Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig

 

1.1Den 1. juni 2023Lisa Marie Wells

Ændringshistorik

Arkiveret version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

 

1.1


Ny afslutningsgrund OPHAEVET_FOER_START for alle lærepladsforhold

Lisa Wells

 

1.0


Første version

Lisa Marie Wells

Indhold

Indledning

Dette dokument indeholder den overordnede beskrivelse af den webservice, der giver adgang til at hente oplysninger om lærepladsforhold fra Lærepladsen.dk. Herefter blot omtalt som 'webservicen'. Version 2.x af webservicen er den gældende version af webservicen pr februar 2023. 

Fra 1. januar 2022 trådte den nye terminologi på erhvervsuddannelsesområdet i kraft. Den nye terminologi er dog ikke anvendt konsekvent i dette dokument. Dette dokument handler bl.a. om en ny datamodel som bliver udstillet i webservicen. Den nye datamodel blev implementeret før 1. jan. 2022, og entiteter i den nye datamodel fik navne som passede med den terminologi der blev brugt før 1. jan. 2022. Det blev besluttet at den nye datamodel ikke vil blive opdateret til at afspejle den nye terminologi i første omgang. 

Adgang til webservice og data

Webservicen er en system-til-system integration, som kaldes gennem STIL's integrationsplatform, IPL. Adgang til webservicen kræver, at der er indgået en aftale mellem aftagerinstitutionen og STIL. Aftaler kan indgås med institutioner for erhvervsuddannelse, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og andre institutioner eller interessenter med behov for og hjemmel til at modtage og opbevare data om erhvervsskoleelevers lærepladsforhold.

Det er aftagerens ansvar at afgrænse afhentningen af lærepladsforhold til de elever, som aftageren har et sagligt behov for at hente. F.eks. når der afhentes lærepladsforhold til en erhvervsskole, er det skolens og dens systemleverandørs ansvar at afgrænse afhentning af lærepladsforhold til de elever som skolen har et sagligt behov for at hente. Når et sekretariat for et fagligt udvalg afhenter lærepladsforhold, vil webservicen returnere kun de lærepladsforhold som vedrører uddannelser som er relevant for sekretariatet.     

Lærepladsforhold i webservicen

Begrebet lærepladsforhold omfatter i denne sammenhæng alle uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser, aftaler om oplæring i udlandet (OPU), skoleoplæringsrelaterede registreringer og aftaler, samt registreringer og aftaler relateret til erhvervsuddannelse baseret på forberedende grunduddannelse (forkortes FGU-baseret erhvervsuddannelse, eller FGU-eud).

Data om lærepladsforhold, som er slettet fysisk, er ikke omfattet af udtrækket. Regler for, hvornår STIL sletter data vedr. lærepladsforhold ift. persondataforordningen, er under afklaring.

Hvis STIL på sigt sletter data vedr. lærepladsforhold pga. persondataforordningen, vil det betyde, at dataaftagere selv vil være ansvarlige for at opbevare ældre data i den udstrækning, de har lovhjemmel til det.

Den overordnede datamodel

I dette afsnit præsenteres den overordnede datamodel for en elevs uddannelsesforløb i Lærepladsen.dk ganske kort.

Udgangspunktet for webservicen og for den overordnede datamodel er at få de forskellige entiteter og deres egenskaber integreret i en datamodel, der afspejler de logiske relationer mellem entiteter og egenskaber. Udgangspunktet er, at modellen skal kunne repræsentere og håndtere informationer af relevans for administration af lærepladsområdet.

En elev er identificeret via et CPR-nummer. Eleven kan have flere helt separate uddannelsesforløb, hvis vedkommende har været indskrevet på og evt. fuldført flere forskellige uddannelser. En elev kan i denne model også have flere ikke-afsluttede uddannelsesforløb, hvis vedkommende skifter uddannelsesspor til et nyt CØSA-formål, men ikke afmeldes fra erhvervsuddannelsesinstitutionen.

Et uddannelsesforløb kan indeholde skoleundervisning med tilhørende skoleforløb, som vi dog ikke udstiller i webservicen.

En elevs lærepladsforhold kan være helt simpelt, hvis det er en ordinær uddannelsesaftale, der omfatter hele elevens hovedforløb – og der i øvrigt ikke sker ændringer ift. uddannelse, speciale, varighed, skift af arbejdssted eller lignende. Men det kan også være – og er for mange elevers vedkommende – noget mere komplekst. I eksemplet herunder starter eleven i skoleoplæring. Som led i skoleoplæringen er der to korte forløb med virksomhedsforlagt oplæring (VFO), hvorefter skoleoplæringen afbrydes, fordi eleven får en restuddannelsesaftale. Denne restaftale afbrydes, hvorefter eleven starter et nyt skoleoplæringsforløb, hvor der er et enkelt forløb med virksomhedsforlagt oplæring. Også denne skoleoplæring afbrydes, fordi eleven får en ny restuddannelsesaftale, som dækker den resterende periode indtil eleven er udlært.Specifikation af webservicen

Overordnet struktur

Webservicen er bygget op omkring to forespørgsler: HentAendringerRequest og HentForloebRequest. De to forespørgsler vil normalt skulle bruges sammen, idet HentAendringerRequest forespørger på ændringer siden et givet tidspunkt. I svaret, HentAendringerResponse returneres CPR-numrene for de elever, hvis lærepladsforhold eller uddannelsesforløb er ændret siden det i forespørgslen angivne tidspunkt. Dette svar bruges derefter som parameter til at hente de konkret uddannelsesforløb med tilhørende lærepladsforhold med metoden HentForloebRequest.

HentAendringer

HentAendringerRequest

HentAendringerRequest har som sin centrale parameter et tidspunkt (fraTidspunkt). Desuden skal der angives et udbyder id og et CVR-nummer i kaldet. Parametrene SystemName og SystemTransaktionID bruges til at logge en transaktion samt til at finde transaktionen i loggen, hvis noget går galt.

Forespørgslen har følgende egenskaber:

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

SystemName

RestrictedString

J

Et navn som identificerer det system hvor forespørgslen kommer fra.
Se XSD'en for krav til strengens format.

SystemTransactionID

RestrictedString

J

Et id til transaktionen.
Se XSD'en for krav til strengens format.

udbyderId

string(6)

J

Udbyder id’et for den organisation der kalder webservicen. En organisation får et udbyder id, når der oprettes en tilslutningsaftale med STIL, se f.eks. https://tilslutning.stil.dk/.
En organisation kan have flere udbyder id’er, f.eks. for at få adgang til forskellige miljøer som test eller prod. I så fald, skal det rigtige udbyder id bruges, når man tilgår webservicen i et bestemt miljø.

cvr

string(8)

J

Et CVR nummer. For mere om cvr se nedenfor.
Reference til CVR-registret.
Værdien skal være en streng på præcis 8 tegn.

fraTidspunkt

Timestamp

J

Tidspunktet angiver hvornår man vil have de seneste ændringer fra.
Tidspunktet skal angives ud fra ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er '2021-12-03T10:15:30+01:00'

Om cvr: for organisationer som henter data på vegne af et fagligt udvalg, skal cvr være CVR-nummeret for det sekretariat, som det faglige udvalg hører til. Desuden skal organisationen være godkendt til at hente data for sekretariatet. Alle andre organisationer kan bruge deres eget CVR-nummer.

HentAendringerResponse

HentAendringerResponse returnerer en liste med de CPR-numre, for hvilke der er sket ændringer i perioden fra det angivne tidspunkt og frem til forespørgselstidspunktet. 

Ud over listen med CPR-numre returnerer svaret også et tidspunkt (aendringerFremTil) som angiver, til hvilket tidspunkt der er fundet ændringer. Dette tidspunkt bør bruges, næste gang man kalder HentAendringerRequest. På denne måde kan man sikre, at der ikke er huller i de data, man får returneret.

Responsen har følgende egenskaber:

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

SystemName

RestrictedString

J

Værdien fra forespørgslen sendes retur

SystemTransactionID

RestrictedString

J

Værdien fra forespørgslen sendes retur

CorrelationID

UUID

J

Et unikt id fra Integrationsplatformen, som kan bruges f.eks. ifm. support

aendringerFremTil

Timestamp

J

Sluttidspunktet for hvornår der er kigget efter ændringer.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

cprNumre

array

J

Liste af CPR-numre for de elever hvor der har været ændringer i deres lærepladsforhold siden det angivne tidspunkt fra forespørgslen.
Listen kan være tom. Listen kan indeholde fiktive cpr-numre.
Listen indeholder data af type string(10).

