enten 
  1. selv flytte ansøgningen op på sin 1. prioritet
  2. have sin tidligere ansøgte skole til at videresende ansøgningen til den nye prioritet. Hvis ansøgeren tidligere har søgt en gymnasial uddannelse, vil dette, afhængig af perioden, oftest være eneste mulige løsning.

→ Læs mere om Regler for videresendelse af ansøgninger og omvalg  

→ læs mere om at Hjælpe ansøgere med at lave omvalg

Ansøgninger kan være oprettet uden CPR

Ansøgninger uden et CPR-nummer er ansøgninger oprettet med sms. 

Ved sms-ansøgninger modtager I navn, email og telefonnummer.

Ansøgninger underskrevet af KUI

I kan modtage ansøgninger, som en KUI-vejleder har underskrevet med hjælp fra supporten. I vil kunne se de ansøgninger, som er underskrevet af en KUI-vejleder, når I henter ansøgninger. Dette vil fremgå under "UnderskriftIdentifikation".

Afhentning af ansøgninger uden et studieadministrativt system

Se vejledningen for, hvordan I får ansøgers oplysninger, hvis I ikke har et studieadministrativt system.