Du kan søge om godtgørelse samtidig med at du tilmelder dig selv eller dine medarbejdere til AMU-kurser.

Godtgørelsen går til tabt arbejdsløn og udgifter til transport.

Sådan laver du en VEU ansøgning

Denne vejledning viser hvordan du søger VEU-godtgørelse for én medarbejder. Læs denne artikel, hvis du vil vide mere om hvordan du søger VEU-godtgørelse for flere medarbejdere på én gang.

Se videovejledning om at ansøge om VEU-godtgørelse her:


 • Du kan ansøge om at få godtgørelse for tab af løn ifm. kurser
 • Du kan også få tilskud til transport ifm. kurset, hvis kursusstedet ligger mere end 12 km fra kursistens bopæl
 • Du kan vælge at søge om VEU, befordring eller begge dele
  • Hvis du ikke kan se muligheden 'Begge dele', så skyldes det, at kurset afholdes på en måde, hvor man ikke kan søge befordringstilskud - for eksempel hvis det afholdes som fjernundervisning eller foregår på arbejdspladsen
 • For at få godtgørelse og tilskud til transport, skal I opfylde en række betingelser. Læs dem grundigt igennem og tryk på 'OK, det er forstået', hvis I opfylder betingelserne
 • Når I søger, så giver I også lov til at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan kontrollere oplysningerne hos SKAT m.v.

Når I søger om tilskud til transport (også kaldet befordring), så vælg om:

 1. Kursisten transporterer sig frem og tilbage hver dag
 2. Kursisten transporterer sig frem til første undervisningsdag, bliver på uddannelsesstedet, og så transporterer kursisten sig hjem på sidste undervisningsdag
  1. Der gives også tilskud til at tage frem og tilbage i weekenden, hvis kurset foregår over en weekend, og kursisten overnatter på kursusdagene 
 3. Transporten er en blanding, fx at kursisten bor nogle dage på uddannelsesstedet, og kører frem og tilbage nogle af dagene. Det kan fx være, hvis kursisten skal hjem midt i forløbet, fordi personen fx skal til forældremøde, i teatret el. lign.
  1. I skal efterfølgende give AUB besked om, hvornår kursisten er kørt frem og tilbage, så AUB kan beregne tilskuddet.

Arbejder kursisten som selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager? 

 • Vælg 'Lønmodtager' hvis kursisten er fastansat 
 • Vælg 'Selvstændigt erhvervsdrivende', hvis kursisten arbejder som selvstændig
 • Det er vigtigt, at I vælger det korrekte svar. Afhængigt af om I vælger lønmodtager eller selvstændig, kommer der flere spørgsmål: 

1) Hvis lønmodtager

Du skal svare på, om virksomheden udbetaler løn til kursisten under kurset:

  • Svar 'Ja', hvis kursisten får udbetalt løn under kurset. Så udbetales VEU-godtgørelsen til virksomheden.
  • Svar 'Nej', hvis kursisten ikke får udbetalt løn under kurset. Så udbetales VEU-godtgørelsen til kursisten.

I skal også svare på om kursisten deltager i sin almindelige arbejdstid, eller om noget af undervisningen ligger uden for almindelig arbejdstid. Hvis I svarer, at noget af undervisningen ligger uden for almindelig arbejdstid, skal du når kurset er ovre give AUB besked om, hvor mange timer kursisten har været forhindret i at arbejde pga. kurset.

1a) Hvis I ikke udbetaler løn under kurset

Hvis I ikke udbetaler løn under kurset og VEU-godtgørelsen skal udbetales til medarbejder, skal I tage stilling til, om vedkommende ønsker at benytte sig af sit Bikort eller Hovedkort.

   • Hvis du vælger bikort, betales der skat af hele medarbejders VEU-godtgørelse.
   • Hvis du vælger hovedkortet, får medarbejder et skattefradrag pr. kursusdag. Bemærk, at vedkommende kan risikere at betale for lidt i skat - fx hvis I som arbejdsgiver også bruger vedkommendes skattefradrag i samme periode.

2) Hvis selvstændig

Hvis I har svaret, at kursisten deltager som selvstændigt erhvervsdrivende, skal I svare på, om kursisten deltager i sin almindelige arbejdstid, eller om noget af undervisningen ligger uden for almindelig arbejdstid. Hvis I svarer, at noget af undervisningen ligger uden for almindelig arbejdstid, skal du når kurset er ovre give AUB besked om, hvor mange timer kursisten har været forhindret i at arbejde pga. kurset.

