Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
19.11.20201.4Den 1. december 2020Lars Strange

Ændringshistorik

Versioner og ændringer
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af
19.11.2020

1.4

Population

Population udvidet med fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen, fiskerigrunduddannelsen eller sikkerhedskursus (fiskeri).
Population udvidet med personer på uddannelsesinstitutionen seneste tre kalendermåneder inden slutdatoen for indberetningen.

LS
19.11.2020

1.4

Fraværsoplysninger

Elevtype bliver nøglefelt. Samtidigt bliver speciale obligatorisk for hovedforløb, men
frivilligt for grundforløb.

LS

Indhold

Indledning

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som uddannelsesinstitutioner skal indberette til STIL, Styrelsen for IT og Læring, hvis institutionen har enten erhvervsuddannelser, EUD10 og 20/20, fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen, fiskerigrunduddannelsen eller sikkerhedskursus (fiskeri). STIL anvender oplysningerne til statistiske formål.

Indberetning af data fra institutionerne skal foretages via STIL's modtagestation. Modtagestationen er udviklet til, at der skal ske en "system til system"-udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen.

Indberetningen skal ske mellem d. 2. og 5. i hver måned, og alle ændringer siden seneste indberetning skal overføres til STIL's modtagestation. Bemærk, at elever skal indberettes med al historik også hvis der kun er registreret en ændring på eleven.

Såfremt en institution skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL.

I afsnit 5 og 6 gennemgås struktur og indhold i de oplysninger, der skal indberettes.

Ultimo 2019 er indberetningen blevet suppleret med en separat indberetning af fraværsoplysninger. Beskrivelse af struktur og indhold for disse oplysninger gennemgås fra afsnit 7 og frem Beskrivelsen af fraværsindberetningen i afsnit 7 kan således læses uafhængigt af beskrivelsen i afsnit 5 og 6. Der skal ikke indberettes fravær for EUD10 og 20/20, fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen, fiskerigrunduddannelsen eller sikkerhedskursus (fiskeri).

Hvem skal indberette?

Alle institutioner, som varetager undervisning på erhvervsuddannelser, herunder EUD10 og 20/20, skal indberette oplysninger beskrevet i dette dokument. Institutioner, der aktuelt anvender EASY-A som administrativt system, skal ikke indberette, da data herfra overføres automatisk til STIL's statistikdatabase.

Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning i den samme indberetningsperiode anvendes samme indberettende enhed.

Der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen:

 1. Indberettende enhed (indberettende institution)
 2. Uddannelsesinstitution: Uddannelsesansvarlige (hoved-)institution
 3. Undervisningssted: Institution (afdeling), hvor der undervises

Indberettende enhed (1.) er enten uddannelsesinstitution (2.) eller undervisningssted (3.).

Uddannelsesinstitutionen (2.) er ansvarlig for, at indberetningen finder sted.

Hvilke personer skal indberetningen omfatte?

Indberetningen skal omfatte data om alle elever på institutionen, som er eller har været tilmeldt undervisning på en erhvervsuddannelse eller EUD10 og 20/20 i indberetningsperioden samt de foregående to kalendermåneder - det vil sige elever, der har været på uddannelsesinstitutionen i de tre kalendermåneder, der ligger før afslutningen af indberetningsperioden (se desuden afsnit 4 nedenfor). Derudover skal alle ansøgere til erhvervsuddannelserne på institutionen siden seneste indberetningstidspunkt indberettes – dette uanset om ansøgeren senere bliver optaget på en erhvervsuddannelse på institutionen eller ej.

Hvilke uddannelser skal der indberettes for?

Der skal indberettes elever på erhvervsuddannelserne, EUD10 og 20/20.

Herudover skal der indberettes elever på fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen samt fiskerigrunduddannelsen og sikkerhedskursus (fiskeri).

Oplysninger om erhvervsuddannelserne skal indberettes i Tabel 1-Tabel 17. For elever på EUD10 skal der indberettes Tabel 1-Tabel 3, Tabel 4, Tabel 6-Tabel 10 og Tabel 17, mens der for 20/20 skal indberettes i Tabel 1-Tabel 3, Tabel 4, Tabel 6-Tabel 10 og Tabel 17. For elever på fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen samt fiskerigrunduddannelsen og sikkerhedskursus (fiskeri) skal eleven som minimum indberettes med oplysninger i Tabel 1-Tabel 4 samt Tabel 7.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Figur 1. Skitse af indberetningsstruktur.


