Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
27.09.2016

1.2

Den 5. oktober 2016Kasper Hein

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af
27-09-2016

1.2

Format for header og footer

Tilføjet angivelse af maks. længde ved feltet: Ansvarlig for fil.

KH
27-09-2016


Format for holdudbudsoplysninger

Tilføjet angivelse af maks. længde ved følgende felter: Undervisningssted, Kontaktperson, Undervisningstidspunkt, Hjemmeside og Skolens tilmeldingsside.

KH

Indhold

Indledning

UddannelsesGuiden (www.ug.dk) indeholder information om uddannelser, job og arbejdsmarked. Informationen retter sig mod forskellige målgrupper: Børn og unge, som søger ungdomsuddannelse, unge og voksne uddannelsessøgende, der søger videregående uddannelse, voksne, der søger kurser og efteruddannelse, samt vejledere og andre med interesse for uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold.

For en række institutioners vedkommende har det været en betingelse for at kunne få tilskud til kursusdeltagelse, at holdudbud har været offentliggjort på efteruddannelse.dk og/eller UddannelsesGuiden. I den sammenhæng er der implementeret forskellige grænseflader.

UddannelsesGuiden importerer p.t. automatisk holdudbud fra følgende systemer:

  • EASY
  • SIS

Begge disse systemer har implementeret webservices, som UddannelsesGuiden anvender til at trække data om holdudbud.

Til brug for andre administrative systemer er der implementeret en grænseflade via upload af en fil i CSV-format. Dette dokument indeholder en beskrivelse af dette filupload. Upload foretages ved at logge ind på udbyder.ug.dk og uploade en CSV-fil i det nedenfor specificerede format.

Kursuskoder

Systemer, der leverer information til UddannelsesGuiden om holdudbud, skal bruge godkendte kursuskoder i forbindelse med deres holdudbud. Kursuskoder bruges til at sammenknytte en uddannelse eller et kursus med de holdudbud, der er knyttet til uddannelsen eller kurset.

UddannelsesGuiden anvender "nationale" koder, i det omfang der findes sådanne koder. I det følgende gøres kort rede for de væsentligste uddannelsesområder og deres koder:

AMU-området

Alle koder og tilhørende kursusbeskrivelser til AMU-området (arbejdsmarkedsuddannelser) kan trækkes fra uddannelsesadministration.dk. Uddannelsesadministration.dk er et system, der anvendes af efteruddannelsesudvalgene til administration af AMU. Alle koder for FKB (Fælles kompetencebeskrivelser) og UDM (Uddannelsesmål) vedligeholdes i dette system.

I forbindelse med holdudbud på AMU-området viser UddannelsesGuiden imidlertid ikke selve holdinformationen. Denne visning foregår kun på efteruddannelse.dk. UddannelsesGuiden er derfor afhængig af, at vi har adgang til et særligt kviknummer, der bruges som vores link til kursusudbuddet på efteruddannelse.dk.

Forberedende voksenundervisning, avu (almene voksenuddannelser) og gymnasiale enkeltfag

Kursuskoder til disse områder kommer fra XPRS (eksamens- og prøveadministrativt system).

Akademi- og diplomuddannelser

Koderne til disse uddannelser kommer fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Masteruddannelser

Koder i forbindelse med masteruddannelser oprettes i forbindelse med akkreditering.

Fagspecifikke kurser

Diverse fagspecifikke kurser anvender typisk CØSA-formåls- og aktivitetsgruppekoder, der specificeres i takstkataloget (CØSA: Centralt Økonomi- og StudieAdministrativt system).

Andre kurser

Andre kurser inden for fx pædagogik og sundhedsfag, specialundervisning for voksne, danskundervisning til voksne udlændinge, højskolekurser fastlægges af UG-redaktionen.

De relevante administrative systemer, der ønsker at kunne levere data om holdudbud til UddannelsesGuiden må implementere en håndtering og vedligeholdelse af uddannelsesområdets kursuskoder, idet holdudbud uden en gyldig kursuskode ikke kan indlæses i UddannelsesGuiden.

