Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
15.11.2021

1.0

Den 1. januar 2022Jørgen Bloch Vejbæk

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af
15.11.2021

1.0

-

Første version.

JBV

Indhold

Indledning

Ungedatabasen skal have oplysninger om kontaktperson tilknyttet den unge fra uddannelsesinstitutionen i de tilfælde, hvor den unge har et uddannelsespålæg.

Indberetning af oplysningerne til Ungedatabasen fra institutionernes studieadministrative systemer via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (Integrationsplatformen). Integrationsplatformen er knudepunktet for STIL's eksternt rettede webservices.

Integrationsplatformen anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer/virksomheder på førskole- og grundskoleområderne samt på ungdomsuddannelsesområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet. Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's supportsite for Integrationsplatformen via https://viden.stil.dk/x/BgBwBg.

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger omkring kontaktpersoner, som uddannelsesinstitutioner skal indberette via webservicen IndberetInstitutionKontakt.

Hvem skal indberette?

Uddannelsesinstitutionerne skal indberette kontaktpersoner tilknyttet unge, hvis de unge har fået et uddannelsespålæg. Et uddannelsespålæg gives til den unge i et jobcenter, hvis det ud fra lovgivning i Beskæftigelsesministeriet vurderes at den unge skal opnå en kompetencegivende uddannelse.

Hvis institutionen modtager en kontaktperson fra jobcentret skal der kvitteres med en kontaktperson fra institutionen.

Hvorvidt de unge har et uddannelsespålæg og kontaktperson fra jobcenter afhentes via Ungedatabasens webservice DataTilInstitution version 2 eller højere.

Hvilke personer skal indberetningen omfatte?

Der skal indberettes kontaktperson på unge, der har et uddannelsespålæg.

Hvornår skal der indberettes?

Indberetningen af kontaktperson skal ske umiddelbart efter at institutionen har fået besked om at den unge har et uddannelsespålæg.

Opdateringer af kontaktperson skal indberettes umiddelbart efter registrering af ændringer. Dette kan f.eks. være opdatering af e-mail eller markering af slutdato.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Der skal indberettes kontaktoplysninger på kontaktpersoner fra uddannelsesinstitutionerne.

Kontaktpersonen skal så vidt muligt være den person/gruppe på uddannelsesinstitutionen, som har ansvar for vejledning af den unge.

Denne kontaktinformation indeholder følgende:

  • Kontaktnavn: navn på person eller gruppe, som er kontaktperson/gruppe for en given ung.
  • Kontakttelefon: telefonnummer på kontaktpersonen/gruppen.
  • Kontaktmail: e-mail tilhørende kontaktpersonen/gruppen.
  • En eventuel slutdato: angiver, hvornår en given kontaktperson ikke er aktuel mere.
  • Institutionsnummer: institutionsnummeret på den institution, der har sendt kontaktpersonen ind.

Der kan registreres samme kontaktperson eller foretages ændringer af kontaktperson for flere unge på en gang. Dette gøres ved at tilføje de pågældende CPR-numre for de unge (dog max 100 stk.) til samme kald og derefter angive kontaktpersonen og dennes oplysninger.

Webservice: IndberetInstitutionKontakt

Denne webservice anvendes af uddannelsesinstitutioner til indberetning af kontaktpersoner, som er tilknyttet unge med uddannelsespålæg. Når webservicen kaldes skal der angives, hvilken institution der indberettes fra.
Webservicen kan kaldes når som helst, hvorefter Ungedatabasen foretager validering og returner et svar.

Webservicen indeholder en operation, IndberetInstitutionKontakt. Denne operation bruges til at sende kontaktpersonen til Ungedatabasen hvorefter der returneres et synkront svar, hvor det angives om der er fundet fejl i valideringen eller om indberetningen er ok. Valideringer kan ses i afsnittet Valideringer.

Opdatering af kontaktinformation kan foretages ved at sende en indberetning ind for samme CPR-nummer med opdateret data. Ungedatabasen opdaterer efterfølgende data og sørger for at den opdaterede information sendes til jobcentrene.

Indberet

Operationen Indberet i webservicen er bygget op som beskrevet i de følgende afsnit.

Struktur for Indberet

Indberet

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

KontaktpersonInfo

XML element

Ja


Element til indberetning af kontaktperson for en eller flere elever.

KontaktpersonInfo

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Elev

XML element

Ja

Max 100

En eller flere forekomster. Angiver de elever, der skal angives kontaktpersonen for. Max 100 i ét kald.

DatakildeInstitutionNummer

Integer(10)

Ja


Institutionsnummer på kaldende institution (markering af hvem der sender data ind)

KontaktPerson

String(250)

Ja


Kontaktpersonens navn eller gruppe

KontaktTelefon

String(20)

Ja


Kontaktpersonen/gruppens telefonnummer.

KontaktMail

String(64)

Ja


Kontaktpersonen/gruppens mail.

SlutDato

DateTime

Nej


Eventuel slutdato på kontaktpersonen/gruppen.

Elev

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String(10)

Ja

Skal kunne findes i CPR-registeret

CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.
Den unge skal have bopælsadresse i Danmark.

IndberetSvar

Webservicen returnerer følgende i et synkront svar.

Struktur for IndberetSvar

IndberetSvar

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

ElevStatus

XML element

Ja

Element der indeholder markering af status på indberetning for hver af de unge der er indberettet kontaktperson på.

ElevStatus

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

CPRNr

String(10)

Nej

CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.
Den unge skal have bopælsadresse i Danmark.

IndberetningOk

Boolean

Ja

Angiver om der er fundet fejl ved validering. Ved True er indberetningen af kontaktperson gået godt.

Fejlkode

Integer(10)

Nej

Fejlkode, hvis valideringer finder fejl. Ved fejlkode 5 returneres kun én fejlkode og fejltekst uanset om flere der var flere Elev-elementer i indberetningen.

FejlTekst

String

Nej

Fejltekst, hvis valideringer finder fejl. Ved fejlkode 5 returneres kun én fejlkode og fejltekst uanset om flere der var flere Elev-elementer i indberetningen.

Valideringer

Følgende valideringer finder sted i indberetning af kontaktperson fra uddannelsesinstitutionen:

Fejlnummer

Relateret attribut

Fejltekst

Forklaring

5DatakildeInstitutionNummerUkendt institutionsnummerDer kan kun kaldes på institutioner, der er registreret i institutionsregistret. Hvis den kaldende institution ikke findes i registret vil der returneres fejlbesked. Fejlbeskeden returneres uden eventuelle CPR-numre fra request.
14CPRNrDen Unge findes ikke i UngedatabasenDer skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR nummeret kan ikke genfindes i Ungedatabasen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark.
68CPRNrDen unge findes ikke i aktivt abonnementDen unge findes ikke i aktivt STAR abonnement i Ungedatabasen og der kan derfor ikke indberettes kontaktperson.
84CPRNrIkke aktiv på institutionenDen unge er ikke aktiv på den institution, der forsøger at indberette kontaktinformation.


Endpoints til testmiljø

Endpoints til testmiljø kan findes her: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services.

Webservicens ligger under System Ungedatabasen og har navnet IndberetInstitutionKontakt version 1.0.