Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraAnsvarlig
26-01-2021

2.3

Den 1. januar 2021Lisa Maria Wells

Ændringshistorik

Gældende version
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

26-01-2022

2.3

Generelt

Praktikpladsen.dk er ændret til Lærepladsen.dk. IP-Ung er ændret til IPL. Afsnittet Webservicen  er ændret herefter. Referencer tilEASY-A er fjernet.

CHS

Arkiveret ændringshistorik

Tidligere versioner
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af

01-01-2021

2.2

Forside og Afsnit 1

Ny dokumenttitel og forklarende tekst, da modtagesystemet er ændret fra EASY-P til Praktikpladsen.dk med videresendelse til EASY-P.

AC

04-12-2019

2.1

6

Svendeprøvedatoer evalueringsform er obligatorisk

ST

21-01-2020


6

Uddybning af gyldigt CPR-nummer.

ST

30-06-2019

2.0

5

Webservicen skal kaldes via IP-Ung

ETH

30-06-2019


7

Webservicen skal kaldes via IP-Ung

ETH

01-02-2017

1.2

6.1

Præcisering af beskrivelse af IndberetningsId.

IR

01-02-2017


6.3

Præcisering af, hvordan hold slettes.

IR

16-02-2017


Bilag 1
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Rettet i eksemplerne:
ExtKvalGUID -> ExtKvaliGUID
ExtSvendGUID -> ExtHoldGUID

JSI

05-05-2017


Afsnit 6.3.1

Præcisering af beskrivelse af elevens start og slutdato på holdet.

IR

05-05-2017


Afsnit 6.3.2

Præcisering af beskrivelse af prøvedatoer.

IR

08-05-2017


Afsnit 4
Tabel 7
Bilag 1
Bilag 3

Svendeprøveholdets startdato og slutdato er medtaget som minimumsoplysninger.

IR

08-05-2017


Afsnit 6.1, tabel 1

Lovlig værdi i "Version" sat til "1.1".

IR

22-06-2017


Afsnit 6.2.2, tabel 5

Præcisering af beskrivelse af elevens startdato og slutdato på skoleforløb.

IR

11-07-2017


Figur 2

Ny version med obligatoriske felter vist korrekt.

ZHS

11-07-2017


Figur 8

Ny version med obligatoriske felter vist korrekt.

ZHS

11-07-2017


Tabel 1

Version ændret til 1.2.

ZHS

11-07-2017


Bilag 2

Opdateret med nyeste XSD.

ZHS

11-07-2017


Bilag 1
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Opdateret med valide eksempler med fiktive CPR-nr. mv.

ZHS

01-08-2017


Afsnit 6.2.3

Opdateret med at hvis kval. dækker alle specialer, skal kun cøsa-formål og version indberettes.

IR

11-08-2017


Afsnit 6.2.3

Præcisering af beskrivelse.

IR

19-10-2017


Afsnit 6.1, tabel 1

Præcisering af beskrivelse af feltet System.

JSI

19-10-2017


Afsnit 6.3, tabel 7

Præcisering af lovligt indhold i feltet Skoleophold og feltet ExtHoldGUID.

JSI

31-12-2016

1.1

Generelt

Beskrivelser af indberetningsstruktur og web-service samlet i én grænsefladebeskrivelse.

JSI

31-12-2016


4

Indberetningsstruktur ændret og et begrænset antal oplysninger tilføjet.

JSI

31-12-2016


7

Webservice ændret som konsekvens af ændret indberetningsstruktur.

JSI

Indhold

Indledning

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, der skal indberettes til Lærepladsen.dk/EASY-P fra studieadministrative systemer, og giver en beskrivelse af webservicen til opdatering af person- og svendeprøveoplysninger i EASY-P (herefter Webservicen) via eksempler. Indberetningerne skal ske via IPL (se afsnit 7), som videresender data til Lærepladsen.dk. Lærepladsen.dk sørger for, at data videresendes til EASY-P.

Der skal ske en "system til system"-udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system har funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen ved hjælp af kald af en webservice i EASY-P.
Indberetningerne skal ske dagligt. Overførselstidspunkterne for de enkelte institutioner aftales og skemalægges i aftale mellem institutionen og STIL (EASY-P).

Institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at forsøge gentagelse af overførslen et nærmere defineret antal gange efter et nærmere defineret tidsrum, såfremt overførslen fejler.
Den enkelte institution eller det enkelte studieadministrative system skal dagligt overvåge eventuelle fejlmeldinger fra dataoverførslen og enten selv afhjælpe eventuelle problemer eller indberette dem til leverandøren af det studieadministrative system, der, hvis nødvendigt, kan indberette disse til STIL's support.

Hvem skal indberette?

Alle institutioner, som administrerer grundforløb og/eller hovedforløb på erhvervsuddannelsesområdet, og som ikke benytter EASY-A.

Hvad skal indberetningen omfatte?

Elever under CØSA's formålsgruppe 01, Erhvervsuddannelser (EUD), og formålsgruppe 02, Erhvervsgymnasiale uddannelser.