  • I skal også vælge skattekort: 
   • Hvis du vælger bikort, betales der skat af hele medarbejders VEU-godtgørelse
   • Hvis du vælger hovedkortet, får medarbejder et skattefradrag pr. kursusdag. Bemærk, at vedkommende kan risikere at betale for lidt i skat - fx hvis I som arbejdsgiver også bruger vedkommendes skattefradrag i samme periode.

Vejrlig

Du skal også svare på, om kursisten er ansat under en overenskomst, der omfatter vejrlig. Det kan være når medarbejdere sendes hjem pga. vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejdere i at udføre deres arbejde - fx på byggepladser.

Opsummeringside

 • Bekræft om oplysningerne er korrekte
 • Hvis oplysningerne ændrer sig, skal du give uddannelsesstedet eller AUB besked. Der står kontaktoplysninger til AUB i den kvittering, du modtager, når ansøgningen er sendt
 • Til sidst ser du en opsummering med de oplysninger, du har givet. Du kan ændre dem, inden du indsender ansøgningen og inden kurset starter
 • Hvis oplysningerne ændrer sig mens kurset er i gang, er det en god ide at kontakte AUB inden man ændrer i fx løn under uddannelse, da det betyder, at pengene skal udbetales til nogle andre.


Ret i VEU ansøgningen

Hvis du har ændringer til din VEU-ansøgning, kan du let rette i den.

Fremgangsmåde - ret i VEU-ansøgningen

 • Klik på 'Kursister' eller 'Hold'
 • Du kommer nu til virksomhedens side, hvor du kan se virksomhedens tilmelding(er) og VEU-ansøgning(er). Du kan ud for hver ansøgning se en status på ansøgningen
 • Har du udfyldt VEU-ansøgningen, vil du kunne se et grønt flueben
  • Har du ikke udfyldt den, eller mangler du at besvare et eller flere spørgsmål i ansøgningen, vil du kunne se en rød tekst: 'Ikke udfyldt'
 • Klik på statussen - nu åbner din ansøgning sig, og du kan rette i den
 • Husk at bekræfte ved at sætte flueben i bunden af ansøgningen og klik på 'Indsend ansøgning'.


Regler og satser for VEU godtgørelse og befordring

Se video om udbetaling her


Når man deltager i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, kan man få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du eller din medarbejder:

 • Være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
 • Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende 
 • Have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning
  • Som selvstændig erhvervsdrivende skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
 • Have forladt folkeskolen
 • Opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
 • Have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen
 • Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du eller din medarbejder kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud hvis du/medarbejderen:

 • Som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen
 • Har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter Undervisningsministerens bestemmelse
 • Modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Satser for VEU-godtgørelse

 • Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. Når undervisningen er deltidsundervisning, sættes satsen ned i forhold til timetallet
 • Man får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Det kan højst være 37 timer om ugen, hvis man arbejder på fuldtid
 • Hvis man arbejder på deltid, kan man kun få godtgørelse for det antal timer, man sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

 • Daglig transport

  • Hvis afstanden fra kursistens hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km., kan kursisten få befordringstilskud. Kursisten kan få befordringstilskud til det antal kilometer, som er afstanden ud over de 24 km.
  • Man kan højst få tilskud til 576 km. pr. dag.


 • Indkvartering

Hvis kursisten er indkvarteret et andet sted under uddannelsen, kan kursisten få befordringstilskud til:

  • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag).

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem kursistens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursisten er indkvarteret. Man kan højst få tilskud til 400 km. pr. rejse.

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Når man tilmelder sig til et kursus på www.voksenuddannelse.dk, kommer det digitale ansøgningsskema til godtgørelse og befordringstilskud automatisk frem, og man bliver ført igennem skemaet.

Du kan læse mere om hvordan du besvarer spørgsmålene i skemaet under hver overskrift i denne artikel.


Ofte stillede spørgsmål

Har du brug for mere hjælp?

Prøv guiden på voksenuddannelse.dk, eller kontakt eVejledning:

Ring på telefon

70 22 22 07

Åbningstider

Mandag - torsdag

09.00 - 21.00

Fredag

09.00 - 16.00

Lørdag - søndag


Særlige åbningstider

Lørdag den 25. februar åbent kl.9-16

Søndag den 26. februar åbent kl.9-16

Lørdag den 11. marts åbent kl.9-16

Søndag den 12. marts åbent kl.9-16

22. og 23. marts LUKKET

12.00 - 16.00