Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
16.11.2021

2.0

Den 1. januar 2022Jørgen Bloch Vejbæk

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

11-10-2021

2.0

Kap. 3, 4.4 og 5

Oplysninger om uddannelsespålæg udvides og der indføres kontaktperson i jobcenteret.

JBV

Arkiveret ændringshistorik

Tidligere versioner
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

21-10-2021

1.4

Hele dokumentet

Tilpasset Integrationsplatformen IPL

SSH

29-04-2021

1.3

Kap 1

Henvisningstekst til STIL's integrationsplatform IP-Ung er ændret, så der i stedet henvises til den afløsende platform Integrationsplatformen.

SL

20-01-2021

1.2

I alle service- elementer

Elementet Modtager i IP-Ung er omdøbt til Identifier.

JBV

22-06-2020

1.1

5.4.3

Vurderingsdato sættes til d.d., hvis UPV resultat er NOT_INTERESTED og vurderingsdatoen ikke forefindes.

ML

02-04-2020

1.0


Dokument oprettet.

JBV

Indhold

Indledning

Ungedatabasen indeholder en række oplysninger om de unge mellem 15-30 år.

Ungedatabasen udstiller udvalgte oplysninger, der kan have relevans for uddannelsesinstitutioner.

Hentning af oplysningerne sker fra institutionernes studieadministrative systemer via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IPL). Integrationsplatformen er knudepunktet for STIL's eksternt rettede webservices.

Integrationsplatformen anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer/virksomheder på førskole- og grundskoleområderne samt på ungdomsuddannelsesområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet.

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's supportsite for Integrationsplatformen via https://viden.stil.dk/x/BgBwBg.

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som uddannelsesinstitutioner kan afhente via webservicen DataTilInstitution.

Hvem kan hente data?

Ungedatabasen udstiller flere typer data. Det vil for flere at disse datatyper være et krav, at den unge er optaget på uddannelsesinstitutionen.

En uddannelsesinstitution kan hente oplysninger for de eventuelle afdelinger, som måtte høre under skolen.

Hvilke data kan hentes?

Uddannelsesinstitutionerne kan hente tre typer af oplysninger, som beskrives nedenfor, men der kan kun hentes en type oplysninger per kald.

Kontaktperson i kommunen (kommunal ungeindsats – KUI)
Ungedatabasen udstiller oplysninger om den unges kontaktperson i kommunen hvad angår vejledning, såfremt den unge har en kontaktperson.

Der kan hentes oplysninger på unge fra 15 år til og med 24 år. Den unge skal være aktiv (optaget) på uddannelsesinstitutionen.

Uddannelsespålæg
Uddannelsesinstitutioner kan få oplyst om en ung, som er optaget på den pågældende institution, har et uddannelsespålæg. I praksis er det jobcenteret, der oplyser Ungedatabasen om, at den unge har fået et uddannelsespålæg, og ligeledes giver besked, når det ikke gælder mere.

Uddannelsespålæg kan gives på FGU, VUC, ungdoms- og erhvervsuddannelse samt videregående uddannelser til unge, som typisk er fyldt 18 år.

Derudover vil institutionen få oplysninger om den unges støttebehov, kontaktperson på jobcenter, hvorvidt der er foretaget en læse/skrive/regnetest og hvorvidt jobcentret ønsker at blive kontaktet af uddannelsesinstitutionen.

Den unge skal være optaget på uddannelsesinstitutionen, ellers vil en fejlbesked blive returneret. Bemærk, at det ikke oplyses om uddannelsespålægget er givet til den spørgende institution.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Nogle unge har ret til at påbegynde en uddannelse på gymnasium, hvis de er uddannelsesparate til dette. Gymnasier kan spørge Ungedatabasen, om den unge er uddannelsesparat til at blive optaget på et gymnasium eller HF. Dette giver mening for de unge, der søger efter ansøgningsfristen, da de øvrige vil have deres grundlag med i ansøgningen via Optagelse.dk.

Uddannelsesinstitutionen kan spørge på den unge, når den unge søger optagelse på institutionen, og dermed før optaget. Det er institutionens ansvar kun at spørge om de unge, som ønsker optag på institutionen.