HentForloeb

Den anden forespørgsel, HentForloebRequest, sender som parameter en liste med CPR-numre. I svaret, HentForloebResponse, returneres hele uddannelsesforløb med tilhørende lærepladsforhold for de elever, hvis CPR-numre er angivet i forespørgslens CPR-liste.

HentForloebRequest

CPR-numrene fra listen bruges i forbindelse med HentForloebRequest, hvor man angiver de CPR-numre, man ønsker at hente data om lærepladsforhold for. HentForloebRequest tillader, at man henter uddannelsesforløb for max. 500 CPR-numre ad gangen. Parametrene SystemName og SystemTransaktionID bruges som før til at logge en transaktion, samt til at finde transaktionen i loggen, hvis noget går galt.

Forespørgslen har følgende egenskaber:

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

SystemName

RestrictedString

J

Et navn som identificerer det system hvor forespørgslen kommer fra.
Se XSD'en for krav til strengens format.

SystemTransactionID

RestrictedString

J

Et id til transaktionen.
Se XSD'en for krav til strengens format.

udbyderID

string(6)

J

Udbyder id’et for den organisation der kalder webservicen. 

cvr

string(8)

J

Et CVR nummer. For mere om cvr se afsnittet om HentAendringerRequest.
Reference til CVR-registret.
Værdien skal være en streng på præcis 8 tegn.

CprListe

array

J

Liste af CPR-numre for de elever man ønsker at hente lærepladsforhold for. Listen skal indeholde mellem 1 og 500 CPR-numre. Listen indeholder data af type string(10), som er på præcis 10 tegn. Der er ingen validering på et CPR-nummer ud over at den skal indeholde 10 tegn.

HentForloebResponse

HentForloebResponse returnerer uddannelsesforløb for elever med de angivne CPR-numre. Der returneres uddannelsesforløb for op til 500 elever, hvis man spørger med det maksimale antal tilladte CPR-numre.

Responsen har følgende egenskaber:

Felt

Type

Krævet

Beskrivelse

SystemName

RestrictedString

J

Værdien fra forespørgslen sendes retur

SystemTransactionID

RestrictedString

J

Værdien fra forespørgslen sendes retur

CorrelationID

UUID

J

Et unikt id fra Integrationsplatformen, som kan bruges f.eks. ifm. support

elever

array

J

Listen af elever med deres uddannelsesforløb for de CPR-numre som var angivet i forespørgslen. Hvis der ikke findes en elev for et givet CPR-nummer, bliver der ikke returneret noget for det CPR-nummer.
Listen kan være tom.


Det helt centrale element i svaret er uddannelsesforløbet for den enkelte elev, som vil blive gennemgået i næste afsnit.

Datamodel og struktur for elev og uddannelsesforløb

Overordnet struktur for uddannelsesforløb i webservicen

Dette afsnit viser den overordnede struktur for entiteter i webservicen. Et uddannelsesforløb er repræsenteret som en Uddannelsesforloeb-entitet, og er beskrevet i afsnit Datamodel for Uddannelsesforloeb-entitet. I webservicen er der ikke entiteter for Oplaering eller et overordnet Laerepladsforhold. Der er entiteter som repræsenterer de forskellige typer af lærepladsforhold: Uddannelsesaftale, Kombinationsaftale, Skolepraktik, PraktikIudlandet, og FguEudForloeb, VirksomhedsforlagtPraktik og VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet. Disse entiteter er knyttet direkte til en Uddannelsesforloeb-entitet i webservicen.

 

Når webservicen returnerer en entitet, f.eks. en Uddannelsesaftale, bliver der returneret både et snapshot af entiteten, en række såkaldte feltændringer for entiteten, samt evt. nogle fremtidige feltændringer for entiteten. Snapshottet viser entitetens tilstand i Lærepladsen.dk på det tidspunkt, hvor entiteten blev returneret af webservicen. Entitetens feltændringer viser hvordan entitetens felter har ændret sig siden entiteten blev oprettet. De fremtidige feltændringer viser planlagte ændringer til entitetens felter, hvor ændringerne først træder i kraft i fremtiden. Feltændringer er beskrevet i afsnit Datamodel for feltAendring.

Datamodel for Elev-entitet

Egenskaber og udfaldsrum for Elev

En Elev har følgende egenskaber:

Felt
(se punkt 1 efter tabellen) 

Type

Nullable
(se punkt 2 efter tabellen) 

Beskrivelse

cpr

string(10)

N

Elevens CPR-nummer. Det vil være en streng på præcis 10 tegn. Det kan være et fiktivt CPR-nummer. Det vil være et af de CPR-numre som var angivet i forespørgslen.

uddannelsesforloeb

array

N

Elevens uddannelsesforløb. Listen kan være tom.

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til eleven.

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer knyttet til eleven. Listen kan være tom

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor eleven er blevet markeret som slettet i Lærepladsen.dk
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

 1. Rækkefølgen af felterne i denne og lignende tabeller afspejler ikke den rækkefølge, som felterne bliver angivet med i XSD-skemaet. Felterne i tabellerne er grupperet så der er en mere logisk sammenhæng i denne grænsefladebeskrivelse. XSD-skemaet angiver den rækkefølge som felterne bliver returneret i fra webservicen.
 2. Når der returneres et snapshot af en entitet, bliver alle felter returneret, dvs. alle felter er obligatoriske. Men nogle felter tillader null som værdi. Denne kolonne viser hvorvidt et felt må være null. Dvs. hvis der står et 'N' i denne kolonne, vil der altid være en ikke-null værdi for feltet. Det gælder for de andre entiteter hvor der er en "Nullable" kolonne i tabellen.

Feltændringer for oprettelse af en Elev

Når en elev bliver oprettet, vil der være feltændringer for følgende felter:

 • cpr

Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for Uddannelsesforloeb-entitet

Egenskaber og udfaldsrum for Uddannelsesforloeb

Datamodellen for et Uddannelsesforloeb indeholder de egenskaber, der gælder på tværs af alle lærepladsforhold, samt alle elevens lærepladsforhold.

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Uddannelsesforløbets unikke id

coesaFormaal

string(4)

N

Ofte en reference til Uddannelsesmodellen.
Dog er der gamle cøsa-formål som ikke er inkluderet i UMO'en.

uddannelseVersion

integer

N

Ofte en reference til Uddannelsesmodellen.
Dog er der gamle uddannelsesversioner som ikke er inkluderet i UMO'en.

speciale

string(2)

J

Ofte en reference til Uddannelsesmodellen.
Dog er der gamle specialer som ikke er inkluderet i UMO'en.

elevtype

string(10)

J

Reference til Uddannelsesmodellen.

adgangsvej

string(2)

J

Ofte en reference til Uddannelsesmodellen.
Dog er der gamle adgangsvej som ikke er inkluderet i UMO'en.

uddannelsesvej

string(50)

J

Uddannelsesvej, der gælder for uddannelsesforløbet

startdato

date

N

Uddannelsesforløbets startdato.
For mere om startdato se nedenfor.

forventetSlutdato

date

J

Dato, hvor eleven forventes at være udlært, dvs. den dato hvor uddannelsesforløbet forventes at slutte og der er hverken skoleundervisning eller praktikophold tilbage i uddannelsesforløbet.

afslutningsgrund

string(50)

J

Afslutningsgrund for uddannelsesforløbet.

pauser

array

N

Pauser fra uddannelsesforløbet. Listen kan være tom.
Se afsnit Datamodel for Pause-entitet

uddannelsesaftaler

array

N

Uddannelsesaftaler knyttet til uddannelsesforløbet. Listen kan være tom.
Listen indeholder uddannelsesaftaler med alle typer bortset fra type DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE.
Se afsnit Datamodel for Uddannelsesaftale-entitet.

