Liste over kendte fejl/mangler

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer.
Herunder er en oversigt over de væsentligste kendte udeståender, som vil blive håndteret snarest muligt.

Listen er ikke udtømmende, og den vedligeholdes løbende. 

OprettetPunktBeskrivelse
1/6

Kun det aktuelle speciale/version vises på uddannelsesforløbet

Version og speciale vises ikke på de enkelte lærepladsforhold. Derfor vises det aktuelle speciale kun på uddannelsesforløbet.  

Eventuelle tidligere og kommende specialer/versioner, som er forskellig fra det aktuelle vises altså ikke pt.

Man kan dog se, hvis er sket en ændring til specialet via 'feltændringer' på uddannelsesforløbet. 

Version og speciale vil komme til at fremgå på de enkelte lærepladsforhold.

1/6Varighed og samlet varighed skal vises med "dage, måneder og år" ligesom i EASY-P

Varighed på enkelte lærepladsforhold, samt samlet varighed på specialet mangler. 

Den viste varighed for det enkelte lærepladsforhold tager ikke højde for evt. tillæg eller ændring af speciale i tillæg.

Indtil det er implementeret er det op til skolerne selv at beregne varigheden

1/6

Muligheder for filtrering (søgninger)

og download af resultatet

Der kommer flere filtreringsmuligheder, som understøtter skolens administration af lærepladsforhold. 
Det bliver også muligt at downloade filtreringsresultatet i et regneark til videre bearbejdning. 

1/6

Fiktive CPR-nr. 

Der sker pt. ikke validering af CPR-nr. op mod CPR-registeret. 

Ved brug af fiktive CPR-nr. er det vigtigt, at være opmærksom på, at CPR-nr. i skolens studieadministrative system og i Lærepladsen.dk er identisk for den enkelte elev.

1/6

Advisering på opdatering af CPR eller CVR 

Adviseringer vedr. opdateringer til eleven eller til virksomheden/arbejdsstedet er endnu ikke implementeret. 

1/6

Der er begrænset muligheder for at slette lærepladsforhold

Det, som pt. kan slettes, er uddannelsesaftaler og tillæg, som ikke er forregistreret. 

Underskrevet ophævelser og andre lærepladsforhold kan ikke slettes.

Der henvises desuden til, at der kun skal slettes lærepladsforhold, såfremt der er sket en fejl, som ikke kan rettes. 

1/6

Fremtidige ændringer vises ikke optimalt

Det vises med en blå advarsel på elevoverblikket, hvis der er fremtidige ændringer til lærepladsforhold. Det fremgår af advarslen, hvornår ændringen træder i kraft, men ikke hvad der ændrer sig. 

Man kan se i feltændringer, hvad ændringen består af, og hvornår den træder i kraft.

1/6

Dato for formodet afbrudt på lærepladsforhold overskriver slutdato

Dato for formodet afbrudt, bliver vist som en ny slutdato for lærepladsforholdet. 

Det vil blive ændret, så dato for formodet afbrudt ikke overskriver slutdato.

1/6

*Opdateret d. 5/6

Redigering af lærepladsforhold der er registreret i EASY-P 

Det er endnu ikke muligt i Lærepladsen.dk at redigerer i registreringer, der er foretaget i EASY-P.

Registreringerne fra EASY-P vises i Lærepladsen.dk, og der kan oprettes tillæg og ophævelser til dem. 

Det fremgår af det enkelte lærepladsforhold, om det afventer at blive importeret fra EASY-P, så det kan redigeres.

Vi lægger nyhed på admsys Lærepladsen.dk, når det bliver muligt.

1/6

Der sendes ikke besked om ændringer til lærepladsforhold, som ikke er underskrevet digitalt i Lærepladsen.dk

Hvis man fjerner en færdigregistrering af et lærepladsforhold for at ændre det, står der fejlagtigt, at der sendes besked om ændringer til parterne. Dette sker ikke.

