Dokumentoplysninger


Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
14.02.2023

1.12

Den 14. februar 2023Jørgen Vejbæk

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

ÆndringG

Ændret af

14.02.2023

1.12


Beskrivelse af fejlkode 61 tilføjet.

JBV

Arkiveret ændringshistorik

Tidligere version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

05.11.2021

1.11


ElevKontakt/Telefon er gjort valgfrit.
UddannelsesinstitutionKontakt/Telefon og Email er gjort valgfrit.
AfbrudsaarsagsKode er ikke længere begrænset til 2 cifre.


15.03.2021

1.10


Henvisningstekst til STIL's integrationsplatform IP-Ung er ændret, så der i stedet henvises til den afløsende platform Integrationsplatformen.
Beskrivelse af valideringssvar flyttes til en selvstændig grænsefladebeskrivelse.


26.10.2020

1.9


Fejlkodenummer 88 er erstattet med 11 for fejlbeskrivelse.


12.02.2020

1.8


Afbrudsårsag 1 ændret til 'Ej mødt'.
Fejlkode 9: Afbrudsårsag 1 må også benyttes ved optagelsesprøver.


20.11.2019

1.7


Tekst til afbrudsårsag 12 er ændret.


01.08.2019

1.6


Risiko for frafald ifølge UU (KUI) og afbrud ifølge UU (KUI) skal indberettes som optag. For sidstnævnte skal der derfor ikke angives afbrudsårsag.


01.08.2019

1.5


Der kan sendes information om optagelsesprøver til hhv. EUD- og GYM-uddannelser.
XML-skemaet (Xsd'en) er ikke ændret.


30.08.2018

1.4


Beskrivelsen af parameter SidstHentet er ændret.


09.07.2018

1.3


COSAFormaalSpeciale er ændret til string-format.
Endpoint er ændret til version 1.1 for indberetning af ungdomsuddannelser.


09.06.2017

1.2


Datoen for, hvornår beskrivelsen er gældende, er ændret.
COSAFormaalVersion er ikke længere påkrævet.
ValideringsSvarOgAdvis er opdateret med yderligere søgefelter.


09.06.2017

1.1


Tilføjelse af Modtager XML-felt.


09.06.2017

1.0


Beskrivelse oprettet.


Indhold

Indledning

Ifølge Vejledningsloven skal den Kommunale ungeindsats (KUI, opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse inden de fylder 25 år.
Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læring (STIL).

UDB videresender oplysningerne til KUI og jobcentre via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.

Indberetninger til UDB sker fra institutionernes studieadministrative systemer via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IPL). Integrationsplatformen er knudepunktet for STIL's eksternt rettede webservices.

Indberetninger til UDB sker fra institutionernes studieadministrative systemer via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (Integrationsplatformen). Integrationsplatformen er knudepunktet for STIL's eksternt rettede webservices. Den er en ren infrastrukturkomponent som via autentificering, autorisering, logning og kryptering (https) understøtter en sikker, ensartet og effektiv udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer.
Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's supportsite for Integrationsplatformen via https://viden.stil.dk/x/BgBwBg.

Integrationsplatformen formidler også svar fra UDB vedrørende indberetningerne til de studieadministrative systemer. Det betyder, at de studieadministrative systemer skal have funktioner, som understøtter denne dataudveksling. Såfremt institutionen skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL.

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal indberette til UDB, og som de kan afhente af valideringsvar.

Hvem skal indberette?

Uddannelsesinstitutioner, som varetager undervisning på ungdomsuddannelsesområdet, skal indberette, dvs. STX, HHX, HTX, EUD, EUX, KUU, EGU og andre ungdomsuddannelser som fx maritime ungdomsuddannelser. Indberetning ift. FGU er beskrevet i særskilt grænsefladebeskrivelse. Indberetning af enkelte forberedende forløb kan undtagelsesvis også modtages i grænsefladen, såfremt der benyttes CØSA-formål til at angive uddannelsesaktiviteten. Dette gælder EUD10 og 20-20 ordning ved overgang til EUD. De CØSA-formål, der ønskes indberetninger om, er listet på STIL's supportsite, viden.stil.dk, på siderne for leverandører.