Der kan hentes data, når de endelige uddannelsesparathedsvurderinger ligger klar, hvilket typisk vil sige medio juli for nye uddannelsesparathedsvurderinger.

DataTilInstitution

Denne webservice anvendes af uddannelsesinstitutioner ved afhentning af oplysninger om de unge. Når servicen kaldes, skal det angives, hvilken institution der hentes for. Institutionen kan kalde servicen når som helst, hvorefter Ungedatabasen foretager en validering returneret i et synkront svar.

Overordnet struktur

Hent Kommune Kontaktperson

Struktur for HentKommuneKontaktRequest

Figur 1. XML-struktur for afhentning af information om kommunekontakt til uddannelsesinstitutioner.

HentKommuneKontaktRequest

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

InstitutionNummer

Integer (6)

Ja


Institutionsnummer fra den kaldende institution.

OpdateretSenereEnd

DateTime

Nej


Hvis anført returneres kun data oprettet efter denne dato. Kan ikke angives sammen med Elev (CPR-numre).

Elev

XML-element

Nej

Max 100

Ingen, en eller flere forekomster. Repræsenterer elever der ønskes status på. Kan ikke angives sammen med OpdateretSenereEnd.

Elev

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja


CPR-nummer på den unge, som der ønskes svar på. Der valideres på CPRnr og det returneres i ElevStatus sammen med efterspurgte data eller eventuel fejlkode og fejltekst.

Struktur HentKommuneKontaktSvar

Figur 2. XML-struktur for svar.

 
HentKommuneKontaktSvar

HentKommuneKontaktSvar er blot den overordnede struktur på svaret.

Vil forekomme, hvis der er spurgt om kommunekontaktdata.

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

ElevStatus (XML-struktur)


Ja

En forekomst for hvert CPRnr i ElevStatus angivet i input, hvis der er spurgt på kommunekontaktdata.


ElevStatus
ElevStatus indeholder CPRnr fra input (Elev) og evt. Fejlkode, Fejltekst på den unge.

Der kan maksimalt spørges på 100 cpr-numre, hvis der forespørges på cpr-numre.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Nej


CPR-nummer for den unge.

FejlKode

Integer(10)

Nej

Se note 1

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

FejlTekst

String

Nej

Se note 1

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

KommuneKontakt

Xml-element

Nej
Note 1:

Fejlkode

Fejltekst

Fejltype

14

Den unge findes ikke i Ungedatabasen

Hård fejl

15

Aldersgrænse er overskredet

Hård fejl

18

Ingen information at hente

Hård fejl

84

Ikke aktiv på institutionen

Hård fejl


KommuneKontakt
Oplysninger om den unges eventuelle kontaktperson i den kommunale ungeindsats.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

KommuneInstitutionNummer

Integer(6)

Ja


Kommunens institutionsnummer.

KommuneInstitutionNavn

String

Ja


Kommunens institutionsnavn.

KontaktNavn

String(500)

Ja


Kontaktpersonens navn.

KontaktMail

String(100)

Ja


Kontaktpersonens email-adresse.

KontaktTelefon

Integer

Nej

10 cifre

Kontaktpersonens telefonnummer.

KontaktRegistreringstid

DateTime

Ja


Tidspunktet for hvornår informationen er registreret i kommunen. Hvis OpdateringNyereEnd er angivet i input, vil der kun være data, hvis KontaktRegistreringstid er nyere end den angivne dato.

Hent UddannelsesParathedsVurdering (UPV)

Denne webservice anvendes af uddannelsesinstitutioner ved afhentning af oplysninger om de unges UPV.

Struktur for HentUPVRequest

Figur 3. XML for forespørgsel på unges UPV.


HentUPVRequest

Der kan spørges på unges CPR-numre for at få at vide, om den unge er uddannelsesparat til hhv. gymnasium og HF, såfremt den unges UPV måtte mangle på institutionen, når den unge søger om optagelse.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

InstitutionNummer

Integer (6)

Ja


Institutionsnummer fra den kaldende institution.

Elev

XML-element

Ja

Max 100

En eller flere forekomster. Repræsenterer elever der ønskes oplysninger på om UPV.