Indberetningen omfatter en eller begge af følgende:

 • Personer:Alle nyoprettede eller tidligere indberettede (men ændret siden sidst) praktikrelevante personer på skolen. Praktikrelevante personer defineres som personer der er tilknyttet en uddannelse under formålsgruppe 01 (EUD) eller 02 (Erhvervsgymnasiale uddannelser).
 • Svendeprøvehold: Alle nyoprettede og tidligere indberettede, men siden ændrede, svendeprøvehold på skolen, der er markeret til indberetning til EASY-P og/eller er på uddannelser, der efter aftale med det ansvarlige faglige udvalg for uddannelsen skal indberettes til EASY-P.

Hvornår skal der indberettes?

Der skal indberettes, når der sker ændringer på enten en person eller et svendeprøvehold. På person-niveau drejer det sig om ændringer (oprettelser, opdateringer, sletninger) på person-, elev-, skoleforløbs- og/eller kvalifikationsplan. På svendeprøve-niveau drejer det sig om ændringer foretaget på selve svendeprøven, holdlisten og/eller prøvedatoer.

Hvis en person slettes i det studieadministrative system, skal dette ligeledes indberettes. Dette gøres ved at lave en indberetning, som kun indeholder informationer i Person-noden ("CPRNummer", "Fornavn", "Efternavn" og "ExtPersGUID") og ikke noget i de underliggende noder (Elev, Skoleforløb og Kvalifikationer).

Hvis et svendeprøvehold slettes i det studieadministrative system, skal dette ligeledes indberettes. Dette gøres ved at lave en indberetning, som kun indeholder informationer i SvendeproeveHold-noden ("Holdnavn", "SidsteSkoleophold", "Startdato", "Slutdato" og "ExtHoldGUID") og ikke noget i de underliggende noder (EleverpaaHold og Proevedatoer).

Data indlæses ikke i EASY-P i forbindelse med indberetningen, men indlæses asynkront. Dvs. data modtages, valideres og gemmes i grænsefladetabeller. Herfra indlæses de modtagne data i produktionstabeller via batchjobs i EASY-P. Hvis der opstår fejl under indlæsningen i EASY-P, adviseres personen/personerne angivet i "KontaktEmail" (som angives i noden Indberetning).

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Indberetningerne skal ske via IPL (se afsnittet Webservicen),

Beskrivelserne i afsnit 5 og 6 omhandler kun den indre del af webservicekaldet, som videresendes til EASY-P.

For hver person og/eller svendeprøvehold indberettes hver gang et fuldt billede af skolens registreringer på indberetningstidspunktet, dvs. alle personens elevoplysninger, skoleforløb, kvalifikationer og/eller alle svendeprøveholdets deltagere og prøvedatoer.

Figur 1 illustrerer stukturen i en indberetning:

Figur 1. Skitse af indberetningsstruktur.

I Figur 2 nedenfor er det samlede XML-skema vist. Dette og dets indhold gennemgås detaljeret i afsnit 6, hvor relevante udsnit af skemaet vises og de tilhørende tabeller og deres indhold gennemgås:

 • Indberetning gennemgås i afsnittet Indberetning.
 • Personoplysninger gennemgås i afsnittet Personoplysninger, og de tilhørende tabeller Elevliste, Skoleforløb og Kvalifikationer gennemgås i de tilhørende underafsnit,
 • SvendeprøveHold gennemgås i afsnittet Svendeprøvehold, og de tilhørende tabeller EleverpaaHold og Prøvedatoer gennemgås i de tilhørende underafsnit.

Dette svarer til skitsen i den ovenstående Figur 1 og til det fulde skema i Figur 2. De fremhævede tabelbetegnelser svarer til skemaets betegnelser.

Figur 2. XML Skema.

Hvad skal data i hver tabel indeholde?

Nedenstående figur viser det overordnede billede af indberetningsstrukturen.

Figur 3. Overordnet struktur.


I alle efterfølgende figurer, er der lavet en tilpasning i feltnavne (XML-navnene), således at danske bogstaver (æ, ø, å) omformes til hhv. ae, oe, og aa.

Datoer er altid i følgende format: åååå-mm-dd.

Indberetning

Tabel 1. Indberetning.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Institution

Den indberettende institutions institutionsnummer, jf. institutionsregistret.

Tal,6 cifre

Institutionsnumre, jf. institutionsregistret

Ja

Ja

Version

Den version af XML-skemaet, som data forventes at overholde.

Tekst,
3 tegn

1.2

Ja

Nej

System

Navn på det administrative system, der har eksporteret data.
Stil skal informeres om anvendt navn forud for første indberetning aht. behandling i EASY-P.

Tekst, 256 tegn


Ja

Nej

IndberetningId

Unikt id for indberetningen pr. institution.

Tal,
Max 50 cifre


Ja

Ja

KontaktEmail

E-mail på institutionens kontaktperson/ansvarlige.

Tekst,
500 tegn

En eller flere gyldige email- adresser, adskilt af komma

Ja

Nej

Personoplysninger

For elever gælder, at skolernes praktikkontorer gerne på et så tidligt et tidspunkt som muligt vil kende eleven og dennes grundforløb (hvis et sådant findes).

Det betyder at der skal indberettes:

 • Ikke tidligere indberettede elever, der er indmeldt på en uddannelse under formålsgruppe 01 EUD eller 02 Erhv. Gym.
 • Tidligere indberettede elever, der er ændret (fsva. oplysninger der er af interesse for EASY-P) siden sidste indberetning.