Skulle institutionen have afdelinger, er det er den relevante institutionsafdeling, som skal forestå indberetningen via institutionsnummeret. Institutionsafdelingen skal være oprettet i Børne- og Undervisningsministeriets Institutionsregister. Hvis institutionen kun har et hovednummer (den juridiske institution), skal indberetningen foretages via dette hovednummer.

Hvilke personer skal indberetningen omfatte?

Vejledningsloven omhandler alle unge fra 15 år til og med 29 år, og det er således uddannelsesinstitutionernes pligt at indberette om ændringer i disse unges uddannelsesforløb.

Indberetningerne skal vedrøre forløb, som har en varighed på mindst 6 uger. Det betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke skal indberette for fx brobygningselever (9.-10. klasse-elever i et kortvarigt brobygningsforløb på fx et gymnasium) eller for eksamenstilmeldte, som ikke er tilmeldt undervisning. Derimod skal uddannelsesinstitutionen indberette for selvstuderende, som er tilmeldt undervisning.

Hvornår skal der indberettes?

Indberetningen skal ske, når der er sket en uddannelseshændelse, dvs. når der sker en ændring i den unges uddannelsesforløb. Se hvilke oplysninger der skal indberettes nedenfor.
Indberetningerne skal foretages dagligt og uden unødig forsinkelse.

Ved optagelse ønskes hændelsen dog tidligst indberettet 3 måneder før påbegyndelse af uddannelsesforløb, såfremt det indberettende system har indbygget mulighed for at justere afsendelsen af indberetningen.

Optagelsesprøver

Servicen benyttes også til indberetning vedrørende optagelsesprøver til EUD og GYM/HF. Hertil benyttes CØSA-formål 2997 til EUD og 3000 til GYM og HF. Koderne indgår i uddannelsesmodellen samt på viden.stil.dk under Ungedatabasen (https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=2916580), fanebladet "Optagelsesprøver" i regnearket.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Indberetningen omfatter ændringer i den unges uddannelsesforløb hos uddannelsesinstitutionen. Det gælder:

 • Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år.
 • Afbrud af en uddannelse.
 • Gennemførelse af et uddannelsesforløb.

I tilfælde af, at indberetningen omhandler en optagelsesprøve, indberettes der optag når det er registreret, at den unge skal til optagelsesprøve. Vurderes den unge klar til optagelse på uddannelsen efter prøve og samtale, sendes der en indberetning med status gennemført. Vurderes den unge ikke klar til optagelse på baggrund af prøve/samtale, indberettes der et afbrud med en af afbrudsårsagskoderne 15-19.

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, inddrages den kommunale ungeindsats (KUI) direkte på initiativ af uddannelsesinstitutionen. Der angives om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang med uddannelsen. Det vil sige, at status for den unges uddannelsesforløb fortsat er Optaget.

Indberetningen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger:

 • Personidentifikation
  • CPR-nummer
 • Uddannelseskoder
  • Uddannelseskode (CØSA-formål)
   • Bemærk, at der er forskellige CØSA-formål på EUD-uddannelser, et for 1. del af grundforløbet og et for 2. del af grund- og hovedforløbet.
  • Uddannelsesversion
  • Evt. specialekode
 • Institutionsnummer

Bemærk, at det er væsentligt, at indberetningerne sendes fra den enkelte institution til UDB i den rækkefølge, de registreres.

Det indberettes ikke, når en ung skifter uddannelsesafdeling inden or sammen hovedinstitution. Der indberettes ved skift af uddannelse og skift af hovedinstitution. Er den unges uddannelse baseret på mere end et uddannelsessted samtidigt, indberettes fra det uddannelsessted hvor den primære aktivitet foregår.

WS Ungdomsuddannelse

Indberetninger om ungdomsuddannelser sker ved kald fra det studieadministrative system (datakilden) til en webservice udstillet på integrationsplatformen. Afhængig af opsætningen af det studieadministrative system skal enten den enkelte uddannelsesinstitution eller leverandøren af systemet forinden indgå en tilslutningsaftale med STIL.

Struktur for IndberetningRequest

Den overordnede struktur i xml'en fremgår af nedenstående figur.

Figur 1: XML-struktur for ungdomsuddannelse.