kombinationsaftaler

array

N

Kombinationsaftaler knyttet til uddannelsesforløbet. Listen kan være tom.
Listen indeholder uddannelsesaftaler med type DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE.
Se afsnit Datamodel for Kombinationsaftale-entitet.

skolepraktikker

array

N

Aftaler om skoleoplæring knyttet til uddannelsesforløbet. Listen kan være tom.
Se afsnit Datamodel for Skolepraktik-entitet.

praktikkerIUdlandet

array

N

Aftaler om oplæring udlandet knyttet til uddannelsesforløbet. Listen kan være tom.
Se afsnit Datamodel for PraktikIUdlandet-entitet.

virksomhedsforlagtePraktikker

array

N

Elevens virksomhedsforlagt oplæringer. Listen kan være tom.
Se afsnit Datamodel for VirksomhedsforlagtPraktik-entitet.

virksomhedsforlagtePraktikkerIUdlandet

array

N

Elevens virksomhedsforlagt oplæringer i udlandet. Listen kan være tom.
Se afsnit Datamodel for VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet-entitet.

fguEudForloeb

array

N

Aftaler om FGU-baseret erhvervsuddannelse tilknyttet til uddannelsesforløbet. Listen kan være tom. 
Se afsnit Datamodel for FguEudForloeb-entitet

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til uddannelsesforløbet.
Se afsnit Datamodel for feltændringer

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer knyttet til uddannelsesforløbet. Listen kan være tom.
Se afsnit Datamodel for feltændringer

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor uddannelsesforløbet er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

Om startdato: for data migreret fra EASY-P bruges startdato for det første lærepladsforhold som startdato for uddannelsesforløbet. I fremtiden kan startdato komme f.eks. fra indberetninger fra skolerne eller via brugerregistreringer. Startdato på uddannelsesforløbet burde være den dato, eleven starter på uddannelsen enten på en uddannelsesinstitution eller i oplæring.


Felterne uddannelsesvej og afslutningsgrund har begge et fast udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

uddannelsesvej

SKOLEVEJ
PRAKTIKVEJ

afslutningsgrund

AFBRUDT
AFSLUTTET
AFSLUTTET_UDLAERT
ELEV_DOED

Feltændringer for oprettelse af et Uddannelsesforloeb

Når et Uddannelsesforloeb bliver oprettet, vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • coesaFormaal
 • uddannelseVersion
 • startdato

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af et Uddannelsesforloeb. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for Pause-entitet

Undervejs i et uddannelsesforløb kan der komme én eller flere pauser, eksempelvis i form af barselsorlov, sygdom e.l.

En Pause har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Pausens unikke id

startdato

date

N

Startdato for pausen

slutdato

date

J

Slutdato for pausen

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til pausen

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer knyttet til pausen

uddannelsesforloebId

UUID

N

Id på det Uddannelsesforloeb, som pausen er tilknyttet

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor pausen er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''. Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

Feltændringer for oprettelse af en Pause

Når en Pause bliver oprettet, vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • startdato
 • uddannelsesforloebId

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en Pause. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for Uddannelsesaftale-entitet

Egenskaber og udfaldsrum for Uddannelsesaftale

En Uddannelsesaftale har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Uddannelsesaftalens unikke id

type

string(100)

N

Uddannelsesaftalens type. Udfaldsrummet findes nedenfor.

cvr

string(8)

N

Arbejdsstedets CVR-nummer. Reference til CVR-registret.
Værdien vil være en streng på præcis 8 tegn.

pnr

string(10)

J

Arbejdsstedets P-nummer. Reference til CVR-registret.
Værdien vil være enten en streng på præcis 10 tegn eller null.
Nogle uddannelsesaftaler som er migreret fra EASY-P mangler P-nr.

senr

string(8)

N

Det SE-nummer, som bruges af AUB til refusion mm for denne uddannelsesaftale.
Værdien vil være en streng på præcis 8 tegn

startdato

date

N

Uddannelsesaftaleperiodens startdato

slutdato

date

N

Uddannelsesaftaleperiodens slutdato

underskriftsdato

date

J

Dato for aftalens indgåelse, som er den seneste af de underskriftsdatoer på uddannelsesaftalen.
Nogle uddannelsesaftaler som er migreret fra EASY-P mangler underskriftsdato.

registrerendeSkoleInstnr

string(6)

N

Institutionsnummer for den erhvervsskole, der registrerer uddannelsesaftalen.
Reference til institutionsregistret.
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn.

registrerendeSkoleAfdelingInstnr

string(6)

J

Institutionsnummer for en afdeling af den erhvervsskole, der registrerer uddannelsesaftalen. 
Reference til institutionsregistret. 
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn.

modtagetdato

date

N

Dato for hvornår uddannelsesaftalen er modtaget på erhvervsskolen.

faerdigregistreretdato

date

J

Angiver hvornår uddannelsesaftalen er blevet markeret som færdigregistreret af skolen. En skole kan fjerne en færdigregistreringsmarkering.

afslutningsgrund

string(50)

J

Aftalens afslutningsgrund. Udfaldsrummet findes nedenfor.

supplerendeInformationer

array

N

Supplerende informationer, der kan være tilknyttet en uddannelsesaftale. Listen kan være tom. Arrayet indeholder data af type string(100)
Udfaldsrummet findes nedenfor.

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til uddannelsesaftalen.

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer knyttet til aftalen. Listen kan være tom.

uddannelsesforloebId

UUID

J

Id på det uddannelsesforløb som uddannelsesaftalen er tilknyttet. Vil være null kun hvis typen af aftalen er DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE.

kombinationsaftaleId

UUID

J

Id på den kombinationsaftale som uddannelsesaftalen er tilknyttet. Hvis typen af aftalen er DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE, må dette felt ikke være null. For alle andre typer af aftaler, vil værdien være null.

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00


Felterne type, afslutningsgrund og supplerendeInformationer har følgende udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

type

DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE
DELAFTALE_UNDER_FORBEREDENDE_GRUNDUDDANNELSE_EUD
DELAFTALE_UNDER_SKOLEPRAKTIK
KORT_AFTALE
ORDINAER_AFTALE
RESTAFTALE

afslutningsgrund

AFBRUDT
AFSLUTTET_IKKE_UDLAERT
AFSLUTTET_UDLAERT
ELEV_DOED
FORMODET_AFBRUDT

OPHAEVET_EFTER_PROEVETIDEN_EFTER_GENSIDIG_AFTALE
OPHAEVET_EFTER_PROEVETIDEN_ENSIDIGT_AF_ELEV
OPHAEVET_EFTER_PROEVETIDEN_ENSIDIGT_AF_VIRKSOMHED
OPHAEVET_EFTER_PROEVETIDEN_OPSIGENDE_PART_UOPLYST
OPHAEVET_FOER_START 

OPHAEVET_I_PROEVETIDEN
REALKOMPETENCEVURDERING_GENNEMFOERT
UNDERKENDT_AF_FAGLIGT_UDVALG

supplerendeInformationer

ERHVERVSRETTET_PAABYGNING_MED_FORLAENGELSE
ERHVERVSRETTET_PAABYGNING_UDEN_FORLAENGELSE
EUX
FOERSTE_AFTALE_EFTER_UFORSKYLDT_MISTET_AFTALE
FORLAENGET_PGA_SYGDOM_ORLOV_M_M
GF_PLUS
MAA_IKKE_UDLOESE_AUB_TILSKUD_HAVREDAL
MAA_IKKE_UDLOESE_STATSTILSKUD NY_MESTERLAERE
STUDIERETTET_PAABYGNING_MED_FORLAENGELSE
STUDIERETTET_PAABYGNING_UDEN_FORLAENGLESE
UFORSKYLDT_MISTET
USPECIFICERET_ PAABYGNING_MED_FORLAENGELSE
USPECIFICERET_ PAABYGNING_UDEN_FORLAENGELSE

Feltændringer for oprettelse af en Uddannelsesaftale

Når en Uddannelsesaftale bliver oprettet vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • cvr
 • senr
 • registrerendeSkoleInstnr
 • startdato
 • slutdato
 • type
 • supplerendeInformationer
 • kombinationsaftaleId – kun hvis type er DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE
 • uddannelsesforloebId – kun hvis type ikke er DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE

Når en Uddannelsesaftale bliver oprettet vil der altid være en feltændring for enten uddannelsesforloebId eller kombinationsaftaleId, og aldrig for begge disse felter.