Oprettelse som udbyder

For at en institution skal kunne uploade CSV-filer med holdoplysninger i UddannelsesGuiden, skal den oprettes som udbyder og have et brugernavn og kodeord til UddannelsesGuiden. Dette kan man få ved at henvende sig til per mail via postkassen udbyder.ug@uni-c.dk.

Når man er logget ind, ligger der på UddannelsesGuiden en særskilt vejledning, der kort gør rede for de forskellige muligheder, man har som udbyder.

CSV-filformatet

CSV-filen består af følgende tre dele:

  • en header, der som det vigtigste angiver institutionsnummeret på den institution, holdene er knyttet til
  • en midterdel med én linje for hvert holdudbud (hver post)
  • en footer, der angiver slutningen på CSV-formatet (er identisk med headeren).

CSV-filen indeholder felter og navne, der ikke længere bruges i UddannelsesGuiden, men som bibeholdes af hensyn til bagud-kompatibilitet med systemer, der har brugt CSV-importen i forbindelse med de tidligere versioner af UddannelsesGuiden og Vidar (en tidligere database for uddannelser rettet mod voksne).

Format for header og footer

Headeren og footeren er som nævnt identiske og består af følgende felter:

Feltnr.

Feltnavn

Felttype

Blank?

Liste?

Bemærkning

1

Institutionsnummer

Tekst

Nej

Nej

Institutionsnummeret er en identifikation af skolen i institutionsregisteret.

2

Dato (indberetningsdato)

Dato

Nej

Nej

Dags dato. Datoformatet er dd-mm-åååå.

3

Posttype

Tekst

Nej

Nej

Posttypen kan kun være "Hold".

4

Ansvarlig for fil

Tekst

Nej

Nej

Personen der skal kontaktes ved fejl/problemer med fil (navn, telefonnummer/email). Maks. længde: 255 tegn.

5

Antal poster

Nummer

Nej

Nej

Angiv antal poster i filen (header og footer skal ikke regnes med).

6

Kommentar

Tekst

Ja

Nej

Evt. kommentar vedrørende indholdet af filen.

7

E-post adresse

Tekst

Nej

Nej

E-post adresse til dataleverandør. Anvendes, når importresultat mailes tilbage til dataleverandør.

8

Versions id

Tekst

Ja

Nej

HEADER-VIDAR-VERSION:4.


Et eksempel på en header/footer:

"147401","04-07-2014","Hold","Navn på kontaktperson og institution","98","Kommentar", "vucnn@vucnn.dk","HEADER-VIDAR-VERSION:4"

Format for holdudbudsoplysninger

Hver post med holdudbudsoplysninger består af følgende felter, der som nævnt ikke alle udnyttes i den aktuelle version af UddannelsesGuiden:

Feltnr.

Feltnavn

Felttype

Blank?

Liste?

Bemærkning

1

Holdnummer/
Hold_id

Tekst

Nej

Nej

Hold_id: uddannelsesinstitutionens identifikationskode til holdet (skal være en unik kode).

2

Særligt holdnavn

Tekst

Ja

Nej

Bruges som overskrift på holdvisningssiden

3

Institutionsnummer

Tekst

Nej

Nej

Et gyldigt institutionsnummer fra institutionsregistret.

4

Kursusnummer

Tekst

Nej

Nej

Gyldig kursuskode

5

Sletning

Tekst

Ja

Nej

Værdi J vil foretage sletning af uddannelsen, alt andet opdaterer/opretter.

6

Særlig holdbeskrivelse

Tekst

Ja

Nej

En uddybende beskrivelse af holdudbuddet/kurset, der dog ikke er nødvendig.

7

Kurset starter

Dato

Ja

Nej

Startdato for holdet, dvs. første undervisningsdag (dd-mm-åååå) fx 03-01-2001.

8

Kurset slutter

Dato

Ja

Nej

Slutdato for holdet, dvs. sidste undervisningsdag (dd-mm-åååå) fx 03-01-2001.

9

Varighed

Nummer

Ja

Nej

Det samlede antal lektioner for hele forløbet (angiv antal lektioner i hele tal).