Figur 4. Personoplysninger.


Tabel 2. Personoplysninger.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

CPRNummer

Elevens CPR-nummer uden adskillelsestegn.

Tekst,10 tegn


Ja

Ja

Fornavn

Elevens fornavn.

Tekst, 50 tegn


Ja

Nej

Efternavn

Elevens efternavn.

Tekst,50 tegn


Ja

Nej

CONavn

Evt. C/O navn.

Tekst,50 tegn


Nej

Nej

Adresse

Elevens adresse.

Tekst, 50 tegn


Nej

Nej

Sted

Evt. stednavn.

Tekst,
50 tegn


Nej

Nej

Postnr

Elevens postnummer.

Tekst,
10 tegn


Nej

Nej

Mobilnummer

Elevens mobilnummer.

Tekst,
15 tegn


Nej

Nej

MobilnummerDato

Krævet hvis mobilnummer er udfyldt. Angiver datoen for hvornår mobilnummer sidst er opdateret i det studieadministrative system.

Dato

Datoer

Nej

Nej

Email

Elevens email-adresse.

Tekst,
100 tegn

Gyldig e-mail adresse

Nej

Nej

EmailDato

Krævet, hvis email-adressen er udfyldt. Angiver datoen for seneste opdatering af adressen i det studieadministrative system.

Dato

Datoer

Nej

Nej

ExtPersGUID

Eksternt ID for personen.

Tekst,
50 tegn


Ja

Nej

Elevliste

Elevlisten indeholder oplysninger om uddannelser tilknyttet eleven, samt evt. afgangsårsag og -dato. Endvidere er der, hvis en sådan er registreret i SA, tilknyttet en elevtype.

Figur 5. Elevliste.


Tabel 3. Elevoplysninger.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Uddannelse

Uddannelse, som eleven er indmeldt på, jf. uddannelsesmodellen

Tal,
4 tegn

CØSA-formål

Ja

Ja

AfgangsAarsag

Den centralt udmeldte afgangsårsag, som eleven evt. er registreret med i det studieadministrative system.
Der skal IKKE tages hensyn til, om der i CØSA er anført, om afgangsårsagen skal indberettes til EASY-P. Alle afgangsårsager skal indberettes.

Tekst,
2 tegn

Afgangsårsager fra CØSA

Nej Hvis Afgangsaarsag er udfyldt, skal Afgangsdato også være udfyldt, og omvendt. Det skal være den dato, eleven er afmeldt.

Nej

AfgangsDato

Elevens afgangsdato

Dato

Datoer

Nej

Nej


Tabel 4. Elevtypeoplysninger.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Type

Elevtype, jf. uddannelsesmodellen.

Tekst,
15 tegn

Elevtyper

Ja

Ja

Startdato

Startdato for elevtype på eleven.

Dato

Datoer

Ja

Nej

Slutdato

Slutdato for elevtype på eleven.

Dato

Datoer

Nej

Nej


Skoleforløb

Alle skoleforløb for den indberettede elev skal altid indberettes, hvis der er nye, ændrede eller slettede skoleforløb for den enkelte elev.
Ved elever, der deles mellem flere skoler, er det kun den skole der ejer eleven (dvs. som får tilskud for eleven), der skal indberette elevens skoleforløb.
Ved elever, der udlånes, er det kun den institution, eleven er udlånt til, der skal indberette elevens skoleforløb.

Figur 6. Skoleforløb


Tabel 5. Skoleforløb.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Uddannelse

CØSA-formål for skoleforløbet, jf. uddannelsesmodellen.

Tal,
4 tegn

CØSA-formål

Ja

Nej

Version

Version af uddannelsen for skoleforløbet, jf. uddannelsesmodellen.

Tal,
4 tegn

Version af CØSA-formål

Ja

Nej

Speciale

Speciale for skoleforløbet, jf. uddannelsesmodellen.

Tekst,
2 tegn

Specialer jf. CØSA-formål og version

Nej

Nej

Skoleperiode

Skoleperiode for skoleforløbet, jf. uddannelsesmodellen.

Tekst,
4 tegn

Skoleperioder under version og speciale

Ja

Nej

StartDato

Elevens startdato for skoleforløbet, dvs. elevens første dag.

Dato

Datoer

Ja

Nej

SlutDato

Elevens slutdato for skoleforløbet, dvs. elevens sidste dag på skoleforløbet.

Dato

Datoer

Ja

Nej

ExtSkoleGUID

Eksternt Id for skoleforløbet.

Tekst,
50 tegn


Ja

Nej

Kvalifikationer

Alle elevens kvalifikationer til hovedforløb, som er opnået på den indberettende institution, skal indberettes.

 • Såfremt eleven har kvalificeret sig til alle specialer under uddannelsen, indberettes der kun én kvalifikation på uddannelsen, uden angivelse af speciale.
 • Såfremt eleven kun har kvalificeret sig til nogle af specialerne under uddannelsen, indberettes der en kvalifikation pr. speciale, som eleven har kvalificeret sig til.

Figur 7. Kvalifikationer til hovedforløb.