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en Uddannelsesaftale. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for Kombinationsaftale-entitet

En kombinationsaftale er en kobling af separate delaftaler i ét sammenhængende oplæringsforløb. Begrebet fungerer som en container, der indeholder alle de delaftaler, der indgår i kombinationsaftalen.

Egenskaber for Kombinationsaftale

En Kombinationsaftale har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Kombinationsaftalens unikke id

startdato

date

N

Startdatoen for kombinationsaftalen. Det er startdatoen for den første delaftale i kombinationsaftalen.

slutdato

date

N

Slutdatoen for kombinationsaftalen. Det er slutdatoen for den sidste delaftale i kombinationsaftalen.

delaftaler

array

N

De uddannelsesaftaler der indgår i kombinationsaftalen. Disse uddannelsesaftaler kan kun have typen DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til kombinationsaftalen

fremtidigFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer knyttet til kombinationsaftalen. Listen kan være tom.

uddannelsesforloebId

UUID

N

Id på det uddannelsesforløb som kombinationsaftalen er tilknyttet.

slettetTidspunkt

date-time

J

Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

Feltændringer for oprettelse af Kombinationsaftale

Når en Kombinationsaftale bliver oprettet vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • startdato
 • slutdato
 • uddannelsesforloebId

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en Kombinationsaftale. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for PraktikIUdlandet-entitet

Aftaler om oplæring i udlandet (OPU-aftaler) er specielle, idet de ikke betragtes som uddannelsesaftaler i bekendtgørelsessammenhæng. En OPU-aftale har af den grund andre egenskaber end de almindelige uddannelsesaftaler på erhvervsskoleområdet. Oplysninger om en OPU-aftale er repræsenteret som en PraktikIUdlandet entitet.

Egenskaber og udfaldsrum for PraktikIUdlandet

En PraktikIUdlandet har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

OPU-aftalens unikke id

virksomhedNavn

string(512)

J

Virksomhedens navn

virksomhedAdresse

string(1000)

J

Adressen for den udenlandske virksomhed

virksomhedLandekode

string(2)

N

Det land, hvor oplæringen i udlandet finder sted. Formatet er 'ISO 3166-1 alpha-2'

startdato

date

N

Startdato for OPU-aftalen

slutdato

date

N

Slutdato for OPU-aftalen

underskriftsdato

date

J

Dato for OPU-aftalens indgåelse, som er den seneste af de underskriftsdatoer på OPU-aftalen.

piuSkoleInstnr

string(6)

N

Institutionsnummer for den erhvervsskole, der registrerer OPU-aftalen og som eleven er tilknyttet ifm. OPU-aftalen
Reference til institutionsregistret. Værdien er en streng på præcis 6 tegn

piuSkoleAfdelingInstnr

string(6)

J

Institutionsnummer for den skoleafdeling som eleven er knyttet til

meritForhaandsgodkendtDato

date

J

Den dato hvor skolen eller det faglige udvalg har givet/underskrevet en forhåndsgodkendelse af meritten for oplæringen i udlandet.

meritEndeligGodkendtDato

date

J

Den dato, hvor skolen eller det faglige udvalg, endelige godkender meritten for oplæringen i udlandet. Det sker efter opholdet i udlandet er afsluttet.

modtagetdato

date

J

Dato for hvornår OPU-aftalen er modtaget på erhvervsskolen

faerdigregistreretdato

date

J

Angiver hvornår OPU-aftalen er blevet markeret som færdigregistreret af skolen

supplerendeInformationer

array

N

Supplerende information, der er tilknyttet en aftale om praktik i udlandet. Listen kan være tom.
Arrayet indeholder data af type string(100).
Udfaldsrummet findes nedenfor.

afslutningsgrund

string(50)

J

Afslutningsgrunden for OPU-aftalen
Udfaldsrummet findes nedenfor.

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til OPU-aftalen

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer knyttet til OPU-aftalen. Listen kan være tom.

uddannelsesforloebId

UUID

N

Id på det uddannelsesforløb som OPU-aftalen er tilknyttet.

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor OPU-aftalen er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00


Felterne afslutningsgrund og supplerendeInformationer har følgende udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

afslutningsgrund

AFBRUDT
AFSLUTTET
AFSLUTTET_UDLAERT
ELEV_DOED
FORMODET_AFBRUDT
OPHAEVET_FOER_START

supplerendeInformationer

ERHVERVSRETTET_PAABYGNING_MED_FORLAENGELSE
ERHVERVSRETTET_PAABYGNING_UDEN_FORLAENGELSE
EUX
STUDIERETTET_PAABYGNING_MED_FORLAENGELSE
STUDIERETTET_PAABYGNING_UDEN_FORLAENGELSE
USPECIFICERET_ PAABYGNING_MED_FORLAENGELSE
USPECIFICERET_ PAABYGNING_UDEN_FORLAENGELSE

Feltændringer for oprettelse af en PraktikIUdlandet

Når en PraktikIUdlandet bliver oprettet vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • landekode
 • piuSkoleInstnr
 • startdato
 • slutdato
 • supplerendeInformationer
 • uddannelsesforloebId

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en PraktikIUdlandet. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for Skolepraktik-entitet

Aftaler om skoleoplæring er, på samme måde som OPU-aftaler, ikke uddannelsesaftaler i bekendtgørelsesforstand. Oplysninger om en skoleoplæring er repræsenteret som en Skolepraktik entitet.

Egenskaber og udfaldsrum for Skolepraktik

En Skolepraktik har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Skoleoplæringens unikke id

praktikcenterInstnr

string(6)

N

Institutionsnummer på skoleoplæringscentret.
Reference til institutionsregistret.
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn

praktikcenterAfdelingInstnr

string(6)

J

Evt. institutionsnummer på den afdeling, som eleven har som fysisk oplæringssted.
Værdien vil være enten en streng på præcis 6 tegn eller null.

startdato

date

N

Startdatoen for skoleoplæringen.

slutdato

date

N

Slutdatoen for skoleoplæringen.

afslutningsgrund

string(50)

J

Skoleoplæringens afslutningsgrund.
Udfaldsrummet findes nedenfor.

supplerendeInformationer

array

N

Supplerende informationer, der kan være tilknyttet en skolepraktik.
Listen kan være tom. Arrayet indeholder data af type string(100).
Udfaldsrummet findes nedenfor.

udlagtPraktikcenterInstnr

string(6)

J

Institutionsnummer på et evt. udlagt oplæringscenter.
Reference til institutionsregistret.
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn.

udlagtPraktikcenterAfdelingInstnr

string(6)

J

Institutionsnummer på en evt. afdeling for det udlagte oplæringscenter.
Reference til institutionsregistret.
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn.

feltAendringer

array

N

Feltændringer som er knyttet til skoleoplæringen

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer som er knyttet til skoleoplæringen. Listen kan være tom.

uddannelsesforloebId

UUID

N

Id på det uddannelsesforløb som skoleoplæringen er tilknyttet.

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor skoleoplæringen er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00


Feltet afslutningsgrund har et fast udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

afslutningsgrund

AFBRUDT_AF_ANDEN_AARSAG
AFBRUDT_PGA_ANDEN_UDDANNELSE
AFBRUDT_PGA_LOENARBEJDE
AFSLUTTET_UDLAERT
AFTALE_OPNAAET
ELEV_DOED
FORMODET_AFBRUDT
OPHAEVET_FOER_START 

ORLOV_TIL_PIU
PERSON_VURD_IKKE_EMMA_EFTER_START

supplerendeInformationer

EUX
NY_MESTERLAERE
OPTAGET_EFTER_UFORSKYLDT_MISTET_UDDANNELSESAFTALE

Feltændringer for oprettelse af en Skolepraktik

Når en Skolepraktik bliver oprettet, vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • praktikcenterInstnr
 • startdato
 • slutdato
 • supplerendeInformationer
 • uddannelsesforloebId

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en Skolepraktik. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for FguEudForloeb-entitet

Aftaler om en FGU-baseret erhvervsuddannelse er, på samme måde som aftaler om skoleoplæring og OPU-aftaler, ikke uddannelsesaftaler i bekendtgørelsesforstand. En FGU-eud forløb er en aftale mellem en erhvervsskole og en FGU-institution om elevens FGU-baseret erhvervsuddannelse. 

Egenskaber og udfaldsrum for FguEudForloeb

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Unik id for FGU-eud forløbet

startdato

date

N

Startdato for FGU-eud forløbet

slutdato

date

N

Slutdato for FGU-eud forløbet

erhvervsskoleInstnr

string(6)

N

Institutionsnummer for den erhvervsskole som eleven er tilknyttet.
Reference til institutionsregistret.
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn.

erhvervsskoleAfdelingInstnr

string(6)

J

Institutionsnummer for en afdeling af den erhvervsskole som eleven er tilknyttet.
Reference til institutionsregistret.
Værdien vil være en streng på præcis 6 tegn, hvis den ikke er null.

fguInstitutionCvr

string(8)

J

CVR nummer for den FGU institution hvor elevens oplæring foregår.
Reference til CVR-registret.
Værdien vil være en streng på præcis 8 tegn.

fguInstitutionPnr

string(10)

N

P-nummer for den FGU institution, som eleven har som fysisk oplæringssted
Reference til CVR-registret.
Værdien vil være en streng på præcis 10 tegn.

faerdigregistreretdato

date

J

Angiver, hvornår FGU-eud forløbet er blevet markeret som færdigregistreret af skolen.

afslutningsgrund

string(50)

J

Afslutningsgrunden for FGU-eud forløbet.
Udfaldsrummet findes nedenfor.

feltAendringer

array

N

Feltændringer som er knyttet til FGU-eud forløbet

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer som er knyttet til FGU-eud forløbet. Listen kan være tom.

uddannelsesforloebId

UUID

N

Id på det uddannelsesforløb, som FGU-eud forløbet er tilknyttet

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor FGU-eud forløbet er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00


Feltet afslutningsgrund har følgende udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

afslutningsgrund

AFBRUDT
AFSLUTTET_UDLAERT
AFSLUTTET
ELEV_DOED
OPHAEVET_FOER_START

Feltændringer for oprettelse af et FguEudForloeb

Når et FguEudForloeb bliver oprettet, vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • erhvervsskoleInstnr
 • fguInstitutionCvr
 • fguInstitutionPnr
 • startdato
 • slutdato
 • uddannelsesforloebId

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af et FguEudFoeloeb. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for VirksomhedsforlagtPraktik-entitet

En aftale om virksomhedsforlagt oplæring (VFO-aftale) er speciel, idet det ikke drejer sig om en aftale mellem en elev og en virksomhed, men derimod om en aftale mellem en skole og en virksomhed. Oplysninger om en VFO-aftale er repræsenteret som en VirksomhedsforlagtPraktik entitet.

Egenskaber og udfaldsrum for VirksomhedsforlagtPraktik

En VirksomhedsforlagtPraktik har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

VFO-aftalens unikke id

cvr

string(8)

N

CVR-nummer på virksomhed. 
Reference til CVR-registret.
Værdien vil være en streng på præcis 8 tegn

pnr

string(10)

J

P-nummer på virksomhed.
Reference til CVR-registret.
Værdien vil være en streng på præcis 10 tegn, hvis den ikke er null

startdato

date

N

VFO-aftalens startdato

slutdato

date

N

VFO-aftalens slutdato

underskriftsdato

date

J

Dato for VFO-aftalens indgåelse, som er den seneste af de underskriftsdatoer på VFO-aftalen

modtagetdato

date

J

Dato for hvornår VFO-aftalen er modtaget på skolen

faerdigregistreretdato

date

J

Angiver hvornår VFO-aftalen er blevet markeret som færdigregistreret af skolen

afslutningsgrund

string(50)

J

VFO-aftalens afslutningsgrund.
Udfaldsrummet findes nedenfor.

feltAendringer

array

N

Feltændringer knyttet til VFO-aftalen

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige ændringer knyttet til VFO-aftalen

skolepraktikId

UUID

J

Id på en Skolepraktik, hvis virksomhedsforlagt oplæringen foregik under skoleoplæring. Værdien er null, kun hvis VFO'en foregik under et FGU-eud forløb.

fguEudForloebId

UUID

J

Id på et FguEudForloeb, hvis virksomhedsforlagt oplæringen foregik under et FGU-eud forløb. Værdien er null, kun hvis VFO'en foregik under en skoleoplæring.

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor VFO-aftalen er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00


Feltet afslutningsgrund har følgende udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

afslutningsgrund

AFBRUDT
AFSLUTTET
ELEV_DOED
OPHAEVET_FOER_START

Feltændringer for oprettelse af en VirksomhedsforlagtPraktik

Når en VirksomhedsforlagtPraktik bliver oprettet, vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • cvr
 • startdato
 • slutdato
 • underskriftsdato
 • skolepraktikId – kun hvis VFO’en er foregået under en skoleoplæring
 • fguEudForloebId – kun VFO’en er foregået under et FGU-eud forløb

Når en VirksomhedsforlagtPraktik bliver oprettet vil der altid være en feltændring for enten skolepraktikId eller fguEudForloebId, og aldrig for begge disse felter.

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en VirksomhedsforlagtPraktik. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet-entitet

En aftale om virksomhedsforlagt oplæring i udlandet er en aftale mellem en skole og en virksomhed uden for Danmark. Oplysninger om en VFO-aftale med en udenlandsk virksomhed er repræsenteret som en VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet entitet.

Egenskaber og udfaldsrum for VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet

En VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Unikke id for et VFO i udlandet

virksomhedNavn

string(512)

J

Virksomhedens navn

virksomhedAdresse

string(1000)

J

Adressen for den udenlandske virksomhed

virksomhedLandekode

string(2)

N

Det land, hvor VFO i udlandet finder sted. Formatet er 'ISO 3166-1 alpha-2'

startdato

date

N

Startdato for VFO i udlandet

slutdato

date

N

Slutdato for VFO i udlandet

underskriftsdato

date

J

Dato for aftalens indgåelse, som er den seneste af de underskriftsdatoer på aftalen om VFO i udlandet

modtagetdato

date

J

Dato for hvornår aftalen om VFO i udlandet er modtaget på skolen

faerdigregistreretdato

date

J

Angiver hvornår aftalen om VFO i udlandet er blevet markeret som færdigregistreret af skolen

afslutningsgrund

string(50)

J

Afslutningsgrund for VFO i udlandet.
Udfaldsrummet findes nedenfor.

feltAendringer

array

N

Feltændringer som er knyttet til VFO i udlandet

fremtidigeFeltAendringer

array

N

Fremtidige feltændringer som er knyttet til VFO i udlandet

skolepraktikId

UUID

J

Id på en Skolepraktik, hvis virksomhedsforlagt oplæringen i udlandet foregik under skoleoplæring.
Værdien er null, kun hvis denne VFO i udlandet foregik under et FGU-eud forløb.

fguEudForloebId

UUID

J

Id på et FguEudForloeb, hvis virksomhedsforlagt oplæringen i udlandet foregik under et FGU-eud forløb.
Værdien er null, kun hvis denne VFO i udlandet foregik under en skoleoplæring.

slettetTidspunkt

date-time

J

Det tidspunkt, hvor aftalen om VFO i udlandet er blevet markeret som slettet.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00


Feltet afslutningsgrund har følgende udfaldsrum:

Felt

Udfaldsrum

afslutningsgrund

AFBRUDT
AFSLUTTET
ELEV_DOED
OPHAEVET_FOER_START

Feltændringer for oprettelse af en VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet

Når en VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet bliver oprettet vil der være feltændringer for følgende felter:

 • id
 • landekode
 • startdato
 • slutdato
 • skolepraktikId – kun hvis VFO i udlandet er foregået under en skoleoplæring
 • fguEudForloebId – kun VFO i udlandet er foregået under et FGU-eud forløb

Når en VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet bliver oprettet vil der altid være en feltændring for enten skolepraktikId eller fguEudForloebId, og aldrig for begge disse felter.

Der kan være feltændringer for flere felter ifm. oprettelse af en VirksomhedsforlagtPraktikIUdlandet. Der vil ikke være feltændringer for de felter som er null ved oprettelsen.

