Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
29.04.2021

1.1

Den 29. april 2021Jørgen Bloch Vejbæk

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af
.25.01.2021

1.0

Hele dokumentet

Indledende version.

JBV

Indhold

Indledning

Når en ung person har afbrudt et forløb på en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HF og HTX), og den unge 6 måneder efter er aktiv på en EUD uddannelse, kan skolen, hvor den gymnasiale uddannelse foregik, søge om henvisningstaxameter.

Ungedatabasen skal udstille oplysninger om, hvorvidt kravene til henvisningstaxameter er overholdt i en ny webservice, der kan anvendes af de gymnasiale institutioner hvor de unge har afbrud uddannelsesforløb det første skoleår af uddannelsen. Oplysningerne kan hentes af institutionernes studieadministrative systemer fra Ungedatabasen via STIL's integrationsplatform IP-Ung. De udstillede oplysninger vil blive gemt i 3 år inklusiv det kalenderår, hvor den gymnasiale institution kan begynde at spørge om oplysninger (6 måneder efter afbrud af den gymnasiale uddannelse).

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som institutionerne kan afhente via den nye webservice HentStatusHenvisning.

Kravene til uddannelser for at udløse henvisningstaxameter er følgende:

  1. Den afbrudte gymnasiale skal have et af følgende cøsa-formål: 3009, 3017, 3010, 3310.
  2. Afbruddet af den gymnasiale uddannelse skal ske i det første skoleår.
  3. Afbruddet af den gymnasiale uddannelse må ikke skyldes, at den unge har afbrudt uddannelsen før den er begyndt (afbrudsårsag ’Ej mødt’).
  4. Der må ikke påbegyndes andre typer uddannelser efter afbruddet af det gymnasiale forløb inden påbegyndelse af EUD-forløbet.
  5. EUD uddannelsen skal være i listen over anerkendte EUD forløb, som ses på Ungedatabasen side på viden.stil.dk (link under ”Uddannelsesmodellen/-kodesæt”. Excel faneblad: ”UNGDOMSUDDANNELSESKODE”, kolonne: ”Henvisning EUD”)
  6. Den unge skal være aktiv på uddannelsen 6 måneder efter afbruddet af det gymnasiale forløb (der tages ikke højde for skolernes sommerferie og individuelle optagelsestidspunkter).

Såfremt der ikke gives et positivt svar fra Ungedatabasen om mulighed for tilskud, og man på institutionen mener, at det bør forholde sig anderledes, er det op til institutionen at dokumentere på anden vis, at den er berettiget til tilskud. Institutionens revisor skal i så fald kontrollere dokumentationen. Ungedatabasen indeholder for eksempel ikke data på unge, som er fyldt 30 år.

Hvem kan hente data?

Kun gymnasiale institutioner, hvor en ung har afbrudt den gymnasiale uddannelse, kan få udbetalt henvisningstaxameter. Ungedatabasen vil ikke angive, at et tilskud er berettiget i andre tilfælde.

De gymnasiale institutioner kan kun få taxameter, hvis der er tale om afbrudte uddannelser, som er knyttet til en af følgende institutionstyper ifølge Institutionsregisteret:

  • 1071: Erhvervsskoler m.v.
  • 1061: Gymnasier og HF-kurser
  • 1053: Voksenuddannelsescentre

En gymnasial institution kan hente oplysninger for de eventuelle afdelinger, som måtte høre under institutionen.

Den gymnasiale institution kan først hente færdigbehandlede oplysninger om, hvorvidt der kan udbetales tilskud for unge, når der er gået 6 måneder efter datoen for afbruddet af den gymnasiale uddannelse.

Hvilke data kan hentes?

Ungedatabasen oplyser, om den unge opfylder kravet for henvisningstaxameter. Hvis den unge opfylder kravet, medfølger oplysninger om tidligste dato for optag på det gymnasiale forløb og (seneste) dato for afbrydelsen af uddannelsen på samme forløb. Endvidere udstilles ident på forløbet, da der teoretisk set kan være flere forløb på en gymnasial institution per ung, så derfor kan der udstilles oplysninger på flere forløb. Endelig udstilles der hvilken dato beregningen er foretaget.

Hvis den unge ikke opfylder krav om udslusningstilskud, meddeles dette. Er der ikke gået 6 måneder siden det gymnasiale afbrud ved forespørgsel, meddeles dette.

WS HentStatusHenvisning

Denne webservice anvendes af institutioner med gymnasial uddannelsesaktivitet ved afhentning af oplysninger om tilskudsberettigelse til en institution for en eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives, hvilken institution der hentes data for gennem brugernavnet til webservicen.