Elev

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja


CPR-nummer på den unge der ønskes UPV på. Der valideres på CPRnr og det returneres i ElevStatus sammen med efterspurgte data eller eventuel fejlkode og fejltekst.

Struktur HentUPVSvar

Returnerer svar på forespørgsel om unges UPV.

Figur 4. XML for svar (HentUPVSvar).


HentUPVSvar

Såfremt der er spurgt om unges UddannelsesParathedsVurdering (UPV), returneres per unges UPV, eller en fejlkode per ung.

HentUPVSvar er blot den overordnede struktur på svaret.

Vil forekomme, hvis der er spurgt om UPV data.

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

ElevStatus (XML-struktur)

Xml-element

Ja

En forekomst for hvert CPRnr i ElevStatus angivet i input, hvis der er spurgt på en den unges UPV.


ElevStatus
ElevStatus indeholder CPRnr fra input (Elev) og evt. Fejlkode, Fejltekst på den unge.

Der kan maksimalt spørges på 100 cpr-numre, hvis der forespørges på cpr-numre.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Nej


CPR-nr for den unge.

FejlKode

Integer(10)

Nej

Se note 1

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

FejlTekst

String

Nej

Se note 1

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

UPV

Xml-element

Nej


Elementet oprettes, hvis der ingen fejl er.

Note 1:

Fejlkode

Fejltekst

Fejltype

5

Ukendt institutionsnummer

Hård fejl

14

Den unge findes ikke i Ungedatabasen

Hård fejl

18

Ingen information at hente

Hård fejl


UPV
Overordnet element for den enkelte unges UPV. De unges UPV er oprettet per klassetrin. Der kan kun forekomme UPV for 9. og 10. klasse.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Klassetrin

Integer

Ja


Klassetrin. Kun 9. og 10 klassetrin.

Omraade

Xml-element

Ja
Omraade
For hvert klassetrin (9. og 10. klasse), hvor der foreligger en UPV, vil der være en vurdering per område.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

OmraadeKode

String

Ja


Områdekoden kan være:

  • GYM
  • HF
    GYM dækker over STX, HHX og HTX.

VurderingsDato

DateTime

Ja


Dato for manuel vurdering, og hvis denne ikke er angivet, så dato for den automatiske vurdering.

Hvis resultat er NOT_INTERESTED eller NOT_EVALUATED, vil der ikke være nogen vurderingsdato. Vurderingsdato er imidlertid påkrævet, hvorfor denne derfor per automatik sættes til d.d. (ved ingen vurderingsdato).

Resultat

String

Ja


Se note 2.

Note 2:
Resultat af UddannelsesParathedsVurderingen. Følgende værdier i Resultat er mulige:

Resultat

Parat?

NOT_INTERESTED

Nej

NOT_EVALUATED

Nej

AUTOMATIC_NOT_READY

Nej

AUTOMATIC_READY

Ja

MANUAL_NOT_READY

Nej

MANUAL_READY

Ja

HentUddPaalaegRequest

Denne webservice anvendes af uddannelsesinstitutioner ved afhentning af oplysninger om unges eventuelle uddannelsespålæg. Den unge kan blive pålagt at gennemføre en uddannelse af jobcenteret.

Oplysningerne i dette afsnit er udsat for stor politisk opmærksomhed. Vi opfordrer derfor leverandøren til at oplysningerne i modtagersystemet vises sammenhængende og lettilgængeligt. Eksempelvis ved at gøre medarbejdere, som er tæt på eleverne f.eks. undervisere eller studievejledere, opmærksomme på at informationerne er tilgængelige ved hjælp af notifikationer i systemet eller lignende.

Modtages der en besked om, at den unge har et uddannelsespålæg, skal institutionen kvittere med en kontaktperson eller team på institutionen. Denne information skal sendes ind med webservicen IndberetInstitutionKontakt. Flere detaljer om denne kan findes på https://viden.stil.dk/.

Struktur for HentUddPaalaegRequest

Figur 5. XML for HentUddPaalaeg.


