Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hensigtsmæssig brug af IP-UNG

Systemleverandøren skal sikre, at der ikke foretages unødigt mange kald til IP-UNGs webservices af hensyn til platformens performance. Det er STIL’s vurdering, i hvilke tilfælde der er tale om unødigt mange kald.

Såfremt STIL konstaterer unødigt mange webservicekald til IP-Ung fra et system, forbeholder STIL sig ret til at lukke for det pågældende systems adgang.

STIL kan lukke for et systems adgang til webservices, hvis adgangen ikke har været anvendt af systemet i 12 måneder.

Webservices med krav om dataadgang

Størstedelen af de webservices som udstilles via IP-Ung forudsætter, at en institution eksplicit accepterer, at systemleverandøren må udveksle data med STIL på institutionens vegne. For hver af disse webservices skal systemleverandøren via tilslutning.stil.dk sende en forespørgsel om dataadgang til de omfattede institutioner, hvorefter institutionerne skal acceptere udvekslingen, ligeledes på tilslutning.stil.dk.

Sikkerhed og regeloverholdelse

Systemleverandører indestår over for STIL for, at data, som udveksles via webservicen, ikke er behæftet med nogen form for virus eller lignende.

STIL kan ændre i autentificeringsproceduren med kort varsel, hvis det vurderes påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald vil systemleverandører blive underrettet herom.

Hvis en systemleverandørs brug af de omfattede webservices er i strid med gældende regler eller STIL's rimelige anvisninger, er STIL berettiget til uden varsel midlertidigt eller permanent at afbryde adgang fra leverandørens systemer til STIL's webservices.
Systemspecifikke krav

De typer af data, der modtages af og udstilles fra STIL's centrale systemer, er af forskellig art, hvorfor der gælder forskellige betingelser for, hvordan data skal udveksles og anvendes. Krav til kald af systemspecifikke webservices, der udstilles via IP-Ung, fremgår af grænsefladebeskrivelser og vejledninger for de respektive systemer. Grænsefladebeskrivelserne kan findes via IP-Ung-siderne på viden.stil.dk.


Af grænsefladebeskrivelserne fremgår det, hvilke data der skal leveres med i kald til IP-Ung, og hvilke data der returneres fra de enkelte webservices. Derudover indeholder grænsefladebeskrivelserne links til de WSDL-filer, som tilsluttede eksterne systemer skal anvende. Data viderestilles af IP-Ung i den form, hvori de modtages fra det leverende system.

Nye versioner af webservices

Information om nye versioner af webservices, der kan tilgås via IP-Ung, annonceres på viden.stil.dk. STIL bestræber sig på at varsle nye versioner af webservices i god tid før idriftsættelsen.

STIL varsler lukning af en version af en webservice i så god tid som muligt inden tilgængeligheden til servicen ophører. Der vil som udgangspunkt højst være to versioner af en webservice i drift samtidig, dvs. en ny version og den version, som er under udfasning. STIL bestræber sig på, at driften af versionen under udfasning fortsættes i en periode på op til 3 måneder efter idriftsættelsen af den nye version, hvorefter versionen under udfasning lukkes.

Systemleverandørers aktive accept er ikke påkrævet i forbindelse med, at de ovennævnte webserviceændringer kan træde i kraft. STIL er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter hos leverandør, der er en følge af ændringer af de udbudte webservices via IP-Ung.

Servicemål og support

STIL forbeholder sig ret til planlagt nedlukning af STIL's eget udstyr for opgradering af basisprogrammel eller applikationer og for indlæsning af sikkerhedspatches. Sådanne nedlukninger vil blive varslet på Driftsinfo senest 5 arbejdsdage før nedlukningen.

STIL forbeholder sig desuden ret til uvarslet nedlukning i tilfælde, hvor driftsmæssige forhold gør det nødvendigt, eller hvis der er mistanke om brud på datasikkerheden. STIL er endvidere berettiget til at lukke webservices eller begrænse brugen af den, hvis STIL i øvrigt skønner det tvingende nødvendigt. Information herom vil fremgå på Driftsinfo.

Systemleverandører har adgang til STIL’s brugersupport vedrørende driftsrelaterede problemer.
Øvrige betingelser

Hvis et centralt system hos STIL, hvortil der ønskes tilslutning, er omfattet af systemrevisionsbekendtgørelsen, BEK nr 1381 af 28/11/2018 eller senere ændringer til forskriften, kan studieadministrative systemer kun udveksle data i produktion, hvis de er omfattet af en godkendt systemrevisionserklæring i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen.