Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
02.12.20191.5Den 1. januar 2020Lars Andersen, Frank Rise og Lars Petersen

Ændringshistorik

Versioner og ændringer
Dato

Version

Beskrivelse

Dato/initial

04-05-2023

1.5

Tabellen CentraleAfgangsAarsager:
Feltet Startdato er markeret som en del af den unikke nøgle

FRI

02-12-2019

1.5

Tabellen Regelgrundlag:
Feltet URL ændret fra String(200) til String(300)

FRI

02-12-2019


Ny tabel MultiplanFag

FRI

02-12-2019


Ny tabel MultiplanFagValgmuligheder

FRI

02-12-2019


Tabellen FagUdd:
Feltet FagUddID ændret datatype fra integer til bigint

FRI

02-12-2019


Tabellen FagSpeciale:
Feltet FagSpecialeID ændret datatype fra interger til bigint

FRI

04-12-2019


Tabellen BtypeTtypeTmerker:
Feltet BTypeTtypeTmerkeID ændret datatype fra interger til bigint

FRI
27-02-20191.4

Tabellen Niveauer:

Unik nøgle udvidet med feltet ’NiveautypeRef’.

 LAA

27-02-2019

Nyt hovedafsnit vedr. AMU.

LAA
27-02-2019

Tabellen Taksonomi:

Tilføjet felt ’UdvalgRef’.

LAA
27-02-2019

Ny tabel Uddannelseskarateristika.

LAA
27-02-2019

Tabellen TMK:

 Tilføjet felterne:

·         Udslusning

·         Kombibidrag

·         Driftstilskud

LAA
27-02-2019

Tabellen EveGruppeTakst:

 Tilføjet felt ’Slettes’.

LAA
27-02-2019

Tabellen UddannelseTakst:

 Tilføjet felt ’Slettes’.

LAA
27-02-2019

Tabellen GodkendelsePaaSkole:

 Tilføjet feltet ’UdlaanInst’.

LAA

08-03-2019


Tabellen CentraleAfgangsAarsager:

 Tilføjet felterne:

·         Startdato

·         Slutdato

FRI

27-02-2019,


Tabellen DomainVaerdier:

 Tilføjet felterne:

·         Oplysning1

·         Oplysning2

LAA

29-01-2019

1.3

Tabellen Bevislinje:
Feltnavn 'Fagreg' ændret til 'Fagref'.
Unik nøgle ændret til:

 • Fagref
 • Bevisformat
 • Startdato
 • BevislinjeNr

FRITabellen Niveauer:

Unik nøgle udvidet med feltet 'NiveautypeRef'.

FRI

27-02-2019


Nyt hovedafsnit vedr. AMU.

LAA

27-02-2019


Tabellen Taksonomi:

Tilføjet felt 'UdvalgRef'.

LAA

27-02-2019


Ny tabel Uddannelseskarateristika.

LAA

27-02-2019


Tabellen TMK:

Tilføjet felterne:

 • Udslusning
 • Kombibidrag
 • Driftstilskud
LAA

27-02-2019


Tabellen EveGruppeTakst:

Tilføjet felt 'Slettes'.

LAA

27-02-2019


Tabellen UddannelseTakst:

Tilføjet felt 'Slettes'.

LAA

27-02-2019


Tabellen GodkendelsePaaSkole:

Tilføjet feltet 'UdlaanInst'.

LAA

08-03-2019


Tabellen CentraleAfgangsAarsager:

Tilføjet felterne:

 • Startdato
 • Slutdato

FRI

27-02-2019


Tabellen DomainVaerdier:

Tilføjet felterne:

 • Oplysning1
 • Oplysning2

FAA

18-12-2018

1.2

Forberedende grunduddannelse (FGU) tilføjet.

LAA

18-12-2018


Forberedende grunduddannelse (FGU) tilføjet.

LAA

18-12-2018


Beskrivelse af feltet 'Opgoerelsesmetode' ændret.

LAA

Indledning

Generelt

I dag tilbydes en webservice til udmelding af uddannelsesmodellen for følgende uddannelsesområder, der er omfattet af markedsgørelsen:

 • De gymnasiale uddannelser: stx (almen studentereksamen), hhx (merkantil studentereksamen), htx (teknisk studentereksamen), hfe (HF enkeltfag), stk (Studenterkursus) og gsk (gymnasial suppleringskursus)
 • Pædagogikum
 • VUC: avu (almen voksuddannelse), FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning)
 • Brobygning og introduktionskurser

Den ovennævnte "gymnasiale" webservice, version 1, vil fortsætte. Nærværende beskrivelse omfatter version 2, som ud over de ovennævnte uddannelser omfatter følgende uddannelser:

 • Erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik og skolehjem
 • Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser m.v.
 • Kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

I forhold til version 1 er oplysninger i tabeller og felter blevet opdateret. Oplysninger, der vedrører forældet vejledning, er udeladt.

Nok så vigtigt er der sket ændringer i strukturen og brug af filtre. Der er ikke længere tale om "totale udmeldinger" af uddannelsesmodellen, men "delta-udmeldinger" (ændringer i forhold til tidligere udmeldinger). Omlægningen begrundes med, at der skal udveksles langt større datamængder end tidligere.

Uddannelsesmodellen

Anvendelse

Uddannelsesmodellen indeholder bestemmelser i bekendtgørelser, lovgrundlag og vejledninger på struktureret form. Dette gælder såvel uddannelseslove og uddannelsesbekendtgørelser såvel som finanslov og tilskudsinstrukser.

Tilskudslovgivningen er udmøntet i tilskudsinstrukser, hvori der er fastsat vilkår for beregning og udbetaling af tilskud. Endvidere fastlægger instrukserne retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet for de enkelte uddannelsesområder samt øvrige procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud.

Uddannelsesmodellen og dele heraf benyttes af:

 • SA-systemer (studieadministrative systemer, bl.a. EASY-A, LUDUS, Lectio og Studie +)
 • EASY-P
 • Elevplan
 • Eksamensdatabasen
 • AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag, hjemmehørende under ATP)
 • Datavarehuset (Uddannelsesstatistik)
 • Optagelse.dk
 • Ungedatabasen
 • US2000 (Statens Uddannelsesstøtte, hjemmehørende under Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Navision Stat (kontoplan)
 • UddannelsesGuiden
 • KUU-portalen
 • RKV-systemet
 • Efteruddannelse.dk (herunder VisKvalitet)
 • Netprøver.dk
 • Brobygning.net

Aktuelt er EASY-A "fordelingscentral" på eud-området til EASY-P, Elevplan, AUB, KUU-portalen og Datavarehuset.

På skolerne knytter alle registreringer og arbejdsopgaver sig til den struktur, som udmeldes i Uddannelsesmodellen. Strukturen benyttes bl.a. i forbindelse med:

 • Tilskudsadministration
 • Økonomistyring
 • Økonomisk tilsyn
 • Optagelse/tilmelding
 • Studieadministration, herunder elevudlån og flytninger
 • Eksamensadministration, herunder beviser
 • Statistik
 • Pædagogisk tilsyn
 • Praktikpladsarbejde

Uddannelsesmodellen er således omdrejningspunktet i institutionernes og de centrale systemers opgaveløsning.

Alle uddannelsesområder inden for det regulerede område er kodificeret i uddannelsesmodellen:

 • BRO og INTRO (Brobygning og introduktionskurser)
 • Eud (Erhvervsuddannelser)
 • AGYM, inkl. PGYM (Almene gymnasieuddannelser, inkl. på private gymnasier)
 • EGYM (Erhvervsrettede (merkantile og tekniske) gymnasieuddannelser)
 • GS-pakker (Gymnasial supplering som "pakker")
 • EVE (Erhvervsrettet videre- og efteruddannelse) og Åben uddannelse
 • Gsk (Gymnasiale suppleringskurser)
 • VVU (Videregående voksenuddannelse)
 • Hfe (HF enkeltfag)
 • AVU (Almen voksenuddannelse)
 • FVU (Forberedende voksenuddannelse)
 • OBU (Ordblindeundervisning for voksne)
 • AMU (Arbejdsmarksuddannelser)
 • FGU (Forberedende grunduddannelse)

Årshjul

Uddannelsesmodellen udmeldes ugentligt.

Webservice – indhold

Tabeller

Oversigten viser alle tabeller, der indgår i XML-strukturen. Strukturen kommer i en logisk stringent i rækkefølge vist på figuren nedenfor. Herved kan der indlæses, uden at der opstå problemer med fremmednøgler.

Nedenstående liste viser hver enkelt tabels placering i XML-strukturen:

Fold ud.
 • Udmeldingsinformation
 • DomainTabel
 • DomainVaerdierTabel
 • AdgangsvejTabel
 • BeregningstyperTabel
 • CentraleAfgangsAarsagerTabel
 • ElevtypeSamlingTabel
 • ElevtypeTabel
 • ElevtypeByggeklodsTabel
 • ElevtypeElevtypeSamlingTabel
 • EvalueringsformTabel
 • FaggrupperingTabel
 • FagkategoriTabel
 • FormaalgruppeTabel
 • FrmSprogTabel
 • KarakterskalaTabel
 • KaraktertypeTabel
 • KompetenceTabel
 • NiveautyperTabel
 • PeriodetypeTabel
 • ProeveOmraadeTabel
 • RegelgrundlagTabel
 • TaksttypeTabel
 • TilskudsmaerkeTabel
 • TmkTabel
 • UdvalgTabel
 • BtypeTtypeTmerkerTabel
 • CoesaFormaalTabel
 • UddannelseskarakteristikaTabel
 • ElevtyElevtyByggeklodsTabel
 • NiveauerTabel
 • FagTabel
 • KarakterVaerdiTabel
 • LoefteFagTabel
 • KravDbFagTabel
 • TaksonomiTabel
 • TaksonomiVaerdiTabel
 • TakstTabel
 • EveGruppeTabel
 • EveGruppeFagTabel
 • EveGruppeTakstTabel
 • FagkonteringTabel
 • UddannelseTabel
 • AmuMaalTabel
 • AMUProeveTabel
 • AmuOpgaveSaetTabel
 • BevislinjeTabel
 • MultiplanFagTabel
 • MultiplanFagValgmulighederTabel
 • StudieretHfOverbygTabel
 • ElevtypeUddannelseTabel
 • FagGrupperingsTabel
 • FagFrmSprogTabel
 • FagUddTabel
 • GodkendelsePaaSkoleTabel
 • KompetenceFagTabel
 • FagProeveTabel
 • FasteUnderfagTabel
 • ProeveTabel
 • MaalpindTabel
 • ProeveomraadeUddTabel
 • RegelgrundlagFagTabel
 • RegelgrundlagUddTabel
 • SpecialeTabel
 • SpecialeTilSpecialeTabel
 • SkoleperiodeTabel
 • StudieretHfOverbyg
 • TaelleperiodeTabel
 • UddannelseAarsnormTabel
 • UddFrmSprogTabel
 • ElevtypeSpecialeTabel
 • ElevtypeSkoleperiodeTabel
 • TilskudsmaerkeTmkTabel
 • UddannelseProeveTabel
 • TmkSkoleperiodeTabel
 • TmkAauTabel
 • FagTakstTabel
 • UddannelseTakstTabel
 • ResultatformTabel
 • ResultatformFagTabel
 • FagUddProeveTabel
 • FagSpecialeTabel
 • SuUddannelserTabel
 • JurEnhedAeAfdelingTabel


Gennemgang af tabeller

I nedenstående afsnit er tabellerne delt op i logisk samhørende informationsmodeller. Hvert afsnit har følgende underafsnit:

Struktur, hvor farvevalget angiver om, entiteten er en del af den aktuelle informationsmodel (farvekode gul) eller om den behandles i en anden del (farvekode rød). Hvis informationen stammer fra Institutionsregistret, angives det med farvekode blå.