Institutionen anbefales at kalde servicen, når der er gået 6 måneder efter den unge har afbrudt den gymnasiale uddannelse.


Figur 1. XML-struktur for afhentning af oplysninger om henvisningstaxameter til de gymnasiale institutioner.

Hent

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

InstitutionNummer

Integer (6)

Ja

 

Institutionsnummer fra den kaldende institution. Overføres fra brugernavn i IP-UNG-header. Parameteren ses derfor ikke i den webservice, som institutioner forespørger på.

Identifier

XML-element

Ja

 

Identifier-feltet skal indeholde information om det eksterne system, der anvender webservicen.

GYMElev

XML-element

Ja

 

En eller flere forekomster. Repræsenterede elever der ønskes status på.

Identifier

Indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

SystemName

String

Ja

 

En streng, som identificerer det eksterne system – dvs. navnet på systemet.

SystemTransactionID

String

Ja

 

En streng,  som udpeger hvorfra i det kaldende system de indsendte oplysninger stammer.

GYMElev

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja

 

CPR-nummer på den unge, som der ønskes svar på. Der valideres på CPRNr, og der returneres svar på om kravene er overholdt.

Struktur HentSvar

Figur 2. XML-struktur for svar.

Hent svar

HentSvar er den overordnede struktur for svaret.

Der kan forespørges på og returneres svar for maksimalt 100 CPR-numre.

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

GYMElevStatus

XML-element

Ja

En forekomst for hvert CPR-nummer i GYMElev angivet i input.

GYMElevStatus

GYMElevStatus indeholder CPRnr fra input (GYMElev) samt svar på, om der kan gives et henvisningstilskud og evt. FejlKode og FejlTekst per ung.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String(10)

Ja

 

CPR-nummer for den unge.

FejlKode

Integer(10)

Nej

Se note 1.

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

FejlTekst

String

Nej

Se note 1.

Hvis ingen fejl er feltet tomt.

GYMForloebStatus

XML-element

Nej

 

Element per forløb med en status.


Note 1:

Fejlkode

Fejltekst

Fejltype

5

Ukendt institutionsnummer

Hård fejl.

14

CPR-nr kan ikke genfindes i Ungedatabasen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark

Hård fejl.

15

Aldersgrænse overskredet

Hård fejl.

92

Antal CPR-numre i input overstiger det maksimale antal (100)

Hård fejl.

93

Beregning ikke mulig/endnu ikke udført for den pågældende unge

Hård fejl.

94

Den unge har ikke været tilknyttet et gymnasielt forløb på institutionen

Hård fejl.

95

Spørgende institutionstype er ikke berettiget til henvisningstaxameter

Hård fejl.

GYMForloebStatus

GYMForloebStatus indeholder statusoplysningerne for det enkelte forløb.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

GymDatoOptag

Datetime

Nej


Dato for optag på gymnasial uddannelse.

GymDatoAfbrud

Datetime

Nej


Dato for afbrud på gymnasial uddannelse.

ForloebId

String

Ja


Ident for det gymnasiale uddannelsesforløb.

HenvisningStatusKode

Integer(2)

Ja

Se note 2.

Svar på forespørgsel (kode).

HenvisningStatusTekst

String

Ja

Se note 2.

Svar på forespørgsel (kode).

DatoBeregnet

Datetime

Ja


Dato for beregning af henvisningsstatus.


Note 2:

HenvisningStatusKode

HenvisningStatusTekst

1

OK, den unge opfylder kravene til henvisningstaxametertilskud efter dette GYM forløb

2

Ikke OK, den unge opfylder ikke kravene til henvisningstaxameter

3

Der er ikke gået 6 måneder siden afbrudt GYM forløb

Kald af webservicen

Webservicen kaldes fra institutionernes studieadministrative systemer via webservices udstillet på STIL’s integrationsplatform (Integrationsplatformen). Integrationsplatformen er knudepunktet for STIL’s eksternt rettede webservices. Den er en ren infrastrukturkomponent som via autentificering, autorisering, logning og kryptering (https) understøtter en sikker, ensartet og effektiv udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer.

Integrationsplatformen anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer/virksomheder på førskole- og grundskoleområderne samt på ungdomsuddannelsesområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet.

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL’s supportsite for Integrationsplatformen via https://viden.stil.dk/x/BgBwBg.

Servicebeskrivelsen for testmiljø findes på:

https://ws01.ung.stil.dk/services/UDB/HentStatusHenvisning/v1.0/?wsdl.

Servicebeskrivelsen for produktionsmiljø findes på:

https://viden.stil.dk under Ungedatabasen.