Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
22.06.2023

2.0

Den 1. januar 2022Jørgen Bloch Vejbæk

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

 

2.0

Fejlkode 93

Eksisterende fejlkode 93 er tilføjet til listen over mulige fejlbeskeder. Fejlkoden er ikke ny og er før givet i forbindelse med udslusningstilskud.

JBV

20-10-2021

2.0

Hele dokumentet

Tilpasset Integrationsplatformen IPL

SSH

Arkiveret ændringshistorik

Tidligere versioner
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

29-04-2021

1.3

Kap 6

Henvisningstekst til STIL's integrationsplatform IP-Ung er ændret, så der i stedet henvises til den afløsende platform Integrationsplatformen.

SL

17-06-2020

1.2

Kap. 5.3, note 2

Ændring af statuskoder

ML

03-04-2020

1.1

Kap. 5.2 note 1, fejlkode 91

Der beregnes taxameter indtil den unge fylder 30 år, når den unge er lønmodtager.

JBV

20-10-2019

1.0


Indledende version.

JBV

Indhold

Indledning

Når en ung person har afsluttet et forløb på en FGU-uddannelse, er FGU-institutionen berettiget til et udslusningstilskud, såfremt den unge enten er i uddannelse eller er i beskæftigelse i et efterfølgende tidsrum. Ungedatabasen skal udstille oplysninger om, hvorvidt kravene til udslusningstilskud er overholdt, i en webservice, der kan anvendes af de institutioner hvorpå de unge har afsluttet et FGU-forløb.

Hentning af oplysningerne sker fra institutionernes studieadministrative systemer via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (Integrationsplatformen). Integrationsplatformen er knudepunktet for STIL's eksternt rettede webservices. Integrationsplatformen anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer/virksomheder på førskole- og grundskoleområderne samt på ungdomsuddannelsesområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet.

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's supportsite for Integrationsplatformen via https://viden.stil.dk/x/BgBwBg.

Integrationsplatformen formidler også svar fra UDB vedrørende indberetningerne til de studieadministrative systemer. Det betyder, at de studieadministrative systemer skal have funktioner, som understøtter denne dataudveksling. Såfremt institutionen skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL.

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som FGU-institutionerne kan afhente via webservicen HentStatusUdslusning.

Kravene til uddannelse/beskæftigelse for at udløse udslusningstilskud er følgende:

Enten

  • 12 ugers kompetencegivende uddannelse i løbet af fire måneder målt fra datoen for gennemførelse af eller afbrud fra FGU-uddannelsen. Bliver den unge fx færdig med uddannelsen den 21. i måneden, beregnes uddannelsesaktivitet indtil den 21. i måneden fire måneder efter.

eller

  • 3 ud af 4 måneders fuldtidsbeskæftigelse (minimum 20 timer ugentligt) målt fra og med måneden efter afslutning af FGU-uddannelsen.

Endvidere stilles der krav om, at den unge skal have fulgt FGU-uddannelsen i minimum 30 dage. Afsøgningsforløbet medregnes ikke i de 30 dage.

Såfremt der ikke gives et positivt svar fra Ungedatabasen om mulighed for tilskud, og man på institutionen mener, at det bør forholde sig anderledes, er det op til institutionen at dokumentere på anden vis, at den er berettiget til tilskud. Institutionens revisor skal i så fald kontrollere dokumentationen.

Tilskuddets størrelse for den enkelte unge afhænger af, hvor længe den unge har gået på FGU-uddannelsen.

Hvem kan hente data?

Kun FGU-institutioner, hvor en ung har gennemført FGU-uddannelsen, kan få udbetalt udslusningstilskud. Ungedatabasen vil ikke angive, at et tilskud er berettiget i andre tilfælde.

En FGU-institution kan hente oplysninger for de eventuelle afdelinger, som måtte høre under institutionen.

FGU-institutionen kan først hente færdigbehandlede oplysninger om, hvorvidt der kan udbetales tilskud for unge, når Ungedatabasen har hentet oplysninger fra SKAT (eIndkomst) om de unges indkomst for de fire måneder, der følger umiddelbart efter den måned hvor de unge gennemfører FGU-uddannelsen. Ungedatabasen indhenter oplysninger fra SKAT den 11. i måneden for den forudgående måned. Der går derfor yderligere mindst 12 dage efter afslutningsmåneden før oplysningerne er tilgængelige.


Eksempel 1. Ung har gennemført FGU-forløb 10/9.

Kravet om beskæftigelse i 4 måneder efter gennemført FGU-forløb er i dette eksempel, om den unge har haft beskæftigelse i oktober, november, december og januar måned. Beregningsgrundlaget er derfor først tilgængeligt d. 14/2.

Hvilke data kan hentes?

Ungedatabasen oplyser, om den unge opfylder kravet for udslusningstilskud. Hvis den unge opfylder kravet, medfølger oplysninger om tidligste dato for optag på et FGU-forløb og (seneste) dato for afslutning af uddannelsen på samme forløb.