Tabeller, hvor N står for Nøgle (P = Primær, U = Unik) og K står for Krævet (udfyldt med J = Ja eller blank).

Samtlige tabeller i dokumentet har én unik nøgle, medmindre andet er angivet.

XML-struktur, herunder for alle XML-strukturer elementet UdtraeksStatus.

Udmeldingsinformation

Struktur

billede af Udmeldingsinformation header
Header på udmeldingen, som gælder for alle XML-segmenter.

Tabeller

Udmeldingsinformation

Udmeldingen er identificeret ved et udmeldingsnummer. Det er ændringer, der kommunikeres.

Felt

Type

N

K

Tekst

UdmeldingsId

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Udmeldingsnummer

integer

U

J

Udmeldingsnummer.

Udmeldingsdato

date


J

Dato for udmeldingen fra de centrale systemer.

XML

Udmeldingsinformation

visning af Udmeldingsinformation type

Uddannelse

Struktur

fastlægger relationerne mellem CØSA-formål og uddannelser.
Denne del af uddannelsesmodellen fastlægger relationerne mellem CØSA-formål og uddannelser. Herudover defineres uddannelsernes struktur med skoleperioder og eventuelle specialer.
Uddannelserne er defineret i regelgrundlag.

Uddannelserne henføres til en formålsgruppe, f.eks. EUD, AGYM og EGYM.

Ved EUD udarbejder de faglige udvalg uddannelsesordninger (en form for regelgrundlag), der definerer indholdet af uddannelsen: En Uddannelsesordning (Regeltype = U) henviser til en Bekendtgørelse (Regeltype = B), jf. tabellen Regelgrundlag)

Tabeller

Adgangsvej

For nogle uddannelser er adgangsvej krævet, det gælder fx tidligere versioner af EUD-uddannelser. Tabellen angiver de mulige adgangsveje. Disse anvendes blandt andet til statistik.

Felt

Type

N

K

Tekst

AdgangsvejID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Adgangsvej

string(2)

U

J

Adgangsvej.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

CoesaFormaal

Indeholder formålskoder fra CØSA. En formålskode kan identificere en uddannelse eller en konto til bogføring af indtægter og udgifter ("tilskudsmærket" formålet). Som hovedregel udfylder en formålskode begge funktioner.

Anvendt som identifikation af en uddannelse er CoesaFormaal en overordnet entydig identifikation af en uddannelse på tværs af bekendtgørelsesversioner. Der findes fx kun ét CoesaFormaal for uddannelsen stx. Den bekendtgørelsesafhængige uddannelsesversion er defineret i tabellen Uddannelse.

Felt

Type

N

K

Tekst

CoesaFormaalID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

CoesaFormaal

string(4)

U

J

Identifikation af CØSA-formål.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort navn på uddannelse.

Betegnelse

string(50)


J

Langt navn på en uddannelse.

Startdato

date


J

Starttidspunkt for uddannelsen (gyldighedsstart).

Slutdato

dateEventuelt sluttidspunkt for uddannelsen (gyldighedsslut).

FormaalsgruppeRef

integer


J

Reference til Formaalsgruppe.

UdvalgRef

integerReference til Udvalg. Benyttes kun ved EUD.

Formaalsgruppe

Formålsgrupper benyttes til at gruppere formål (CoesaFormaal).

Felt

Type

N

K

Tekst

FormalsgruppeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Formaalsgruppe

string(2)

U

J

Identifikation af formålsgruppe.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse for formålsgruppe.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for formålsgruppe.

Periodetype

Benyttes til at styre fuldtidstælling af ÅE (årselever) ved EUD og indberetning til AUB-indberetning.

Felt

Type

N

K

Tekst

PeriodetypeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Periodetype

string(10)

U

J

Identificerer periodetype.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

OverlapTilladtSkoleforloeb

string(1)


J

Angiver, om en elev må udløse fuldtidsårselever for denne periodetype, samtidig med at der udløses fuldtidsårselev for en anden periodetype.
Værdisæt: J/N.

AUBRefusion

string(1)


J

Angiver, om der kan udløses AUB-refusion for skoleforløb tilknyttet denne periodetype.
Værdisæt: J/N.

OverlapTilladtSkolepraktik

string(1)


J

Angiver om en elev må udløse skolepraktikårselever for denne periodetype, samtidig med at der udløses fuldtidsårselev for en anden periodetype.
Værdisæt: J/N.

GF1

string(1)


J

J(a)/N(ej) til grundforløbets 1. del.
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

J(a)/N(ej) til grundforløbets 2. del.
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)


J

J(a)/N(ej) til hovedforløb.
Værdisæt: J/N.

Regelgrundlag

Tabellen indeholder oplysninger om de regelgrundlag, der ligger til grund for de uddannelser, der udbydes. Regelgrundlaget vil typisk være en bekendtgørelse, men kan også være et aktstykke, en lov, et cirkulære eller lignende.

Felt

Type

N

K

Tekst

RegelgrundlagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Regelnr

integer(5)

U

J

Angiver nummeret på regelgrundlaget.

Regeldato

date

U

J

Angiver udstedelsesdatoen.

Regeltype

string(5)

U

J

Angiver type af regelgrundlaget.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'RegelType'.

Titel

string(200)


J

Angiver titlen på regelgrundlaget.

Ikrafttraedelsesdato

date


J

Angiver dato hvorfra regelgrundlaget er gyldigt.

URL

string(300)Web-adresse til regelgrundlag i Retsinformation hhv. uddannelsesordning i Uddannelsesadministration.dk

RegelgrundlagRef

integerReference til overliggende Regelgrundlag. Anvendes ved EUD, hvor en uddannelsesordning refererer til en bekendtgørelse.

RegelgrundlagUdd

Tilknytning mellem uddannelse og det relaterede regelgrundlag.

Felt

Type

N

K

Tekst

RegelgrundlagUddID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

RegelgrundlagRef

integer

U

J

Reference til Regelgrundlag.

Skoleperiode

Indeholder oplysninger om de Skoleperioder, der indgår i en fuldtidsuddannelse (en uddannelse, der læses på fuld tid – se UddaType i tabel Uddannelse). Skoleperioderne kan desuden være knyttet til Speciale i en given Uddannelse, jf. tabellerne nedenfor.

Skoleperioder markerer en opdeling i adskilte dele af et uddannelsesforløb. Skoleperioderne benyttes af tilskudssystemet og til skolernes styring af elevernes gang igennem et uddannelsesforløb.

Felt

Type

N

K

Tekst

SkoleperiodeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

SpecialeRef

integer

U


Reference til Speciale.

AdgangsvejRef

integer

U


Reference til Adgangsvej.

Skoleperiode

string(2)

U

J

Skoleperiode.

PeriodetypeRef

integer


J

Reference til Periodetype.

Speciale

Specialer er en underinddeling af en fuldtidsuddannelse, og beskriver de muligheder, der er for valg af faglig retning inden for uddannelsen.

Felt

Type

N

K

Tekst

SpecialeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

Speciale

string(2)

U

J

Speciale.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

LukketForOptag

dateDato for lukket for optag.

Dkll

string(1)National kvalifikationsramme.

Eqf

string(1)Europæisk kvalifikationsramme.

SpecialeTilSpeciale

Indeholder trinrækkefølge for specialer ved trindelte EUD-uddannelser.

Felt

Type

N

K

Tekst

SpecialeTilSpecialeID

integer

P

J

Surrogatnøgle

SpecialeFRef

integer

U

J

Reference til Speciale. Det speciale, der skal tages først.

SpecialeBRef

integer

U

J

Reference til Speciale. Det speciale, der skal tages efterfølgende.

Uddannelse

Identifikation af den bekendtgørelsesafhængige uddannelsesversion. Der findes i denne tabel en identifikation for hver bekendtgørelse, fx til uddannelsen stx.

Felt

Type

N

K

Tekst

UddannelseID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

CoesaFormaalRef

integer

U

J

Reference til CØSA Formål, der sammen med version logisk identificerer uddannelsen overordnet.

UddannelseVersion

integer(4)

U

J

Nummer, der identificerer uddannelsesversionen (bekendtgørelsen).

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

UddaType

string (4)


J

Angiver, om der er tale om en fuldtidsuddannelse, en åben uddannelse, en AMU-uddannelse m.m.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'Uddannelsestype'.

LukketForOptag

dateAngiver, fra hvilken dato uddannelsen er lukket for optag. Efter denne dato er det ikke muligt at optage nye elever på Uddannelsen.

ElevplanUddannelse

string (1)Angiver om uddannelse er relevant for Elevplan. Kan antage værdierne J/N.
Hvis J, så skal alle elever indmeldt på uddannelsen overføres til Elevplan.

TaksonomiRef

integer


J

Reference til Taksonomi.

BevisTilEksamensDB

string (1)Angiver, om der skal overføres beviser til
Eksamensdatabasen for elever indmeldt på uddannelsen. Kan antage værdierne J/N.

Dkll

string(1)National kvalifikationsramme.

Eqf

string(1)Europæisk kvalifikationsramme.

ElevtypeJaNej

string(1)


J

J(a)/N(ej) til, om uddannelsen har elevtype.
Værdisæt: J/N.

GF1

string(1)


J

J(a)/N(ej) til grundforløbets 1. del.
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

J(a)/N(ej) til grundforløbets 2. del.
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)


J

J(a)/N(ej) til hovedforløb.
Værdisæt: J/N.

Statistikindberet

string(3)Skal være GYM, VUC eller EUD.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet Statistikindberet.

Udvalg

Fagligt udvalg (EUD) efteruddannelsesudvalg (AMU).

Felt

Type

N

K

Tekst

UdvalgId

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Udvalg

string(20)

U

J

Udvalgskode.

Udvalgstype

string(6)

U

J

Typen af udvalg, EUD (uddannelsesudvalg) hhv. AMU (efteruddannelsesudvalg).

Navn

string(200)


J

Navn.

Adresse1

string(200)Adresse1.

Adresse2

string(200)Adresse2.

Adresse3

string(200)Adresse3.

Telefon

string(200)Telefonnummer.

Fax

string(200)Faxnummer.

Email

string(200)Email-adresse.

KontaktPerson

string(200)Kontaktperson.

KontaktPersonEmail

string(200)Kontaktpersons email-adresse.