Nedenfor i Figur 2 er det samlede XML Schema vist. Elementerne heri gennemgås i det efterfølgende afsnit 6, hvor udsnit af skemaet vises.
Indholdet beskrives i skemaform med følgende kolonner:

 • Felt: Navn på felt der skal indberettes
 • Beskrivelse: Uddybende beskrivelse af feltet
 • Felttype: Typen af feltets indhold, fx tal, tekst, dato eller en mere specifik type
 • Lovlige værdier: Udmelding af lovlige værdier, som må indberettes i feltet
 • Obligatorisk: Er det obligatorisk at indberette det pågældende felt?
 • Nøglefelt: Er der tale om et felt, der indgår i identifikation af en record?

Senere i dokumentet er der angivet en række krydsvalideringsregler.
Bemærk, at der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen, jf. afsnit 2.


Figur 2. XML Schema.

Hvad skal indberettes for hvert element?

Indberetningshoved

Tabel 1. Indberetningshoved.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Version

Den version af XML skemaet, som data forventes at overholde.

Tekst

1.0

Ja

Nej

SystemVersion

Navn og versionsnummer på det administrative system, der har eksporteret data.

Tekst, 256 tegn


Nej

Nej

JournalNummer

Leverandørfelt til internt brug, hvor der kan noteres evt. journalnummer på den enkelte indberetning.

Tekst, 256 tegn


Nej

Nej

IndberettendeEnhed

Institutionens nummer til den enhed (institution), der foretager indberetningen, jf. afsnit 2.

Tal,6 tegn

Institutioner oprettet som brugere i systemet.

Ja

Ja

Email

E-mail på kontaktperson ift. indberetningen.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Person

Alle personer, herunder også ansøgere, som indberetningen omfatter, skal optræde i persontabellen.

Tabel 2. Person.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

PersonId

Angiver cpr-nummer eller anden tilsvarende identifikation på personen.

Tal, 10 tegn


Ja

Ja

Fornavne

Personens fornavne.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Efternavn

Personens efternavn.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Foedselsdato

Personens fødselsdato.

Dato


Ja

Nej

Koen

Personens køn.

Tekst,
1 tegn

Mand: 1
Kvinde: 2
Uoplyst: 0

Ja

Nej

Elev

En elev defineres ud fra kombinationen person, uddannelse og uddannelsesinstitution.

En elev indgår kun én gang i den enkelte indberetning. En person behandles således som to forskellige elever, hvis personen skifter uddannelse eller uddannelsesinstitution. Når en elev fx afslutter gf1 og fortsætter på gf2, er der således tale om en ny elev.


Tabel 3. Elev.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Uddannelsesinstitution

Uddannelsesansvarlige hovedinstitution.

Tal,6 tegn

Hovedinstitution angivet i Institutionsregistret

Ja

Ja

Uddannelse

Identifikation af uddannelsen (cøsa-formål).

Uddannelsestype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Startdato

Første dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale.

Dato


Ja

Nej

Slutdato

Sidste dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale.

Dato


Nej

Nej

Afgangsårsager

Der skal kun indberettes afgangsårsager for eleven, hvis der er en hændelse.

Tabel 4. Afgangsårsager.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Dato

Dato for hændelsen.

Dato


Ja

Ja

Aarsag

Angivelses af hændelses art (fx afgangsårsag).

Tekst, 5 tegn

Udmeldes centralt

Ja, hvis den er kendt.

Nej

Speciale

Tabel 5. Speciale

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Version

Uddannelsesversion.

Tekst 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Speciale

Speciale.

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

Startdato

Startdato for elevens speciale.

Dato


Ja

Ja

Slutdato

Slutdato for elevens speciale.

Dato


Nej

Nej

Elevtype

I tabellen indberettes elevtyper på eleven. Der må ikke være tidsmæssigt overlappende perioder for den enkelte elev.

Tabel 6. Elevtype.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Elevtype

Elevtype beskriver elevens baggrund (fx ung eller voksen) og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux, talentspor etc).

Tekst, 10 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Version

Uddannelsesversion.

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Startdato

Startdato for elevens elevtype.

Dato


Ja

Ja

Slutdato

Slutdato for elevens elevtype.

