Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
17.12.2021

1.0

Den 1. januar 2022Anders Caprani
18.11.20221.1Den 1. januar 2022Anders Caprani
14.05.20241.2Den 14 maj 2024Anders Caprani

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

17-12-2021

1.0

Generelt

Indledende version

AMC

18.11.20221.1-Ændringer i terminologi og fejlhåndteringKDM

Indhold

Indledning

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, der skal indberettes til Lærepladsen.dk fra studieadministrative systemer på erhvervsskolernes EUD-uddannelser, herunder EUX, og giver en beskrivelse af webservicen til ' Indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder' (herefter webservicen).

Indberetning af data fra institutionernes studieadministrative systemer skal foretages via STIL's integrationsplatform (herefter IPL). IPL er udviklet til, at der skal ske en 'system til system'-udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen.

Institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at forsøge gentagelse af overførslen, et nærmere defineret antal gange efter et nærmere defineret tidsrum, såfremt overførslen fejler. Den enkelte institution eller det enkelte studieadministrative system skal dagligt overvåge eventuelle fejlmeldinger fra dataoverførslen og enten selv afhjælpe eventuelle problemer eller indberette dem til leverandøren af det studieadministrative system, der kan indberette disse til STIL's support, hvis det er nødvendigt.

Såfremt en institution skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL.

Hvem skal indberette?

Alle institutioner som administrerer grundforløb og/eller hovedforløb på erhvervsuddannelsesområdet.

Hvad skal indberettes

Institutionerne skal indberette oplysninger om alle elever og deres elevforhold for elever under CØSA's formålsgruppe 01 (EUD). Indberetningen skal indeholde oplysninger om: person, elevforhold, afgangsårsag, elevtypeperiode, specialeperiode, skoleophold samt kvalifikation til hovedforløb (se bilag 1).

Hvilke personer skal indberetningen omfatte?

Alle nyoprettede eller tidligere indberettede (men ændret siden sidst) oplæringsrelevante personer på institutionen. Oplæringsrelevante personer defineres som personer, der er tilknyttet en uddannelse under CØSA's formålsgruppe 01 (EUD).

Hvornår skal der indberettes?

Der skal indberettes, når der sker ændringer (oprettelser, opdateringer, sletninger) for en person. Hvis en person slettes i det studieadministrative system, skal dette ligeledes indberettes (se '7.8. Slet en indberettet person').

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Der skal indberettes et fuldt billede af skolens registreringer på indberetningstidspunktet, dvs.:

  • Alle elevernes personoplysninger, elevforhold, elevtypeperioder, specialeperioder, skoleophold, kvalifikationer og elevdeltagelse.
  • Ved elever, der deles mellem flere institutioner, er det kun den institution, der ejer eleven (dvs. som får tilskud for eleven), der skal indberette elevens skoleophold.
  • Ved elever, der udlånes, er det kun den institution, eleven er udlånt til, der skal indberette elevens skoleophold.

Objekttyper

Nedenfor er objekttyperne for webservicen bekrevet. For obligatoriske felter underforstås også, at feltet ikke må være tomt eller kun indeholde blanktegn

Person

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

cpr

Personens CPR-nummer uden adskillelsestegn.

Tekst

Præcist 10 tegn.

Ja

Ja

navn

Personens navn.

Tekst

Højst 200 tegn.

Ja

Nej

foedselsdag

Personens fødselsdag.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD

Ja

Nej

elevforhold

Liste over elevforhold.

Liste af Elevforhold


Nej

Nej

Elevforhold

Et elevforhold defineres ud fra kombinationen person, uddannelse og uddannelsesinstitution.

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

uddannelsesinstitution

Uddannelsesansvarlige hovedinstitution som angivet i Institutionsregisteret.

Tekst

Skal findes i Institutionsregisteret.

Ja

Nej

coesaFormaal

Identifikation af CØSA-formål. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO i formålsgruppe 1.

Ja

Ja

startdato

Første dato på skoleophold, oplæringsperiode eller aftale.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Der må ikke være tidsmæssigt overlap mellem elevforhold på samme CØSA-formål.

Ja

Ja

slutdato

Sidste dato på skoleophold, oplæringsperiode eller aftale.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Der må ikke være tidsmæssigt overlap mellem elevforhold på samme CØSA-formål.