XML-struktur

AdgangsvejTabel

Indholdsvisning af AdgangsvejTabel

CoesaFormaalTabel

Visning af struktur på CoesaFormaalTabel

FormaalsgruppeTabel

Visning af struktur på FormaalsgruppeTabel

Periodetypetabel

Visning af struktur på Periodetypetabel

RegelgrundlagTabel

Visning af struktur på RegelgrundlagTabel

RegelgrundlagUddTabel

Visning af struktur på RegelgrundlagUddTabel

SkoleperiodeTabel

Visning af struktur på SkoleperiodeTabel

SpecialeTabel

Visning af struktur på SpecialeTabel

SpecialeTilSpecialeTabel

Visning af struktur på SpecialeTilSpecialeTabel

UddannelseTabel

Visning af struktur på UddannelseTabel

UdvalgTabel

Visning af struktur på UdvalgTabel

Elevtype

Struktur

Visning af Elevtype Struktur
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder de gyldige kombinationer af elevtyper på uddannelse, skoleperioder og speciale. Anvendes på uddannelser, der er markeret med Ja til ElevtypeJaNej i tabel Uddannelse.

Elevtypebegrebet benyttes kun ved EUD og kun ved uddannelser, hvis bekendtgørelse har afsæt i EUD-reformen, der blev implementeret i 2015.

Elevtypen knyttes til uddannelse og specialer.

Elevtyper med samme egenskaber kan grupperes i elevtypesamlinger, der knyttes til skoleperioder.

Tabeller

Elevtype

Implementeringen af denne EUD-reform i de administrative systemer har medført en ny indholdsmæssig variabel, elevtype. Elevtypen bruges, når tilrettelæggelsen af grundforløb og hovedforløb skal beskrives. Den vil også indgå i alle statistik- og tilskudsindberetningerne. Som eksempler på elevtyper kan nævnes:

 • EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse
 • EU9+EUD ikke lige efter 9. (10) klasse

Elevtyper benyttes kun ved EUD – og kun på de nye uddannelser.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Elevtype

string(10)

U

J

Identifikation af elevtype.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for elevtype.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse for elevtype.

GF1

string(1)


J

Angiver om elevtypen kan anvendes på grundforløbets 1. del.
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

Angiver om elevtypen kan anvendes på grundforløbets 2. del.
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)


J

Angiver om elevtypen kan anvendes på hovedforløbet.
Værdisæt: J/N.

Skolepraktik

string(1)


J

Angiver om elevtypen kan anvendes ved registrering af skolepraktik.
Værdisæt: J/N.

ElevtypeUddannelse

Gyldige elevtyper for uddannelsen.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeUddanndelseId

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypeRef

integer

U

J

Reference til Elevtype.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

GyldigFra

date

U

J

Tilknytning gælder fra denne dato.

GyldigTil

dateTilknytning gælder til denne dato.

ElevtypeSpeciale

Gyldige elevtyper for specialet.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeSpecialeId

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypeUddannelseRef

integer

U

J

Reference til ElevtypeUddannelse.

SpecialeRef

integer

U

J

Reference til Speciale.

GyldigFra

date

U

J

Tilknytning gælder fra denne dato.

GyldigTil

dateTilknytning gælder til denne dato.

UddannelseVarighedAar

integer(1)


J

Uddannelsens varighed i år.

UddannelseVarighedMaaneder

integer(3,1)


J

Herudover – uddannelsens varighed i måneder.

SkoleopholdHoved

integer(4,1)


J

Skoleundervisning i hovedforløb i uger.

SkoleopholdGF1

integer(4,1)


J

Skoleundervisning i GF1 i uger.

SkoleopholdGF2

integer(4,1)


J

Skoleundervisning i GF2 i uger.

VarighedEUX

integer(4,1)


J

Varighed af EUX-ophold i uger.

StudierettetForloebEUX

integer(4,1)


J

Varighed af det merkantile i studierettet forløb i uger.

RkvOpholdEUV

integer(4,1)


J

Varighed af RKV-ophold i uger.

ElevtypeSamling

Elevtyper med samme egenskaber henføres til en elevtypesamling.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeSamlingId

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypesamlingNummer

integer

U

J

Identifikation af elevtype.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for elevtypesamling.

Betegnelse

string(50)Betegnelse for elevtypesamling.

ElevtypeElevtypeSamling

Sammenhæng mellem elevtyper og elevtypesamlinger.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeElevtypeSamlingID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypeSamlingRef

integer

U

J

Reference til ElevtypeSamling.

ElevtypeRef

integer

U

J

Reference til Elevtype.

GyldigFra

date

U

J

Tilknytning gælder fra denne dato.

GyldigTil

dateTilknytning gælder til denne dato.

ElevtypeSkoleperiode

Gyldige elevtypesamlinger– og dermed elevtyper – for skoleperioden.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeSkoleperiodeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypeSamlingRef

integer

U

J

Reference til ElevtypeSamling.

SkoleperiodeRef

integer

U

J

Reference til Skoleperiode.


I det studieadministrative systemer skal elevtypesamlingen udpakkes til elevtyper. Det sker ud fra:

 • ElevtypeSkoleperiode
 • ElevvtypeSamling
 • ElevtypeElevtypeSamling
 • Elevtype
 • Periodetype
 • Skoleperiode

Elevtypen er lovlig, hvis Elevtype.Gf1 = 'J' og Periodetype.Gf1 = 'J' (tilsvarende for Gf2 og Hf).

XML-struktur

ElevtypeTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeTabel

ElevtypeUddannelseTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeUddannelseTabel

ElevtypeSpecialeTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeSpecialeTabel

ElevtypeSamlingTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeSamlingTabel

ElevtypeElevtypeSamlingTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeElevtypeSamlingTabel

ElevtypeSkoleperiodeTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeSkoleperiodeTabel

Elevtype-byggeklods

Struktur

Visning af Elevtype-byggeklods Struktur
Denne del af informationsmodellen viser, hvordan elevtypen opbygges af "byggeklodser".

Tabeller

ElevtypeElevtypeByggeklods

Sammenhæng mellem elevtype og byggeklods.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeElevtypeByggeklodsID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypeRef

integer

U

J

Reference til Elevtype.

ElevtypeByggeklodsRef

integer

U

J

Reference til ElevtypeByggeklods.

ElevtypeByggeklods

Byggeklodserne, der kan indgå i elevtypen.

Felt

Type

N

K

Tekst

ElevtypeByggeklodsId

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ElevtypeByggeklods

string(10)

U

J

Identifikation af elevtypeklods.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for elevtypeklods.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse for elevtypeklods.

UngdomVoksen

string(1)


J

U/V for Ungdom eller Voksen.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'Ungdom eller Voksen'.

Talentspor

string(1)


J

J/N for Talentspor.
Værdisæt: J/N.

Eux

string(1)


J

J/N for Eux.
Værdisæt: J/N.

Gym

string(1)


J

J/N for Gym.
Værdisæt: J/N.

Mesterlere

string(1)


J

J/N for Mesterlære.
Værdisæt: J/N.

PskoleEUD

string(1)


J

J/N til produktionsskolebaseret EUD.
Værdisæt: J/N.

XML-struktur

ElevtyElevTyByggeklodsTabel

Visning af XML-struktur på ElevtyElevTyByggeklodsTabel

ElevtypeByggeklodsTabel

Visning af XML-struktur på ElevtypeByggeklodsTabel

Fag

Struktur

Visning af struktur på Fag
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om fag, niveau på fag og sammenhængen fra fag til bekendtgørelser. Sammenhæng mellem fag og uddannelsesordninger beskrives i Fag til uddannelse.

Ved de gymnasiale fag benyttes et overordnet fagbegreb, som anvendes i kravdatabasen. Kravdatabasen indeholder fagniveauer, der skal benyttes, når man søger ind på de videregående uddannelser efter studentereksamen.
Fagkontering benyttes ved AMU og ÅU.

Tabeller

FagKontering

Tabellen angiver, hvorledes der skal indtægt- og omkostningskonteres på formål, når der det pågældende AMU-mål (fag) afholdes.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagkonteringID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

Finansar

integer(4)

U

J

Finansår.

CoesaFormalRef

integer

U

J

Reference til CoesaFormal.

Fagkategori

Tabellen indeholder de kategorier, som fag kan antage.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagkategoriID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Fagkategori

string(16)

U

J

Identifikation af fagkategori.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse for fagkategori.

Fag

Identifikation af et bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagNummer

integer(5)

U

J

Identifikation af et fag, sammen med niveau.

NiveauRef

Integer

U

J

Fremmednøgle til Niveau.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for faget.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for faget.

Startdato

dateFaget første gyldighedsdato.

Slutdato

dateEventuel slutdato for fagets gyldighed.

FagkategoriRef

integer


J

Reference til Fagkategori.

KravDbFagRef

integerReference til KravDbFag.

EudProevefag

string(1)


J

Angiver, om faget er et EUD-prøvefag.
Værdisæt: J/N.

EctsPoint

decimal(4,1)Points i European Credit Transfer System.

Dkll

string(1)National kvalifikationsramme.

Eqf

string(1)Europæisk kvalifikationsramme.

OverskrivVarighed

string(1)


J

Angiver, om der må benyttes anden varighed.
Værdisæt: J/N.

VarighedDage

decimal(4,1)Fagets varighed i dage.

VarighedTimer

decimal(6,1)Fagets varighed i timer.

KravDbFag

Det overordnede fagbegreb, der benyttes på tværs af de gymnasiale uddannelser, og som anvendes i kravdatabasen.

Felt

Type

N

K

Tekst

KravDbFagID

integer

P

K

Surrogatnøgle.

KravDbFag

integer(5)

U

J

Identifikation af et KravDbfag (sammen med NiveauRef).

NiveauRef

Integer

U

J

Fremmednøgle til Niveau.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for faget.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for faget.

Maalpind

Benyttes primært ved EUD. Indeholder målpinde, som er knyttet til fag.

Felt

Type

N

K

Tekst

MaalpindID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

Maalpind

integer(6)

U

J

Identifikation af målpind for faget.

Tekst

string(2000)


J

Tekst for målpind.

GyldigFra

date

U

J

Oplysningen er gyldig fra.

GyldigTil

dateOplysningen er gyldig til.

Niveauer

Værdier for fagniveau.

Felt

Type

N

K

Tekst

NiveauID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Niveau

string(1)

U

J

Niveau.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for niveau.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for niveau.

NiveautypeRef

integer

U

J

Reference til Niveautype.

RangOrden

integer(3)


J

Rangorden af niveau.

Niveautyper

Gruppe af fagniveauer. Anvendes som gruppering ved oprettelse af fag.

Felt

Type

N

K

Tekst

NiveauTypeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

NiveauType

string(10)

U

J

Niveautype.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for niveau.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for niveau.

RegelgrundlagFag

Tilknytning mellem fag og det relaterede regelgrundlag.