Datamodel for feltændringer

Når webservicen returnerer en entitet, f.eks. en Uddannelsesaftale, bliver der returneret både et snapshot af entiteten, en række feltændringer for entiteten, samt evt. nogle fremtidige feltændringer for entiteten. Snapshottet viser entitetens tilstand i Lærepladsen.dk på det tidspunkt, hvor entiteten blev returneret af webservicen. Entitetens feltændringer viser hvordan entitetens felter har ændret sig siden entiteten blev oprettet. Hvis man spoler en entitets feltændringer igennem, skal man ende med entitetens snapshot.

Feltændringsbegrebet er helt centralt i datamodellen og i forståelsen af, hvordan data hænger sammen, idet feltændringer beskriver den enkelte entitets historik, dvs. de ændringer, der er sket undervejs i entitetens levetid.
En given feltændring er tilknyttet én entitet. En feltændring beskriver bl.a. hvilket felt i entiteten blev ændret, datatypen for feltet, og den nye værdi for feltet. Feltændringer som bliver lavet samtidig bliver grupperet sammen i en ændringsgruppe.

Der skelnes mellem feltændringer som er indtruffet og fremtidige feltændringer for en entitet. De feltændringer som er indtruffet udgør entitetens historik. Fremtidige feltændringer er feltændringer som er registreret for entiteten, men som først skal træde i kraft ud i fremtiden. Hvis der for eksempel registreres et C-tillæg, hvor en elev skal skifte til et nyt fast arbejdssted om en måneds tid, vil det blive afspejlet som fremtidige feltændringer for den pågældende Uddannelsesaftale.

Struktur for feltændringer og fremtidige feltændringer

Feltændringer og fremtidige feltændringer er defineret ved hjælp af en abstrakt type for en feltvaerditype:

Der er følgende konkrete typer som er undertyper af feltvaerditype: BIGINT, BOOLEAN, DATE, DOUBLE, INTEGER, TEXT, TEXT_ARRAY, TIMESTAMP, UUID. Her er strukturen for en feltændring for en DATE:

Alle undertyperne har, ud over de felter som de arver fra feltvaerditype, typisk én ekstra felt: nyVaerdi. En TEXT_ARRAY vil have en liste af nyVaerdier, og listen kan være tom.

En feltændring eller fremtidig feltændring er en konkret instans af én af undertyperne af feltvaerditype. Strukturen for feltændringer og fremtidige feltændringer for entiteter, ser således ud:

Feltændringer og fremtidige feltændringer for en entitet bliver returneret som sorterede lister, og rækkefølgen af feltændringerne skal ikke laves om. En feltændring som er indtruffet vil aldrig blive modificeret.

Egenskaber og udfaldsrum for feltvaerditype

En feltvaerditype har følgende egenskaber:

Felt

Type

Nullable

Beskrivelse

id

UUID

N

Feltændringens unikke id

feltnavn

string(100)

N

Navnet på det felt, der er blevet ændret, på den pågældende entitet

oprettetTidspunkt

date-time

N

Tidspunktet hvor ændringen er blevet oprettet på Lærepladsen.dk.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

aarsag

string(100)

J

Årsagen til feltændringen.

gaeldendeFraDato

date

J

Den dato hvorfra feltændringen er gældende. En fremtidig feltændring vil have en gældende fra dato. Mens en feltændring som er indtruffet, dvs. en feltændring som ikke er en fremtidig feltændring, vil ikke nødvendigvis have en gældende fra dato.

aendringsgruppe

UUID

J

Hvis flere feltændringer er blevet lavet samtidig, er de knyttet sammen i en ændringsgruppe, og alle vil referere til samme ændringsgruppe id.


Fremtidige feltændringer bliver automatisk tjekket dagligt. Når gaeldendeFraDato for en fremtidig feltændring er det samme som dagens dato ved dette tjek, vil feltændringen blive rullet på entitetens snapshot, feltændringen bliver fjernet som fremtidig feltændring for entiteten, og det bliver en indtruffet feltændring for entiteten.

En ændringsgruppe kan indeholde feltændringer for flere entiteter. Feltændringer i en ændringsgruppe vil ikke altid have samme værdi i feltet aarsag.

Følgende værdier findes som aarsag:

 • ANNULLERET_I_EASY_P
 • FORLAENGET_PGA_SYGDOM_ORLOV_M_M
 • FORVENTET_TILLAEG_IKKE_FUNDET_I_EASY_P
 • SLETTET_I_EASY_P
 • SLETTET_PGA_SLETNING_I_EASY_P
 • UDDANNELSESAFTALE_FORTSAETTES_I_NY_VIRKSOMHED
 • UNDO
 • UNDO_PGA_ANNULLERET_I_EASY_P
 • UNDO_PGA_SLETTET_I_EASY_P
 • VIRKSOMHED_OVERDRAGET

Udfaldsrummet for feltet aarsag vil ikke være begrænset til ovenstående liste. Listen med mulige værdier for feltet aarsag bliver udvidet efter behov.


Der er følgende sammenhæng mellem felterne feltvaerditype og nyVaerdi i en feltændring:

Undertype af 'feltvaerditype'

Type for felt 'nyVaerdi'

nyVærdi krævet

Beskrivelse

BIGINT

long

J

I øjeblikket er ingen felter med denne datatype

BOOLEAN

boolean

J

Udfaldsrum: true, false. I øjeblikket er ingen felter med denne datatype

DATE

date

J

En dato i format: åååå-mm-dd

DOUBLE

double

J

I øjeblikket er ingen felter med denne datatype

INTEGER

integer

J


TEXT

string

J


TEXT_ARRAY

string

J

En TEXT_ARRAY feltændring vil have en krævet liste af nyVaerdier af type string. Listen kan være tom.

TIMESTAMP

date-time

J

En dato og tid.
Formatet er ISO-8601 med offset på formen: yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''TZD''.
Et eksempel er: 2021-12-03T10:15:30+01:00

UUID

UUID

J

Et UUID i format: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
Et eksempel er: 123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000

Alle nyVaerdi felter er nillable.

Ændringsgrupper

Oprettelse af lærepladsforhold, uddannelsesforløb, og elever

Når et lærepladsforhold bliver oprettet, skal det knyttes til et uddannelsesforløb for en elev. Hvis eleven eller et passende uddannelsesforløb ikke findes i forvejen, bliver eleven og uddannelsesforløbet oprettet samtidig med lærepladsforholdet. Når lærepladsforholdet bliver oprettet, vil der være en ændringsgruppe som indeholder alle de feltændringer for de entiteter som bliver oprettet samtidigt med lærepladsforholdet. Der vil ikke være angivet en årsag for disse feltændringer.

Ændringer til registreringer om uddannelsesaftaler

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser kræver at visse ændringer til uddannelsesaftaler bliver aftalt og underskrevet af parterne og registreret. Disse ændringer er ofte omtalt som tillæg til uddannelsesaftaler.

Ændring af aftaleperiode

Ved registrering af en ændring af aftaleperioden for en uddannelsesaftale vil der være en ændringsgruppe med følgende typiske feltændringer:

Entitet

Felt

Krævet

Beskrivelse

Uddannelsesaftale

underskriftsdato

N

Der er gamle tillæg i EASY-P som mangler underskriftsdatoer. Det forventes at være krævet fremadrettet.

Uddannelsesaftale

startdato

N

Startdato og/eller slutdato vil være ændret

Uddannelsesaftale

slutdato

N

Slutdato og/eller startdato vil være ændret.
Hvis en forlængelse skyldes forhold nævnt i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser vil årsagen til feltændringen for slutdato være FORLAENGET_PGA_SYGDOM_ORLOV_M_M.

Uddannelsesaftale

type

N

Typen kan blive ændret. For eksempel, hvis en kort aftale bliver forlænget til at være en restaftale.

Uddannelsesforloeb

forventetSlutdato

N


Værdien for gaeldendeFraDato-felterne i feltændringerne stammer fra den underskrevne aftaleændring.

Der kan være andre feltændringer i ændringsgruppen.

Ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse

Ved registrering af en ændring af ejerforholdet for virksomheden ifm. virksomhedsoverdragelse vil der være en ændringsgruppe med følgende typiske feltændringer:

Entitet

Felt

Krævet

Beskrivelse

Uddannelsesaftale

underskriftsdato

N

Der er gamle tillæg i EASY-P som mangler underskriftsdatoer. Det forventes at være krævet fremadrettet.

