Institutionsregisteret er et register over en række enheder, der udbyder undervisning.

Desuden indeholder registeret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning. I registeret skelnes der mellem enheder med elever tilknyttet og enheder uden elever tilknyttet.
Data i Institutionsregisteret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt indberetninger fra de enkelte enheder. Oplysningerne i registeret opdateres løbende af Styrelsen for It og Læring, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet. Det sker på baggrund af indberetninger fra de enkelte enheder, indberetninger fra kommuner og regioner, indberetninger fra diverse brugere af registeret og dels på baggrund af opdateringsundersøgelser udsendt til de enkelte enheder eller kommuner/regioner.
Institutionsregisteret benyttes af Styrelsen for It og Læring, Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet, der også i samråd diskuterer, hvilke ændringer der kan tilføjes registeret. Udtræk fra registeret sælges af Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik.

Formål med institutionsregisteret

Børne- og Undervisningsministeriets institutionsregister tjener som stamregister over alle enheder i Danmark, der udbyder undervisning og som opfylder en række nærmere specificerede krav. Oplysninger fra Institutionsregisteret skal benyttes til flere formål indenfor Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde, heriblandt som føderegister til administrative systemer på uddannelsesinstitutioner, optagelse.dk, undervisningsguiden ug.dk, den koordinerede tilmelding og tilskudsberegning på basis af aktivitetsindberetning. Institutionsregisteret leverer endvidere stamdata til en række fagsystemer i Børne- og Undervisningsministeriets Notes, SDH, CØSA og til præsentation af institutionsoplysninger på uvm.dk. Stamdata fra Institutionsregisteret skal endvidere benyttes til statistikproduktionen i Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik.
Udover de ovenfornævnte anvendelser af oplysninger fra Institutionsregisteret, findes der også sekundære anvendelser af data til rabatsystemer, låneordninger, adresselister til andre parter, etc. Sekundær brug af Institutionsregisteret, kan ikke begrunde oprettelser, nedlæggelser eller ændringer af institutioner i registeret.
Institutionsregisteret drives af Styrelsen for It og Læring. Rammerne tilrettelægges i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik ved deres Uddannelsesstatistikkontor.

Aula

Unilogin

Tilslutning

Institutionsregisteret - udtræksmulighed

Dagtilbudsregisteret

Institutionsregisteret på uvm.dk

Rettelser til institutionsoplysningerne

Oplysningerne i institutionsregisteret vedligeholdes af Styrelsen for It og Læring.

Indmeld ændringer til STILs support

Særligt for selvejende institutioner

Ændringer af institutionsnavn, adresse, postnr. og by skal altid være i overensstemmelse med institutionens vedtægter. Styrelsen for It og Læring videresender derfor selvejende uddannelsesinstitutioners ønsker til rettelser på disse områder til godkendelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Herudover er uddannelsesinstitutionen forpligtet til at sikre, at institutionens CVR-nummer og navnet på institutionens leder er opdateret. Dette sker ved at orientere om ændringen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt til Styrelsen for It og Læring.

Institutionsnummer:

Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for tildeling af institutionsnumre til nye enheder og opretter kun enhederne, når de er godkendt af de administrerende kommuner/regioner eller Undervisningsministeriet

Institutionsnummeret er ikke længere informationsbærende

Alle institutioner i institutionsregisteret er identificeret ved et 6-cifret institutionsnummer. Tidligere refererede de første tre cifre i institutionsnummeret til institutionens kommunale beliggenhed, dvs. hvor institutionen fysisk var placeret, mens de tre sidste tre cifre var et fortløbende nummer indenfor en nummerserie, som identificerede institutionstypen. Denne tildeling er ændret, således, at alle nyoprettede institutioner starter en nummerserie fra 280xxx og fortløbende.

E-mail:

Skal være institutionens officielle e-mail og ikke personlig, da vigtige meddelelser til institutionen ellers kan gå tabt ved ferie, sygdom og andet fravær.

Leder:

Navnet på lederen skal være institutionens øverste daglige leder.
Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte juridiske institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt efter. En stor uddannelsesinstitution kan have mange afdelinger på flere adresser, herunder tidligere selvstændige institutioner. Tilsammen kan institutionen dække mange forskellige uddannelser.

Institutionsregisteret kan ikke vise, hvor mange steder en bestemt uddannelse udbydes - eller hvilke typer af uddannelse, den enkelte institution udbyder. For eksempel udbydes hf både på almene gymnasier, hf-kurser, VUC’er og professionshøjskoler. Hvis man søger oplysning om, hvor bestemte uddannelser udbydes, kan dette ses på Uddannelsesguiden.