Dato


Nej

Nej

Skoleophold

I tabellen indberettes alle elevers skoleophold. Bemærk, at der for det enkelte skoleophold, for den enkelte elev, skal angives et SkoleopholdId for at sikre mod dubletter ved overlappende datoer.

Bemærk desuden at UVMafdelinger kan afvige fra øvrige institutionsnumre, hvis der fx er tale om sammenlægninger, hvor to tidligere institutioner kan være UVMafdelinger i en periode.

Tabel 7. Skoleophold.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

SkoleopholdId

Fast og entydig identifikation af skoleopholdet.

Tekst, 50 tegn


Ja

Ja

Skoleperiode

Skoleperiode.

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Version

Uddannelsesversion.

Tekst 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Speciale

Angiver speciale.

Tekst,
4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

Startdato

Startdato for skoleophold.

Dato


Ja

Ja

Slutdato

Slutdato for skoleophold.

Dato


Nej

Nej

Undervisningssted

Afdeling.

Tal, 6 tegn


Ja

Nej

UVMafdeling

Institution/afdeling, hvor ÅE afregnes.

Tal, 6 tegn


Ja

Nej

TMK

Tilskudsmærkekombination for skoleopholdet.

Tekst, 5 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

Undervisningsenhed

Undervisningsenhed er en gruppe personer (hold), der er fælles om en (undervisnings-)aktivitet (ét fag). Aktiviteterne kan være skemalagte som lektioner for gruppen (elever og lærer).

Tabel 8. Undervisningsenhed.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Undervisningsenheds ID

Fast og entydig identifikation af undervisningsenheden.

Tekst,
50 tegn


Ja

Ja

Undervisningssted

Afdeling, hvor undervisningen foregår.

Tekst, 6 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Undervisningsenhedens navn

Fri betegnelse som skolen kender enheden på, fx det der angives på skema.

Tekst,
100 tegn


Ja

Nej

Startdato

Startdato for undervisningsenheden.

Dato


Ja

Nej

Slutdato

Slutdato for undervisningsenheden.

Dato


Ja

Nej

Fag på undervisningsenhed

Lokation indberettes kun, hvis denne afviger fra undervisningsstedet.

Tabel 9. Fag på Undervisningsenhed.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Fag

Fag identificeres ved kombination af fagnummer og niveau.

Fagtype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Lokation

Adresse, på hvilken undervisningen foregår (star).

Tekst,
512 tegn

Vejnavn
Vejnummer
Postnr
By
Evt. stednavn

Nej

Nej

Startdato

Startdato for faget.

Dato


Ja

Ja

Slutdato

Slutdato for faget

Dato


Ja

Nej

(star) Eksempel: Vester Voldgade 123, 1552 København V.

Elevdeltagelse

I tabellen indberettes elevdeltagelse i undervisningsenhed (de hold), som eleven er tilmeldt til.

Tabel 10. Elevdeltagelse.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

UndervisningsenhedRef

Reference til undervisningsenhed.Ja

Ja

Fag

Fag identificeres ved kombination af fagnummer og niveau.

Fagtype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Version

Uddannelsesversion.

Tekst 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Startdato

Startdato for elevens deltagelse i undervisningsenheden.

Dato


Ja

Ja

Slutdato

Slutdato for elevens deltagelse i undervisningsenheden.

Dato


Ja

Nej

Optagelsesgrundlag

Tabellen indeholder optagelsesgrundlag for ansøgere. Det er kun afholdte optagelsesprøver, der skal indberettes. Hvis eleven har været til flere optagelsesprøver, er det kun resultatet af seneste prøve, der skal angives i hvert af felterne "ResultatOptagelsesproeveDansk" og "ResultatOptagelsesproeveMatematik". Elever, der lever op til adgangskravene, men ikke har en karakter på 7-trinsskalaen, skal anføres under "OptagetAndetgrundlag".

Tabel 11. Optagelsesgrundlag.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Uddannelse

Identifikation af uddannelsen.

Uddannelsestype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Version

Uddannelsesversion.

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Studiestart

Dato for start på uddannelsen.

Dato


Ja

Ja

Uddannelsessted

Uddannelsesansvarlige (hoved-)institution.

