Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Optag indberettes ved påbegyndelse af FGU samt når der sker tilføjelse eller skift i skoleperiode samt speciale. Specialet viser, hvilket spor (AGU/PGU/EGU), den unge har valgt gennem uddannelsen. Skoleperioden (SKP) viser, hvor langt den unge er i uddannelsesforløbet. Her ses mulige kombinationer af spor/speciale og skoleperiode:

Spor(speciale)

Betegnelse

Skole- periode

Betegnelse knyttet til kombination af CØSA-formål, version, speciale og skoleperiodeBA

Basisforløb, uddannelsesspor ej valgt

1

Almen grunduddannelse

BA

Basisforløb, uddannelsesspor valgt

1

Almen grunduddannelse

US

Uddannelsesspor

1

Almen grunduddannelse

ÅP

Årselevpulje

1

Almen grunduddannelse

KF

Kommuneforlængelse

2

Produktionsgrunduddannelse

BA

Basisforløb, uddannelsesspor valgt

2

Produktionsgrunduddannelse

US

Uddannelsesspor

2

Produktionsgrunduddannelse

ÅP

Årselevpulje

2

Produktionsgrunduddannelse

KF

Kommuneforlængelse

3

Erhvervsgrunduddannelse

BA

Basisforløb, uddannelsesspor valgt

3

Erhvervsgrunduddannelse

US

Uddannelsesspor

3

Erhvervsgrunduddannelse

ÅP

Årselevpulje

3

Erhvervsgrunduddannelse

KF

Kommuneforlængelse


Ungedatabasen har ikke behov for at blive informeret om skift til skoleperioderne Årselevpulje og Kommuneforlængelse.

...

Figur 1: XML-struktur for Indberetning af forberedende grunduddannelsesforløb.

Image RemovedImage Added

IndberetningForberedendeGrundUddannelseRequest

IndberetningForberedendeGrundUddannelseRequest indeholder alle data om hændelsen i det forberedende forløb. Hændelser indberettes enkeltvis.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

CPRNr

String (10)

Ja

Skal kunne findes i CPR-registeret.

CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.
Den unge skal have bopælsadresse i Danmark.

HaendelseNummer

String

Nej


Unik id på indberetningen, såfremt indberetningen ikke fejler.
(Hændelsesnummeret indgår i valideringssvaret til datakilden og ved underretning til dataaftager).
Hændelsesnummeret skal indberettes ved annullering.

ForloebId

String

Nej

Se note 1 (under tabellen).

Unik id for forløbet.Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og CØSA-formål. ForløbId'et skal sendes med, hvis hændelsen omhandler et allerede igangsat forløb.

DataKildeInstitutionNummer

Integer(6)

Ja

Skal kunne genfindes i institutionsregisteret

Institutionsnummeret for den institution, der foretager indberetningen. Bruges til at identificere hvilken institution, der indberetter for på den måde bl.a. at kunne sende valideringssvar til rette institution. DataKildeInstitutionNummer svarer til Username i IP-UNG webservicen.

InstitutionNummer

Integer(6)

Ja

Skal kunne genfindes iinstitutionsregisteret.

Afdeling hvor undervisningen eller aktiviteten administreres.
UDB anvender værdien fra institutionsregisteret.

HaendelseDato

DateTime

Ja

yyyy-mm-dd hh:mm_ss.sssssss

Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, dato for gennemførelse eller dato for risiko for frafald.

Status

Integer(2)

Ja

Se note 2.

Kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført).

AfbrudsaarsagsKode

Integer

Nej, men ja ved status Afbrud

Skal kunne genfindes i kodetabel for Afbrudsårsagskoder.
Se note 3.

Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten.Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.

ModtagerSystemID

String(100)

Ja


En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet. ModtagerSystemID svarer til samme element i IP-UNG webservicens element Modtager. Skal udfyldes af samme værdi som står i SystemName (og hvis der tidligere har været tilkobling til IP-UNG, den samme værdi som blev sat i feltet af samme navn). Brugs bl.a. til at sørge for at valideringssvar sendes til korrekte system.

