Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
26-01-2021

1.3

Den 1. januar 2021Anders Caprani

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

26-01-2021

1.3

Generelt

Praktikpladsen.dk er ændret til Lærepladsen.dk.

IP-Ung er ændret til IP.

Anders Caprani

Arkiveret ændringshistorik

Tidligere versioner
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

01-01-20211.21.2TitelÆndring af dokumenttitelSL

29-11-2019

1.1

7

Opstramning på feltformater vedr. dato og klokkeslæt.

ETH

29-11-2019

1.1

7

Lektion start og Lektion slut er begge tvungne felter.

ETH

29-11-2019

1.1

Generelt

Beskrivelse af data er tilpasset STIL's normale standard.

ETH

30-06-2019

1.0

Generelt

Første version.

ETH

Indhold

  
Indledning

Dette dokument beskriver på overordnet niveau strukturen for de fraværsoplysninger for praktikrelevante elever, der skal indberettes til Praktikpladsen.dk fra de studieadministrative systemer, herunder EUX, og giver en beskrivelse af webservicen til indberetningen (herefter Webservicen) via eksempler.

Der skal ske en "system til system"-udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system har funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen ved hjælp af kald af en webservice i Praktikpladsen.dk.

Den enkelte institution eller det enkelte studieadministrative system skal dagligt overvåge eventuelle fejlmeldinger fra dataoverførslen og enten selv afhjælpe eventuelle problemer eller indberette dem til leverandøren af det studieadministrative system, der, hvis nødvendigt, kan indberette disse til STIL's support.

Webservicen

Webservicen kaldes via STIL’s integrationsplatform IPL (se afsnittet Webservicen).

IPL er en integrationsplatform, som understøtter udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer. IPL anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer på førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelses-, voksen- og efteruddannelsesområdet.

Platformen tilbyder ensartede webservices for indberetning til og afhentning af data fra STIL's centrale systemer inkl. autentificering, autorisering og logning af hændelser i forbindelse med dataudvekslingen. IPL er en ren infrastrukturkomponent, og har ingen brugergrænseflade, ligesom den ikke opbevarer data. Platformen understøtter, at systemleverandører, blandt andet leverandører af studieadministrative systemer på de ovennævnte uddannelsesområder, kan udveksle data med STIL's systemer på en institutions vegne på en ensartet, transparent og sikker måde.

Alle relevante oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL’s support site via https://viden.stil.dk/x/KgAGAQ.

Hvem skal indberette?

Alle institutioner, som administrerer grundforløb og/eller hovedforløb på erhvervsuddannelsesområdet, og som ikke benytter EASY-A.

Hvad skal indberetningen omfatte?

Elever under CØSA's formålsgruppe 01, Erhvervsuddannelser (EUD), og formålsgruppe 02, Erhvervsgymnasiale uddannelser.
Indberetningen omfatter følgende:

  • Fravær:Alle registreringer af fravær på praktikrelevante personer på skolen. Praktikrelevante personer defineres som personer der er tilknyttet en uddannelse under formålsgruppe 01 (EUD) eller 02 (Erhvervsgymnasiale uddannelser).

Hvornår skal der indberettes?

Der skal indberettes, når der sker registrering af fravær.

Indberetningerne skal ske løbende dagligt. Det vil sige, at hvis der er data at indberette, skal indberetningen ske mindst 4 gange i timen.

Institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at forsøge gentagelse af overførslen såfremt overførslen fejler.

Hvis en fraværsregistrering slettes i det studieadministrative system, skal dette ligeledes indberettes. Dette gøres ved

  • at lave en indberetning, som sletter alt fravær for den pågældende person på den pågældende dag
  • og derefter, hvis den pågældende person har fravær den pågældende dag, en indberetning, som indberetter alt det korrekte fravær for den pågældende person på den pågældende dag

Data indlæses ikke i Praktikpladsen.dk i forbindelse med indberetningen, men indlæses asynkront. Dvs. data modtages, valideres og gemmes i grænsefladetabeller. Herfra indlæses de modtagne data i produktionstabeller via batchjobs i Praktikpladsen.dk. Hvis der opstår fejl under indlæsningen i Praktikpladsen.dk, adviseres personen/personerne angivet i "KontaktEmail" (som angives i noden Indberetning).

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Indberetningerne skal ske via IPL. Se afsnit 2.

Beskrivelserne i afsnit 7 omhandler kun den indre del af webservicekaldet, som videresendes til Praktikpladsen.dk.

Fravær indberettes med 1 af de 3 bogstavkoder:

  • "G" betyder Godkendt fravær
  • "I" betyder Ikke godkendt fravær
  • "F" betyder For sent.

Hvad skal data indeholde?

IPL-servicen Praktikpladsen_Fravaer

Der udstilles en webservice på IP-Ung med navnet Praktikpladsen_Fravaer. Denne webservice udstiller 2 operationer:

  • Opret_Fravaersregistrering
  • Slet_Fravaersregistrering

Operationen Opret_Fravaersregistrering

Denne operation anvendes til at indberette fravær for en elev på en given uddannelsesinstitution for en given dato.

