Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
01.12.20181.3Den 1. januar 2023Lars Andersen

Ændringshistorik

Versioner og ændringer
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

21-02-2023

1.3

3.1 Tabel 2

Årselevpulje basisforløb med spor
Årselevpulje basisforløb uden spor

Tilføjet under TMK FGUBA.

LAA

12-01-2022

1.2


I figur 1 benyttes årshjul klippet fra FGU-bekendtgørelse.

LAA
12-01-2022

Den særlige formulering om finansår 2019 er udeladt.

LAA
12-01-2022

Tabel 2 er suppleret med Skoleperiodetype.

LAA
12-01-2022

Aktivitet på 'COVID' skoleperioden FL FGU forlængelse skal ikke medtages uanset TMK.

LAA
12-01-2022

Figur 2. Opdateret eksempel på CSV-fil med tilhørende feltgennemgang. Der er ikke ændringer til CSV-fil.

LAA
12-01-2022

Nyt afsnit med forretningsregler ved validering af indberetning.

LAA
10-12-2020

1.1


Tabel 2 er suppleret med kolonnen Forløbstype, hvor der skelnes Afsøgningsforløb og FGU-forløb.

LAA

10-12-2020Filformat ændres. Årselevbidrag skal indberettes på kombination af cprnr og forløbstype, start- og slutdato.
Kombination af cprnr og forløbstype, startdato skal være unikt. Der må ikke være periodeoverlap.

LAA

Indledning

Generelt

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.

Bidragspligten omfatter elever i afsøgningsforløb samt elever på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution på basisforløb, uddannelsesspor og kombinationsforløb.

Bidraget beregnes og opkræves af STUK på grundlag af oplysninger fra de enkelte FGU-institutioner om det bidragsudløsende årselevbidrag for den enkelte elev.

Indberetningen sker ikke ved brug af en webservice. I stedet skal de enkelte FGU-institutioner danne et simpelt regneark (en CSV-fil), som skal uploades i INDB's brugergrænseflade.

Der skelnes heller ikke mellem totale og supplerende indberetninger, som kendes fra den tilskudsudløsende aktivitets indberetning. Ved ændringer foretages der altid en ny total, som erstatter den tidligere.

Endelig indberettes der på CPR-nummerniveau. Der tages udgangspunkt i aktiviteten, der er tidligere er blevet benyttet ved tilskud med afgrænsningerne beskrevet nedenfor.

Årshjul for indberetning

Årshjulet for indberetning fremgår af Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v., BEK nr. 478 af 26/04/2019.

Figur 1. Årshjul for kommunalt bidrag. Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v., BEK nr 478 af 26/04/2019.

Forretningslogik og forretningsregler

Afgrænsning af indberetning

Der indberettes aktivitet, der er optjent i finansår.


Tabel 1. Skema fra FGU-instruks, afsnit 5.

Indberetningsperiode

Startdato

Slutdato

Indberetningsdato

1. kvartal

16-dec-20yy-1

15-mar-20yy

16-mar-20yy

2. kvartal

16-mar-20yy

15-jun-20yy

16-jun-20yy

3. kvartal

16-jun-20yy

15-sep-20yy

16-sep-20yy

4. kvartal

16-sep-20yy

15-dec-20yy

16-dec-20yy


Tilskudsindberetningen sker i henhold til

  • FGU-instruks (Instruks for tilskud m.v. til Institutioner for forberedende grunduddannelse)
  • Grænsefladedokument (Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA)

Det optjente årselevbidrag, der skal medtages, afhænger af TMK. Hvilke fremgår af nedenstående skema fra FGU-instruks, hvor der er suppleret med forløbstype og periodetype.


Tabel 2. Skema fra tilskudsinstruks, afsnit 14.2. Årselever på TMK'er med 'fed' skal indberettes.

TMK

Betegnelse

Enhed

Skoleperiodetype

Tilskud pågrundlag af:

Skoleydelse

Udslusning

Kommunalt bidrag.