Uddannelsesaftale

cvr

N


Uddannelsesaftale

senr

N


Uddannelsesaftale

pnr

N


Når ændringer til ejerforholdet for en virksomhed bliver registreret, forventes der at der oftest vil være både et nyt cvr-nummer, se-nummer og p-nummer. Men der er tillæg som er migreret fra EASY-P som er registreret som ændringer til ejerforholdet for virksomheden, men hvor kun en eller to af disse felter er ændret. Det er bl.a. derfor at cvr, senr og pnr er ikke kan være krævede ændringer for registrerede ændringer i ejerforhold for en virksomhed.

Årsagen til feltændringerne for cvr, senr og pnr vil være VIRKSOMHED_OVERDRAGET.

Værdien for gaeldendeFraDato-felterne i feltændringerne stammer fra den underskrevne aftaleændring.

Der kan være andre feltændringer i ændringsgruppen.

Ændring af oplæringsvirksomhed

I nogle uddannelser (f.eks. gartner, landbrug, mejerist) bliver en elev oplært i forskellige virksomheder. Det er muligt at ændre oplæringsvirksomheden i disse uddannelser via et tillæg til en uddannelsesaftale.
Ved registrering af en ændring af oplæringsvirksomhed vil der være en ændringsgruppe med følgende typiske feltændringer:

Entitet

Felt

Krævet

Beskrivelse

Uddannelsesaftale

underskriftsdato

N

Der er gamle tillæg i EASY-P som mangler underskriftsdatoer. Det forventes at være krævet fremadrettet.

Uddannelsesaftale

cvr

N

Hvis cvr er ændret, vil pnr og senr også være ændret.

Uddannelsesaftale

senr

N


Uddannelsesaftale

pnr

N

Pnr kan være ændret uden at cvr og senr er ændret.

Årsagen til feltændringerne for cvr, senr og pnr vil være UDDANNELSESAFTALE_FORTSAETTES_I_NY_VIRKSOMHED.

Værdien for gaeldendeFraDato-felterne i feltændringerne stammer fra den underskrevne aftaleændring.

Der kan være andre feltændringer i ændringsgruppen.

Andre væsentlige ændringer til forhold i uddannelsesaftaler

Ved registrering af andre ændringer af væsentlige forhold i uddannelsesaftaler vil der typisk være en ændringsgruppe som indeholder en feltændring for underskriftsdato i Uddannelesaftalen samt en eller flere af følgende felter:

 • Uddannelsesforløb: coesaFormaal, speciale, uddannelsesVersion
 • Uddannelsesaftale: startdato, slutdato, cvr, pnr, senr, supplerendeInformation

Værdien for gaeldendeFraDato-felterne i feltændringerne stammer fra den underskrevne aftaleændring.

Der kan være andre feltændringer i ændringsgruppen.

Webservicen

Udstilling af webservice

Webservicen kaldes via STIL's integrationsplatform, IPL. Integrationsplatformen er en platform, som understøtter udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer. IPL anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer på førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelses-, voksen- og efteruddannelsesområdet.

Platformen tilbyder ensartede webservices for indberetning til og afhentning af data fra STIL's centrale systemer inkl. autentificering, autorisering og logning af hændelser i forbindelse med dataudvekslingen. IPL er en ren infrastrukturkomponent, og har ingen brugergrænseflade, ligesom den ikke opbevarer data.

Platformen understøtter, at systemleverandører, blandt andet leverandører af studieadministrative systemer på de ovennævnte uddannelsesområder, kan udveksle data med STIL's systemer på en institutions vegne på en ensartet, transparent og sikker måde.

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's support-site: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen.

Endpoints til webservicen findes på: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services

Afhentning af data

Afhentning af ændringer til personers uddannelsesforløb sker i to tempi. Først hentes en liste med de CPR-numre, for hvilke der er sket ændringer siden det tidspunkt, der angives i forespørgsel. Dernæst hentes data om uddannelses- og aftaleforløb for et antal CPR-numre.

Det er op til aftagersystemet at holde rede på, hvilken tidspunkt der skal spørges på, hvis aftagersystemet hele tiden skal have det fulde billede af alle relevante ændrede uddannelses- og oplæringsforløb.

Webservicen er opdelt i to metoder:

 • HentAendringer
 • HentForloeb

HentAendringer

Request

Metoden HentAendringer kan kaldes med request der ligner følgende:

HentAndringerRequest
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v2="http://ipl.stil.dk/services/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0" xmlns:v21="http://stil.dk/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v2:HentAendringerRequest>
     <v2:Identifier>
      <v2:SystemName>MinSoapUI</v2:SystemName>
      <v2:SystemTransactionID>TestHentAendringer</v2:SystemTransactionID>
     </v2:Identifier>
     <v2:Message>
      <v21:HentAendringerRequest>
        <v21:udbyderId>Z12345</v21:udbyderId>
        <v21:cvr>12341234</v21:cvr>
        <v21:fraTidspunkt>2022-10-15T10:15:30+01:00</v21:fraTidspunkt>
      </v21:HentAendringerRequest>
     </v2:Message>
   </v2:HentAendringerRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Response

HentAendringer returnerer et svar der ligner følgende (CPR-numrene i eksemplet er anonymiseret): 

HentAendringerResponse
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <HentAendringerResponse xmlns="http://ipl.stil.dk/services/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0" xmlns:ns2="http://stil.dk/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0">
     <Identifier>
      <SystemName>MinSoapUI</SystemName>
      <SystemTransactionID>TestHentAendringer</SystemTransactionID>
     </Identifier>
     <CorrelationID>fbb98c20-7ca9-4a69-8296-9ad0858e797f</CorrelationID>
     <Message>
      <ns2:HentAendringerResponse>
        <ns2:ElevIdForAendredeUddannelsesforloeb>
         <ns2:aendringerFremTil>2022-10-16T08:34:45+01:00</ns2:aendringerFremTil>
         <ns2:cprNumre>
           <ns2:cpr>060902xxxx</ns2:cpr>
           <ns2:cpr>100501xxxx</ns2:cpr>
           <ns2:cpr>240998xxxx</ns2:cpr>
         </ns2:cprNumre>
        </ns2:ElevIdForAendredeUddannelsesforloeb>
      </ns2:HentAendringerResponse>
     </Message>
   </HentAendringerResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HentForloeb

Request

I følgende eksempel er CPR-nummeret anonymiseret. Der skal sendes et validt CPR-nummer for en elev for at hente vedkommendes uddannelsesforløb.

HentForloebRequest
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v2="http://ipl.stil.dk/services/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0" xmlns:v21="http://stil.dk/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
   <v2:HentForloebRequest>
     <v2:Identifier>
      <v2:SystemName>MinSoapUI</v2:SystemName>
      <v2:SystemTransactionID>TestHentForloeb</v2:SystemTransactionID>
     </v2:Identifier>
     <v2:Message>
      <v21:HentForloebRequest>
        <v21:udbyderId>Z12345</v21:udbyderId>
        <v21:cvr>12341234</v21:cvr>
        <v21:CprListe>
         <!--1 to 500 repetitions:-->
         <v21:Cpr>010100xxxx</v21:Cpr>
        </v21:CprListe>
      </v21:HentForloebRequest>
     </v2:Message>
   </v2:HentForloebRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>


Response

CPR-nummeret i eksemplet er anonymiseret.

