Ungeindsatsloven og uddannelsesparathedsvurdering

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan vejledende oplyse, at hjemmeskole-elever/privatister ikke skal uddannelsesparathedsvurderes. Den nærmere begrundelse følger herunder.

Reglerne om uddannelsesparathedsvurdering følger af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (Ungeindsatsloven). Følgende fremgår af lovens § 2 g, stk. 1:


§ 2 g: "Elever i folkeskolen, der i 9. og 10. klasse søger om optagelse til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal have en vurdering af, om de har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelsen (uddannelsesparathed)", jf. stk. 7.

Det fremgår endvidere af lovens § 2 h, stk. 2, at ”§ 2 g gælder endvidere også for elever på de skoler, der er nævnt i § 4, hvor kommunalbestyrelsen forestår vejledningen. For elever, der går på skoler, der er nævnt i § 4, hvor kommunalbestyrelsen ikke forestår vejledningen, foretager skolen uddannelsesparathedsvurderingen.”

Friskoler, privatskoler og prøvefri skoler

Lovens § 4 omfatter blandt andet friskoler og private grundskoler, og disse er derfor også omfattet af § 2 g. Prøvefri skoler er fri- og privatskoler, der har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at de ikke afholder Folkeskolens afgangsprøver, prøve på 8. klassetrin og 9. klasseprøver. Der henvises til § 8 a, stk. 1, 1. pkt. i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven).

Fri- og privatskoler er reguleret i ovennævnte lov, og skal opfylde en række betingelser heri for at kunne modtage statstilskud. 

Hjemmeunderviste elever skal ikke uddannelsesparathedsvurderes

Undervisning i hjemmet m.v. er reguleret i samme lovs kap. 8, men opfylder ikke betingelserne for udgøre en fri- og privatskole. Hjemmeunderviste elever/privatister er således ikke omfattet af § 2 g i Ungeindsatsloven, og skal derfor ikke uddannelsesparathedsvurderes. Der er derfor heller ikke nogen uddannelsesparathedsvurdering at lægge inde i optagelse.dk.

I forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse, så er der tale om separate processer. De unge omfattet af ungeindsatslovens § 2 g skal uddannelsesparathedsvurderes - uanset om de søger ind på en ungdomsuddannelse eller ej. Dette er altså fuldstændigt afskåret fra selve optagelsesprocessen.

Når hjemmeunderviste/privatister søger ungdomsuddannelse

Når de unge så søger ind på en ungdomsuddannelse, er der nogle kriterier, de skal leve op til, for at opfylde adgangskravene til uddannelsen. Disse kriterier varierer både i forhold til den unges udgangspunkt og hvilken uddannelse, den unge søger ind på.

Gymnasie

For optagelse på et gymnasium følger disse kriterier af kap. 2 i lov om de gymnasiale uddannelser (Gymnasieloven). Her fremgår det af § 7, stk. 1, nr. 9 (3-årige gymnasiale uddannelser) og § 8, stk. 1, nr. 7 (2-årig hf), at ansøgere, der ikke er vurderet uddannelsesparate, kan opfylde forudsætningen ved i stedet at opnå et gennemsnit på 6,0 i de lovbundne prøver fra Folkeskolens afgangseksamen. Øvrige kriterier skal dog ligeledes være opfyldt for at opnå retskrav - ellers vil ansøgeren skulle til optagelsesprøve og/eller samtale.

Erhvervsuddannelse

For optagelse på en erhvervsuddannelse med og uden eux følger disse kriterier af kap. 2 i lov om erhvervsuddannelser (Eud-loven). Her fremgår det af § 5, stk. 3, at en ansøger skal til optagelsessamtale, såfremt denne ikke er vurderet uddannelsesparat. Øvrige kriterier skal dog ligeledes være opfyldt for at ansøgeren er optagelsesberettiget, ellers vil denne skulle til en optagelsesprøve.