Tabel 6. Kvalifikationer til hovedforløb.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Uddannelse

CØSA-formål for kvalifikationen

Tal,
4 tegn

CØSA-formål, jf. udd.-modellen

Ja

Nej

Version

Version af uddannelsen for kvalifikationen

Tal,
4 tegn

Version af CØSA-formålet jf. udd.-modellen

Ja

Nej

Speciale

Speciale for kvalifikationen.

Tekst,
2 tegn

Specialer jf. CØSA-formål og version (i henhold til udd-modellen)

Nej

Nej

Dato

Dato for opnåelse af kvalifikation.

Dato

Datoer

Ja

Nej

BrugerId

Evt. brugerId på den bruger, der har dannet kvalifikationen.

Tekst,50 tegn


Nej

Nej

ExtKvaliGUID

Eksternt Id for kvalifikation.

Tekst,
50 tegn


Ja

Nej

Svendeprøvehold

Svendeprøvehold skal indberettes, hvis der er nye, ændrede eller slettede hold, inkl. ændringer i elever på holdet eller i prøvedatoer. Alle oplysninger om svendeprøveholdet inkl. alle elever på holdet og alle prøvedatoer skal indberettes, hver gang holdet indberettes.

Svendeprøvehold er det hold, eleverne er placeret på i forbindelse med afholdelsen af svendeprøven, dvs. typisk det sidste hold eller det hold, der er markeret som afsluttende/sidste skoleophold. Hvorvidt svendeprøvehold skal indberettes, aftales med det faglige udvalg, der har ansvaret for de uddannelser holdet eller eleverne på holdet er tilknyttet.

Hvis et svendeprøvehold slettes i SA, skal SA sende et "tomt" svendeprøvehold til EASY-P, dvs. en indberetning uden hverken elever på holdet eller svendeprøvedatoer.
Ved indlæsning vil EASY-P slette det svendeprøvehold med den ExtHoldGUID, som svarer til det modtage "tomme" hold.

Figur 8. Svendeprøvehold.


Tabel 7. Svendeprøvehold.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Holdnavn

Holdnavn. Entydigt i sammenhæng med det indberettende institutionsnummer.

Tekst,
12 tegn


Ja

Ja

Betegnelse

Betegnelse for holdet.

Tekst,
50 tegn


Nej

Nej

Startdato

Holdets startdato.

Dato

Datoer

Ja

Nej

Slutdato

Holdets slutdato.

Dato

Datoer

Ja

Nej

Skoleophold

Evt. skoleophold.

Tekst, 4 tegn

"GF", "H1", "H2","H3" eller "H4"

Nej

Nej

SidsteSkoleophold

Er det sidste skoleophold?

Tekst,
1 tegn

"J" eller "N"

Ja

Nej

BrugerId

Initialer/id på SA-bruger der har oprettet/ændret holdet.

Tekst,
30 tegn


Nej

Nej

ExtHoldGUID

Ægte UUID for svendeprøveholdet, jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier. Skal være globalt unik for alle svendeprøvehold og skal være den samme for alle indberetninger af samme hold.

Tekst,
36 tegn


Ja

Nej

Elever på Hold

Indeholder deltagere på holdet.

Figur 9. Elevliste.


Tabel 8. ElevpaaHold.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt


CPRNummer

Elevens CPR-nummer.

Tekst,
10 tegn

Gyldigt CPR-nummer. For elever uden dansk CPR-nr. kan fiktivt CPR-nr. godtages. Et fiktivt CPR skal begynde med 6, 7, 8 eller 9.Når man trækker 6 fra det første ciffer, skal de 6 første tegn stadig give en gyldig dato.
Eksempler: 610100-2479 -> 010100-2479 -> 1. Jan. 2000 -> godtages, 600100-1188 -> 000100-1188 -> godtages ikke.

Ja

Ja

Uddannelse

Elevens uddannelse, jf. uddannelsesmodellen.

Tekst,
4 cifre

CØSA-formål

ja

Nej

Version

Uddannelsens version, jf. uddannelsesmodellen.

Tekst,
4 cifre

Version af CØSA-formål

Ja

Nej

Speciale

Elevens speciale på holdet, jf. uddannelsesmodellen.

Tekst,
2 cifre

Specialer jf. CØSA-formål og version

Nej

Nej

Startdato

Elevens startdato på holdet.

Dato

Datoer

Ja

Nej

Slutdato

Elevens slutdato på holdet.

Dato

Datoer

Ja

Nej

Fornavn

Elevens fornavn.

Tekst, 50 tegn


Ja

Nej

Efternavn

Elevens efternavn.

Tekst,50 tegn


Ja

Nej

Adresse

Elevens adresse – gade og husnummer.

Tekst, 50 tegn


Nej

Nej

Sted

Evt. stednavn.

Tekst,
50 tegn


Nej

Nej

Postnr

Elevens postnummer.

Tekst,
10 tegn


Nej

Nej

Prøvedatoer

Alle prøvedatoer skal indberettes, hvis der er nye, ændrede eller slettede svendeprøvedatoer for det enkelte svendeprøvehold.

Regler for prøvedatoer:

 • Svendeprøvedatoer skal ligge i svendeprøveholdets periode.
 • Prøvedatoer skal være unikke inden for svendeprøveholdets periode (start og slutdato).