Det sker kun i de tilfælde, hvor aftalen/tillægget eller ophævelsen er underskrevet digitalt i Lærepladsen.dk

Denne tekst fjernes hurtigst muligt. 

1/6

Ingen kontrol af periodeoverlap

Der blokeres ikke for, at der kan være overlap i lærepladsforhold. 

Der vil senere blive indført kontrol og eventuel blokering. Pt. gøres opmærksom på at tjekke det manuelt. 

2/6

Fremtidig slutdato kan ikke sættes på afslutningsgrund

Det er ikke muligt, at sætte afslutningsgrund med fremtidig slutdato. 

Der blokeres ikke for aftaleoverlap. 

5/6

Færdigregistrerede ophævelser vises på aftaleoversigten

På aftaleoversigten med filtrering på "Aftaler under behandling" vises nogle ophævelser, som er færdigregistreret. Det er en fejl som skyldes, at der findes en Erklæring om delvist gennemført uddannelse, på eleven. 

7/6

Tillæg og ophævelser der gælder fra dato i fremtiden 

Fremtidige ændringer, dvs. tillæg eller ophævelser, der gælder fra en dato i fremtiden, vises for nuværende kun på siden med elevoverblik. 

14/6UddannelsesforløbIkke muligt at registrerer lærepladsforhold på speciale, der er forskelligt fra et speciale på et andet eksisterende uddannelsesforløb.
28/6Ændring af version uden tillæg

Det er ikke muligt at ændre version, der ikke kræver tillæg

26/7Annullerede aftaler

Aftaler der er annullerede i EASY-P, vises ikke som annullerede i Lærepladsen.dk. 

30/8Ændring af speciale og version

Hvis man forregistrerer en uddannelsesaftale, kan speciale og version ikke ændres på trinnet "Uddannelse og skole" (felterne er låst).

30/8Ændring af uddannelsesforløb

Hvis man vælger et uddannelsesforløb på trinnet "Skolens registrering" og klikker på "Gem ændringer", kan man ikke længere vælge et andet uddannelsesforløb.

Oprettelse af uddannelsesforløb

Uddannelsesforløb kan oprettes fra skolens side med elevoverblik, eller under selve registreringen af et lærepladsforhold i trinnet "Skolens registrering".

Ønskes uddannelsesforløbet oprettet før registrering af lærepladsforhold, fremsøg da eleven fra elevoversigten.

 • Klilk på elevnavn 
 • Klik på Vis elevoverblik
 • Klik på Opret uddannelsessforløb

Udannelsesforløb oprettes ved at vælge:

 • Uddannelse
 • Speciale 
 • Startdato

Slutdato er kun krævet ved oprettelse af uddannelsesforløb til kort uddannelsesaftale.

Uddannelsesvej (skolevej eller oplæringsvej) kan registreres men er ikke krævet ved oprettelsen. Dog er uddannelsesvejen vigtig at angive i nogle situationer. Ordinære aftaler, korte aftaler, og kombinationsaftaler uden angivet uddannelsesvej vil fremgå af skolens fejlliste på værktøjssiden i Præmietrækket. Hvis du har glemt at angive uddannelsesvej, kan denne tilføjes inden uddannelsesaftalens startdato, og aftalen vil være fjernet fra præmietrækket fejlliste dagen efter. 

Klik Gem og uddannelsesforløbet er oprettet.

Hvis der registreres et tillæg med skift af speciale, vil specialet på uddannelsesforløbet automatisk skifte til det nye speciale, på den dato hvorfra ændringen er gældende fra.

Skolens registrering af lærepladsforhold

Registrering af alle lærepladsforhold sker på et trin i tringuiden. Trinnet hedder "Skolens registrering".

Før lærepladsforholdet kan registreres, skal eleven have et uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet skal have samme uddannelse og speciale som lærepladsforholdet.

Uddannelsesforløbet kan oprettes før registrering af lærepladsforhold fra skolens elevoverblik.
Uddannelsesforløbet kan også oprettes under registreringen af lærepladsforhold i trinnet "Skolens registrering".