HentUddPaalaegRequest

Uddannelsesinstitutionen kan spørge på, om en ung, der er optaget på institutionen, har et uddannelsespålæg.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

InstitutionNummer

Integer (6)

Ja


Institutionsnummer fra den kaldende institution.

Elev

XML-element

Nej

Max 100

Ingen, en eller flere forekomster. Repræsenterer elever der ønskes status på. Udfyldes feltet ikke, så spørges der på alle institutions aktive og tidligere aktive elever, der har eller har haft et uddannelsespålæg.


Elev

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja


CPR-nummer på den unge, der ønskes svar på. Der valideres på CPRnr og det returneres i ElevStatus sammen med efterspurgte data eller eventuel fejlkode og fejltekst.

Struktur for HentUddPaalaegSvar

Figur 6. XML for HentUddPaalaegSvar.

HentUddPaalaegSvar

Såfremt der er spurgt om unge har et uddannelsespålæg, returneres per ung om jobcenteret har givet den unge et uddannelsespålæg, eller en fejlkode per ung.

HentUddPaalaegSvar er blot den overordnede struktur på svaret.

Vil forekomme, hvis der er spurgt om uddannelsespålæg. Hvis der spørges uden specifikke CPR-numre, returneres status på alle unge, der er aktive på den kaldende institution og som enten har et aktivt uddannelsespålæg eller har haft et tidligere.

Elementet UddPaalaegDetaljer/JobcenterSpoergeSkema kan forekomme i svaret, hvis jobcentret har udfyldt denne information på det tidspunkt der efterspøges. Hvis det forekommer vil der for hvert element returneres SpoergsmaalsTekst og SpoergsmaalsSvar. Teksten, der returneres i SpoergsmaalsTekst skal vises til brugerne, således at de kan koble et givent svar til et spørgsmål.

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

ElevStatus (XML-struktur)

Xml-element

Ja

En forekomst for hvert CPRnr i ElevStatus angivet i input, hvis der er spurgt på, om en ung har et uddannelsespålæg.


ElevStatus
ElevStatus indeholder CPRnr fra input eller evt. Fejlkode samt Fejltekst per unge.

Der kan maksimalt spørges på 100 CPR-numre, hvis der forespørges på CPR-numre.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Nej


CPR-nummer for den unge.

AktivUddPaalaeg

Boolean

Nej


Ja/nej til om der er et uddannelsespålæg på den unge.

FejlKode

Integer(10)

Nej

Se note 1

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

FejlTekst

String

Nej

Se note 1

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

UddPaalaegDetaljer

Xml-element

Nej


Elementet oprettes, hvis der ingen fejl er.

JobcenterKontakt

Xml-element

Nej


Indeholder jobcentrets kontaktperson for den unge.

Note 1:

Fejlkode

Fejltekst

Fejltype

5

Ukendt institutionsnummer

Hård fejl

14

Den unge findes ikke i Ungedatabasen

Hård fejl

18

Ingen information at hente

Hård fejl

84

Ikke aktiv på institutionen

Hård fejl


UddPaalaegDetaljer
Oplysninger om det jobcenter, som har givet uddannelsespålægget, samt hvornår uddannelsespålægget er givet, og hvilket trin af uddannelsespålægget den unge kom ind på, da uddannelsespålægget blev givet.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

DatoUddPaalaegStart

DateTime

Nej


Startdato for uddannelsespålæg.

UddPaalaegTrinStart

Integer

Nej

1-4

Uddannelsespålægstrin.

JobcenterNummer

Integer

Nej

10000-99999

Officielt nummer jobcenteret. Kan være en underafdeling.

JobcenterNavn

String

Nej


Navn på jobcenteret.

JobcenterTelefon

Integer

Nej

10 cifre

Telefonnummer på jobcenteret.

JobcenterSpoergeSkema

XML-element

Nej


Indeholder jobcentrets angivelse af den unges støttebehov


JobcenterSpoergeSkema

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Behov

XML-element

Ja


Indeholder elementer omkring faglige og sociale støttebehov, hvorvidt der er dokumentation for støttebehov samt hvorvidt der ikke er støttebehov for en given ung.

StoettePerson

XML-element

Ja


Indeholder svar på, om der er tilknyttet en støtteperson på den unge.