Figur 10. Prøvedatoer.


Tabel 9. Svendeprøvedatoer.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

ProeveDato

Svendeprøvedato.

Dato

Gyldige datoer i svendeprøveholdets datointerval

Ja

Nej

Skuemester

Skal der udpeges skuemester?

Tekst,
1 tegn

"J", "N"

Ja

Nej

Lokation

Prøvens lokation.

Tekst,
50 tegn


Nej

Nej

LokationAdresse

Adresse – gade og husnummer.

Tekst,50 tegn


Nej

Nej

LokationSted

Adresse – stednavn.

Tekst,50 tegn


Nej

Nej

LokationPostnr

Adresse – postnummer.

Tekst,
4 tegn

Gyldigt dansk post nummer

Nej

Nej

LokationTlf

Lokationens telefonnummer.

Tekst,
15 tegn


Nej

Nej

Evalueringsform

Prøvens evalueringsform.

Tekst,3 tegn

Evalueringsformer jf. CØSA.

Ja

Nej

Kommentar

Evt. kommentar.

Tekst,
200 tegn


Nej

Nej

Fejlhåndtering

Hvis der opstår en fejl i forbindelse med indberetningen, vil der blive returneret en fejlmeddelelse. Hvis en person har mere end en fejl i de forskellige step, vil alle fejlbeskeder blive vist. Er en person hhv. et svendeprøvehold modtaget korrekt, returneres fejlkode 0 på personen/holdet.

Hvis der i forbindelse med indberetningen returneres fejl på en eller flere personer eller hold i samme indberetning, skal det studieadministrative system have faciliteter til at gensende disse oplysninger, efter at (data-)fejlen er rettet i det studieadministrative system.

Hvis der tilsvarende opstår fejl i forbindelse med indlæsningen af de indberettede data i EASY-P, skal det studieadministrative system kunne gensende de fejlede data.

Figur 11. fejl (Error).


Tabel 10. Fejl (Error).

Felt

Beskrivelse

Felttype

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="7bb63b5c-cc56-4431-b959-ee47f7343a5d"><ac:plain-text-body><![CDATA[

ErrorNode

Beskrivelse af, hvor felt/tag kommer fra, fx /ParameterList/Indberetning/HoldListe/SvendeproeveHold[2].

Tekst 255

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

ErrorCode

Fejlnummer.

Tekst 50

ErrorText

Beskrivelse af fejlen.

Tekst 500

Eksempel på fejlmeddelelser

Der vil kunne forekommer yderligere fejlmeddelelser end dem, som er vist herunder.

Tabel 11. Eksempler på fejlmeddelelser.

Fejlkode

Tekst på fejl

WS_118

Uddannelse findes ikke.

WS_119

Speciale findes ikke på den angivne version af uddannelsen.

WS_123

Dato er ikke korrekt angivet. Skal være i formatet åååå-mm-dd.

WS_135

CPR-nummer skal angives.

WS_136

CPR-nummeret er ikke validt.

Webservicen

Webservicen kaldes via STIL’s integrationsplatform, IPL.

Integrationsplatformen er en platform, som understøtter udveksling af data mellem STIL's centrale systemer og eksterne systemer. IPL anvendes af uddannelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer på førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelses-, voksen- og efteruddannelsesområdet. Platformen tilbyder ensartede webservices for indberetning til og afhentning af data fra STIL's centrale systemer inkl. autentificering, autorisering og logning af hændelser i forbindelse med dataudvekslingen. IPL er en ren infrastrukturkomponent, og har ingen brugergrænseflade, ligesom den ikke opbevarer data. Platformen understøtter, at systemleverandører, blandt andet leverandører af studieadministrative systemer på de ovennævnte uddannelsesområder, kan udveksle data med STIL's systemer på en institutions vegne på en ensartet, transparent og sikker måde.

Yderligere oplysninger om tilslutning og tekniske detaljer kan findes på STIL’s support-site: https://viden.stil.dk/display/OFFintegrationsplatformen.

Endpoints til webservicen:

Operation/metode

Tjenesten består operationen/metoden WSCallEasyA. Denne operation er den korrekte måde at overføre XML-data til EASY-P-indberetningen på.

Tabel 12. Parametre.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

ModulNummer

Nummeret på modulet

Tekst

P007

Ja

Ja

dsNr

Institionsnummeret

Tal,
6 cifre


Ja

Nej

ParameterList

XML indeholdende data

Tekst


Ja

Nej

Version

Version på service

Tal,
2 cifre

1

Ja

Nej

AdgangsKode

Den tildelte adgangskode for institutionen

Tekst,50 tegn


Ja

Nej

Yderligere detaljer fremgår af Bilag 3. Eksempel på soap request.

Udviklingsværktøjer

Webservicen er udviklet i PL/SQL og kan umiddelbart tilgås i web-browser ved at tilføje WSDL som service reference.
Følgende gratis udviklingsværktøjer kan anbefales til test og debugging:

Bilag 3, 4 og 5 er eksempler på hhv. soap request, tilhørende soap response og tilhørende soap error response, når XML-data i bilag 1 anvendes.