Felt

Type

N

K

Tekst

RegelgrundlagFagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

RegelgrundlagRef

integer

U

J

Reference til Regelgrundlag.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

XML-struktur

FagKontering

Visning af XML-struktur på FagKontering

FagkategoriTabel

Visning af XML-struktur på FagkategoriTabel

FagTabel

Visning af XML-struktur på FagTabel

KravDbFagTabel

Visning af XML-struktur på KravDbFagTabel

MaalpindTabel

Visning af XML-struktur på MaalpindTabel

NiveauerTabel

Visning af XML-struktur på NiveauerTabel

NiveautyperTabel

Visning af XML-struktur på NiveautyperTabel

RegelgrundlagFagTabel

Visning af XML-struktur på RegelgrundlagFagTabel

AMU

Struktur

Visning af AMU Struktur
Dette afsnit vedrører AMU-mål, som er et specialtilfælde af Fag (se afsnit Fag). AmuMaal har 'en til en'-reference til Fag. Ved Delmal er der en ekstra reference til Fag. Til AmuMaal er knyttet AmuProve og Bevislinje.

Til AmuProve er der 'en til en'-reference fra AmuOpgaveSaet, som indeholder opgavesættet for prøven. Opgavesættet er udskilt i egen tabel, da ikke alle aftagere af AMU må modtage denne tabel.

Tabeller

AmuMaal

Tabellen indeholder felter, som kun benyttes ved fag, der anvendes under AMU.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagID

integer


J

Reference til Fag.

CertMeritEud

string(1)


J

Merit til EUD
Værdisæt: J/N.

CertKontrUdd

string(1)


J

Indgår certifikatet i kontraktuddannelse
Værdisæt: J/N.

CertAdgMal

string(1)


J

Er certifikatet en adgangsuddannelse
Værdisæt: J/N.

Optagelse

clobMålgruppe (UA.dk: fanen UG-Tekst).

Indhold

clobMål (UA.dk: fanen UG-Tekst).

Varighed

clobMålets varighed (UA.dk: fanen UG-Tekst – overføres ikke automatisk fra Titel og status).

Eksamen

clobOplysning om prøve på AMU-målet (UA.dk: fanen UG-Tekst).

Maalformulering

clobHandlingsorienteret målformulering for målet.

Bedoemmelser

clobBestemmelser om bedømmelser for målet.

Certifikatuddannelser

clobEventuelle bestemmelser for certifikatuddannelse.

Faelleskatalog

string(1)Mål indgår fælleskatalog
Værdisæt: J/N.

ModerUddID

integerReference til målets moder- FKB

StillerUdstyrTilR

string(1)Kan kun afholdes i virksomhed, der vederlagsfrit stiller udstyr til rådighed.
Værdisæt: J/N.

CertMyndighed

string(100)Certifikat myndighed.

CertBranche

string(100)Branche

CertUdsteder

string(100)Hvem udsteder certifikatet.

CertNavn

string(200 )Betegnelse for certifikatet eller kontraktuddannelsen.

CertHjemmel

string(200 )Hjemmel for udstedelse af certifikat

CertAndetSprog

string(1)Andet sprog end dansk
Værdisæt: J/N.

CertAndetSprog
Bemaerkning

string(200 )Hvilket sprog – hvis andet end dansk

CertBemaerkning

clobBemærkninger til certifikatet

DispensationTil3AarsRegel

string(1)Dispensation for 3 års regel
Værdisæt: J/N.

Formaal

clobWebsøgetekst (UA.dk:fra fanen UG-Tekst).

CertBeskrivelse

clobUddybende beskrivelse af certifikatet.

Branchecertifikat

string(1)Branchecertifikat
Værdisæt: J/N.

FagRef

integerDelmål, der refererer til amu-mål.

Arkivdato

dateEvt. arkivdato for målet.

AmuProeve

Felt

Type

N

K

Tekst

AmuProeveID

integer

P

J

Surrogatnøgle

AmuMaalRef

integer

U

J

Reference til AmuMaal.

Startdato

date

U

J

Startdato for data.

Slutdato

dateEvt. slutdato for data.

SkriftligProve

string(1)


J

Skriftlig prøve
Værdisæt: J/N.

MundtligProve

string(1)


J

Mundtlig prøve
Værdisæt: J/N.

PraktiskProve

string(1)


J

Praktisk prøve
Værdisæt: J/N.

ProveSelvstud

string(1)


J

Markering for om prøven kan aflægges som selvstuderende

AndetTekst

clobTekst uddybning af prøveform ved Andet_prove

ProveFjernund

string(1)Særlig prøve til fjerundervisning
Værdisæt: J/N.

BeskrivelseTekst

clobTekst uddybning af beskrivelse

BedomGrundlag
Tekst

clobTekst uddybning af bedømmelsesgrundlag

BedomKritTekst

clobTekst uddybning af bedømmelseskriterier

DispLavAktivitet

string(1)Dispensation for udvikling af prøve pga lav uddannelsesaktivitet

DispSaerligeOm

string(1)Dispensation for udvikling af prøve pga lav særlige omstændigheder

Bevislinje

Bevislinjerne, der indgår i et AMU-bevis.

Felt

Type

N

K

Tekst

BevislinjeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til AmuMaal (feltet FagId).

Bevisformat

string(2)

U

J

Gyldige værdier A4 og A6.

Startdato

Date

U

J

Startdato for linjen.

BevislinjeNr

integer(5)

U

J

Nummer på linjen.

Bevislinje

string(240)


J

Bevislinjen.

AmuOpgaveSaet

Opgavesæt, som er reserveret til særlige aftagere af AMU-data

Felt

Type

N

K

Tekst

AmuProeveRef

integer

P

J

Reference til AmuProeve.

BeskrivelseUpload

blobUploadet dokument til uddybning af beskrivelse/selve prøven.

BedomGrundlagUpload

blobUploadet dokument til beskrivelse af bedømmelsesgrundlag.

BedomKritUpload

blobUploadet dokument til uddybning af bedømmelseskriterier.

Multiplanfag

Angiver, at et AMU-mål er et multiplanfag.

Felt

Type

N

K

Tekst

MultiplanFagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til AmuMaal.

Startdato

date

U

J

Startdato for fagets status som multiplanfag.

Slutdato

dateSlutdato for fagets status som multiplanfag.

Bevistekst

string(200)Tekst, der udskrives på beviset i forbindelse med kursisten aktuelle valg.

MulitplanFagValgmuligheder

Angiver de valgmuligheder, der er til rådighed for en kursist, der vælger dette multiplanfag.

Felt

Type

N

K

Tekst

ValgmulighedID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

MultiplanFagRef

integer

U

J

Reference til MultiplanFag.

Startdato

date

U

J

Startdato for valgmulighed.

Slutdato

dateSlutdato for valgmulighed.

Sortering

Integer

-

J

Angiver valgmulighedernes rækkefølge.

Valgmulighed

string(50)

U

J

Valg, som en kursist kan træffe i forbindelse. med dette multiplanfag.

XML-Stuktur

AmuMaal

Visning af XML-struktur på AmuMaal delbillede 1Visning af XML-struktur på AmuMaal delbillede 2

AmuProeve

Visning af XML-struktur på AmuProeve

Bevislinje

Visning af XML-struktur på Bevislinje

AmuOpgaveSaet

Visning af XML-struktur på AmuOpgaveSaet

MultiplanFag

Visning af XML-struktur på MultiplanFag

MultiplanFagValgmuligheder

Fag til uddannelse

Struktur

Visning af strukturen på Fag til uddannelse Struktur
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder sammenhængene mellem fag, uddannelse og speciale.

Ved EUD (efter reform) indgår også elevtype og regelgrundlag i form af uddannelsesordning – se afsnit Udmeldingsinformation og Fag.

Tabeller

Fagudd

Tabellen tilknytter et niveau af et fag til en uddannelse. Et fag kan knyttes til flere uddannelser, og en uddannelse kan have flere fag tilknyttet.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagUddID

bigint

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

GyldigFra

date

U

J

Start af periode, hvor faget kan anvendes under uddannelsen.
Bemærk, at feltet er en del af nøglen.

GyldigTil

dateEventuel slutning af periode, hvor faget kan anvendes under uddannelsen.

UddannelseFagtype

string(15)Angiver, om faget er bundet eller valgfrit på denne uddannelse.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'UddannelseFagtype'.

ElevtypeSamlingRef

integer

U


Reference til ElevtypeSamling.

RegelgrundlagRef

integer

U


Reference til Regelgrundlag.

GF1

string(1)


J

Angiver om fagtilknytning vedrører GF1
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

Angiver om fagtilknytning vedrører GF2
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)


J

Angiver fagtilknytning vedrører HF
Værdisæt: J/N.


I det studieadministrative systemer skal elevtypesamlingen udpakkes til elevtyper. Det sker ud fra:

 • Fagudd
 • ElevvtypeSamling
 • ElevtypeElevtypeSamling
 • Elevtype
 • Skoleperiode

Elevtypen er lovlig, hvis Elevtype.Gf1 = 'J' og Fagudd.Gf1 = 'J' (tilsvarende for Gf2 og Hf).

FagSpeciale

Tabellen tilknytter et niveau af et fag til et speciale. Et fag kan knyttes til flere specialer, og et speciale kan have flere fag tilknyttet.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagSpecialeID

bigint

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

SpecialeRef

integer

U

J

Reference til Speciale.

SpecialeFagtype

string(15)Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'SpecialeFagtype'.

GyldigFra

date

U

J

Start af periode, hvor faget kan anvendes under uddannelsen.
Bemærk, at feltet er en del af nøglen.

GyldigTil

dateEventuel slutning af periode, hvor faget kan anvendes under uddannelsen.

ElevtypeSamlingRef

integer

U


Reference til ElevtypeSamling.

GF1

string(1)


J

Angiver, om fagtilknytning vedrører GF1.
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

Angiver, om fagtilknytning vedrører GF2.
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)Angiver, om fagtilknytning vedrører HF.
Værdisæt: J/N.

RegelgrundlagRef

integer

U


Reference til Regelgrundlag.

Afkortning

integerAfkortning i procent af standardvarighed.

-+


I det studieadministrative systemer skal elevtypesamlingen udpakkes til elevtyper. Det sker ud fra:

 • Fagspeciale
 • ElevvtypeSamling
 • ElevtypeElevtypeSamling
 • Elevtype
 • Skoleperiode

Elevtypen er lovlig, hvis Elevtype.Gf1 = 'J' og Fagspeciale.Gf1 = 'J' (tilsvarende for Gf2 og Hf).

XML-struktur

FaguddTabel

Visning af XML-struktur på FaguddTabel

FagSpecialeTabel

Visning af XML-struktur på FagSpecialeTabel

Studieretning og hf-overbygning

Struktur


Denne del af informationsmodellen vedrører fagrækker til studieretninger på stx, hhx og htx og hf-overbygning.

Tabeller

StudieretHfOverbyg

Indeholder studieretning/hf-overbygning og sammenhæng med uddannelse.

Felt

Type

N

K

Tekst

StudieretHfOverbygID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

StudieretHfOverbyg

string(20)

U

J

Identifikation af StudieretHfOverbyg.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

Startaar

integer(4)

U

J

Startår.

Titel

string(200)


J

Titel.

StudieretHfoverbygFag

Indeholder studieretning / hf-overbygning og sammenhæng med fag.

Felt

Type

N

K

Tekst

StudieretHfOverbygFagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

StudieretHfOverbygRef

string(20)

U

J

Reference til StudieretHfOverbyg.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.