Nej

Nej

afgangsaarsager

Afgangsårsager. Der skal kun indberettes afgangsårsager for eleven, hvis der er en hændelse.

Liste af Afgangsaarsag


Nej

Nej

elevtypeperioder

Periodeangivelser af, hvornår elevtyper er eller har været gældende.

Liste af Elevtypeperiode


Nej

Nej

kvalifikationerTilHovedforloeb

Elevens kvalifikationer til hovedforløb.

Liste af KvalifikationTilHovedforloeb


Nej

Nej

skoleophold

Elevens skoleophold.

Liste af Skoleophold


Nej

Nej

specialeperioder

Periodeangivelser af, hvornår specialer er eller har været gældende.

Liste af Specialeperiode


Nej

Nej

Afgangsaarsag

Den centralt udmeldte afgangsårsag, som eleven evt. er registreret med i det studieadministrative system. Der skal IKKE tages hensyn til, om der i CØSA er anført, om afgangsårsagen skal indberettes. Alle afgangsårsager skal indberettes. Der skal kun indberettes afgangsårsager for eleven, hvis der er en hændelse.

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

afgangsaarsag

Identifikation af afgangsårsag. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO.

Ja

Nej

dato

Dato for hændelsen.Nøglefelt.

Dato

Dato for hændelsen.Nøglefelt.

Ja

Ja

Elevtypeperiode

I tabellen indberettes elevtyper på eleven. Der må ikke være tidsmæssigt overlappende perioder for den enkelte elev.

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

elevtype

Identifikation af elevtypen. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål og elevtypeperiodens uddannelsesversion.

Ja

Ja

uddannelseVersion

Nummer, der identificerer uddannelsesversionen. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Heltal

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål.

Ja

Ja

startdato

Startdato for elevtypen på eleven.

Dato

Der må ikke være tidsmæssigt overlap mellem elevtypeperioder på elevforholdet.

Ja

Ja

slutdato

Slutdato for elevtypen på eleven.

Dato

Der må ikke være tidsmæssigt overlap mellem elevtypeperioder på elevforholdet.

Nej

Nej

Specialeperiode

Information om et speciale med periodeangivelse.

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

speciale

Identifikation af specialet. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål og specialeperiodens uddannelsesversion.

Ja

Ja

uddannelseVersion

Nummer, der identificerer uddannelsesversionen. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Heltal

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål.

Ja

Ja

startdato

Startdato for specialet på eleven.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Ja

Ja

slutdato

Slutdato for specialet på eleven.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Ja

Nej

Skoleophold

Bemærk, at der skal angives et unik id for at sikre mod dubletter ved overlappende datoer.

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

id

Fast og entydig identifikation af skoleopholdet.

Tekst

Skal være unik for indberetningen.Højst 50 tegn.

Ja

Ja

uddannelseVersion

Nummer, der identificerer uddannelsesversionen. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Heltal

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål.

Ja

Nej

speciale

Identifikation af specialet. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål og skoleopholdets uddannelsesversion.

Nej

Nej

skoleperiode

Identifikation af skoleperioden. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO for elevforholdets CØSA-formål og skoleopholdets uddannelsesversion samt skoleopholdes speciale eller, hvis denne ikke er angivet, uden speciale.

Ja

Nej

undervisningssted

Institutionsnummer på afdeling, hvor undervisningen foregår.

Tekst

Skal findes i Institutionsregisteret.

Ja

Nej

startdato

Elevens startdato for skoleopholdet, dvs. elevens første dag.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Ja

Nej

slutdato

Elevens slutdato for skoleopholdet, dvs. elevens sidste dag på skoleopholdet.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Ja

Nej

KvalifikationTilHovedforloeb

Alle elevens kvalifikationer til hovedforløb, som er opnået på den indberettende institution, skal indberettes.

Såfremt eleven har kvalificeret sig til alle specialer under uddannelsen, indberettes der kun én kvalifikation på uddannelsen uden angivelse af speciale.

fremt eleven kun har kvalificeret sig til nogle af specialerne under uddannelsen, indberettes der en kvalifikation pr. speciale, som eleven har kvalificeret sig til.

Felt

Beskrivelse

Type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

id

Fast og entydig identifikation af kvalifikationen.

Tekst

Skal være unik for indberetningen. Højst 50 tegn.

Ja

Ja

coesaFormaal

Identifikation af CØSA-formål. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Tekst

Skal findes i UMO i formålsgruppe 1.