Tekst,
6 tegn


Ja

Nej

Undervisningssted

Afdeling under uddannelsesstedet, som personen ansøger til

Tekst,
6 tegn


Ja

Ja

KarakterDansk*

Optagelsesgrundlag i dansk (gns. på baggrund af 7-trinsskalaen)

Decimal,
4 tegn


Nej

Nej

KarakterMatematik*

Optagelsesgrundlag i matematik (gns. på baggrund af 7-trinsskalaen)

Decimal,
4 tegn


Nej

Nej

OptagelsesproeveDansk

Skal til optagelsesprøve i dansk

Tekst,
1 tegn

J/N

Ja

Nej

OptagelsesproeveMatematik

Skal til optagelsesprøve i matematik

Tekst,
1 tegn

J/N

Ja

Nej

ResultatOptagelsesproeveDansk

Resultat af optagelsesprøve i dansk
Skal være udfyldt, hvis der er angivet et 'J' i feltet "OptagelsesprøveDansk".

Tekst,
2 tegn

BE (bestået)
IB (ikke bestået)
EJ (ej mødt***)

Nej

Nej

ResultatOptagelsesproeveMatematik

Resultat af optagelsesprøve i matematik
Skal være udfyldt, hvis der er angivet et 'J' i feltet "OptagelsesprøveMatematik".

Tekst,
2 tegn

BE (bestået)
IB (ikke bestået)
EJ (ej mødt)

Nej

Nej

OptagetAndetgrund**

Ansøgeren er optaget på andet grundlag

Tekst, 1 tegn

J/N

Ja

Nej

OptagetSamtale

Ansøgeren er optaget på baggrund af samtale

Tekst,
1 tegn

J/N

Ja

Nej

Note *: Se hvordan karakter gennemsnittet beregnes her: http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Adgang-og-optagelse/Gennemsnit
Note: ** Elever, der ikke har en karakter fra den danske 7-trinsskala, registreres her. Dvs. elever, der har bestået/ikkebestået, bestået kravene i udlandet etc. Hvis eleven opfylder kravet i det ene fag og skal til prøve i det andet fag, markeres det også her.
Note***: Hvis en ansøger ikke er mødt til optagelsesprøve, fordi ansøgeren har trukket sin ansøgning eller fremskaffer anden dokumentation, skal karakteren angives under KarakterDansk/KarakterMatematik, eller der skal markeres med 'J' under OPtagetAndetgrund og OptagelsesprøveDansk/OptagelsesprøveMatematik skal ændres til "N".

ÅE bidrag undervisning

Tabel 12. ÅE bidrag undervisning.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Taelledato

Dato for opgørelse af ÅE bidrag (dato, hvor der tælles om eleven er der eller ej).

Dato


Ja

Ja

Bidrag

ÅE bidrag.

Decimal, 10 tegn
(5 decimaler)


Ja

Nej

Restbidrag

Restbidrag.

Decimal, 10 tegn
(5 decimaler)

Hvis der ikke er noget restbidrag, skal værdien være 0

Ja

Nej

PeriodeStart

Startdato for den periode, bidraget dækker (knytter sig til tælledatoen).

Dato


Ja

Nej

PeriodeSlut

Slutdato for den periode, bidraget dækker (knytter sig til tælledatoen).

Dato


Ja

Nej

Skolepraktikophold

Tabel 13. Praktikophold.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Skoleperiode

Skoleperiode

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Version

Uddannelsesversion

Tekst 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Speciale

Angiver speciale

Tekst,
4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Startdato

Startdato for praktikophold (skolepraktik)

Dato


Ja

Ja

Slutdato

Slutdato for praktikophold (skolepraktik)

Dato


Nej

Nej

TMK

Tilskudsmærke kombination for skoleopholdet

Tekst, 5 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

ÅE bidrag skolepraktik

Tabel 14. ÅE bidrag skolepraktik.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Taelledato

Dato for opgørelse af ÅE bidrag (dato hvor der tælles om eleven er der eller ej)

Dato


Ja

Ja

UdlosBidrag

Angiver om der udløses bidrag eller ej

Tekst,
1 tegn

J/N

Ja

Nej

Bidrag

ÅE bidrag

Decimal, 10
(5 decimaler)


Ja

Nej

Kvalifikation til hovedforløb

Tabel 15. Kvalifikation til hovedforløb.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

DatoKvalifikation

Dato for kvalifikation til hovedforløb

Dato


Ja

Nej

Uddannelse

Identifikation af uddannelsen som eleven har opnået kvalifikation til

Uddannelsestype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Lærerstyret undervisning

Oplysninger i denne tabel skal omfatte al faktisk afholdt undervisning på grundforløbet, der skal forstås som lærerstyret undervisning omfattet af den gældende Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der skal indberettes oplysninger om hvor mange klokketimers lærerstyret undervisning, som eleven er blevet tilbudt (der skal således ikke tages hensyn til elevens fravær). Der indberettes kun afholdte timer ikke planlagte. Da det studiekompetencegivende forløb ikke er en del af grundforløbet, skal der ikke indberettes lærerstyret undervisning for denne del af uddannelsen.