IndberetningRequest

IndberetningRequest indeholder alle data om den indberettede hændelse. Hændelser indberettes enkeltvis.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

ModtagerSystemID

String(100)

Ja


En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet. ModtagerSystemID svarer til samme element i IP-UNG-webservicens element Modtager. Skal udfyldes af samme værdi som står i SystemName (og hvis der tidligere har været tilkobling til IP-UNG, den samme værdi som blev sat i feltet af samme navn). Bruges bl.a. til at sørge for, at valideringssvar sendes til korrekt system.

CPRNr

Integer (10)

Ja

Skal kunne findes i CPR-registeret

CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.
Den unge skal have bopælsadresse i Danmark.

HaendelseNummer

String

Nej, men ja ved annullering


Unik id på indberetningen, såfremt indberetningen ikke afvises.
(Hændelsesnummeret indgår i valideringssvaret til datakilden og ved underretning til dataaftager).
Hændelsesnummeret skal angives ved indberetning af en annullering.

ForloebIdent

String

Nej

Se note 1.

Unik id for forløbet.Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og CØSA-formål. ForløbId'et skal sendes med, hvis hændelsen omhandler et allerede igangsat forløb.

DataKildeInstitutionNummer

Integer(6)

Ja

Skal kunne genfindes i institutionsregisteret

Institutionsnummeret for den institution, der foretager indberetningen. Bruges til at identificere hvilken institution, der indberetter for på den måde bl.a. at kunne sende valideringssvar til rette institution. DataKildeInstitutionNummer svarer til Username i den tidligere integrationsplatform IP-UNG webservicen.

InstitutionNummer

Integer(6)

Ja

Skal kunne genfindes i Institutionsregisteret

Afdeling, hvor undervisningen eller aktiviteten administreres.
UDB anvender værdien fra institutionsregisteret.

HaendelseDato

DateTime

Ja

yyyy-mm-dd hh:mm_ss.sssssss

Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse eller gennemførelse, eller dato for risiko for frafald.

Status

Integer(2)

Ja

Se note 3.

En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrudt og gennemført).

AfbrudsaarsagsKode

Integer

Nej, men ja vedstatus Afbrud

Skal kunne genfindes i kodetabel for Afbrudsårsagskoder.
Se note 2.

Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten.Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.

KildeLeverandoer

Varchar (20)

Ja


En betegnelse, der identificerer kildeleverandørens system.

Annullering

Boolean

Nej

False = nej
True = ja

Markering af, at en tidligere indberetning skal annulleres (fejl-indberetning).
Annullering af en indberetning kræver, at hændelsesnummer og CPR-nummer udfyldes med værdier fra den indberetning, som skal annulleres.

Uddannelse (XML-element)

Uddannelse

JaGennemfoertHf

Boolean

Nej

False = nej
True = ja

Sættes til 'ja', når en ung samlet set har opnået et HF-bevis baseret på enkeltfag.
Der indberettes med CØSA-formål 3015. Indberetningen sker efter at de relaterede enkeltfag er indberettet. Status skal indberettes som 'Gennemført'.

Registreringstid

DateTime

Ja

yyyy-mm-dd hh:mm_ss.sssssss

Tidspunkt for registrering af tilstanden eller ændringen i kildesystemet.

FrafaldstruetMarkering

Boolean

Nej

True = Frafaldstruet
False = Ikke frafaldstruet

Markering af risiko for frafald.
Markeringen anvendes, når den unge vurderes at være frafaldstruet. Markering kræver, at Status er Optaget.
Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet, ses af Ungedatabasevejledningen på viden.stil.dk.

UddannelsesinstitutionKontakt

XML-element

NejElevKontakt

XML-element

NejPraktikSted

XML-element

NejFrafaldstruetIfoelgeUUcenter

Boolean

Nej

True = Frafaldstruet
False = Ikke frafaldstruet

Ifølge KUI's informationer er den unge frafaldstruet. Feltet anvendes, når KUI mener, at der mangler en indberetning om risiko for frafald fra en anden datakilde (uddannelsesinstitution). Status angives som et optag.
Indberetningen medfører et advis til uddannelsesinstitutionen hvor den unges forløb er registreret.
Feltet anvendes ikke til KUI's egne aktiviteter.