Forløbstype

FGUAF

Afsøgning

Årselev

Afsøgningsforløb

Afsøgningstakst

J

N

J

Afsøgnings- forløb

FGUBA

Basisforløb

Årselev

Basisforløb, uddannelsesspor ikke valgt
Basisforløb, uddannelsesspor valgt

Årselevpuljer:
Årselevpulje basisforløb med spor
Årselevpulje basisforløb uden spor

Ordinær takst

J

J

J

FGU-forløb

FGUSP

Udd. Spor

Årselev

Uddannelsesspor
Årselevpulje

Ordinær takst

J

J

J

FGU-forløb

FGUVE

EGU-vejl.

Antal


Vejledningstakst

N

N

N


FGUKO

Kombi

Årselev

Uddannelsesspor
Årselevpulje

Kombi-takst

J

J

J

FGU-forløb

EGUKO

Kombi på EGU

Årselev

Uddannelsesspor
Årselevpulje

Ikke tilskud

J

N

J

FGU-forløb

FGUPR

EGU praktik

Årselev


Ikke tilskud

N

J

N


FGUUD

Udslusning

Årselev


Udslusningstakst

N

N

N


18SU

Sko.yd. under 18

Kroner


Indberettet beløb

N

N

N


18SOH

Sko.yd. Over18, hj.

Kroner


Indberettet beløb

N

N

N


18SPU

Sko.yd. Over18, ude.

Kroner


Indberettet beløb

N

N

NDer medtages kun aktivitet, hvor UVM er påført som AE_REKVIRENT. Aktivitet, der er kommunefinansieret, skoleperiode KF Kommune forlængelse, udelades.

Aktivitet på 'COVID' skoleperioden FL FGU forlængelse skal ikke medtages uanset TMK.

CSV-fil

Det Studieadministrative (SA-systemet) danner en CSV-fil.

Filen indeholder en header-linje efterfulgt af datalinjer. Eksempel på indberetningsformat er vist her:

Figur 2. Eksempel på indberetningsformat for finansår 2021


A

B

C

D

E

F

G

1

281038

FGU Kolding Vejen

2021

05-03-2022
2

1101000101

Anders And


Afsøgningsforløb

05-01-2021

15-01-2021

0,375

3

1101000202

Andersine


Afsøgningsforløb

16-01-2021

24-02-2021

0,45

4

1101000202

Andersine


FGU-forløb

25-02-2021

27-04-2021

0,45


Header-linjens format (række 1):


A

B

C

D

1

<inst nr>

<institutionsnavn>

<finansår>

<dato for filoprettelse>


Datalinjernes format (række 2 og nedad)


A

B

C

D

E

F

G

2

<cprnr>

<elevnavn>

<blank>

<Forløbstype>

<startdato>

<slutdato>

<årselevbidrag>

Forretningsregler

Følgende forretningsregler skal overholdes:

  1. <cprnr>, <elevnavn>,<Forløbstype>, <startdato>, <slutdato> og <årselevbidrag> er alle tvungne felter.
  2. Kun "Afsøgningsforløb" og "FGU-forløb" accepteres som <Forløbstype>
  3. Kombination af <cprnr><Forløbstype><startdato> skal være unikt.
  4. <Startdato> og <slutdato> skal begge være indenfor 16-dec-20yy-1 til 15-dec-20yy.
  5. <Slutdato> må ikke være tidligere end <startdato>
  6. <startdato> må ikke være senere end <slutdato>
  7. Det samme <cprnr> må ikke have overlappende <Startdato> og <slutdato> uanset <forløbstype>. Et nyt forløb må derfor ikke påbegyndes samme dag, som et andet afslutter.

Upload til INDB

CSV-filen skal uploades til INDB. Det sker ved INDB-standardfunktionalitet.

Brugeren logger på og angiver institutionsnummer og indberetningstermin – finansåret, der indberettes for. Knappen til upload af fil aktiveres, og CSV-fil fremfindes og uploades.

Rettelser

Proceduren gentages, hvis der rettelser til en tidligere indberetning.

Der dannes en ny CSV-fil, som medtager alle cprnr omfattet af den tidligere indberetning – også cprnr, som der ikke er rettelser til. Der logges på INDB, og CSV-fil uploades.

Transaktions- og kontrolspor

SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb.

Indhold

  • No labels