Input
Input til operationen Opret_Fraversregistrering består af følgende felter:

Navn

Type

Obligatorisk

Minimal længde

Maksimal længde

Beskrivelse

Cpr

Tal

Ja

10

10

CPR-nummer.

Fravaersdato

Dato

JaFraværsdato.

Afdeling

Tekst

Nej

6

6

Nummer på den institutionsafdeling, der indberetter fraværet. I produktion er dette et 6-cifret tal. Ved test kan der forekomme bogstaver.

Afdelingsnavn

Tekst

Nej


100

Navn på institutionsafdelingen der indberetter fraværet.

CosaFormal

Tekst

Ja

1

4

Cøsa-formålsnummer.

Version

Tal

Ja

1

4

Uddannelsesversion.

CentralKode

Tekst

Ja

1

1

Fraværskode: G, I, eller F.

LokalKode

Tekst

Nej


20

Eventuel lokal fraværskode.

LokalBeskrivelse

Tekst

Nej


100

Eventuel beskrivelse af lokal fraværskode

Minutter

Tal

Ja

1

4

Fravær i antal minutter.

Nummer

Tekst

Nej

20


Lektionsnummer / -betegnelse.

Start

Tidspunkt

JaLektions starttidspunkt for fraværet.

Slut

Tidspunkt

JaLektions sluttidspunkt for fraværet.

Hvis fraværssystemet ikke understøtter lektion start og slut, kan der i stedet indberettes start og slut for en normal skoledag.

Output

Navn

Type

Obligatorisk

Eksempler (tilhørende statuskode)

Fejlkode

Tekst

Ja

"ok" (200), "fejl" (400, 401).

Fejlmeddelelse

Tekst

Ja

"Fravaersdato skal være på formatet YYYY-MM-DD"
"Tid skal være på formatet HH:MM"
"Ikke autoriseret"

Operationen Slet_Fravaersregistrering

Denne operation anvendes til at slette alt registreret fravær for en elev tilknyttet en given uddannelsesinstitution, på en given dato.

Input

Navn

Type

Obligatorisk

Minimal længde

Maksimal længde

Beskrivelse

Cpr

Tal

Ja

10

10

CPR-nummer.

Fravaersdato

Dato

JaFraværsdato.

Output
Output fra operationen Slet_Fravaersregistrering er beskrevet i tabellen nedenfor.

Navn

Type

Obligatorisk

Eksempler

Fejlkode

Tekst

Ja

"ok" (200), "fejl" (400, 401)

Fejlmeddelelse

Tekst

Nej

"Fravaersdato skal være på formatet YYYY-MM-DD"
"Ikke autoriseret"

Bilag 1. Eksempel på valide XML-data

Opret fraværsregistrering:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/praktikpladsen/fravaer/v1.0">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<v1:OpretFravaersregistrering>
<v1:Identifier>
<v1:SystemName>XXXXX</v1:SystemName>
<v1:SystemTransactionID>7d061fe5-7f2a-4dc1-869b-5449c9c35ad2</v1:SystemTransactionID>
</v1:Identifier>
<v1:Cpr>0809991234</v1:Cpr>
<v1:Fravaersdato>2019-12-24</v1:Fravaersdato>
<!-Optional:->
<v1:Afdeling>123456</v1:Afdeling>
<!-Optional:->
<v1:Afdelingsnavn>Roskilde</v1:Afdelingsnavn>
<v1:Uddannelse>
<v1:CosaFormal>1912</v1:CosaFormal>
<v1:Version>8</v1:Version>
</v1:Uddannelse>
<v1:Fravaer>
<v1:CentralKode>I</v1:CentralKode>
<!-Optional:->
<v1:LokalKode>X</v1:LokalKode>
<!-Optional:->
<v1:LokalBeskrivelse>Ikke godkendt</v1:LokalBeskrivelse>
<v1:Minutter>120</v1:Minutter>
<v1:Lektion>
<!-Optional:->
<v1:Nummer>1</v1:Nummer>
<v1:Start>08:00</v1:Start>
<v1:Slut>09:59</v1:Slut>
</v1:Lektion>
</v1:Fravaer>
</v1:OpretFravaersregistrering>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Slet fraværsregistrering:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:v1="http://stil.dk/ipung/services/praktikpladsen/fravaer/v1.0">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<v1:SletFravaersregistrering>
<v1:SystemName>XXXXX</v1:SystemName>
<v1:SystemTransaktionID>7d061fe5-7f2a-4dc1-869b-5449c9c35ad2</v1:SystemTransaktionID>
<v1:Cpr>0809991234</v1:Cpr>
<v1:Dato>2019-12-24</v1:Dato>
</v1:SletFravaersregistrering>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
  • No labels