AfbrudIfoelgeUUcenter

Boolean

Nej

False= nej
True = ja

Ifølge KUI's informationer har den unge afbrudt sit uddannelsesforløb. Feltet anvendes, når KUI mener, at der mangler et afbrud fra en anden datakilde (uddannelsesinstitution). Status angives som optag, og der skal ikke indberettes tilhørende afbrudsårsag.
Indberetningen medfører et advis til uddannelsesinstitutionen hvor den unges forløb er registreret.
Feltet anvendes ikke ved KUI's egne aktiviteter.


Note 1: ForløbId (ForloebIdent)
Et forløbId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i UDB fra optaget til afbrudt eller gennemført.

UDB opretter forløbId'et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbId'et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et forløbId i den første indberetning med status 'Optaget'.

Efter at datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbId'et, hvis den unge optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbId til datakilden. ForløbId'et tælles op til en højere værdi.

Bemærk, at UDB sletter et indberettet forløbId, hvis indberetningen ikke passer til det pågældende forløb. I så fald danner UDB et nyt forløbId, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

Note 2: Afbrudsaarsagskoder
De værdier, der kan modtages i UDB, er vist her: viden.stil.dk. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder. I regnearket findes koderne under fanebladet AFBRUDSÅRSAGS_KODE.

Note 3: Status

Værdi

Betegnelse for status

Beskrivelse

1

Optaget

Den unge optages på et uddannelsesforløb (eller tilmeldes til en optagelsesprøve). Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status Optaget også for denne indberetning.

2

Afbrudt

Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb (eller optagelsesprøve).

3

Gennemført

Den unge har gennemført sit uddannelsesforløb (eller optagelsesprøve).

Uddannelse

Tabellen Uddannelse indeholder oplysninger om den uddannelse, som den indberettede hændelse vedrører.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

COSAFormaal

Integer(4)

Ja

Skal kunne genfindes i CØSA-kodesættet (Uddannelsesmodellen)

Kode for ungdomsuddannelse fra CØSA.

COSAFormaalVersion

Integer(4)

Nej

Skal kunne genfindes i CØSA-kodesættet (Uddannelsesmodellen)

Kode for ungdomsuddannelse versioneret fra CØSA.

COSAFormaalSpeciale

String(4)

Nej

Skal kunne genfindes i CØSA-kodesættet (Uddannelsesmodellen)

Kode for ungdomsuddannelse (EUD) fra CØSA.
Koden angiver, hvilket speciale der følges inden for uddannelsen.

UddannelsesinstitutionKontakt

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Navn

String (500)

Ja


Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person.

Telefon

Integer(10)

Nej


Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefonnummer på person.

Email

String(50)

Nej


Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: email-adresse på person.

ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger for den unge.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Telefon

Integer(10)

Nej


Den unges telefonnummer.

Email

String

Nej


Den unges mailadresse.

PraktikSted

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er tilknyttet.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Cvrnr

Integer(10)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets CVR-nummer.

Lbrnr

Integer(20)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets løbenummer.

Navn

String(50)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets navn.

Adresse

String(50)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets adresse.

Postnr

Integer(4)

Ja


Praktikpladsens/lærestedets postnummer.

Bynavn

String(30)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets bynavn/post-distrikt.

Telefon

Integer (10)

Nej


Praktikpladsens/lære-stedets telefon

Email

String(50)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets mailadresse.

Kontaktperson

String(50)

Ja


Praktikpladsens/lære-stedets kontaktperson identificeret ved navn.

Struktur for IndberetningResponse

Ved indberetning returnerer webservicen følgende synkrone svar, såfremt der ikke opstår fejl i schemavalideringen i STIL's integrationsplatform.

IndberetningResponse

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

HaendelseNummer

String

Ja


Unik ident, der identificerer indberetningen i UDB.

Hvis der opstår fejl i schemavalideringen, sender STIL's integrationsplatform en fejlbesked. Information om dette findes på viden.stil.dk under Ungedatabasen.

WS ValideringsSvarOgAdvis

Der er oprettet en selvstændig webservice (ValideringsSvarOgAdvis) til at give svar på om indberetningerne af hændelser på de unge gik godt. Servicen returnerer valideringssvar tilhørende den enkelte datakilde (uddannelsesinstitution). Webservicen er udstillet på integrationsplatformen.