KildeLeverandoer

String (20)

Ja


En betegnelse, der identificerer kildeleverandørens system.

Annullering

Boolean

Nej

False = nej
True = ja

Markering af, at en tidligere indberetning skal annulleres (fejlindberetning).
Annullering af en indberetning kræver, at hændelsesnummer og CPR-nummer udfyldes med værdier fra den indberetning, som skal annulleres.

COSAFormaal

Integer (4)

Ja

Skal kunne genfindes i CØSA-kodesættet.

Kode for ungdomsuddannelse fra CØSA. I praksis er det kode 338.

COSAFormaalVersion

Integer (4)

Nej

Skal kunne genfindes i CØSA-kodesættet.

Kode for ungdomsuddannelse versioneret fra CØSA.

COSAformaalSpeciale

String(4)

Nej

Skal kunne genfindes i CØSA-kodesættet.

Kode for forberedende grunduddannelse (FGU) fra CØSA.
Angiver, hvilket speciale der følges inden for uddannelsen.
Der gives en fejlbesked, hvis der mangler speciale og den angivne skoleperiode ikke kan forekomme uden speciale.

SkolePeriode

String (2)

Ja

Skal findes i uddannelsesmodellen under forberedende grunduddannelse.

Kode for skoleperiode under forberedende grunduddannelse (FGU).

EguUddannelsesbevis

Boolean

Nej

True = Har fået et uddannelsesbevis på EGU-spor
False = Har ikke fået et uddannelsesbevis på EGU-spor

Sand, hvis den unge har afsluttet FGU-uddannelsen på sporet EGU, og har fået et uddannelsesbevis på det.

Registreringstid

DateTime

Ja

yyyy-mm-dd hh:mm_ss.sssssss

Tidspunkt for registrering af tilstanden eller ændringen i kildesystemet.

FrafaldstruetMarkering

Boolean

Nej

True = Frafaldstruet
False = Ikke frafaldstruet

Markering af risiko for frafald. Markeringen anvendes, når den unge vurderes at være frafaldstruet. Markering kræver, at Status er 'Optaget'.
Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet, ses af Ungedatabasevejledningen på viden.stil.dk.

FrafaldstruetIfoelgeKommune

Booelan

Nej


Ifølge KUI's informationer er den unge frafaldstruet. Feltet anvendes, når KUI mener, at der mangler en indberetning om risiko for frafald fra en anden datakilde (uddannelsesinstitution). Status angives som et optag.
Indberetningen medfører et advis til uddannelsesinstitutionen hvor den unges forløb er registreret.

AfbrudtIfoelgeKommune

Boolean

Nej


Ifølge KUI's informationer har den unge afbrudt sit uddannelsesforløb. Feltet anvendes, når KUI mener, at der mangler et afbrud fra en anden datakilde (uddannelsesinstitution). Status angives som optag, og der skal ikke indberettes tilhørende afbrudsårsag.
Indberetningen medfører et advis til uddannelsesinstitutionen hvor den unges forløb er registreret.

UdddannelsesinstitutionKontakt

(XML-element)

Nej


Skal være udfyldt ved risiko for frafald.

ElevKontakt

(XML-element)

Nej
Note 1: ForløbId
Et forløbId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. Dermed skabes der en relation i UDB fra optaget til afbrudt eller gennemført.

...

Bemærk, at UDB sletter et indberettet forløbId, hvis indberetningen ikke passer til det pågældende forløb. I så fald danner UDB et nyt forløbId, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

Note 2: Status

Værdi

Betegnelse for status

Beskrivelse

1

Optaget

Den unge optages på et uddannelsesforløb. Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status 'Optaget' også for denne indberetning.

2

Afbrudt

Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb.

3

Gennemført

Den unge har gennemført sit uddannelsesforløb.


Note 3: Afbrudsaarsagskode
De værdier, der kan modtages i UDB, er vist her viden.stil.dk. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder.