XML-struktur

StudieretHfOverbygTabel

Visning af XML-struktur på StudieretHfOverbygTabel.png

StudieretHfOverbygFagTabel

Visning af XML-struktur på StudieretHfOverbygFagTabel

Resultatformer

Struktur


Denne del af uddannelsesmodellen indeholder sammenhængene mellem fag, karaktertyper og evalueringsformer.

Tabeller

Evalueringsform

Tabellen indeholder oplysninger om de evalueringsformer, der må anvendes på de forskellige fag, fx mundtlig, skriftlig og større skriftlig opgave, og der skelnes mellem om en evalueringsform er tidsafhængig (fx mdt) eller tidsuafhængig (fx skr).

Felt

Type

N

K

Tekst

EvalueringsformID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Evalueringsform

string (3)

U

J

Kode der identificerer evalueringsformen, fx MDT.

KortBetegnelse

string (15)


J

Kort betegnelse for evalueringsformen.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for evalueringsformen.

Tidsafhaengig

string(1)Tidsafhængige evalueringsformer er fx mundtlig.
Værdisæt: Ja/Nej.

CensurnormType

string (20)Kan antage værdierne skriftlig, mundtlig eller større skriftlig opgave, og afgør, hvilke felter der bruges på
UddannelsesProeve.ProevedeltagelseKodeSkr
UddannelsesProeve.ProevedeltagelseKodeMdt FagUddTabel.ProevedeltagelseKodeSkr
FagUddTabel.ProevedeltagelseKodeMdt
ProeveTabel.SkrCensurMinutterPrOpg
ProeveTabel.SkrFastProevedato
ProeveTabel.SkrCensurgruppeStorrelse
ProeveTabel.SkrAntalCensorer
ProeveTabel.SkrCentraltStilledeOpg

Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'Censurnormtype'.


Karakterskala

Tabellen indeholder oplysninger om de karakterskalaer, det er muligt at anvende ved karaktergivning, eksempelvis 13-skala og bestået/ikke-bestået.

Felt

Type

N

K

Tekst

KarakterskalaID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Karakterskala

string(20)

U

J

Kode, der identificerer karakterskalaen.

KortBetegnelse

string (15)


J

Kort betegnelse for karakterskalaen.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for karakterskalaen.

Karaktertype

Indeholder karaktertyper.

Felt

Type

N

K

Tekst

KarTypID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Karaktertype

string(3)

U

J

Identifikation af karaktertype.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for karaktertype.

Betegnelse

string(50)


J

Lang betegnelse for karaktertype.

Eksamenstype

string(1)


J

Angiver, om karaktertypen er en eksamenskarakter.
Værdisæt: J/N

KarakterVaerdi

Tabellen indeholder de karakterer, der kan bruges med en given karakterskala.

Felt

Type

N

K

Tekst

KarakterVaerdiID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

KarakterVaerdi

string(2)

U

J

Karakterværdien, fx 03,5,6,7 osv. på 13-skalaen.

KarakterskalaRef

integer

U

J

Reference til Karakterskala.

Betegnelse

string (50)


J

Officiel tekst fra bekendtgørelse, der definerer karakterværdien.

Sekvens

integer(2)


J

Angiver rækkefølgen af karakterværdierne.

Resultatform

Indeholder resultatform, kombination af (karaktertype, karakterskala, evalueringsform).

Felt

Type

N

K

Tekst

ResultatformID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

EvalueringsformRef

integer

U

J

Reference til indgang i Evalueringsform.

KarakterTypeRef

integer

U

J

Reference til hovedforløb i Karaktertype.

KarakterSkalaRef

integer

U

J

Reference til hovedforløb i Karakterskala.

ResultatformFag

Indeholder resultatformer knyttet til fag.

Felt

Type

N

K

Tekst

ResformFagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ResultatformRef

integer

U

J

Reference til Resultatform.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

GyldigFra

date

U

J

Oplysningen er gyldig fra.

GyldigTil

dateOplysningen er gyldig til.

Slettes

string(1)


J

Status i forhold til, om oplysningen er ugyldig/skal slettes.
Værdisæt: J/N.

XML-struktur

EvalueringsformTabel

Visning af XML-struktur på EvalueringsformTabel

KarakterskalaTabel

Visning af XML-struktur på KarakterskalaTabel

KaraktertypeTabel

Visning af XML-struktur på KaraktertypeTabel

KaraktervaerdiTabel

Visning af XML-struktur på KaraktervaerdiTabel

ResultatformTabel

Visning af XML-struktur på ResultatformTabel

ResultatformFagTabel

Visning af XML-struktur på ResultatformFagTabel

Taksonomi og uddannelses karakteristika

Struktur

visning af Taksonomi og uddannelses karakteristika Strukturen
Det faglige udvalg kan definere en taksonomi, som benyttes ved evaluering af eleven praktikophold. Herudover kan der være fastlagt særlige uddannelseskarakteristika, som gælder for alle versioner af uddannelsen.

Tabeller

Taksonomi

Sæt af bedømmelseskriterier anvendt ved praktikmål på EUD-uddannelser. Ejes af et fagligt udvalg.

Felt

Type

N

K

Tekst

TaksonomiID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Taksonomi

string(6)

U

J

Logisk nøgle for taksonomi.

UdvalgRef

integer

U

J

Reference til Udvalg.

Betegnelse

string(250)


J

Betegnelse for taksonomi.

TaksonomiVaerdi

Værdi, svarende til karakterværdi, knyttet til taksonomien.

Felt

Type

N

K

Tekst

TaksonomvaerdiID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

TaksonomiRef

integer

U

J

Reference til Taksonomi.

TaksonomiVaerdi

string(50)

U

J

Logisk nøgle for taksonomiværdien.

Betegnelse

string(250)


J

Indhold af for taksonomiværdien.

RangOrden

Integer(3)


J

Rangorden.

Uddannelseskarakteristika

Uddannelseskarakteristika, hvor det f.eks. kan være angivet, om:

 • Udbydes uddannelsen i skolepraktik?
 • Er uddannelsen dimensioneret med krav om praktikplads/uddannelsesaftale?
 • Er uddannelsen dimensioneret med kvote?
 • Er uddannelsen uden virksomhedspraktik?
 • Er uddannelsen en fordelsuddannelse?

Felt

Type

N

K

Tekst

UddannelseKarakID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

CoesaFormaalRef

integer

U

J

Reference til CoesaFormaal

UddannelsesKarak

string(20)

U

J

Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'Uddannelseskarak'.

GyldigFra

date

U

J

Oplysningen er gyldig fra.

GyldigTil

dateOplysningen er gyldig til.

XML-struktur

TaksonomiTabel

Visning af XML-struktur på TaksonomiTabel

TaksonomiVaerdiTabel

Visning af XML-struktur på TaksonomiVaerdiTabel

Uddannelseskarakteristika

Visning af XML-struktur på Uddannelseskarakteristika

Tilskud fuldtid

Struktur

Visning af Tilskud fuldtid Strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen beskriver, hvilke kombinationer af (fuldtids)uddannelser, specialer, skoleperioder, tælleperioder og TMK (Tilskudsmærkekombination) der kan udløse tilskud.

Tabeller

Taelleperiode

Indeholder oplysninger om tælleperioder, som bruges ved beregning af årselevsbidrag på Fuldtidsuddannelser.

Felt

Type

N

K

Tekst

TaelleperiodeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

SkoleperiodeRef

integer

U

J

Reference til Skoleperiode.

Taelleperiode

integer(2)

U

J

Nummer på tælleperiode.

RelativTaelledag

integer(3)


J

Relativ tælledag på skoleforløb.

Varighed

decimal(4,1)


J

Varighed i dage.

Tilskudsmaerke

Tabellen benyttes til at beskrive de tilskudsmærker, der kan anvendes i Tilskudsmærkekombinationerne.

Felt

Type

N

K

Tekst

TilskudsmaerkeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Tilskudsmaerke

string(5)

U

J

Tilskudsmærke.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

TilskudsmaerkeTmk

Indeholder sammenhænge mellem tilskudsmærker og tilskudsmærkekombinationer.

Felt

Type

N

K

Tekst

TilskudsmaerkeTmkID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

TilskudsmaerkeRef

integer

U

J

Reference til Tilskudsmaerke.

TmkRef

integer

U

J

Reference til Tmk.

Tmk

Tilskudsmærkekombination som en gruppering af tilskudsmærker. Et tilskudsmærke kan ses som en årsagskode til tilskud. Al aktivitet indberettes på tilskudsmærkekombinationer.

Felt

Type

N

K

Tekst

TmkID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Kombination

string(5)

U

J

Tilskudsmærkekombination.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

TmkType

string(5)


J

Typen af tilskudsmærkekombination
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'TmkType'.

Bidrag

string(1)


J

Udløses der bidrag, der skal indberettes.
Værdisæt: J/N.

Opgoerelsesmetode

string(10)


J

Værdisæt: Årselever, Antal, Kroner, Kkroner (Kilokroner; antal kilokroner = antal kroner divideret med 1000); benyttes blandt andet ved forberedende grunduddannelse), Udslus, Udslusningårselever (benyttes ved forberedende grunduddannelse).

IndberetFag

string(1)Hvis 'J', skal en indberetningslinje for fuldtidsuddannelse med denne Tmk indeholde FagNummer og Niveau. Hvis 'N', må indberetningen ikke indeholde FagNummer og Niveau.
Værdisæt: J/N.

FjernUndervisningsAndel

number(4,1)Procentdelen, der skal afholdes som fjernundervisning for at tilskudsmærkekombinationen skal benyttes.

TmkRef

integerFremmednøgle til 'den normale' tilskudsmærkekombination, der ikke afholdes som fjernundervisning.

Udslusning

string(1)Skal aktivitet medtages ved beregning af aktivitet til udslusning?
Værdisæt: J/N.

Kombidrag

string(1)Skal aktivitet medtages ved beregning af aktivitet til kommunalt bidrag?
Værdisæt: J/N.

Driftsstilskud

string(1)Udløser aktivitet, der udløser driftstilskud, som kan optjene skoleydelse.
Værdisæt: J/N.

TmkSkoleperiode

Indeholder, hvilke Tilskudsmærkekombinationer der er gyldige på en Skoleperiode.

Felt

Type

N

K

Tekst

TmkSkoleperiodeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

SkoleperiodeRef

integer

U

J

Reference til Skoleperiode.

TmkRef

integer

U

J

Reference til Tmk.

Startdato

date

U

J

Dato hvorfra kombination gælder.

Slutdato

dateEvt. slutdato.

TmkCoesaFormaalRef

integer


J

CØSA-formål til bogføring, reference til
CoesaFormaal.

XML-struktur

TaelleperiodeTabel

Visning af XML-struktur på TaelleperiodeTabel

TilskudsmaerkeTabel

Visning af XML-struktur på TilskudsmaerkeTabel

TilskudsmaerkeTmkTabel

Visning af XML-struktur på TilskudsmaerkeTmkTabel

TmkTabel

Visning af XML-struktur på TmkTabel

TmkSkoleperiodeTabel

Visning af XML-struktur på TmkSkoleperiodeTabel

Tilskud enkeltfag

Struktur

Visning af Tilskud enkeltfag Strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om tilskud på fag for uddannelser med enkeltfag.

