Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Der findes mange faglige udvalg, der hver især har ansvar for hver deres uddannelser. De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. De

Fagligt udvalg fastlægger målene for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold. De faglige udvalg har ansvaret for, at de danske erhvervsuddannelser lever op til erhvervslivets og samfundets behov. De faglige udvalg træffer endvidere afgørelser om merit, om godkendelse af praktikvirksomheder og er med til at tilrettelægge uddannelserne (varighed, mål og indhold).

Det er de faglige udvalg, der godkender virksomheder til at uddanne elever til en erhvervsuddannelse.

Se listen over faglige udvalg på Uddannelsesguidenblandt andet til opgave at godkende virksomheder som uddannelsessted, og de træffer eksempelvis afgørelser om afkortninger for den enkelte lærling.