10

Undervisningssted

Tekst

Ja

Nej

Adresse, lokale osv. Maks. længde 1024 tegn.

11

Afholdelsesform

Tekst

Ja

Ja

Vælg mellem: "Dagundervisning", "Aftenundervisning", "Fjernundervisning", "Fleksibel undervisning", "Weekendundervisning" eller "Internat".

12

Pris i kr.

Nummer

Nej

Nej

Pris i danske kroner for deltagelse på holdet. Angiv prisen i hele kroner (undgå punktum og komma). Omregn til danske kroner, hvis holdprisen oprindeligt er i en anden kurs.

13

Tilmeldingsfrist

Dato

Ja

Nej

Frist for tilmelding til holdet (dd-mm-åååå). Sidste tilmelding må ikke være senere end slutdato.

14

Kontaktperson

Tekst

Ja

Nej

Kontaktperson (primær kontakt) ved henvendelse til skolen vedr. det aktuelle kursus/hold. Maks. længde 255 tegn.

15

Telefon

Tekst

Ja

Nej

Telefonnummeret til kontaktperson (evt. kontor).

16

Undervisningstidspunkt

Tekst

Ja

Nej

Start- og slutklokkeslæt for undervisningen, fx man. 8-10, tirs. 10-12. Maks. længde 255 tegn.

17

Årsværk i procent

Nummer

Ja

Nej

Bruges ikke længere

18

Undervisningspostnr

Tekst

Nej

Nej

Postnummer for undervisningssted.

19

Tilmeldingsblanket

Tekst

Nej

Nej

Vælg mellem Ingen tilmeldingsblanket, Bestil mere info, Tilmelding og Skolens tilmeldingsblanket. Ved valg af skolens tilmeldingsblanket skal Skolens tilmeldingsside udfyldes.

20

Hjemmeside

Tekst

Ja

Nej

Skolens internet-adresse, fx https://www.kvuc.dk. Maks. længde 2048 tegn.

21

Skolens tilmeldingsside

Tekst

Ja

Nej

Internet-adresse til skolens egen tilmeldingsside, fx https://www.kvuc.dk/tilmelding/ . Maks. længde 2048 tegn.

22

Løbende optag

Tekst

Nej

Nej

Hvis holdet har løbende optag vælges Ja. Udløbsdato udfyldes.

23

Udløbsdato

Dato

Ja

Nej

Udløbsdato for hold ved løbende optag (dd-mm-åååå) fx 10-12-2001.

24

Sek. udd.nr

Tekst

Ja

Ja

Sekundære uddannelsesnumre Bruges ikke længere

25

Slet sek. udd.nr

Tekst

Ja

Ja

Slet sekundære uddannelsesnumre
Bruges ikke længere

26

Sek. kursusnr

Tekst

Ja

Ja

Sekundære kursusnumre
Bruges ikke længere

27

Slet sek. kursusnr

Tekst

Ja

Ja

Slet sekundære kursusnumre Bruges ikke længere

28

Muligt/faktisk hold

Tekst

Ja

Nej

Oprettes som muligt hold hvis værdien sættes til 2.


Herunder vises et eksempel på det anvendte format. I eksemplet er kun vist 1 holdudbudslinje.

"5PDf16011601-3","Inklusion og specialpædagogik", "461247","001ALMP", "","En uddybende beskrivelse, hvis der er behov for særlig information om netop dette holdudbud","04-05-2016","20-05-2016","80","HF & VUC FYN Odense City Campus, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C", "Dagundervisning","120","03-05-2016","Administration","6265 6550","Man 09:40 til 12:20, Tors 09:40 til 11:10","(Årsværk/bruges ikke)", "5000","Tilmelding","http://www.adresse.dk","http://www.adresse.dk/tilmelding","Nej","","","","","",""

De sidste 'tomme' angivelser efter "Nej" kan udelades.

I eksemplet er posten med holdoplysninger brudt op i flere linjer for at kunne vises på siden. I CSV-filen skal samtlige oplysninger om et holdudbud stå på én linje uden mellemrum mellem de enkelte felter og adskillelseskommaerne.

  • No labels