...

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Navn

String (500)

Ja, hvis elementet tilføjes


Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person.

Telefon

Integer (10)

Ja, hvis elementet tilføjes


Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefonnummer for person.

Email

String (50)

Ja, hvis elementet tilføjes


Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: mailadresse for person.

ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger for den unge.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

Telefon

Integer (10)

Ja, hvis elementet tilføjes


Den unges telefonnummer.

Email

String (50)

Ja, hvis elementet tilføjes


Den unges mailadresse.

Struktur for" IndberetningForberedendeGrundUddannelseSvar"

Ved indberetning returnerer webservicen følgende synkrone svar, såfremt der ikke opstår fejl i skemavalideringen i STIL's integrationsplatform.

Felt

Type

Krævet

Lovlige værdier

Beskrivelse

HaendelseNummer

String(20)

Ja


Unik ident, der identificerer indberetningen i UDB.

Hvis der opstår fejl i skemavalideringen, sender STIL's integrationsplatform en fejlbesked. Information om dette findes på viden.stil.dk under Ungedatabasen.

...

Fejlkoder i forbindelse med validering

Fejlnr.

Relateret attribut

Fejltekst

Forklaring

Blød fejl: B
Hård fejl: H

1

Annullering

Annullering ugyldig, hændelsesnummer og CPR-nummer ikke fundet

Det er ikke muligt at finde det angivne hændelsesnummer og CPR-nummer, som skal annulleres.

H

2

Uddannelseskoder

Ugyldig uddannelseskode eller aktivitetskode

CØSA-formål skal være 338, når der indberettes forberedende grundforløb.

H

3

Afbrudsårsagskode

Ugyldig afbrudsårsagskode

Kun årsagskoder iht. myndighedskrav er gyldig for indberetning.

H

5

Institutionsnummer

Ukendt institutionsnummer

Institutionsnummeret findes ikke i Institutionsregisteret.

H

6

Hændelsesdato

Hændelsesdatoen må ikke fremdateres

Hændelsesdatoen for gennemførelse/afbrud må ikke ligge efter registreringstiden for hændelsen.

H

7

Afbrudsårsagskode

Afbrudsårsagskode skal angives ved afbrud

Der skal angives en gyldig afbrudsårsag, når en ung afbryder sin uddannelse.Afbrudsårsag skal også være angivet ved markering af 'Afbrud ifølge KUI'.

H

8

Afbrudsårsagskode

Afbrudsårsag angives kun ved afbrud

Afbrudsårsag kan ikke angives ved andre former for indberetninger end afbrud og 'Afbrud ifølge KUI'.

H

9

Afbrudsårsagskode og Afbrud

Afbrudsårsagskoden må ikke anvendes ved det angivne CØSA formål

Fejlen kan opstå, når der indberettes optagelsesprøver, og afbrudsårsagskoden ikke er beregnet til optagelsesprøve (kun kode 15-19 må anvendes), eller når der ikke indberettes om optagelsesprøver, men benyttes kode 15-19.

H

10

ForloebId

ForløbsId mangler

Ved 'Afbrud ifølge KUI' eller 'Risiko for frafald ifølge KUI' skal der medsendes identifikation af det forløb, KUI mener er berørt.

H

13

Afbrudsårsagskode og Afbrud

Afbrud ifølge KUI kan kun angives ved optag

Ved 'Afbrud ifølge KUI' skal Status være optag.

H

14

CPR-nummer

Den unge findes ikke i UDB

Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR-nummeret kan ikke genfindes i UDB i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark.

H

15

CPR-nummer

Aldersgrænse overskredet

Aldersgrænsen er overskredet. Den unge skal være fyldt 15 år og være under 30 år.

H

16

Status

Ugyldig statuskode

Kun status iht. liste i grænsefladebeskrivelsen er gyldig for indberetningen.

H

30

Kildeleverandør

Datakildebetegnelse format ikke gyldigt

Betegnelsen for kildekoden kendes ikke i UDB.