Tabeller

LoefteFag

Tabellen indeholder varigheden i klokketimer, når et fag hørende til en bekendtgørelse løftes fra et niveau til et andet.

Felt

Type

N

K

Tekst

LoefteFagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

RegelgrundlagRef

integer

U

J

Reference til Regelgrundlag.

FraNiveauRef

string(1)

U

J

Reference til Niveauer. Niveauet, der hæves fra.

TilNiveauRef

string(1)

U

J

Reference til Niveauer. Niveauet, der hæves til.

VarighedKlokketimer

decimal(6,1)


J

Varighed i klokketimer. Benyttes ved årselevindberetning.

TmkAau

Indeholder gyldige Tilskudsmærkekombinationer for GYM/VUC Enkeltfag.

Felt

Type

N

K

Tekst

TmkAauID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

TmkRef

integer

U

J

Reference til Tmk.

Startdato

date

U

J

Dato, hvorfra kombination gælder.

Slutdato

dateEvt. slutdato.

UddannelseAarsnorm

Tabellen indeholder den tidsafhængige årsnorm for en enkeltfagsuddannelse.

Felt

Type

N

K

Tekst

UddannelseAarsnormID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

Startdato

date

U

J

Dato hvorfra årsnorm gælder.

Slutdato

dateEvt. slutdato.

AarsnormKlokketimer

decimal(6,1)


J

Uddannelsens årsnorm.

ReguleringsFaktor

decimal(5,2)Faktor udtrykt i procent. Reguleringsfaktor x Aarsnorm_klokketimer er det største antal timer, skolen må indberette pr. elev. Hvis ikke udfyldt, kan det indberettede antal årstimer ikke overskride årsnormen.

XML-struktur

LoefteFagTabel

Visning af XML-struktur på LoefteFagTabel

TmkAauTabel

Visning af XML-struktur på TmkAauTabel

UddannelseAarsnormTabel

Visning af XML-struktur på UddannelseAarsnormTabel

Prøve

Struktur

Visning af Prøve strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om fag og prøver. Anvendes i sammenhæng med XPRS. Tabellerne benyttes ved de gymnasiale uddannelser samt ved AVU og FVU.

XPRS er et centralt system til prøve- og eksamensadministration, der modtager information fra og stiller information til rådighed for undervisningsinstitutionernes lokale studieadministrative systemer.

Tabeller

FagFaggruppering

Tilknytning af fag til faggrupper. Et fag kan tilknyttes én og kun én faggruppe.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagFaggrupperingID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FaggrupperingRef

integer

U

J

Reference til Faggruppering.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

Startdato

date

U

J

Start-gyldighedsdato for tilknytning af faget til faggrupperingen.

Slutdato

dateSlut-gyldighedsdato for tilknytning af faget til faggrupperingen.

Faggruppering

Faggrupper, eksempelvis "2. fremmedsprog, begyndersprog", "naturvidenskabelige fag", etc.

Felt

Type

N

K

Tekst

FaggrupperingID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Faggruppering

string(10)

U

J

Identifikation af en faggruppering.

Betegnelse

string (50)


J

Beskrivelse af faggrupperingen.

Fagproeve

"Undertype" under Fag.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagProeveID

integer

P

J

Surrogatnøgle

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

ProevefagJn

string (1)


J

Angiver om faget er et prøvefag.
Værdisæt: J/N.

UnderfagKode

string(1)


J

Angiver om faget har underfag.
Værdisæt: J/N.

FagUddProve

Undertype under Fagudd.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagUddProeveID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagUddRef

integer

U

J

Reference til FagUdd.

IndberetningspligtKode

string (15)Angiver, om der er fuld, lejlighedsvis eller ingen indberetningspligt for dette fag på denne uddannelse. For gymnasiale uddannelser er der enten fuld eller ingen indberetningspligt for en prøve.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'IndberetningspligtKode'.

ProevedeltagelseKodeSkr

string (15)Angiver, om der er obligatorisk, frivillig, udtræk eller ingen deltagelse for skriftlige prøver på denne uddannelse. Skriftlige prøver på Gym og alle prøver på HF er obligatoriske, Folkeskolens prøver er frivillige i dag, Mundtlige prøver på Gym har udtræk, mens fx idræt på Gym ikke har nogen prøve.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'ProevedeltagelsesKode'.

ProevedeltagelseKodeMdt

string (15)Angiver om der er obligatorisk, frivilligt, udtræk eller ingen deltagelse for skriftlige prøver på denne uddannelse. Skriftlige prøver på Gym og alle prøver på HF er obligatoriske, Folkeskolens prøver er frivillige p.t. Mundtlige prøver på Gym har udtræk, mens fx idræt på Gym ikke har nogen prøve.
OBS. Kun relevant for prøver, for hvilke evalueringsformens censurtype er mundtlig.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet ' ProevedeltagelseKode'.

CentralCensurKode

string (15)Angivelse af, om der er central censur på prøver på denne uddannelse:
ALTID: gælder for det gymnasiale område, men det er muligt for andre prøveområder at have forskellige betingelser.
BETINGET: ikke relevant for det gymnasiale område; anvendes, når der benyttes maskefag.
ALDRIG: ikke relevant for det gymnasiale område, da alle prøver har central censur.
ANDEL: anvendes på folkeskoleområdet, hvor det kun er udvalgte prøveafholdelser, der får central censur.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'CentralCensurKode'.

FasteUnderFag

Tilknytning af eventuelle faste underfag til et fag. Et eksempel er faget "Naturfagsgruppe" på hf, som har underfagene biologi, kemi og geografi.

Formålet med at registrere underfagene er, at man skal kunne finde censorer med de rette kompetencer, og censorer har enten kompetencer, der omfatter biologi, kemi eller geografi, men ikke kompetencer, der omfatter "Naturfagsgruppe".

er må kun registreres i denne tabel såfremt der er markering på faget for, at det har faste underfag.

Felt

Type

N

K

Tekst

FasteUnderfagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag. Overfaget.

UnderfagRef

integer

U

J

Reference til Fag. Underfaget.

Startdato

date

U

J

Startdato for tilknytning af fast underfag til fag.

Slutdato

dateEvt. slutdato for tilknytning af fast underfag til fag.

Kompetence

En kompetence kan tildeles til en censorkandidat. Eksempelvis kan vedkommende have kompetence i "Matematik stx/hf". Til en kompetence knyttes et eller flere fag, som censor må være censor i, hvis han har den pågældende kompetence. Fx matematik A, B og C på stx og matematik B på hf. En kompetence kan gå på tværs af flere prøveområder.

Felt

Type

N

K

Tekst

KompetenceID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

KompetenceKode

string (20)

U

J

Kode for kompetencen. Eksempel: "AGYM DANSK".

KortBetegnelse

string (20)


J

Kort betegnelse for kompetence.

Betegnelse

string (50)


J

Betegnelse for kompetence.

Censorindberetning

string(1)


J

Angivelse af, om der skal foretages indberetning af censorkompetencer for denne kompetence.
Værdisæt: J/N.

KompetenceFag

Her registreres, hvilke fag der er knyttet til en given kompetence. En censor, der tildeles en given kompetence, kan være censor i alle fag, der er knyttet til kompetencen.

Felt

Type

N

K

Tekst

KompetenceFag ID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

KompetenceRef

integer

U

J

Reference til Kompetence.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

Startdato

date

U

J

Start af gyldighedsperiode for tilknytningen.

Slutdato

dateEventuelt sluttidspunkt for tilknytningen.

Proeve

Prøver, som skal anvendes i systemet.

En prøve knytter sig til et fag. Der kan være flere prøver i det samme fag. En prøve har en evalueringsform (fx mundtlig eller skriftlig) og der anvendes en given karaktertype i bedømmelsen.

Derudover beskrives en række andre attributter vedrørende hvorledes prøven skal behandles i XPRS-systemet.

Felt

Type

N

K

Tekst

ProeveID

integer

P

J

Surrogatnøgle

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

ProeveKode

string(10)

U

J

Kode, der sammen faget identificerer prøven.

KortBetegnelse

string(20)


J

Kort betegnelse for prøven.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse for prøven.

KarakterskalaRef

integer


J

Reference til Karakterskala.

EvalueringsformRef

integer


J

Reference til Evalueringsform.

Startdato

date


J

Start-gyldighedsdato for denne prøve.

Slutdato

dateSlut-gyldighedsdato for denne prøve.

SkrAntalCensorer

integer(3)For skriftlige (og andre tidsuafhængigt bedømte) prøver.
Angivelse af, hvor mange censorer der skal bedømme prøven. Typisk 1 eller 2 censorer.
OBS. Kun relevant, hvis evalueringsformens censurtype er skriftlig, og vil så altid være udfyldt for disse prøver.

SkrCentraltStilledeOpg

string(1)Angivelse af, om opgaven er centralt stillet (centralt stillede opgaver vil altid have en opgavekommission).
OBS: Kun relevant, hvis evalueringsformens censurtype er skriftlig, og vil så altid være udfyldt for disse prøver.
Værdisæt: J/N.
Default: J.

UdtraekHeleHoldet

string(1)


J

Angivelse af, om hele holdet skal til prøve, hvis én elev skal til prøve. Angives fx ved orkesterprøver el. lign, hvor man er afhængig af, at alle deltager.
Værdisæt: J/N.

Proeveafholdelsesform

string(20)


J

Angivelse af, om prøveafholdelsen er individuel for eleven (med censor/eksaminator-kombination dedikeret til eleven alene, svarende til holdstørrelse 1, fx almen studieforberedelse) eller om den er holdbaseret (et helt undervisningshold får samme censor/lærer).
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'Proeveafholdelsesform'.

OblVedMangeANiveauFag

string(1)


J

Bruges for skriftlige prøver. Hvis værdien er "J" betyder det, at prøven ikke må bortfalde ifm. prøvefagsudtræk, selvom eleven har mange a- niveau-fag (p.t. flere end 4 på hhx og flere end 3 for htx). Anvendes decentralt til styring af udtræk af prøver for eleverne.
Værdisæt: J/N.

ProeveOmraade

Tabellen indeholder oplysninger om prøveområdet

Felt

Type

N

K

Tekst

ProeveOmraadeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ProeveOmraade

string(10)

U

J

Identifikation af prøveområde.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse for prøveområde.

ProeveOmraadeUdd

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilke uddannelser der hører til hvilke prøveområder.

Felt

Type

N

K

Tekst

ProeveOmraadeUddID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

ProeveOmraadeRef

integer

U

J

Reference til ProeveOmraade.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

Startdato

date

U

J

Startdato.

Slutdato

dateEvt. slutdato.

UddannelseProeve

"Undertype" under Uddannelse.

Felt

Type

N

K

Tekst

UddannelseProeveID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

Integer

U

J

Reference til Uddannelse.

CentraltStilledeOpgaver

string(1)


J

Angår tidsuafhængige (skriftlige) prøver og indeholder default-værdi for prøver på uddannelsen.
Hvis J udarbejdes opgavesæt af UVM.
Oplysningen er orienterende om den generelle værdi for skriftlige prøver på uddannelsen, og overskrives på Proeve.
Værdisæt: J/N.