Ja

Nej

uddannelseVersion

Nummer, der identificerer uddannelsesversionen. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO).

Heltal

Skal findes i UMO for kvalifikationens CØSA-formål.

Ja

Nej

speciale

Identifikation af specialet. Yderligere oplysninger kan hentes fra Uddannelsesmodellen (UMO). Hvis det ikke angives gælder kvalifikationen for alle specialer i uddannelsesversionen.

Tekst

Skal findes i UMO for kvalifikationens CØSA-formål og uddannelsesversion.

Nej

Nej

opnaaelsesdato

Dato for opnåelse af kvalifikation.

Dato

Skal overholde formatet YYYY-MM-DD.

Ja

Nej

Slet en indberettet person

Benyttes udelukkende ved fejlindberetning og ved skift af CPR-nummer for at fjerne den gamle nøgle. Ved udmeldelse af institutionen anvendes indberetning af afgangsårsag i stedet.

Felt

Beskrivelse

Type

Obligatorisk

cpr

Personens CPR-nummer uden adskillelsestegn.

Tekst

Ja

institution

Den indberettende institutions 6-cifrede institutionsnummer, jf. Institutionsregisteret.

Tekst

Ja

system

Navn på det administrative system, der indberetter data.

Tekst

Ja

Fejlhåndtering

SoapFaults

Lærepladsens API returnerer både interne fejl og datafejl som SoapFaults. I tilfælde af valideringsfejl indeholder fejlbeskeden en liste af valideringsfejl og dertilhørende fejlbe-skrivelser indeholdt i elementet ServiceFaultDetailerV2.

Parametre for ServiceFaultDetailerV2 besked ved Lærepladsen.dk's fejlbeskeder

Ved valideringsfejl benyttes følgende format:

Felt

Datatype

Begrænsninger

Krævet

Kardinalitet

Beskrivelse

ServiceFaultDetailerV2

ServiceFaultDetailerV2

Ingen/Ikke relevant

J

1

Element, der rummer felterne med detaljer vedrørende fejlen

 

ServicefaultDetailerV2

Felt

Datatype

Begrænsninger

Krævet

Kardinalitet

Beskrivelse

CorrelationID

string

Ingen/Ikke relevant

J

1

Unik ID der genereres af Integrationsplatformen. Skal medsendes i supportsager.

Timestamp

dateTime

Ingen/Ikke relevant

J

1

Tidspunkt for svar

ErrorCode

string

Ingen/Ikke relevant

J

1

IPL fejlkode

ErrorMessage

string

Ingen/Ikke relevant

J

1

IPL fejlbeskrivelse

Details

string

Ingen/Ikke relevant

N

1

Overordnet beskrivelse af fejlen

SourceSystemError

SourceSystemError

Ingen/Ikke relevant

N

1

Element, der rummer felterne med detajler vedrørende fejlen fra Lærepladsen.dk


SourceSystemError

Felt

Datatype

Begrænsninger

Krævet

Kardinalitet

Beskrivelse

SourceSystemName

string

Ingen/Ikke relevant

J

1

System der sender fejlsbeskeden via Integrationsplatformen. Dette vil ved brug af Lærepladsens services altid være Lærepladsen.

ErrorCode

string

Ingen/Ikke relevant

J

1

Overordnet fejlkode

DetailsList

DetailsList

Ingen/Ikke relevant

N

1

Liste, der rummer valideringsfejlene


DetailsList

Felt

Datatype

Begrænsninger

Krævet

Kardinalitet

Beskrivelse

Detail

Detail

Ingen/Ikke relevant

N

Unbounded

Element, der indeholder de enkelte fejl

 

Detail

Felt

Datatype

Begrænsninger

Krævet

Kardinalitet

Beskrivelse

Code

string

Ingen/Ikke relevant

N

1

repladsen.dk’s valideringsfejlkode

Description

string

Ingen/Ikke relevant

N

1

repladsen.dk’s fejlbeskrivelse

Fault eksempel

Følgende viser et eksempel på en SoapFault ved indberetning af request, hvor der er valideringsfejl:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