Bilag 1. Eksempel på valide XML-data

<ParameterList>
<Indberetning>
<Institution>791418</Institution>
<Version>1.2</Version>
<System>Lectio</System>
<IndberetningId>19019901182736729712380972374</IndberetningId>
<KontaktEmail>he@mom.dk</KontaktEmail>
<PersonListe>
<Person>
<CPRnummer>1304000031</CPRnummer>
<Fornavn>teststud</Fornavn>
<Efternavn>testefternavn</Efternavn>
<ExtPersGUID>21300368892</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EUV2X</Type>
<StartDato>2016-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
<KvalifikationsListe>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-10-20</Dato>
<ExtKvaliGUID>SF21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-10-20</Dato>
<ExtKvaliGUID>F21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
</KvalifikationsListe>
</Person>
</PersonListe>
<HoldListe>
<SvendeproeveHold>
<Holdnavn>Tata</Holdnavn>
<Startdato>2015-01-01</Startdato>
<Slutdato>2016-01-01</Slutdato>
<SidsteSkoleophold>N</SidsteSkoleophold>
<ExtHoldGUID>GUID1</ExtHoldGUID>
<Elevliste>
<ElevpaaHold>
<CPRNummer>0909000060</CPRNummer>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Startdato>2017-06-05</Startdato>
<Slutdato>2017-06-09</Slutdato>
<Fornavn>Michael</Fornavn>
<Efternavn>Herold</Efternavn>
</ElevpaaHold>
<ElevpaaHold>
<CPRNummer>0909000061</CPRNummer>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Startdato>2017-06-05</Startdato>
<Slutdato>2017-06-09</Slutdato>
<Fornavn>Michael</Fornavn>
<Efternavn>Herold</Efternavn>
</ElevpaaHold>
<ElevpaaHold>
<CPRNummer>0909000062</CPRNummer>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Startdato>2017-06-05</Startdato>
<Slutdato>2017-06-09</Slutdato>
<Fornavn>Michael</Fornavn>
<Efternavn>Herold</Efternavn>
</ElevpaaHold>
<ElevpaaHold>
<CPRNummer>0401000026</CPRNummer>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Startdato>2016-06-05</Startdato>
<Slutdato>2017-06-09</Slutdato>
<Fornavn>Michael2</Fornavn>
<Efternavn>Herold2</Efternavn>
</ElevpaaHold>
</Elevliste>
</SvendeproeveHold>
<SvendeproeveHold>
<Holdnavn>Tata</Holdnavn>
<Startdato>2015-01-01</Startdato>
<Slutdato>2016-01-01</Slutdato>
<SidsteSkoleophold>N</SidsteSkoleophold>
<ExtHoldGUID>GUID2</ExtHoldGUID>
<Elevliste>
<ElevpaaHold>
<CPRNummer>0909000060</CPRNummer>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Startdato>2017-06-05</Startdato>
<Slutdato>2017-06-09</Slutdato>
<Fornavn>Michael</Fornavn>
<Efternavn>Herold</Efternavn>
</ElevpaaHold>
<ElevpaaHold>
<CPRNummer>0401000026</CPRNummer>
<Uddannelse>1390</Uddannelse>
<Version>7</Version>
<Startdato>2017-06-05</Startdato>
<Slutdato>2017-06-09</Slutdato>
<Fornavn>Michael2</Fornavn>
<Efternavn>Herold2</Efternavn>
</ElevpaaHold>
</Elevliste>
<Proevedatoer>
<Proevedato>
<Proevedato>2015-05-06</Proevedato>
<Skuemester>J</Skuemester>
<Lokation>Rentemestervaj</Lokation>
<LokationAdresse>Bonderød</LokationAdresse>
<LokationSted>Karise</LokationSted>
<LokationPostnr>4653</LokationPostnr>
<LokationTlf>111111111</LokationTlf>
<Evalueringsform>ORA</Evalueringsform>
<Kommentar>Bla bla</Kommentar>
</Proevedato>
</Proevedatoer>
</SvendeproeveHold>
</HoldListe>
</Indberetning>
</ParameterList>

Bilag 2. XSD for ParameterList

XML'en i "ParameterList" skal valideres mod følgende XSD:

<!-- edited with XMLSpy v2017 sp2 (x64) (http://www.altova.com) by KMD A/S (KMD A/S) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="ParameterList">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Indberetning">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Institution">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:pattern value="1.2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="System">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IndberetningId">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="45f1e079-ddb8-4533-ac89-402518e9ee43"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <xs:pattern value="[0-9]+"/>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KontaktEmail">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="500"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PersonListe" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Person" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CPRnummer">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fornavn">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Efternavn">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CONavn" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sted" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Postnr" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Mobilnummer" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MobilnummerDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Email" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EmailDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ExtPersGUID">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ElevListe" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Elev" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Uddannelse">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AfgangsAarsag" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AfgangsDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Elevtype" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Type">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="StartDato" type="xs:date"/>
<xs:element name="SlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SkoleforloebsListe" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Skoleforloeb" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Uddannelse">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Speciale" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Skoleperiode">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Startdato" type="xs:date"/>
<xs:element name="Slutdato" type="xs:date"/>
<xs:element name="ExtSkoleGUID">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KvalifikationsListe" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kvalifikation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Uddannelse">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Speciale" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Dato" type="xs:date"/>
<xs:element name="BrugerId" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ExtKvaliGUID">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="HoldListe" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SvendeproeveHold" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Holdnavn">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Betegnelse" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Startdato" type="xs:date"/>
<xs:element name="Slutdato" type="xs:date"/>
<xs:element name="Skoleophold" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SidsteSkoleophold">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:pattern value="J