H

62

Dublet

Dublet

Der er registreret en indberetning, hvor følgende er identisk:

 • CPR-nummer
 • Institutionsnummer
 • Uddannelseskode- Skoleperiode
 • Hændelsesdato
 • Status
 • Speciale (hvis udfyldt).
  Registreringstiderne er ikke nødvendigvis identiske. Ved samtidigt afbrud og gentilmelding på samme uddannelse skal afbruddet registreres først.

H

80

Skoleperiode

Skoleperiode er ugyldig eller mangler

Skoleperioden mangler eller er ikke gyldig i forbindelse med FGU.

H

81

COSAFormaal

CØSA-formål må ikke anvendes for FGU aktivitet

Servicen kan kun anvendes til CØSA-formål 338.

H

82

EguUddannelsesbevis

Ikke lovlig skoleperiode og/eller speciale, når EguUddannelsesbevis er sand

EguUddannelsesbevis kan ikke sættes til 'True', med mindre den angivne skoleperiode kan forekomme, når der udstedes uddannelsesbevis på EGU. Yderligere skal specialet svare til EGU-sporet.

H

83

Speciale

Speciale er ugyldigt eller krævet på skoleperioden

Speciale er ugyldigt på FGU- uddannelsen eller krævet på den valgte skoleperiode.

H

85

EguUddannelsesbevis

EGU uddannelsesbevis kan kun tildeles på en gennemført uddannelse

Der må ikke angives ja til EguUddannelsesbevis, når der indberettes status optag og afbrud (kun ved gennemført)

H

209

Uddannelsesinstitutionkontaktnavn

Kontaktpersonnavn mangler

Kontaktpersonoplysninger er angivet, men mangler navn på kontakten.

B

101


exception - UDB

Intern fejl i UDB.

H

Fejlkoder i forbindelse med behandling af indberetningen

Fejlnr.

Relateret attribut

Fejltekst

Forklaring

Blød fejl: B
Hård fejl: H

12

ForloebId

ForloebId er krævet og skal matche registreringer

Forløbidenten på indberetningen peger på et forløb, der ikke matcher indberetningen for så vidt angår CPR-nummer, hovedinstitution eller uddannelseskode. Dette er krævet for indberetninger om risiko for frafald og afbrud fra KUI.

H

75

ForloebId

Optag efter gennemført uddannelse ikke mulig

Uddannelsen er allerede gennemført. Dermed er indberetningen om optagelse afvist. Kræver annullering af hændelse for gennemført uddannelse inden anden status kan indberettes. Fejlen benyttes, hvis hændelsen ikke er historisk.

H

213

ForloebId

Nyt forløbid anvendt, da det indberettede forløbid ikke matcher et forløb på den unge

Forløbsidenten på indberetningen peger på et forløb, der ikke matcher indberetningen for så vidt angår CPR-nummer, hovedinstitution eller uddannelseskode, men der er ikke er krav om for løbs ident på denne indberetning. Der tildeles et nyt forløbsId.

B

257

ForloebId

Forløb mangler optag

Der forventes et optag, før der modtages et afbrud eller gennemførelse.

B

264

ForloebId

Der findes tidligere indberetning om afbrud ifølge KUI

Der er tidligere registreret afbrud ifølge KUI.

B

265

ForloebId

Der findes tidligere indberetning om afbrud, som bør annulleres

Der er tidligere registreret afbrud for forløbet. Afbruddet bør annulleres, hvis denne indberetning er korrekt.

B

272

ForloebId

Optag eller afbrud indberettet efter indberetning af gennemført forløb

Der er tidligere registreret, at forløbet er gennemført, hvilket harmonerer dårligt med, at der nu indberettes optag/afbrud.

B

273

ForloebId

Der er tidligere indberettet hændelse med senere registreringstid og eller hændelsesdato

Der er tidligere indberettet hændelse på forløbet med senere registreringstid og/eller hændelsesdato.

B


Hårde fejl angives med numre op til og med 199.

...