Formål

Vejledende Matematiktest til FGU er udviklet til brug for vejledning af FGU-elever i forhold til deres matematikfærdigheder. Målgruppen er 15-25-årige, der ikke er i gang med eller har en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde.

Testen kan anvendes af skolen som grundlag for at screene elever i matematik i forhold til FGU’s G-niveau, således at elever, der indledningsvis har for lavt niveau til at få udbytte af FGU’s G-niveau, kan henvises til FGU’s introducerende niveau i matematik.

Hjemmel for Styrelsen for It og Lærings databehandling

Kravet om deltagelse i en obligatorisk test følger af FGU-bekendtgørelsens § 35 stk. 1, hvoraf det fremgår, at der foretages en vurdering af elevens matematikfaglige niveau ved uddannelsesstart. På baggrund af testresultatet træffes afgørelse om, om der skal henvises til FGU’s introducerende niveau i matematik.

Dataansvarlig myndighed
Uddannelsesinstitutioner

Databehandler

Styrelsen for IT og Læring

STILs underdatabehandler - udvikling

@ventures

STILs underdatabehandler – drift, vedligehold

@ventures

Kategorier af registrerede og kategorier af personoplysninger, der behandles i systemet

På vegne af de dataansvarlige kommuner og uddannelsesinstitutioner behandles oplysninger om FGU-elever. De oplysninger som opbevares i testen er navn, unilogin og skoletilhørsforhold. Der registreres også elevens testresultat og besvarelser. Testvejlederen og denne institutionsforhold identificeres via unilogin.
Systemet har fritekstfelter, som kan indeholde almindelige persondata. De benyttes, hvis man registrerer en bruger fremfor at logge ind med et eksisterende unilogin. I fritekstfelterne registreres skoletilhørsforhold, navn, selvvalgt brugernavn og kodeord. Der er ikke fritekstfelter, hvor der kan opstå følsomme persondata.

Hvor længe opbevares personoplysninger i systemet?

Data opbevares ét år i systemet.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Personoplysningerne kommer ind i systemet fra unilogin, hvis elev eller testvejleder logger ind herigennem. Hvis brugeren selv opretter sig, stammer personoplysningerne fra brugerens egen indtastning.
Testresultater beregnes på baggrund af brugerens besvarelser i systemet.

Hvem har adgang til at se og behandle persondata i systemet?

FGU-elever kan indtaste oplysninger til besvarelse af testens opgaver og i forbindelse med oprettelse af bruger. Testvejlederen kan i løbet af et år logge ind og se resultaterne af testen på individ og gruppeniveau til brug for tilrettelæggelse af undervisningsforløbet. Testvejlederen skal kunne se resultater, således at de har mulighed for at vurdere om eleven har et passende niveau til at få udbytte af FGU’s G-niveau, og ellers kan henvise til FGU’s introducerende niveau i matematik. Driftsleverandøren @Ventures har adgang til data til supportformål.

Modtagere

Personoplysninger videregives ikke til tredjepart til administrative formål.

Sker der overførsler til tredjelande eller internationale organisationer?

Ja

Nej

 

Bemærkninger til overførsler til tredjelande eller internationale organisationer

Persondata overføres ikke til tredjelande eller internationale organisationer.


Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Styrelsen for It og Læring autoriserer adgang for de personer i styrelsen, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå personoplysninger i systemet. Styrelsen fører regelmæssig kontrol med, at kun personer med arbejdsbetinget behov kan tilgå personoplysninger i systemet. Styrelsen lukker straks en medarbejders adgang til oplysningerne, hvis autorisationen fratages eller udløber. Styrelsen for It og Læring sikrer at disse personer har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
Som ansvarlig myndighed for systemet er Styrelsen for It og Læring ansvarlig for at iagttage kravet i databeskyttelsesforordningens artikel 32 om behandlingssikkerhed. Styrelsen foretager en risikovurdering og gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici, herunder blandet andet, alt efter hvad der er relevant, kryptering og logning.

Fastsættelsen af de omhandlede foranstaltninger sker under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Styrelsen for It og Læring sørger som minimum for at iværksætte følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1) Styrelsen fastsætter interne retningslinjer for informationssikkerhed, herunder retningslinjer for organisatoriske forhold, logisk og fysisk sikring, herunder administration af adgangskontrolanordninger og autorisationsanordninger samt kontrol af autorisationer. Styrelsen instruerer de autoriserede medarbejdere i reglerne om interne arbejdsgange og sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikkerhedsforanstaltninger ved evt. anvendelse af hjemmearbejdsplads og mobilt udstyr.

2) Styrelsen anvender et almindeligt anerkendt standardrammeværktøj, såsom ITIL, til at understøtte stabil og sikker drift.

3) Styrelsen etablerer et informationssikkerhedsledelsessystem baseret på ISO27001-standarden, herunder en it-sikkerhedspolitik, områdepolitikker, passende kontroller samt relevante retningslinjer og procedurer i forhold til informationssikkerheden.