For analoge aftaler skal dato for modtagelse og dato for underskrift fra det juridiske dokument tastes. Herefter har den analoge aftale status 'UNDERSKREVET'.

For digitale aftaler er disse datoer forudfyldt. De kommer fra den digitale signatur.

Der er flueben til forregistrering og til færdigregistrering.

Forregistrering

Uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser skal være forregistreret inden for tre hverdage efter skolen har modtaget dem.
Når lærepladsforhold er markeret med forregistrering, bliver oplysninger fra lærepladsforholdet synlige for virksomheden på deres elevoversigt. Samtidig bliver oplysningerne tilgængelige for skolernes studieadministrative systemer og for AUB. 
Forregistrering kan ikke fjernes.

Færdigregistrering

Færdigregistreringen betyder, at skolen har afsluttet sagsbehandlingen. Der skal være en forregistrering, før færdigregistreringen kan ske, men de kan godt markeres samtidigt. 

Når aftale er færdigregistreret, sendes der besked til aftalens parter, om at den er færdigregistreret.
Ved færdigregistrering af "andre lærepladsforhold" dvs. skoleoplæring, oplæring i udlandet og FGU-EUD forløb sendes der ikke automatisk besked om færdigregistreringen.


Når lærepladsforhold er færdigregisteret, er alle felter låste for redigering. Hvis der skal rettes fejl, skal færdigregistrering fjernes, hvorefter felterne låses op for redigering.
Ved rettelser i uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser, sendes der automatisk besked til aftalens parter, både på analoge og digitale aftaler.

Ved ændringer i "andre lærepladsforhold" sendes der ikke automatisk besked om rettelsen.

Efter rettelse skal færdigregistrering markeres igen. 

Registrering af andre lærepladsforhold

Registrering af "andre lærepladsforhold" kan ske under "Uddannelsesaftaler" fra menulinjen øverst, eller fra elevens uddannelsesforløb på elevoverblikket. 


Registrer lærepladsforhold fra menulinjen Uddannelsesaftaler

 • Klik på "Opret lærepladsforhold"
 • Vælg den relevante type af lærepladsforhold og klik "Næste"
 • Udfyld de krævede felter i tringuiden.

I trinnet "Skolens behandling" skal vedhæftes aftaledokument (skoleaftale, aftale om FGU-eud eller aftale om oplæring i udlandet) med skolens påtegning.

Har eleven ikke et uddannelsesforløb på samme uddannelse, oprettes uddannelsesforløbet i trinnet "Skolens registrering".


Registrer lærepladsforhold fra elevens uddannelsesforløb

 • Gå til elevens elevoverblik
 • Åben uddannelsesforløb
 • Klik på "Opret lærepladsforhold" 
 • Følg ovenstående vejledning.


Ved registrering af "Andre lærepladsforhold" sendes der ikke automatisk besked fra Lærepladsen.dk.

Registrering af uforskyldt mistet aftale

Ved registrering af ophævelse markeres i tjekboks i trinnet til skolens registrering, hvis eleven er uforskyldt i have have mistet aftalen. 

Ved registrering af uddannelsesaftale, der er elevens første uddannelsesaftale efter den uforskyldt mistede aftale, markeres i tjekboks i trinnet skolens registrering at det er første aftale efter uforskyldt mistet aftale. 

Ved registrering af optag i skoleoplæring på baggrund af uforskyldt mistet uddannelsesaftale, markeres i tjekboks i trinnet til skolens registrering, at eleven er optaget efter uforskyldt mistet aftale.

Registrering af aftale underskrevet uden for Lærepladsen.dk

Analoge aftaler er defineret som aftaler, hvor underskriftsprocessen ikke foregår digitalt på Lærepladsen.dk

Registreringer af analoge aftaler, tillæg eller ophævelser sker grundlæggende på samme måde som digitale. 