SkrAntalCensorer

integer(2)Angår tidsuafhængige (skriftlige) prøver og indeholder default-værdi for antal censorer, der skal allokeres for skriftlige prøver på uddannelsen.
Oplysningen er orienterende om den generelle værdi for skriftlige prøver på uddannelsen, og overskrives på Proeve.

AntalTilladteProeverPrDag

integer(2)Antal prøver, det er tilladt at give eleven pr. dag, når eleven går på denne uddannelse.

IndberetningspligtKode

string(15)Angiver, om der er fuld, lejlighedsvis eller ingen indberetningspligt for dette fag på denne uddannelse. For gymnasiale uddannelser er der enten fuld eller ingen indberetningspligt for en prøve.
OBS: Dette felt kan overskrives af tilsvarende værdi angivet på FagUddProve.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'IndberetningspligtKode'.

ProevedeltagelseKodeSkr

string(15)Angiver, om der er obligatorisk, frivilligt, udtræk eller ingen deltagelse for skriftlige prøver på denne uddannelse. Skriftlige prøver på Gym og alle prøver på HF er obligatoriske, Folkeskolens prøver er frivillige p.t., mundtlige prøver på Gym har udtræk, mens fx idræt på Gym ikke har nogen prøve.
OBS: Dette felt kan overskrives af tilsvarende værdi angivet på FagUddProve.
OBS: Kun relevant for prøver hvor evalueringsformens censurtype er skriftlig.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'ProevedeltagelseKode'.

ProevedeltagelseKodeMdt

string (15)Angiver, om der er obligatorisk, frivillig, udtræk eller ingen deltagelse for skriftlige prøver på denne uddannelse. Skriftlige prøver på Gym og alle prøver på HF er obligatoriske, Folkeskolens prøver er frivillige p.t, mundtlige prøver på Gym har udtræk, mens fx idræt på Gym ikke har nogen prøve.
OBS: Dette felt kan overskrives af tilsvarende værdi angivet på FagUddProve.
OBS: Kun relevant for prøver, for hvilke evalueringsformens censurtype er mundtlig.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'ProevedeltagelseKode'.

CentralCensurKode

string (15)Angivelse af, om der er central censur på prøver på denne uddannelse:
ALTID: gælder for det gymnasiale område, men det er muligt for andre prøveområder at have forskellige betingelser.
BETINGET: ikke relevant for det gymnasiale område.
ALDRIG: ikke relevant for det gymnasiale område, da alle prøver har central censur.
ANDEL: anvendes på folkeskoleområdet, hvor det kun er udvalgte prøveafholdelser, der får central censur.

OBS: Dette felt kan overskrives af tilsvarende værdi angivet på FagUddProve.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'CentralCensurKode'.

XML-struktur

FagFaggrupperingTabel

Visning af XML-struktur på FagFaggrupperingTabel

FaggrupperingTabel

Visning af XML-struktur på FaggrupperingTabel

Fagproevetabel

Visning af XML-struktur på Fagproevetabel

FagUddProvetabel

Visning af XML-struktur på FagUddProvetabel

FasteUnderFagTabel

Visning af XML-struktur på FasteUnderFagTabel

KompetenceTabel

Visning af XML-struktur på KompetenceTabel

KompetenceFagTabel

Visning af XML-struktur på KompetenceFagTabel

ProeveTabel

Visning af XML-struktur på ProeveTabel

ProeveOmraadetabel

Visning af XML-struktur på ProeveOmraadetabel

ProeveOmraadeUddTabel

Visning af XML-struktur på ProeveOmraadeUddTabel

UddannelsesProeveTabel

Visning af XML-struktur på UddannelsesProeveTabel

Takster

Struktur

Visning af Takster strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om takster på fag og uddannelser.

Ved AMU henføres fag til Eve-grupper (Erhvervsrettet videre- og efteruddannelse). Til Eve-gruppen er også knyttet en takst.

Tabeller

EveGruppe

Eve-grupper, som fag under AMU kan henføres til.

Felt

Type

N

K

Tekst

EveGruppeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

EveGruppe

integer(4)

U

J

Eve-grupper.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

EveGruppeFag

Eve-grupper, som fag under AMU kan henføres til.

Felt

Type

N

K

Tekst

EveGruppeFagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

EveGruppeRef

integer

U

J

Reference til EveGruppe.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

Startdato

date

U

J

Startdato.

Slutdato

dateSlutdato.

EveGruppeTakst

Indeholder sammenhæng mellem Eve-grupper og takster.

Felt

Type

N

K

Tekst

EveGruppeTakstID

integer

P

K

Surrogatnøgle.

EveGruppeRef

integer

U

J

Reference til EveGruppe.

TakstRef

integer

U

J

Reference til Takst.

Slettes

string(1)


J

Angiver om aktuel EveGruppeTakst skal slettes.
Værdisæt: J/N

FagTakst

Tabellen udpeger de takster, der gælder for et fag på en enkeltfagsuddannelse. Der kan være flere takster knyttet til et fag. Der skelnes på takstens type.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagTakstID

integer

P

K

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

TakstRef

integer

U

J

Reference til Takst.

Slettes

string(1)


J

Angiver om aktuel FagTakst skal slettes.
Værdisæt: J/N

Takst

Tabellen rummer takster, både uddannelsestakster, fagtakster og deltagerbetalingstakster.

Felt

Type

N

K

Tekst

TakstID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Finansaar

integer(4)

U

J

Finansår.

TaksttypeRef

integer

U

J

Reference til Taksttype.

Takstnr

integer(3)

U

J

Takstnummer.

Startdato

date

U

J

Startdato.

Slutdato

dateSlutdato.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Takst

decimal(13,2)


J

Takstbeløbet.

TakstMedMoms

decimal(13,2)Takstbeløbet inklusiv moms.

Slettes

string(1)


J

Angiver, om aktuel takst skal slettes.
Værdisæt: J/N.

Taksttype

Indeholder en overordnet gruppering af takster.

Felt

Type

N

K

Tekst

TaksttypeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Taksttype

string(5)

U

J

Taksttype.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

Varighedsuafhengig

string(1)


J

J/N til varighedsuafhængig (benyttes ved Betalingslov).
Værdisæt: J/N.

Skole

string(1)


J

J/N til skolebaseret (benyttes ved Betalingslov).
Værdisæt: J/N.

Fjern

string(1)


J

J/N til fjernundervisning (benyttes ved Betalingslov).
Værdisæt: J/N.

Virk

string(1)


J

J/N til virksomhedsforlagt (benyttes ved Betalingslov). Ved virksomhedsforlagt undervisning afholdes undervisningen på virksomheden, hvor kursisterne er ansat.
Værdisæt: J/N.

UddannelseTakst

Tabellen sammenknytter fuldtidsuddannelser og takster.

Felt

Type

N

K

Tekst

UddannelseTakstID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

CoesaFormaalRef

integer

U

J

Reference til CoesaFormaal.

TakstRef

integer

U

J

Reference til Takst.

Slettes

string(1)


J

Angiver, om aktuel UddannelseTakst skal slettes.
Værdisæt: J/N.

XML-struktur

EveGruppeTabel

Visning af XML-struktur på FaggrupperingTabel

EveGruppeFagTabel

Visning af XML-struktur på EveGruppeFagTabel

EveGruppeTakstTabel

Visning af XML-struktur på EveGruppeTakstTabel

FagTakstTabel

Visning af XML-struktur på FagTakstTabel

TakstTabel

Visning af XML-struktur på TakstTabel

TaksttypeTabel

Visning af XML-struktur på TaksttypeTabel

UddannelseTakst

Visning af XML-struktur på UddannelseTakst

Betalingslov

Struktur

Visning af Betalingslov strukturen
Denne del af informationsmodeller vedrører betalingsloven, hvor institutionerne skal opkræve for rekvireret aktivitet i henhold til betalingsloven.

Tabeller

Beregningstyper

Tabellen indeholder den overordnede identifikation af de forskellige typer af opkrævninger, der kan foretages.

Felt

Type

N

K

Tekst

BeregningstypeID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Beregningstype

string(5)

U

J

Beregningstype.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

BtypeTtypeTmerker

Tabellen beskriver, hvilke takster der skal multipliceres på et tilskudsmærke for en given beregningstype.

Felt

Type

N

K

Tekst

BTypeTtypeTmerkeID

numeric

P

J

Surrogatnøgle.
Heltal, max 30 cifre

BeregningstypeRef

integer

U

J

Reference til Beregningstyper.

TakstypeRef

integer

U

J

Reference til Taksttype.

TilskudsmaerkeRef

integer

U

J

Reference til Tilskudsmaerke.

Startdato

date

U

J

Startdato.

Slutdato

dateSlutdato.

XML-struktur

BeregningstyperTabel

Visning af XML-struktur på BeregningstyperTabel

BtypeTtypeTmerkerTabel

Visning af XML-struktur på BtypeTtypeTmerkerTabel

Fremmedsprog på beviser

Struktur

Visning af Fremmedsprog på beviser strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om oversættelser af fag og uddannelser.

Tabeller

FagFrmSprog

Fremmedsproget betegnelse for et bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau.

Felt

Type

N

K

Tekst

FagFrmSprogID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

FagRef

integer

U

J

Reference til Fag.

SprogRef

integer

U

J

Reference til FrmSprog.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for fag på det aktuelle sprog.

Betegnelse

string(250)


J

Betegnelse for fag på det aktuelle sprog.

FrmSprog

FrmSprog som anvendes til fremmedsproget betegnelse for bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau, samt bekendtgørelsesafhængig uddannelsesversion.

Felt

Type

N

K

Tekst

FrmSprogID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

SprogKode

string(2)

U

J

ISO 639-1 to-bogstavskode for sprog.

DanskBetegnelse

string(20)


J

Dansk betegnelse for sprog.

Betegnelse

string(20)


J

Betegnelse på eget sprog for sprog.

UddFrmSprog

Fremmedsproget betegnelse for bekendtgørelsesafhængig uddannelsesversion.

Felt

Type

N

K

Tekst

UddFrmSprogID

integer

P

J

Surrogatnøgle

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

SprogRef

integer

U

J

Reference til FrmSprog.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse for uddannelse på det aktuelle sprog.

Betegnelse

string(250)


J

Betegnelse for uddannelse på det aktuelle sprog.

XML-struktur

FagFrmSprogTabel

Visning af XML-struktur på FagFrmSprogTabel

FrmSprogTabel

Visning af XML-struktur på FrmSprogTabel

UddFrmSprogTabel

Visning af XML-struktur på UddFrmSprogTabel

Udbudsgodkendelse

Struktur

Visning af Udbudsgodkendelse strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om, hvilke CØSA-formål de enkelte institutioner er godkendt til (godkendelsen gælder alle versioner).

Ved AMU kan en institution udlåne sin godkendelse til anden institution. Udlån sker på fag.

Institutioner findes blandt andet i Institutionsregisteret.

Tabeller

GodkendelsePaaSkole

Felt

Type

N

K

Tekst

GodkendelsePaaSkoleID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

CoesaFormaalRef

integer

U


Reference til CoesaFormaal.