Tabel 16. Lærerstyret undervisning (grundforløb).

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Dato

Dato for, hvilken dag undervisningen er gennemført (kan i princippet også være weekenddage).

Dato


Ja

Ja

Timer

Lærerstyret undervisningstimer pr. dag. Hvis eleven ikke har fået undervisning på en mulig skoledag, skal dette angives med 0.

Decimal,
5 tegn (2 decimaler)


Ja

Nej

PeriodetypeUdmeldes centralt

Ja

Nej

Karakterer

Tabel 17. Karakterer.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Fag

Fag identificeres ved kombination af fagnummer og niveau.

Fagtype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Vaerdi

Karakterværdi, der er afgivet,

Tekst,
2 tegn

Lovlige værdier udmeldes centralt

Ja

Nej

Skala

Karakterskala, som karakterværdien er afgivet efter, fx 7TRIN (7-tinsskalen).

Tekst,
5 tegn

Lovlige værdier udmeldes centralt

Ja

Nej

Type

Karaktertype, fx EKS (Eksamenskarakter) eller STA (standpunktskarakter).

Tekst,
3 tegn

Lovlige værdier udmeldes centralt

Ja

Ja

Evalueringsform

Fx SKR (skriftlig) eller MDT (mundtlig).

Tekst,
3 tegn

Lovlige værdier udmeldes centralt

Ja

Ja

Dato

Dato, hvor karakteren er givet.

Dato


Ja

Ja

Termin

Måned og år for afgivelse af karakter.

Tal, 6 tegn

Format: YYYYMM

Ja

Ja

Indberetningsstruktur for indberetning af undervisning og fravær på EUD-uddannelser

I det følgende beskrives indberetningsstrukturen for indberetning af fravær på EUD-uddannelserne. Indberetningen er et tillæg til EUD-indberetningen.

Hvem skal indberette?

Alle institutioner, som varetager undervisning på erhvervsuddannelser skal indberette oplysninger beskrevet i dette dokument. Der skal ikke indberettes fravær på EUD10 og 20/20, og følgelig skal en institution ikke indberette fravær, hvis den udelukkende varetager EUD10 og 20/20. Institutioner, der aktuelt anvender EASY-A som administrativt system, skal ikke indberette.

Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning i den samme indberetningsperiode anvendes samme indberettende enhed.

Der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen:

 1. Indberettende enhed (indberettende institution)
 2. Uddannelsesinstitution: Uddannelsesansvarlige (hoved-)institution
 3. Undervisningssted: Institution (afdeling), hvor der undervises

Indberettende enhed (1.) er enten uddannelsesinstitution (2.) eller undervisningssted (3.).

Uddannelsesinstitutionen (2.) er ansvarlig for, at indberetningen finder sted.

Hvilke personer skal indberetningen omfatte?

Indberetningen skal omfatte data om alle elever på institutionen, som er eller har været tilmeldt undervisning på en erhvervsuddannelse (undtagen EUD10 og 20/20) i indberetningsperioden (se desuden afsnit 10 nedenfor).

Hvilke uddannelser skal der indberettes for?

Der skal indberettes elever på erhvervsuddannelserne, dog ikke EUD10 og 20/20.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Figur 3. Skitse af indberetningsstruktur.

Nedenfor i Figur 4. XML Schema. er det samlede XML Schema vist. Elementerne heri gennemgås i det efterfølgende afsnit 12, hvor udsnit af skemaet vises.

Indholdet beskrives i skemaform med følgende kolonner:

 • Felt: Navn på felt der skal indberettes
 • Beskrivelse: Uddybende beskrivelse af feltet
 • Felttype: Typen af feltets indhold, fx tal, tekst, dato eller en mere specifik type
 • Lovlige værdier: Udmelding af lovlige værdier, som må indberettes i feltet
 • Obligatorisk: Er det obligatorisk at indberette det pågældende felt?
 • Nøglefelt: Er der tale om et felt, der indgår i identifikation af en record?