HentForloebResponse
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
   <HentForloebResponse xmlns="http://ipl.stil.dk/services/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0" xmlns:ns2="http://stil.dk/laerepladsen/laerepladsforhold/v2.0">
     <Identifier>
      <SystemName>MinSoapUI</SystemName>
      <SystemTransactionID>TestHentForloeb</SystemTransactionID>
     </Identifier>
     <CorrelationID>483ad390-3456-4976-8b63-ba15ba9473c0</CorrelationID>
     <Message>
      <ns2:HentForloebResponse>
        <ns2:UddannelsesforloebForElever>
         <ns2:elever>
           <ns2:Elev>
            <ns2:cpr>010100xxxx</ns2:cpr>
            <ns2:feltAendringer>
              <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
               <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
               <ns2:feltnavn>cpr</ns2:feltnavn>
               <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
               <ns2:id>1e419b86-89f6-47a3-bb62-be1c07cb7b0a</ns2:id>
               <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
               <ns2:nyVaerdi>010100xxxx</ns2:nyVaerdi>
              </ns2:feltAendring>
            </ns2:feltAendringer>
            <ns2:fremtidigeFeltAendringer/>
            <ns2:slettetTidspunkt xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
            <ns2:uddannelsesforloeb>
              <ns2:Uddannelsesforloeb>
               <ns2:adgangsvej xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
               <ns2:afslutningsgrund>AFSLUTTET_UDLAERT</ns2:afslutningsgrund>
               <ns2:coesaFormaal>1420</ns2:coesaFormaal>
               <ns2:elevtype>EU9</ns2:elevtype>
               <ns2:feltAendringer>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:UUID" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>id</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>0e123043-7d1b-4c04-a6e9-0c3cec70d84f</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>bcbb3b59-6b8c-3cd2-9d00-f68096cc4a2d</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:DATE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>startdato</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>be264a02-b225-4966-9d06-817320578af8</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>2017-07-03</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>coesaFormaal</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>7e6b2357-2366-4986-9e0d-8f3ee19171ae</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>1420</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:INTEGER" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>uddannelseVersion</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>54a57445-2f94-4516-a079-788f1b7503d7</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>8</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>speciale</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>a6b16a1b-3a48-4151-ac39-0026413b7bf6</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>2</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>uddannelsesvej</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>f74c8007-5451-431e-8b32-41e17796dbe5</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>PRAKTIKVEJ</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>elevtype</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                  <ns2:id>4e5e79c0-0968-4d22-bd19-6a87feedd773</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>EU9</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
                 <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                  <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                  <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                  <ns2:feltnavn>afslutningsgrund</ns2:feltnavn>
                  <ns2:gaeldendeFraDato>2021-07-02</ns2:gaeldendeFraDato>
                  <ns2:id>e1d2cbd9-4de9-4bab-a8ab-adee0a3bc6e1</ns2:id>
                  <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                  <ns2:nyVaerdi>AFSLUTTET_UDLAERT</ns2:nyVaerdi>
                 </ns2:feltAendring>
               </ns2:feltAendringer>
               <ns2:fguEudForloeb/>
               <ns2:forventetSlutdato xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
               <ns2:fremtidigeFeltAendringer/>
               <ns2:id>bcbb3b59-6b8c-3cd2-9d00-f68096cc4a2d</ns2:id>
               <ns2:kombinationsaftaler/>
               <ns2:pauser/>
               <ns2:praktikkerIUdlandet/>
               <ns2:skolepraktikker/>
               <ns2:slettetTidspunkt xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
               <ns2:speciale>2</ns2:speciale>
               <ns2:startdato>2017-07-03</ns2:startdato>
               <ns2:uddannelseVersion>8</ns2:uddannelseVersion>
               <ns2:uddannelsesaftaler>
                 <ns2:Uddannelsesaftale>
                  <ns2:afslutningsgrund>AFSLUTTET_UDLAERT</ns2:afslutningsgrund>
                  <ns2:cvr>35827129</ns2:cvr>
                  <ns2:faerdigregistreretdato>2017-12-13</ns2:faerdigregistreretdato>
                  <ns2:feltAendringer>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:UUID" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>id</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>be457008-24d7-403e-9bcb-c9521dc7b701</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>2bd09538-9e51-306a-b522-69cfe4871086</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>pnr</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>e526ef8f-27c2-47b0-a92c-39efe2f50f5e</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>1019296551</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>cvr</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>d496d40e-a528-4c73-b7f7-5874003c520b</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>35827129</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>senr</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>7a03fda5-e72b-4d79-a088-ddd423e292ec</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>35827129</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>registrerendeSkoleInstnr</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>481d148f-4b24-49c0-b096-69288f97acd0</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>280941</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:DATE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>startdato</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>36db726e-3053-49e7-a2e9-26d089f25472</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>2017-07-03</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:DATE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>slutdato</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>d2991811-d3df-461f-8670-05ab4a8e3a66</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>2021-07-02</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>type</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>7858d53a-8099-4668-a3ac-0b094eb96f05</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>ORDINAER_AFTALE</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT_ARRAY" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>supplerendeInformationer</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>9b048fc0-369d-47ef-ad1f-8a8e79a8cf34</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdier/>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:UUID" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>uddannelsesforloebId</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>67174f6a-7cc9-49b1-85f8-1040e9f179f0</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>bcbb3b59-6b8c-3cd2-9d00-f68096cc4a2d</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:DATE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>underskriftsdato</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>060863d6-531a-4977-ab2b-de9c342d48e9</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>2017-07-01</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:DATE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>faerdigregistreretdato</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>fc5a54c4-7ca0-4acc-ab9e-a8557205ab44</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>2017-12-13</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:DATE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>modtagetdato</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato xsi:nil="true"/>
                     <ns2:id>863407d7-729f-42c6-a904-e3ed78864998</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>2017-12-12</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                    <ns2:feltAendring xsi:type="ns2:TEXT" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                     <ns2:aarsag xsi:nil="true"/>
                     <ns2:aendringsgruppe>6e114ff9-05bb-4c54-8829-0a7e8ce27c9a</ns2:aendringsgruppe>
                     <ns2:feltnavn>afslutningsgrund</ns2:feltnavn>
                     <ns2:gaeldendeFraDato>2021-07-02</ns2:gaeldendeFraDato>
                     <ns2:id>c17f8295-9a93-4c4e-9c97-8bb342f2ad7d</ns2:id>
                     <ns2:oprettetTidspunkt>2023-01-31T15:23:16+01:00</ns2:oprettetTidspunkt>
                     <ns2:nyVaerdi>AFSLUTTET_UDLAERT</ns2:nyVaerdi>
                    </ns2:feltAendring>
                  </ns2:feltAendringer>
                  <ns2:fremtidigeFeltAendringer/>
                  <ns2:id>2bd09538-9e51-306a-b522-69cfe4871086</ns2:id>
                  <ns2:kombinationsaftaleId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
                  <ns2:modtagetdato>2017-12-12</ns2:modtagetdato>
                  <ns2:pnr>1019296551</ns2:pnr>
                  <ns2:registrerendeSkoleAfdelingInstnr xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
                  <ns2:registrerendeSkoleInstnr>280941</ns2:registrerendeSkoleInstnr>
                  <ns2:senr>35827129</ns2:senr>
                  <ns2:slettetTidspunkt xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
                  <ns2:slutdato>2021-07-02</ns2:slutdato>
                  <ns2:startdato>2017-07-03</ns2:startdato>
                  <ns2:supplerendeInformationer/>
                  <ns2:type>ORDINAER_AFTALE</ns2:type>
                  <ns2:uddannelsesforloebId>bcbb3b59-6b8c-3cd2-9d00-f68096cc4a2d</ns2:uddannelsesforloebId>
                  <ns2:underskriftsdato>2017-07-01</ns2:underskriftsdato>
                 </ns2:Uddannelsesaftale>
               </ns2:uddannelsesaftaler>
               <ns2:uddannelsesvej>PRAKTIKVEJ</ns2:uddannelsesvej>
               <ns2:virksomhedsforlagtePraktikker/>
               <ns2:virksomhedsforlagtePraktikkerIUdlandet/>
              </ns2:Uddannelsesforloeb>
            </ns2:uddannelsesforloeb>
           </ns2:Elev>
         </ns2:elever>
        </ns2:UddannelsesforloebForElever>
      </ns2:HentForloebResponse>
     </Message>
   </HentForloebResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Fejlhåndtering i webservicen

Denne sektion beskriver de fejlkoder, som er returneret af Integrationsplatformen og webservicen.

Fejlbeskeder fra Integrationsplatformen

De HTTP-fejlkoder som Integrationsplatformen anvender er beskrevet her: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Fejlkoder

Fejlbeskeder fra webservicen

Fejlbeskeder i HentForloebResponse

Fejlkode

Tekst på fejl

413

Antallet af CPR-numre har overskredet det maksimalt tilladte.

 • No labels