Valideringssvaret kan yderligere indeholder beskeder (Advis) fra kommunen, som relaterer sig til de indberetninger, som institutionen har sendt.

Valideringssvar til institutionen beskrives i en selvstændig grænsefladebeskrivelse.

Fejlkoder

Til orientering ses her hvilke fejlkoder, der kan komme i valideringssvaret, når webservicen UngdomsUddannelse er anvendes. Beskrivelse af fejlbeskeder kan også findes via den selvstændige grænsefladebeskrivelse for valideringssvar.

Der oprettes ikke hændelser ved hårde fejl. Disse indberetninger afvises. Der vil således være behov for at gensende indberetninger, hvis det ud fra fejlbeskeden vises at være relevant.

Der dannes hændelser for indberetninger med bløde fejl, men der returneres en fejlbesked alligevel, da det antages, at der er uregelmæssigheder ved indberetningen.

Herunder er de mulige fejlkoder vist. Se viden.stil.dk for en opdateret oversigt. I regnearket findes koder under fanebladet FEJL_KODE.

Fejlkoder i forbindelse med validering

Fejlnr.

Relateret attribut

Fejltekst

Forklaring

Blød fejl: BHård fejl: H

1

Annullering

Annullering ugyldig, hændelsesnummer og CPR-nummer ikke fundet

Det er ikke muligt at finde det angivne hændelsesnummer og CPR-nummer, som skal annulleres.

H

2

Uddannelseskoder

Ugyldig uddannelseskode eller aktivitetskode

Kode for en af værdierne: Klassetrin, CØSA-formål, Jobcenter aktivitetstype, Jobcenter aktivitetskode, Aktivitetsgruppekode, SU uddannelseskode, PKAT (Etat kode) eller Forberedende aktivitetskode er ikke i liste over gyldige værdier.

H

3

Afbrudsårsagskode

Ugyldig afbrudsårsagskode

Kun årsagskoder iht. myndighedskrav er gyldig for indberetning.

H

4

Uddannelseskode

Uddannelseskoden ønskes ikke i Ungedatabasen

Aktiviteter med den anførte uddannelseskode ønskes ikke registreret i UDB. Indberetningen er ikke indlæst i UDB.

H

5

Institutionsnummer

Ukendt institutionsnummer

Institutionsnummeret findes ikke i Institutionsregisteret

H

6

Hændelsesdato

Hændelsesdatoen må ikke fremdateres

Hændelsesdatoen for gennemførsel/afbrud må ikke ligge efter registreringstiden for hændelsen.

H

7

Afbrudsårsagskode og Afbrud

Afbrudsårsagskode skal angives ved afbrud

Der skal angives en gyldig afbrudsårsag, når en ung afbryder sin uddannelse.

H

8

Afbrudsårsagskode og Afbrud

Afbrudsårsag angives kun ved afbrud

Afbrudsårsag kan ikke angives ved andre former for indberetninger end afbrud.

H

9

Afbrudsårsagskode og Afbrud

Afbrudsårsagskoden må ikke anvendes ved det angivne CØSA formål

Fejlen kan opstå, når der indberettes optagelsesprøver, og afbrudsårsagskoden ikke er beregnet til optagelsesprøve (kun kode 1 samt 15-19 må anvendes), eller når der ikke indberettes om optagelsesprøver, men benyttes kode 15-19.

H

10

ForloebIdent

ForløbsId mangler

Ved 'Afbrud ifølge UU-center' eller 'Risiko for frafald ifølge UU-center' skal der medsendes identifikation af det forløb, KUI mener, er berørt.

H

11

Optagelsesprøve

Der kan ikke indberettes optagelsesprøve på unge over 25

Der kan ikke indberettes optagelsesprøve på unge over 25 år.

H

13

Afbrudsårsagskode og Afbrud

Afbrud ifølge KUI kan kun angives ved optag

Ved 'Afbrud ifølge KUI' skal Status være optag.

H

14

CPR-nummer

Den unge findes ikke i Ungedatabasen

Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR-nummeret kan ikke genfindes i UDB i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark.

H

15

CPR-nummer

Aldersgrænse overskredet

Aldersgrænsen er overskredet. Den unge skal være fyldt 15 år og være under 30 år.