Senere i dokumentet er der angivet en række krydsvalideringsregler.

Bemærk, at der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen, jf. afsnit 8.

Figur 4. XML Schema.

Hvad skal indberettes for hvert element?

Indberetningshoved

Tabel 18. Indberetningshoved.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Version

Den version af XML skemaet, som data forventes at overholde.

Tekst

1.0

Ja

Nej

SystemVersion

Navn og versionsnummer på det administrative system, der har eksporteret data.

Tekst, 256 tegn


Nej

Nej

JournalNummer

Leverandørfelt til internt brug, hvor der kan noteres evt. journalnummer på den enkelte indberetning.

Tekst, 256 tegn


Nej

Nej

IndberettendeEnhed

Institutionens nummer til den enhed (institution), der foretager indberetningen, jf. afsnit 8.

Tal,6 tegn

Institutioner oprettet som brugere i systemet.

Ja

Ja

Email

E-mail på kontaktperson ift. indberetningen.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Elev

En elev defineres ud fra kombinationen person, uddannelse og uddannelsesinstitution.

En elev indgår kun én gang i den enkelte indberetning. En person behandles således som to forskellige elever, hvis personen skifter uddannelse eller uddannelsesinstitution. Når en elev fx afslutter gf1 og fortsætter på gf2, er der således tale om en ny elev.

Tabel 19. Elev.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

PersonId

Angiver cpr-nummer eller anden tilsvarende identifikation på personen.

Tal, 10 tegn


Ja

Ja

Uddannelsesinstitution

Uddannelsesansvarlige hovedinstitution.

Tal,6 tegn

Hovedinstitution angivet i Institutionsregistret

Ja

Ja

Uddannelse

Identifikation af uddannelsen (cøsa-formål).

Uddannelsestype

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Startdato

Første dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale.

Dato


Ja

Nej

Slutdato

Sidste dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale.

Dato


Nej

Nej

Perioder for undervisning og fravær

I periodetabellen angives de kombinationer af uddannelsesversion, skoleperiode, elevtype og undervisningssted der er relevante for undervisnings- og fraværstabellen (beskrives senere).

Tabel 20. Skoleperioder, undervisningssted og tilskudsmærkekombinationer.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Version

Uddannelsesversion

Tekst 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Skoleperiode

Skoleperiode

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Undervisningssted

Afdeling, hvor undervisningen foregår.

Tal,6 cifre

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Speciale

Angiver speciale

Tekst,
4 tegn

Udmeldes centralt

Oblig. for hovedforløb.
Frivillig for grundforløb

Nej

Elevtype

Elevtype beskriver elevens baggrund (fx ung eller voksen) og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux, talentspor etc).

Tekst, 10 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

TMK

Tilskudsmærkekombination

Tekst, 5 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

Undervisning og fravær

I fraværstabellen opgøres den skemalagte undervisning, eleven er tilbudt, samt summen af elevens godkendte og ikke-godkendte fravær målt i minutter for alle skoledage.

Der skal indberettes fravær for alle dage med skemalagt tilbudt undervisning. Dage uden fravær skal indberettes med 0 minutters fravær.

Skemalagt tilbudt undervisning, der aflyses, indberettes ikke på aflysningsdagen, men skal indberettes, hvis den tilbydes på et senere tidspunkt.

Det samlede fravær på en skoledag kan ikke overstige den tilbudte undervisning.

Tabel 21. Undervisning og fravær.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Dato

Dato for, hvilken dag den skemalagte undervisning er tilbudt.

Dato


Ja

Ja

TilbudtUndervisning

Skemalagt undervisningstid tilbudt eleven, opgjort i minutter.

Heltal,
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="fb9744ef-4445-4715-821d-2384428f8fcf"><ac:plain-text-body><![CDATA[4 cifre

[0..1440]

Ja

Nej

FravaerMinutter

Elevens fravær fra den tilbudte skemalagte undervisningstid, opgjort i minutter.

Heltal,
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="681c6445-9023-47b4-9576-2ff3f4c77b72"><ac:plain-text-body><![CDATA[4 cifre

[0..1440]

Ja

Nej

 • No labels