   <soap:Body>

      <soap:Fault>

         <soap:Code>

            <soap:Value>soap:Sender</soap:Value>

         </soap:Code>

         <soap:Reason>

            <soap:Text xml:lang="en">Input er ikke gyldigt jf. specifikation.</soap:Text>

         </soap:Reason>

         <soap:Detail>

            <ServiceFaultDetailerV2 xmlns:ns2="http://stil.dk/praktikpladsen/indberetelevoplysninger/v1.0" xmlns="http://ipl.stil.dk/services/praktikpladsen/indberetelevoplysninger/v1.0">

               <CorrelationID>1b7fcc4f-7137-48d3-85c7-ab021f3d7f49</CorrelationID>

               <Timestamp>2022-08-25T09:24:09</Timestamp>

               <ErrorCode>IPL141001</ErrorCode>

               <ErrorMessage>Input error</ErrorMessage>

               <SourceSystemError>

                  <SourceSystemName>Praktikpladsen-IndberetElevoplysninger</SourceSystemName>

                  <ErrorCode>S-1000</ErrorCode>

                  <DetailsList>

                     <Detail>

                        <Code>institutionsnummer-eksisterer-ikke</Code>

                        <Description>institution skal findes i Institutionsregisteret : 961850</Description>

                     </Detail>

                     <Detail>

                        <Code>nøgle-under-elevforhold-ikke-unik</Code>

                        <Description>requestBody.elevforhold[0].elevtypeperioder[0] skal have en unik nøgle (elevtype + uddannelseVersion + startdato) blandt elevtypeperioder inden for elevforholdet : Elevtypeperiode.Key{elevtype='EU9+G', uddannelseVersion=10, startdato=2020-02-01}</Description>

                     </Detail>

                     <Detail>

                        <Code>nøgle-under-elevforhold-ikke-unik</Code>

                        <Description>requestBody.elevforhold[0].elevtypeperioder[1] skal have en unik nøgle (elevtype + uddannelseVersion + startdato) blandt elevtypeperioder inden for elevforholdet : Elevtypeperiode.Key{elevtype='EU9+G', uddannelseVersion=10, startdato=2020-02-01}</Description>

                     </Detail>

                     <Detail>

                        <Code>institutionsnummer-eksisterer-ikke</Code>

                        <Description>requestBody.elevforhold[0].uddannelsesinstitution skal findes i Institutionsregisteret : 961850</Description>

                     </Detail>

                  </DetailsList>

               </SourceSystemError>

            </ServiceFaultDetailerV2>

         </soap:Detail>

      </soap:Fault>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>


Følgende viser et eksempel på en SoapFault ved indberetning af request, hvor der er interne fejl:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

   <soap:Body>

      <soap:Fault>

         <soap:Code>

            <soap:Value>soap:Receiver</soap:Value>

         </soap:Code>

         <soap:Reason>

            <soap:Text xml:lang="en">Internal error</soap:Text>

         </soap:Reason>

         <soap:Detail>

            <ServiceFaultDetailerV2 xmlns="http://ipl.stil.dk/services/praktikpladsen/indberetelevoplysninger/v1.0">

               <CorrelationID>e0b49fcd-5311-4dc0-bfc6-cd7c36f02c6f</CorrelationID>

               <Timestamp>2022-08-25T09:41:10.029</Timestamp>

               <ErrorCode>IPL100001</ErrorCode>

               <ErrorMessage>An internal server error occurred on the source service.</ErrorMessage>

               <SourceSystemError>

                  <SourceSystemName>Praktikpladsen-IndberetElevoplysninger</SourceSystemName>

                  <ErrorCode>S-1000</ErrorCode>

               </SourceSystemError>

            </ServiceFaultDetailerV2>

         </soap:Detail>

      </soap:Fault>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>


Følgende viser et eksempel på en SoapFault ved indberetning af request, der overtræder skemadefinitionen:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

   <soap:Body>

      <soap:Fault>

         <soap:Code>

            <soap:Value>soap:Sender</soap:Value>

         </soap:Code>

         <soap:Reason>

            <soap:Text xml:lang="en">Input error</soap:Text>

         </soap:Reason>

         <soap:Detail>

            <ServiceFaultDetailerV2 xmlns="http://ipl.stil.dk/services/praktikpladsen/indberetelevoplysninger/v1.0">

               <CorrelationID>3422a89b-34bc-43a6-8647-2e7d8d2953ff</CorrelationID>

               <Timestamp>2022-08-29T11:09:04.511</Timestamp>

               <ErrorCode>IPL000002</ErrorCode>

               <ErrorMessage>The request is invalid according to the schema definition. Check details for further information</ErrorMessage>