FagRef

Integer

U


Reference til Fag.

Godkendelsestype

string(5)

U

J

Godkendelsestype.
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'Godkendelsestype'.

Institutionsnummer

integer(6)

U

J

Juridisk enhed, som godkendelsen er givet til.

Startdato

date

U

J

Dato, fra hvilken godkendelsen gælder.

Slutdato

dateEvt. slutdato.

UdlaanInst

integer(6)Institutionen, der har udlånt faget.

Praktikcenter

string(1)


J

Angiver, om godkendelsen omfatter praktikcenter.
Værdisæt: J/N.

GF1

string(1)


J

Angiver, om godkendelsen omfatter grundforløbets 1. del.
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

Angiver, om godkendelsen omfatter grundforløbets 2. del.
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)


J

Angiver, om godkendelsen omfatter på hovedforløb.
Værdisæt: J/N.


XML-struktur

GodkendelsePaaSkoleTabel

Visning af XML-struktur på GodkendelsePaaSkoleTabel

Afgangsårsag

Struktur

Visning af Afgangsårsag strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder de afgangsårsager, der centralt udmeldes.

Tabeller

CentraleAfgangsAarsager

Tabellen indeholder centrale afgangsårsager.

Felt

Type

N

K

Tekst

CentralAfgangsAarsagID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

AfgangsAarsag

string(5)

U

J

Kode for afgangsårsag.

KortBetegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

Gennemfoert

string(1)


J

Benyttes, når eleven har gennemført.
Værdisæt: J/N.

KvalificeretTilHovedforloeb

string(1)


J

Eleven har gennemført et grundforløb og er kvalificeret til hovedforløb.
Værdisæt: J/N.

EASYPIndberet

string(1)


J

Afgangsmelding sendes til EASY-P.
Værdisæt: J/N.

UngedataseIndberet

string(1)


J

Afgangsårsag til Ungedatabasen (tidligere omtalt som kommunebrev).
Værdisæt: J/N.

Ledelsesinformation

string(1)


J

Afgangsårsag skal medtages i ledelsesinformation.
Værdisæt: J/N.

TvungenPerspektiv

string(1)


J

Der skal angives et perspektiv.
Værdisæt: J/N.

UngeDatabaseAfgangsAarsag

String(5)


N

Angiver afgangsårsag, der skal overføres til Ungedatabasen.

Startdato

Date

U

J

Angiver periode, hvor afgangsårsag kan anvendes.

Slutdato

DateAngiver periode, hvor afgangsårsag kan anvendes.

XML-struktur

CentraleAfgangsAarsagerTabel

Visning af XML-struktur på CentraleAfgangsAarsagerTabel

SU-uddannelse

Struktur

Visning af SU-uddannelse strukturen
Denne del af uddannelsesmodellen fastlægger de kombinationer af uddannelser, elevtyper og adgangsveje, som der skal overføres elevdata for, til SU systemerne

Tabeller

SuUddannelser

Indeholder standardvarighed af uddannelsen til brug for SU.

Felt

Type

N

K

Tekst

SuUddannelseID

integer

P

J

Surrogatnøgle.

UddannelseRef

integer

U

J

Reference til Uddannelse.

SpecialeRef

integer

U


Reference til Speciale.

AdgangsvejRef

integer

U


Reference til Adgangsvej.

ElevtypeRef

integer

U


Reference til Elevtype.

Maaneder

integer(2)Mindste varighed af første indberetning på uddannelsen.

GF1

string(1)


J

SU til grundforløbets 1. del.
Værdisæt: J/N.

GF2

string(1)


J

SU til grundforløbets 2. del.
Værdisæt: J/N.

HF

string(1)


J

SU til hovedforløb.
Værdisæt: J/N.

XML-struktur

SuUddannelserTabel

Visning af XML-struktur på SuUddannelserTabel

JurEnhedAeAfdeling

Struktur

Visning af JurEnhedAeAfdeling strukturen

Tabeller

JurEnhedAeAfdeling

Indeholder sammenhæng mellem hovedinstitutioner (juridisk enhed) og tilskudsafdelinger. Navne på institutioner og afdeling findes i Institutionsregistret.  

Felt

Type

N

K

Tekst

JurEnhedAeAfdeling_Id

integer

P

J

Surrogatnøgle.

JurEnhed

integer(6)

U

J

Institutionsnummer for juridisk enhed.

JurEnhedType

string(30)


J

Type på den juridiske enhed

AeAfdeling

integer(6)

U

J

Institutionsnummer for Årselevafdeling.

JurEnhedType

string(30)


J

Typen af ÅE-afdeling
Værdisæt findes i tabellen DomainVaerdier under domænet 'JurEnhedType'

Startdato

date

U

J

Startdato.

Slutdato

dateSlutdato.

XML-struktur

JurEnhedAeAfdelingTabel

Visning af XML-struktur på JurEnhedAeAfdelingTabel

Diverse koder

Struktur

Visning af Diverse koder strukturen
Informationsmodellen indeholder domæneværdier og diverse koder, som i øvrigt indgår i udmelding af uddannelsesmodellen. Som eksempler kan nævnes:

 • Rekvirenttyper
 • Regeltype
 • Afmelde kode ungedatabasen

Tabeller

Domain

Den overordnede identifkation af domænet.

Felt

Type

N

K

Tekst

Domain_Id

integer

P

J

Surrogatnøgle.

Domain

string(50)

U

J

Identifikation af domæne.

Kort_betegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse.

DomainVaerdier

Værdierne inden for domænet.

Felt

Type

N

K

Tekst

DomainVaerdi_Id

integer

P

J

Surrogatnøgle.

DomainVaerdiString

string(500)

U


Domæneværdi.

DomainVaerdiIngteger

integer

U


Domæneværdi.

DomainRef

string(50)

U

J

Reference til domæne.

Kort_betegnelse

string(15)


J

Kort betegnelse.

Betegnelse

string(50)


J

Betegnelse

Oplysning1

string(50)Oplysning 1

Oplysning2

string(50)Oplysning 2

XML-struktur

DomainTabel

Visning af XML-struktur på DomaineTabel

DomainVaerdierTabel

Visning af XML-struktur på DomaineVaerdierTabel

Udmelding og afhentning af uddannelsesmodellen

Udmelding af uddannelsesmodellen

Uddannelsesmodellen udmeldes som en løbende serie af datasæt kaldet Deltaer. Deltaerne er fortløbende nummereret startende med Delta 0.

Den enkelte delta indeholder de opdateringer, der er foretaget i uddannelsesmodellen siden foregående udmelding. Deltaerne vil derfor være af varierende størrelse.

Det er vigtigt, at aftagersystemerne henter og behandler deltaerne i rigtig rækkefølge.

Deltaerne 0, 1, 2 og 3 er specielle, idet de indeholder den samlede uddannelsesmodel, som den så ud d. 26.10.2018.

Der udmeldes en ny delta ca. en gang om ugen. Den præcise ugedag ligger ikke fast. I perioder med mange ændringer i uddannelsesmodellen kan udmelding ske oftere.

Afhentning af uddannelsesmodellen

Filtre

Den samlede uddannelsesmodel udgør et meget stort datasæt. En grov estimering har vist at den samlede model fylder minimum 1 GB.

Da nogle aftagersystemer kun har brug for dele af uddannelsesmodellen, er der mulighed for at begrænse mængden af data. Dette sker gennem de såkaldte filtre.

Et filter fastlægger primært hvilke tabeller, et aftagersystem skal modtage data fra. Sekundært er der mulighed for også at fastlægge hvilke rækker, et aftagersystem skal modtage fra hver enkelt tabel. Den sekundære afgrænsning sker oftest på grundlag af formålsgruppe (uddannelsesområde).

Det grundlæggende filter (TOTAL) omfatter samtlige tabeller og samtlige rækker i tabellerne. Dette filter anvendes hovedsagelig af de studieadministrative systemer.

I samarbejde med et aftagersystem kan der defineres et mere målrettet filter. Der er i øjeblikket defineret specifikke filtre til:

 • AUB
 • Eksamensdatabasen
 • Itslearning
 • Ungedatabasen


Det tilrådes, at et aftagersystem altid anvender samme filter.
'Delta-udmeldinger' er også omfangsrige.

Webservice

Afhentning af opdateringer til uddannelsesmodellen sker i 2 tempi. Først hentes en liste over deltaer, der er kommet til siden aftagersystemets foregående afhentning. Dernæst hentes hver af de oplistede deltaer en ad gangen. Det er vigtigt, at deltaerne hentes og behandles i den rigtige rækkefølge.

Det er op til aftagersystemet at holde rede på, hvilken delta der er den senest afhentede.

Webservicen er opdelt i 2 metoder:

 • UmoHentListe
 • UmoHent

Metoden UmoHentListe kan kaldes med følgende request:

Metoden UmoHentListe
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/Uddanelsesmodelservice/v1.0">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<v1:UmoHentListeRequest>
<v1:Identifier>
<v1:SystemName>Test-kald</v1:SystemName>
<v1:SystemTransactionID>1234</v1:SystemTransactionID>
</v1:Identifier>
<v1:CVRS>1234</v1:CVRS>
<v1:CVRI>1234</v1:CVRI>
<v1:SystemTypeKode>TOTAL</v1:SystemTypeKode>
<v1:SidstModtagneDelta>1</v1:SidstModtagneDelta>
</v1:UmoHentListeRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
I feltet <v1:SystemTypeKode> angives det filter, der ønskes anvendt ved afhentningen.
I feltet <v1:SidstModtagneDelta> angives den delta, aftagersystemet senest har modtaget.


Metoden UmoHent kan kaldes med følgende request:

Metoden UmoHent
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/cosa/umo/v1.4">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<v1:UmoHentRequest>
<v1:Identifier>
<v1:SystemName>Test-kald</v1:SystemName>
<v1:SystemTransactionID>1234</v1:SystemTransactionID>
</v1:Identifier>
<v1:CVRS>1234</v1:CVRS>
<v1:CVRI>1234</v1:CVRI>
<v1:SystemTypeKode>TOTAL</v1:SystemTypeKode>
<v1:Delta>2</v1:Delta>
</v1:UmoHentRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 

Udstilling af webservice

Webservicen kaldes via STIL's integrationsplatform IP-Ung.

IP-Ung er en integrationsplatform, som understøtter udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer. IP-Ung anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer på førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelses-, voksen- og efteruddannelsesområdet.

Platformen tilbyder ensartede webservices for indberetning til og hentning af data fra STIL's centrale systemer inkl. autentificering, autorisering og logning af hændelser i forbindelse med dataudvekslingen. IP-Ung er en ren infrastrukturkomponent, og har ingen brugergrænseflade, ligesom den ikke opbevarer data. Platformen understøtter, at systemleverandører, blandt andet leverandører af studieadministrative systemer på de ovennævnte uddannelsesområder, kan udveksle data med STIL's systemer på en institutions vegne på en ensartet, transparent og sikker måde.
Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL's supportsite via https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen.

Webservicen udstilles på følgende adresser:

Produktion: https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5.
Test: https://ft.integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5.

Indhold