N"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BrugerId" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="30"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ExtHoldGUID">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Elevliste" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ElevpaaHold" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CPRNummer">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uddannelse">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Speciale" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Startdato" type="xs:date"/>
<xs:element name="Slutdato" type="xs:date"/>
<xs:element name="Fornavn">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Efternavn">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sted" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Postnr" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proevedatoer" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Proevedato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Proevedato" type="xs:date"/>
<xs:element name="Skuemester">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:pattern value="J

N"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lokation" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LokationAdresse" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LokationSted" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LokationPostnr" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LokationTlf" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="15"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Evalueringsform" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Kommentar" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

Bilag 3. Eksempel på soap request

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:eas="EasyIEasyWV13">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<eas:WSCallEasyA soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<modulNummer xsi:type="xsd:string">P007</modulNummer>
<dsNr xsi:type="xsd:string">999999</dsNr>
<parameterList xsi:type="xsd:string
"><!\[CDATA\[

<ParameterList>
<Indberetning>
<Institution>173410</Institution>
<Version>1.2</Version>
<System>Lectio</System>
<IndberetningId>1234578901234567890123456789012345678901234567</IndberetningId>
<KontaktEmail>her@tata.dk</KontaktEmail>
<PersonListe>
<Person>
<CPRnummer>1212560101</CPRnummer>
<Fornavn>Test </Fornavn>
<Efternavn>Olsen</Efternavn>
<Email>xxx@kmd.dk</Email>
<EmailDato>2017-06-07</EmailDato>
<ExtPersGUID>1234M</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2016-09-20</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2014-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
</Person>
<Person>
<CPRnummer>1907790031</CPRnummer>
<Fornavn>Fru xxxyz</Fornavn>
<Efternavn>Jensen</Efternavn>
<ExtPersGUID>21300368892</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2016-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-15</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
<SkoleforloebsListe>
<Skoleforloeb>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Skoleperiode>2S</Skoleperiode>
<Startdato>2016-09-21</Startdato>
<Slutdato>2016-10-20</Slutdato>
<ExtSkoleGUID>SFM21300368898</ExtSkoleGUID>
</Skoleforloeb>
<Skoleforloeb>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Skoleperiode>2S</Skoleperiode>
<Startdato>2016-10-21</Startdato>
<Slutdato>2016-12-10</Slutdato>
<ExtSkoleGUID>SFM21300368906</ExtSkoleGUID>
</Skoleforloeb>
</SkoleforloebsListe>
<KvalifikationsListe>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-10-20</Dato>
<ExtKvaliGUID>SFM21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-12-31</Dato>
<ExtKvaliGUID>SFMX21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
</KvalifikationsListe>
</Person>
</PersonListe>
<HoldListe/>
</Indberetning>
</ParameterList>
]]>
</parameterList>
<version xsi:type="xsd:string">1</version>
<adgangsKode xsi:type="xsd:string">1234</adgangsKode>
</eas:WSCallEasyA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Bilag 4. Eksempel på soap response uden fejl

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:WSCallEasyAResponse SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="EasyIEasyWV13">
<return xsi:type="xsd:string">
<!\[CDATA\[
<Result><TimeStamp>2017-07-11T16:55:25</TimeStamp><ParameterList>

<Indberetning>
<Institution>173410</Institution>
<Version>1.2</Version>
<System>Lectio</System>
<IndberetningId>1234578901234567890123456789012345678901234567</IndberetningId>
<KontaktEmail>her@tata.dk</KontaktEmail>
<PersonListe>
<Person>
<CPRnummer>1212560101</CPRnummer>
<Fornavn>Test </Fornavn>
<Efternavn>Olsen</Efternavn>
<Email>xxx@kmd.dk</Email>
<EmailDato>2017-06-07</EmailDato>
<ExtPersGUID>1234M</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2016-09-20</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2014-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
</Person>
<Person>
<CPRnummer>1907790031</CPRnummer>
<Fornavn>Fru xxxyz</Fornavn>
<Efternavn>Jensen</Efternavn>
<ExtPersGUID>21300368892</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2016-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-15</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
<SkoleforloebsListe>
<Skoleforloeb>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Skoleperiode>2S</Skoleperiode>
<Startdato>2016-09-21</Startdato>
<Slutdato>2016-10-20</Slutdato>
<ExtSkoleGUID>SFM21300368898</ExtSkoleGUID>
</Skoleforloeb>
<Skoleforloeb>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Skoleperiode>2S</Skoleperiode>
<Startdato>2016-10-21</Startdato>
<Slutdato>2016-12-10</Slutdato>
<ExtSkoleGUID>SFM21300368906</ExtSkoleGUID>
</Skoleforloeb>
</SkoleforloebsListe>
<KvalifikationsListe>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-10-20</Dato>
<ExtKvaliGUID>SFM21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-12-31</Dato>
<ExtKvaliGUID>SFMX21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
</KvalifikationsListe>
</Person>
</PersonListe>
<HoldListe/>
</Indberetning>
</ParameterList>
<DSNumber>999878</DSNumber><Version>4</Version><P007Result><ErrorList>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="ea53b992-357f-40f0-9825-4b695a5336cd"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[1]</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_0</ErrorCode>
<ErrorText>Data modtaget succesfuldt</ErrorText>
</Error>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="a008b633-badd-409f-84e2-929d3eb1f2d4"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[2]</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_0</ErrorCode>
<ErrorText>Data modtaget succesfuldt</ErrorText>
</Error>
</ErrorList>
</P007Result></Result>
]]></return>
</ns1:WSCallEasyAResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Bilag 5. Eksempel på soap error response