               <Details>Validation failed for: com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.validation.XMLSchema@591f7993

errors: [

org.xml.sax.SAXParseException: cvc-maxLength-valid: Value '11223344556' with length = '11' is not facet-valid with respect to maxLength '10' for type '#AnonType_cprPerson'., Line : 10, Column : 46

org.xml.sax.SAXParseException: cvc-type.3.1.3: The value '11223344556' of element 'v11:cpr' is not valid., Line : 10, Column : 46

]. Exchange[ID-praktikpladsen-indberetelevoplysninger-f55c5c8c4-x2tz7-1659196337029-0-190]</Details>

            </ServiceFaultDetailerV2>

         </soap:Detail>

      </soap:Fault>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Eksempel på svar ved succes

Følgende viser et eksempel på indberetning af request, hvor der ikke er nogen fejl:

<soap: Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

   <soap:Body>

      <IndberetElevoplysningerResponse xmlns="http://ipl.stil.dk/services/praktikpladsen/indberetelevoplysninger/v1.0">

         <Identifier>

            <SystemName>DLS</SystemName>

            <SystemTransactionID>foo</SystemTransactionID>

         </Identifier>

         <CorrelationID>11092e9f-125c-407c-93f4-02a880f74f9c</CorrelationID>

      </IndberetElevoplysningerResponse>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Valideringsregler

Nedenfor er listet de valideringer, der foretages på Lærepladsen.dk. Valideringerne er delt op i tre dele: InstitutionsdataUddannelsesdata og Indberetningsdata

Ved brud på valideringsregler returneres en liste af valideringsfejl som Indberetningsdetaljer i en SoapFault.


Institutionsdata

Fejlkode

Fejltekst

institutionsnummer-eksisterer-ikke

skal findes i Institutionsregisteret


Uddannelsesdata

Fejlkode

Fejltekst

umo-afgangsårsag-eksisterer-ikke

skal findes i Uddannelsesmodellen

umo-cøsa-formål-eksisterer-ikke

skal findes i Uddannelsesmodellen i formålsgruppe 1

umo-elevtype-eksisterer-ikke

skal findes i Uddannelsesmodellen for CØSA-formål {coesaFormaal} og uddannelsesversion {uddannelseVersion}

umo-skoleperiode-eksisterer-ikke

skal findes i Uddannelsesmodellen for CØSA-formål {coesaFormaal}, uddannelsesversion {uddannelseVersion} og speciale {speciale}

umo-speciale-eksisterer-ikke

skal findes i Uddannelsesmodellen for CØSA-formål {coesaFormaal} og uddannelsesversion {uddannelseVersion}

umo-uddannelsesversion-eksisterer-ikke

skal findes i Uddannelsesmodellen for CØSA-formål {coesaFormaal}


Datakonsistens

nøgle-under-elevforhold-ikke-unik

skal have en unik nøgle ({noeglefelter}) blandt {elevforholdFelt} inden for elevforholdet

elevforhold-nøgle-ikke-unik

skal have en unik nøgle (coesaFormaal) blandt elevforhold inden for indberetningen

perioder-overlapper

må ikke overlappe andre {elevforholdFelt} i forhold til startdato og slutdato

slutdato-ikke-lig-eller-efter-startdato

skal være samme som eller efter startdato {startdato}

id-ikke-unik

skal være unik for indberetningen


Indberetningsdata

Fejlkode

Fejltekst

system-ukendt                    

skal være registreret hos STIL

Webservicen

Webservicen kaldes via STIL's integrationsplatform IPL.

IPL er en integrationsplatform, som understøtter udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer. IPL anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer på førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelses-, voksen- og efteruddannelsesområdet. Platformen tilbyder ensartede webservices for indberetning til og hentning af data fra STIL's centrale systemer, inkl. autentificering, autorisering og logning af hændelser i forbindelse med dataudvekslingen. IPL er et ren infrastrukturkomponent og har ingen brugergrænseflade, ligesom den ikke opbevarer data.

Platformen understøtter, at systemleverandører, blandt andet leverandører af studieadministrative systemer på de ovennævnte uddannelsesområder, kan udveksle data med STIL's systemer, på en institutions vegne, på en ensartet, transparent og sikker måde.

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's support-site: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen.

Endpoints til webservicen findes her: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen/Services.

Bilag 1 Indberetningsstruktur

  • No labels