Undtagelseskoderne bruges ved den obligatoriske indberetning af standpunktskarakterer og prøvekarakterer til Børne-og Undervisningsministeriet.

Se også vejledningen Hvornår og hvordan skal man anvende undtagelseskoder? 

Undtagelseskoder for de obligatoriske prøver

Alle elever i grundskolen skal som udgangspunkt aflægge alle folkeskolens obligatoriske prøver. Kravet om, at eleverne skal aflægge alle de obligatoriske prøver, gælder for alle elever i grundskolen uanset, hvilken institutionstype elevens skole tilhører, medmindre der er tale om en fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller ungdomsskolens heltidsundervisning, der har meddelt ministeriet, at de ikke afholder folkeskolens prøver.

Obligatoriske prøver

På 9. klassetrin består de obligatoriske prøver af alle bundne prøver (inklusiv delprøver) samt de to udtræksfag som eleverne udtrækkes til på klasseniveau, mens den obligatoriske prøve på 8. klassetrin består af prøven i det praktisk/musisk valgfag.

Der kan dog være tilfælde, hvor en elev af forskellige årsager ikke aflægger en eller flere obligatoriske prøver eller fritages fra en sådan. Undtagelseskoderne skal i disse situationer anvendes til at angive, hvorfor eleven mangler en karakter i en eller flere af de obligatoriske prøver. Nedenfor fremgår listen over undtagelseskoder for prøvekaraktererne (se tabel 1).

Tabel 1 – Undtagelseskoder, som indberettes, hvis eleven ikke har aflagt prøve eller modtaget karakter.

81Ingen prøvekarakter da eleven ikke har modtaget undervisning i faget
84Bortvist fra en prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 43
85Prøvefritaget grundet utilstrækkelige danskkundskaber jf. prøvebekendtgørelsens § 39
86Prøvefritaget grundet kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning jf. prøvebekendtgørelsens § 40
87Udeblevet fra en obligatorisk prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 28
88Prøvefritaget grundet betydelig funktionsnedsættelse – jf. prøvebekendtgørelsens § 36
89Sygdom jf. prøvebekendtgørelsens § 18, stk. 1

Note: Kodenummeret angiver alene den bagvedliggende kode i Karakterdatabasen. Kontakt dit administrative system, hvis du er i tvivl, om hvordan koden betegnes i dit system.

Som tabel 1 viser, kan det fortsat angives om årsagen til en manglende prøvekarakter skyldes:

  • Prøvefritagelse (85, 86, 88): Eleven har fulgt undervisning i prøvefaget, men er blevet fritaget for aflæggelsen af prøven af skolelederen. Koderne refererer hver især til en af de tre årsager til prøvefritagelse jf. prøvebekendtgørelsen. Læs mere om prøvefritagelse her 
  • Udeblivelse (87): Eleven har fulgt undervisning i faget, men er ulovligt udeblevet fra prøven af andre årsager end sygdom.
  • Sygdom (89): Eleven har fulgt undervisning i faget, men var forhindret i prøveaflæggelse grundet sygdom.

Dertil kommer de to nye undtagelseskoder som gør det muligt at angive om årsagen til en manglende prøvekarakter skyldes:

  • Bortvisning (84): Eleven har fulgt undervisning og er mødt op til prøven, men blev bortvist fx grundet forsøg på snyd.
  • Ikke modtaget undervisning i faget (81): Eleven har ikke modtaget undervisning i faget. Fx grundet fritagelse fra undervisning eller særligt tilrettelagt skoleforløb.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at elever på 8. og 9. klassetrin indberettes med en karakter eller undtagelseskode for samtlige obligatoriske prøver (og delprøver) på klassetrinnet. Elever som ikke er indberettet med en karakter eller undtagelseskode i de obligatoriske prøver, er et fokuspunkt for Styrelsen for It og Lærings (STIL) opfølgning på indberetningen af prøvekarakter, samt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) tilsynsarbejde.

Ved særlige tilfælde, hvor der kan være tvivl om hvilken undtagelseskoder, der skal benyttes, kan STUK kontaktes på nedenstående kontaktoplysninger.

Undtagelseskoder for manglende standpunktskarakterer

På 8., 9. og 10. klassetrin får alle elever standpunktskarakterer eller udtalelse i de fag, som eleverne har modtaget undervisning i eller har været tilmeldt. For elever, der modtager specialundervisning, er der eksempelvis særlige regler, som gør det muligt at erstatte standpunktskarakteren med en udtalelse. Der kan desuden være tilfælde, som medfører, at en elev ikke modtager undervisning i et eller flere fag. Undtagelseskoderne skal i disse situationer anvendes til at angive, hvorfor eleven mangler en standpunktskarakter. Nedenfor fremgår listen over undtagelseskoder for standpunktskarakterer (se tabel 2).

Tabel 2 – Undtagelseskoder, som kan indberettes i stedet for standpunktskarakterer

91Eleven har fulgt faget men standpunktskarakteren er erstattet af en skriftlig udtalelse, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 14
96Fritaget for undervisning i faget for specialundervisningselever med et støttebehov over 9 timer, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 13
97Fritaget for undervisning i faget for elever som opfylder undervisningspligten gennem erhvervspraktik eller andet forløb, eller specifikt er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. fremmedsprog jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, §33 stk. 4-7, §6 stk. 2, §5 stk. 3
98Skolen underviser ikke i faget

Note: Kodenummeret angiver alene den bagvedliggende kode i Karakterdatabasen. Kontakt dit administrative system, hvis du er i tvivl om hvordan koden betegnes i dit system.

Yderligere information

Krav om indberetning

Skolen skal indberette prøvekarakterer til Karakterdatabasen jf. Prøvebekendtgørelsen § 64. Læs mere om indberetning af prøvekarakterer her. Regelgrundlaget for standpunktskarakterer fremgår af folkeskoleloven § 13, stk. 5 og 6, og § 19h, stk. 3, prøvebekendtgørelsen, bilag 3 og karakterbekendtgørelsen. Læs mere om standpunktskarakterer her

Hvordan skal jeg indberette disse koder?

Undtagelseskoderne skal indberettes på samme måde som du indberetter karakterer, hvor den relevante kode blot erstatter karakterværdien. Undtagelseskoderne kan i dit studieadministrative system have en anden kode end angivet i tabel 1. I det tilfælde bedes du kontakte din systemleverandørerne for at få opgivet hvilke koder, du i stedet skal bruge. Systemleverandørerne er orienteret om undtagelseskoderne.

Indberetning af karakter og undtagelseskoder for privatister

Elever, der går i en prøvefri skole eller modtager undervisning derhjemme, kan gå til prøve som privatister. Det er den prøveafholdende skoleleders ansvar at indberette prøvekarakterer for disse elever med klassetypen privatist. Der gælder i udgangspunkt samme regler for privatister som øvrige elever ift. prøveaflæggelse. Derfor skal der også indberettes en status eller prøvekarakter i alle de obligatoriske prøver for privatister. Læs mere om privatister her.

Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt prøvebeviser for 9. og 10. klasse

Udtagelseskoder skal ligeledes indberettes på elevens beviser. Det er vigtigt at understrege at elever, der er registeret med en eller flere undtagelseskoder i stedet for en prøvekarakter i et af de obligatorisk fag ikke kan få et EKS9 bevis (Bevis for folkeskolens afgangseksamen).

Har du spørgsmål?