I stedet for at sende aftalerne til underskrift hos parterne, skal uddannelsesaftalen, tillægget eller ophævelsen med den fysiske underskrift og skolens påtegning vedhæftes til Lærepladsen.dk. 

Når den er vedhæftet, kan der indtastes dato for underskrift og dato for skolens modtagelse af aftalen. Samtidig kan  for- og færdigregistrering markeres.

Ved færdigregistreringen modtager parterne (ligesom ved digitale aftaler) besked om at færdigregistreringen er sket med link til aftalen, tillægget eller ophævelsen. 

Hvis der ændres i registreringen af aftale, tillæg eller ophævelse sendes der ikke automatisk besked om dette. Dvs. der kommer ikke blå ændringsmarkører eller besked til parterne om evt. rettelser. 

Skolens elevoverblik

Skolens elevoverblik finder man enten fra et lærepladsforhold, hvor der er link til elevoverblikket eller via eleven på elevoversigten. 

Elevoverblikket samler elevens stamoplysninger, uddannelsesforløb, samt tilhørende lærepladsforhold. 

Uddannelsesforløbet viser data om uddannelsen, version og speciale, samt startdato og forventet udlært. Ligeledes vises den valgte elevtype, samt elevoplysninger (skoleophold, kvalifikationer og elevtyper), som indberettes fra de studieadministrative systemer. 

Under uddannelsesforløbet kan man se nuværende, tidligere og kommende lærepladsforhold inden for uddannelsen. Lærepladsforholdet viser data om selve lærepladsforholdet, virksomheden og info om sagsbehandling/registreringen. 

Redigering 

På elevoverblikket er der adgang til at redigere uddannelsesforløbet og de enkelte lærepladsforhold.

Følgende kan redigeres herfra:

 • Opret uddannelsesforløb
 • Vis/rediger dokumenter
 • Opret lærepladsforhold 
 • Opret tillæg/ændringer til lærepladsforhold
 • Opret ophævelse
 • Angiv afslutningsgrund

Afslutningsgrunde

Skoleoplæring, virksomhedsforlagt oplæring samt delaftale under skoleoplæring

Skoleoplæring

Lærepladsen.dk

EASY-P

EMMA-kriterier ikke opfyldt

Person vurd. ikke-EMMA efter start

Elev død

Elev død

Ophævet før start

Annulleret

Skoleoplæring afbrudt

Skoleskift, afbrudt af anden årsag

Skoleoplæring orlov pga. aftale om oplæring i udlandet

Orlov til PiU

Skoleoplæring afbrudt pga. anden uddannelse

Skoleprak. afbrudt pga. anden udd.

Skolepraktik afbrudt pga. arbejde

Skoleprak. afbrudt pga. lønarbejde

Skolepraktik afbrudt pga. uddannelsesaftale

Skoleprak. afbrudt, aftale opnået

Skoleoplæring afsluttet og elev udlært

Skoleprak. afsluttet, udlært

Skoleoplæring formodet afbrudtVirksomhedsforlagt oplæring

Lærepladsen.dk

EASY-P

Aftale afbrudt

Afbrudt VFP

Aftale udløbet 

Afsluttet VFP

Elev død

Elev død

Ophævet før start

Annulleret


Delaftale under skoleoplæring

Lærepladsen.dk

EASY-P

Aftale afsluttet og elev ikke udlært

Delaftale afsluttet

Aftale afsluttet og elev udlært


Aftale formodet afbrudt


Aftale underkendt af fagligt udvalg


Elev død


Ophævet før start


Realkompetencevurdering gennemført


Registrering af uddannelsesaftaler der omfatter RKV og EUV

Aftalen forregistreres med markering af ”Realkompetencevurdering RKV” i trin 5 ”Aftalens omfang”.

Når RKV er gennemført markeres i stedet i EUV1, EUV2 eller EUV3 afhængig af resultatet af RKV. Slutdato registreres ligeledes ud fra resultatet af RKV. Aftalen kan herefter færdigregistreres.