Der kan teoretisk set være flere forløb på en FGU-institution per ung, så derfor kan der udstilles oplysninger på flere forløb.

Hvis den unge ikke opfylder krav om udslusningstilskud, medsendes oplysninger om årsagen til dette, fx at FGU-forløb ikke er af tilstrækkelig varighed eller at beregningen ikke er mulig.

WS HentStatusUdslusning

Denne webservice anvendes af FGU-institutioner ved afhentning af oplysninger om tilskudsberettigelse til en institution for en eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives, hvilken institution der hentes for.
Institutionen kan kalde servicen når som helst, hvorefter Ungedatabasen foretager en beregning af, om den unge opfylder kravet for udslusningstilskud ift. beregningstidspunktet. Ift. beregning af beskæftigelse henter Ungedatabasen dog, som nævnt ovenfor, kun data fra eIndkomst hver den 11. i måneden. Det betyder i praksis, at grundlaget for beregning af opfyldelse af beskæftigelse bedst sker derefter, hvorfor FGU-institutioner bør kalde HentStatusUdslusning medio måneden.

Struktur for HentRequest

Figur 1. XML-struktur for afhentning af oplysninger om udslusningstilskud til FGU-institutioner.

2 - Struktur HentReq.png

Hent

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

InstitutionNummer

Integer (6)

Ja


Institutionsnummer fra den kaldende institution. Overføres fra brugernavn i Integrationsplatform- header. Parameteren ses derfor ikke i den webservice, som FGU-institutioner forespørger på.

ModtagerSystemID

String(100)

Ja


En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet. ModtagerSystemID svarer til samme element i IP-UNG webservicens element Modtager. Skal udfyldes af samme værdi som står i SystemName (og hvis der tidligere har været tilkobling til IP-UNG, den samme værdi som blev sat i feltet af samme navn). Brugs bl.a. til at sørge for at valideringssvar sendes til korrekte system.

FGUElev

XML-element

Ja


En eller flere forekomster. Repræsenterede elever der ønskes status på.

FGUElev

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja


CPR-nummer på den unge, som der ønskes svar på. Der valideres på CPRNr, og det returneres svar på om kravende er overholdt.

Struktur HentSvar

Figur 2. XML-struktur for svar.

HentSvar er den overordnede struktur for svaret.

Der kan forespørges på og returneres svar for maksimalt 100 CPR-numre.

Hentsvar

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

FGUElevStatus

XML-element

Ja

En forekomst for hvert CPR-nummer i FGUElev angivet i input.

FGUElevStatus

FGUElevStatus indeholder CPRnr fra input (FGUElev) samt svar på, om der kan gives et udslusningstilskud og evt. FejlKode og FejlTekst per ung.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja


CPR-nummer for den unge.

FejlKode

Integer(10)

Nej

Se note 1.

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

FejlTekst

String

Nej

Se note 1.

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

FGUForloebStatus

XML-element

NejNote 1:

Fejlkode

Fejltekst

Fejltype

90

Den unge har ikke været tilknyttet et FGU-forløb på institutionen.

Hård fejl.

91

Ungedatabasen kan ikke foretage beregning for unge over 29 år.

Hård fejl.

92

Antal CPR-numre i input overstiger det maksimale antal (100).

Hård fejl.

93

Beregning ikke mulig/endnu ikke udført for den pågældende unge

Hård fejl

FGUForloebStatus

FGUForloebStatus indeholder statusoplysningerne for det enkelte forløb.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

DatoOptag

Datetime

Nej


Feltet indeholder den tidligste optagelsesdato for det pågældende forløb.

DatoGennemfoert

Datetime

Nej


Feltet indeholder den seneste gennemførelsestidspunkt for det pågældende forløb.

ForloebId

String

Ja


Identen for det forløb, som status dækker over.

UdslusningStatusKode

Integer(2)

Ja

Se note 2.

Statuskode for beregningen af status i forhold til udslusningstilskud for pågældende FGU-forløb.

UdslusningStatusTekst

String

Ja


Statustekst for beregningen af status i forhold til udslusningstilskud for pågældende FGU-forløb.

DatoBeregnet

Datetime

Ja


Datoen, hvor beregningen af status er foretaget.

Note 2:

Statuskode

Statustekst

1

Ok. Den unge opfylder kravet om udslusningstilskud efter dette FGU-forløb.

2

Beregning udført på korrekt grundlag. Den unge opfylder ikke kravet om beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse 4 mdr. efter afsluttet FGU-forløb.

3

Der er ikke gået 4 måneder fra gennemført FGU til beregning af udslusning.

4

Beregning af beskæftigelse er ikke mulig, da der ikke forefindes tilstrækkelig indkomst information endnu.

5

Data om FGU-forløb er ikke fyldestgørende.

Endpoint til miljøer

Endpoints til miljøer kan findes her: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services.

Webservicens ligger under System Ungedatabasen og har navnet HentStatusUdslusning version 1.0.