KontaktOensket

XML-element

Ja


Indeholder svar på, om jobcentret ønsker at blive kontaktet af uddannelsesinstitutionen.

JobcenterTest

XML-element

Ja


Indeholder svar på, om der er udført en læse/skrive/regnetest på den unge.


Under hver element vil der forekomme en række SpoergsmaalsTekst og dertilhørende SpoergsmaalsSvar. Teksten, der returneres i SpoergsmaalsTekst skal vises til brugerne, således at de kan koble et givent svar til et spørgsmål.

Behov

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

FagligStoettebehov

XML-element

Ja


Angiver om den unge har faglige støttebehov

SocialtStoettebehov

Xml-element

Ja


Angiver om den unge har sociale støttebehov

DokumenteretStoettebehov

Xml-element

Ja


Angiver om der er dokumentation for støttebehovene

IngenStoettebehov

Xml-element

Ja


Angiver om den unge ikke har nogen støttebehov

FagligStoettebehov

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Integer(2)

Ja

1,2,3

Angiver jobcentret svar på den angivne spørgsmålstekst. Svaret kan være enten 1,2,3 som har følgende betydning:
1: Ja2: Nej3: Feltet er ikke udfyldt, jobcentret har ikke taget stilling til spørgsmålet.

SocialtStoettebehov

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Integer(2)

Ja

1,2,3

Angiver jobcentret svar på den angivne spørgsmålstekst. Svaret kan være enten 1,2,3 som har følgende betydning:
1: Ja2: Nej3: Feltet er ikke udfyldt, jobcentret har ikke taget stilling til spørgsmålet.

DokumenteretStoettebehov

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Integer(2)

Ja

1,2,3

Angiver jobcentret svar på den angivne spørgsmålstekst. Svaret kan være enten 1,2,3 som har følgende betydning:
1: Ja2: Nej3: Feltet er ikke udfyldt, jobcentret har ikke taget stilling til spørgsmålet.

IngenStoettebehov

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Integer(2)

Ja

1,2,3

Angiver jobcentret svar på den angivne spørgsmålstekst. Svaret kan være enten 1,2,3 som har følgende betydning:
1: Ja2: Nej3: Feltet er ikke udfyldt, jobcentret har ikke taget stilling til spørgsmålet.

StoettePerson

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Boolean

Ja

True/False

Svaret på spørgsmålet kan enten være Ja (true) eller Nej (false)

StoettepersonSlutDato

DateTime

Nej


Der kan være sat en slutdato for støttepersonen. Denne slutdato angiver hvornår en given støtteperson ikke mere er gyldig.

KontaktOensket

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Boolean

Ja

True/False

Svaret på spørgsmålet kan enten være Ja (true) eller Nej (false)

JobcenterTest

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SpoergsmaalsTekst

String(500)

Ja


Spørgsmålsteksten, som svaret skal kobles op på.

SpoergsmaalsSvar

Boolean

Ja

True/False

Svaret på spørgsmålet kan enten være Ja (true) eller Nej (false)

JobcenterTestDato

DateTime

Nej


Angiver hvornår en eventuel test er foretaget.

JobcenterKontakt
Elementet er ikke krævet, men hvis elementet er der, så skal de krævede felter herunder være udfyldt.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

KontaktPerson

String(250)

Ja


Kontaktpersonens navn eller gruppe

KontaktTelefon

String(20)

Ja


Telefonnummeret på kontaktpersonen/gruppen.

KontaktMail

String(64)

Ja


Mail på kontaktpersonen/gruppen.

SlutDato

Datetime

Nej


Eventuel slutdato på kontaktpersonen. Denne slutdato angiver hvornår en given kontaktpersonen ikke mere er gyldig.

Integrationsplatformen IPL står for skemavalidering af xlm, men der er for en sikkerhedsskyld ligeledes indsat validering i Ungedatabasen, som kan resultere i 'fejl 500'. Sådanne fejl vil blive returneret i elementet ServiceFaultDetailer, der ses i xsd'en.

Endpoints til testmiljø

Endpoints til testmiljø kan findes her: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services.

Webservicens ligger under System Ungedatabasen og har navnet DataTilInstitution version 2.0.