H

16

Status

Ugyldig statuskode

Kun status iht. liste i grænsefladebeskrivelsen er gyldig for indberetningen.

H

17

Risiko for frafald

Risiko for frafald kan kun angives ved optag

Ved risiko for frafald skal Status være optag.

H

30

Kildeleverandør

Kildeleverandør ikke gyldigt

Betegnelsen for kildekoden kendes ikke i UDB.

H

49

Gennemført HF

Status skal være gennemført, og CØSA-formål skal være 3015

Ved markering af gennemført HF for enkeltfag skal status på indberetningen være sat til Gennemført, og CØSA-formål skal være 3015.

H

62

Dublet

Dublet

Der er registreret en indberetning, hvor følgende er identisk:CPR-nummerInstitutionsnummerUddannelseskodeHændelsesdatoStatusSpeciale (hvis udfyldt).Registreringstiderne er ikke nødvendigvis identiske. Ved samtidig afbrud og gentilmelding på samme uddannelse, skal afbruddet registreres først.

H

101


Exception - UDB

Intern fejl i UDB.

H

209

UddannelsesinstitutionKontaktnavn

Kontaktpersonnavn mangler

Kontaktpersonoplysninger er angivet, men der mangler navn på kontakten.

B

Fejlkoder i forbindelse med behandling af indberetningen

Fejlnr.

Relateret attribut

Fejltekst

Forklaring

Blød fejl: B Hård fejl: H

12

ForloebIdent

ForloebId er krævet og skal matche registreringer

Forløbsidenten på indberetningen peger på et forløb, der ikke matcher indberetningen for så vidt angår CPR-nummer, hovedinstitution eller uddannelseskode. Det er krævet for indberetninger om risiko for frafald og afbrud fra KUI.

H

61

ForloebIdent

Der accepteres kun en afbrud eller gennemført hændelse per forløb

Indberetning af enten Gennemført eller Afbrud i et forløb, som allerede er registeret afsluttet (gennemført eller afbrudt), er ikke tilladt.

H

75

ForloebIdent

Optag efter gennemført uddannelse ikke mulig

Uddannelsen er allerede gennemført. Dermed er indberetningen om optagelse afvist. Kræver annullering af hændelse for gennemført uddannelse inden anden status kan indberettes. Fejlen benyttes, hvis hændelsen ikke er historisk.

H

213

ForloebIdent

Nyt forløbid anvendt, da det indberettede forløbid ikke matcher et forløb på den unge

Forløbsidenten på indberetningen peger på et forløb, der ikke matcher indberetningen for så vidt angår CPR-nummer, hovedinstitution eller uddannelseskode, men der er ikke er krav om forløbsident på denne indberetning. Der tildeles et nyt forløbId.

B

257

ForloebIdent

Forløb mangler optag

Der forventes et Optag, før der modtages et afbrud eller gennemførelse.

B

264

ForloebIdent

Der findes tidligere indberetning om afbrud ifølge KUI

Der er tidligere registreret afbrud ifølge KUI.

B

265

ForloebIdent

Der findes tidligere indberetning om afbrud, som bør annulleres

Der er tidligere registreret afbrud for forløbet. Afbruddet bør annulleres, hvis denne indberetning er korrekt.

B

272

ForloebIdent

Optag eller afbrud indberettet efter indberetning af gennemført forløb

Der er tidligere registreret at forløbet er gennemført, hvilket harmonerer dårligt med, at der nu indberettes optag/afbrud.

B

273

ForloebIdent

Der er tidligere indberettet hændelse med senere registreringstid og/eller hændelsesdato, som er lig med eller senere

Der er tidligere indberettet hændelse på forløbet med senere registreringstid og/eller hændelsesdato, som er lig med eller senere end i den aktuelle indberetning.

B


Hårde fejl angives med numre op til og med 199.

Bløde fejl angives med numre fra 200.

Det bemærkes, at formattjek (tjek af xml schema) foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400.

Ved fejl 500 kontaktes Ungedatabasens produktejere via STIL's support. Kan forekomme, hvis Ungedatabasen eller Integrationsplatformen er utilgængelig.

Endpoints til miljøer

Endpoints til miljøer kan findes her: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services.
Webservicen ligger under System Ungedatabasen og har navnet Ungdomsuddannelse version 1.1.