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:WSCallEasyAResponse SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="EasyIEasyWV13">
<return xsi:type="xsd:string
"><!\[CDATA\[

<Result><TimeStamp>2017-07-11T17:09:22</TimeStamp><ParameterList>
<Indberetning>
<Institution>173410</Institution>
<Version>1.2</Version>
<System>Lectio</System>
<IndberetningId>12345901234567890123456789012345678901234567</IndberetningId>
<KontaktEmail>her@tata.dk</KontaktEmail>
<PersonListe>
<Person>
<CPRnummer>1212560101</CPRnummer>
<Fornavn>Test </Fornavn>
<Efternavn>Olsen</Efternavn>
<Email>xxx@kmd.dk</Email>
<EmailDato>2017-06-07</EmailDato>
<ExtPersGUID>1234M</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>XU9</Type>
<StartDato>2016-09-20</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
<Elev>
<Uddannelse>770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2014-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
</Person>
<Person>
<CPRnummer>3907790031</CPRnummer>
<Fornavn>Fru xxxyz</Fornavn>
<Efternavn>Jensen</Efternavn>
<ExtPersGUID>21300368892</ExtPersGUID>
<ElevListe>
<Elev>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Elevtype>
<Type>EU9</Type>
<StartDato>2016-09-21</StartDato>
<SlutDato>2016-12-10</SlutDato>
</Elevtype>
<Elevtype>
<Type>EUV2</Type>
<StartDato>2015-09-21</StartDato>
<SlutDato>2015-12-15</SlutDato>
</Elevtype>
</Elev>
</ElevListe>
<SkoleforloebsListe>
<Skoleforloeb>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Skoleperiode>2S</Skoleperiode>
<Startdato>2016-09-21</Startdato>
<Slutdato>2016-10-20</Slutdato>
<ExtSkoleGUID>SFM21300368898</ExtSkoleGUID>
</Skoleforloeb>
<Skoleforloeb>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Skoleperiode>2S</Skoleperiode>
<Startdato>2016-10-21</Startdato>
<Slutdato>2016-12-10</Slutdato>
<ExtSkoleGUID>SFM21300368906</ExtSkoleGUID>
</Skoleforloeb>
</SkoleforloebsListe>
<KvalifikationsListe>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-10-20</Dato>
<ExtKvaliGUID>SFM21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
<Kvalifikation>
<Uddannelse>1770</Uddannelse>
<Version>2</Version>
<Speciale>1</Speciale>
<Dato>2016-12-31</Dato>
<ExtKvaliGUID>SFMX21300368898</ExtKvaliGUID>
</Kvalifikation>
</KvalifikationsListe>
</Person>
</PersonListe>
<HoldListe/>
</Indberetning>
</ParameterList>
<DSNumber>999878</DSNumber><Version>4</Version><P007Result><ErrorList>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8c58fe9f-a388-4807-8c2d-f713a57ae3e3"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[1]/ElevListe/Elev[1]/Elevtype[1]/Type</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_180</ErrorCode>
<ErrorText>Elevtype tilhører ikke uddannelsen </ErrorText>
</Error>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="286e1cdb-9af5-4f45-b5e7-3a977167ac8c"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[1]/ElevListe/Elev[2]/Uddannelse</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_118</ErrorCode>
<ErrorText>Uddannelse findes ikke. </ErrorText>
</Error>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6f9ada57-d844-4aba-8eab-fad1912f3a6a"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[1]/ElevListe/Elev[2]/Elevtype[1]/Type</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_180</ErrorCode>
<ErrorText>Elevtype tilhører ikke uddannelsen </ErrorText>
</Error>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6867cb2f-7975-42f8-b03d-0fc420b559b6"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[1]/ElevListe/Elev[2]/Elevtype[2]/Type</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_180</ErrorCode>
<ErrorText>Elevtype tilhører ikke uddannelsen </ErrorText>
</Error>
<Error>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="11c0f07f-bc73-4762-8de6-30931c229a56"><ac:plain-text-body><![CDATA[ <ErrorNode>/ParameterList/Indberetning/PersonListe/Person[2]/CPRnummer</ErrorNode>
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ErrorCode>WS_136</ErrorCode>
<ErrorText>CPR-nummeret er ikke validt. </ErrorText>
</Error>
</ErrorList>
</P007Result></Result>
]]></return>
</ns1:WSCallEasyAResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
 • No labels