I Lærepladsen.dk er det elevtypen og den tilhørende periode, der afspejler omfang og tidspunkt for RKV.


Hvis resultatet af RKV allerede forligger inden registreringen, er det ikke nødvendigt først at forregistrere som RKV.

Valg af elevtype

Her er et eksempel for en elev med et uddannelsesforløb hvor der endnu ikke er valgt elevtyper, og skolen "Testskole" har indberettet tre elevtypeperioder for eleven.

Hvis man klikker på "Rediger" under overskriften "Elevtype" for et uddannelsesforløb, hvor der endnu ikke er valgt blandt de indberettede elevtyper, så får man et vindue med to lister:

 • Nuværende valgte elevtyper (som er tom)
 • Elevtyper (som kan vælges)
  • RKV, 14.-14. januar 2023, Testskole
  • EUV2X, 17. januar-24. juni 2023, Testskole
  • EUV2X, 8. august 2023-23. juni 2024, Testskole

Her er det nemmeste er at vælge RKV-elevtypen samt EUV2X med den tidligste startdato, dvs. med startdato 17. januar 2023. Hvis der er flere elevtypeperioder med samme elevtype lige efter hinanden, er det nok at vælge elevtypen med den tidligste startdato. 

Når der vælges elevtyper for et uddannelsesforløb, ignorerer Lærepladsen.dk slutdatoen for alle indberettede elevtypeperioder bortset fra slutdatoen for RKV-elevtypeperioder.

Det er vigtigt at vælge elevtyper så der er en elevtype der gælder når en uddannelsesaftale starter. Dvs. man skal sørge for at vælge en elevtype med en startdato som er før eller lige med aftalens startdato. Hvis der er ikke er valgt en elevtype som gælder når en uddannelsesaftale starter, så vil aftalen også gå på fejl hos AUB.

F.eks. hvis ovenstående elev har en aftale der starter den 1. juli 2023, og man har valgt EUV2X-elevtypen der starter d. 8. august 2023, vil aftalen gå på fejl hos AUB. Dette kan rettes ved at redigere elevtyperne igen. Nu får man følgende lister:

 • Nuværende valgte elevtyper 
  • Ingen elevtype
  • RKV, Fra 14.01.2023
  • Ingen elevtype, Fra 15.01.2023
  • EUV2X, Fra 08.08.2023
 • Elevtyper (som kan vælges)
  • Ingen elevtype, Gældende fra uddannelsesforløbets start
  • RKV, 14.-14. januar 2023, Testskole
  • Ingen elevtype, Fra 15.01.2023
  • EUV2X, 17. januar-24. juni 2023, Testskole
  • EUV2X, 8. august 2023-23. juni 2024, Testskole

Og man skal bare vælge RKV-elevtypen, samt EUV2X med den tidligste startdato som er 17. januar 2023. 


Her er et eksempel med elevtyper både fra indberetninger og fra data overført fra EASY-P

 • Nuværende valgte elevtyper 
  • EU9X
  • EU9, Fra 19.12.2020
 • Elevtyper (som kan vælges)
  • EU9X, Gældende fra uddannelsesforløbets start
  • EU9, Fra 19.12.2020
  • EU9X, 4. august -15. november 2023, Testskole
  • EU9X, 20. november 2023 - 15. december 2024, Testskole

Når en elevtype stammer fra en indberetning, vil der stå hvilken skole har indberettet elevtypen. Hvis ingen skole er opgivet, er det en elevtype som stammer fra data overført fra EASY-P.

Hvis en elev har en aftale der starter i september 2023, og man skal vælge EU9X-elevtypen ift. den nye aftale, er det vigtigt at vælge både elevtyperne fra EASY-P, samt den EU9X elevtype med startdato d. 4. august.  Hvis man ikke vælger elevtyperne fra EASY-P, så vil man ende med at det kun er EUX9 fra 4. august 2023 som gælder for uddannelsesforløbet. I dette tilfælde vil elevens aftaler som er overført fra EASY-P gå på fejl hos AUB.