Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denne artikel er arkiveret. Informationerne i artiklen kan være forældet, og må ikke bruges i produktion.

Der ydes ikke support på services og funktionalitet nævnt i artiklen.

Baggrund

Standardiseringsgruppen i Brugerportalinitiativet har udarbejdet et rollekatalog med det formål at sikre mulighed for, at systemerne på tværs i Brugerportalinitiativet har de rette forudsætninger for at kunne tildele rettigheder på basis af et fælles rollebegreb.

Rollekataloget tager sit udgangspunkt i eksisterende UNI-Login brugertyper og udtalte ønsker fra kommuner, leverandører, Styrelsen for It og Læring og Kombit om mere granulerede roller i løsningerne. Det indledende arbejde med at afdække aktører og roller baserer sig på tidligere input fra kommunale medarbejdere og it-leverandører indhentet i forbindelse med Brugerportalinitiativet.

Nedenfor beskrives indholdet af rollekataloget.

Brugeraktører

Rollekataloget definerer fire brugeraktører. Hver brugeraktør udelukker gensidigt hinanden og danner basis for flere forskellige specifikke brugerroller.

I hver session optræder brugeren i netop en af de fire aktørroller i forhold til en specifik institution og gives rettigheder baseret på de specifikke brugerroller. 

 • Elev/dagtilbudsbarn
 • Kontaktperson
 • Ansat person
 • Ikke-ansat person (ekstern person tilknyttet institutionen)

Brugeraktører - eller aktører - modsvarer generelt UNI-Logins begreb institutionstilknytning.

Roller

Bemærk at rollenavnene er unikke på tværs af brugeraktørerne, så brugeraktøren kan udledes af rollens navn. Denne egenskab bevares ved udvidelser til rollekataloget. Normalt vil både brugeraktør og rolle være angivet, men dermed er bevaret en mulighed for at rollen kan optræde alene.

Elev/dagtilbudsbarn

 • Barn - Barn i dagtilbud
 • Elev - Alle der går i skole
 • Studerende - (Alternativ betegnelse for Elev)

Kontaktperson

 • Forælder/værge - Forældremyndighedsindehaveren til barnet
 • Pårørende - Andre kontakter til barnet
 • Officielt tilknyttet person

Ansat person

 • Lærer
 • Pædagog
 • Vikar
 • Leder
 • Ledelse - Medlem af institutionens ledelse. Fx. Afdelingsleder.
 • TAP
 • Konsulent

Ikke ansat person

 • Praktikant
 • Ekstern

Ændringer i UNI-Logins snitflader

Brugeraktører i UNI-Login import/eksport

Aktørrollerne "Elev/dagtilbudsbarn" og "Ansat person" etableres i UNI-Login gennem import fra de enkelte institutioner via UNI-Logins wsaIMPORT. Importerede brugere tilknyttes til den pågældende institution som "Elev/dagtilbudbarn", hvis de er defineret af import-elementet "Student" og som "Ansat Person", hvis de er defineret af import-elementet "Employee". 

Aktørrollen "Kontaktperson" opstår i forhold til institutionen og "Elev/dagtilbudsbarn" ved at personen defineres af import-elementet "ContactPerson", der er en del af "Student"-elementet.

Aktørrollen "Ikke ansat person" findes ikke i wsaIMPORT. Dette har krævet en udvidelse af formatet i wsaIMPORT.

Udvidelse af import/eksportformat

Herunder beskrives de ændringer, der sker i import/eksportformaterne for at rumme rollebegrebet.

Opdatering af webservice-versioner

I og med at der sker en ændring af import/eksportformaterne sker en version-opdatering af wsaIMPORT og wsiEKSPORT.

Dvs opdatering fra wsaIMPORT-v4 til wsaIMPORT-v5 og wsiEKSPORT-v2 til wsiEKSPORT-v3.

Mapning af Roller

Formatet i både wsaIMPORT og wsiEKSPORT udvides med elementet Role til at bære rollen. Elementet indføres for de forskellige brugeraktører som beskrevet nedenfor.

Elev/dagtilbudsbarn

Elementet Student svarer til brugeraktøren Elev/dagtilbudsbarn. Student indeholder attributten type der i den nuværende version (wsiIMPORT-v4) kan være enten "elev" eller "stud". Umiddelbart manglede denne mulighed i rollekataloget, som derfor udvides med rollen "Studerende".

Elementet Role indføres under elementet Student med udfaldsrum svarende til rollekataloget, altså  "Barn", "Elev", "Studerende". 

Elementet kan her kun antage en enkelt værdi: dvs en begrænsning på max 1 Role element når det forekommer i Student

For at bevare bagudkompatibilitet med ws17 og ældre udgaver af wsiEKSPORT gemmer wsaIMPORT fortsat brugertypen vha det nuværende brugertype-begreb.

Den nye udgave af wsiEKSPORT oversætter desuden det eksisterende brugertype-begreb til roller.

Elev/dagtilbudsbarn

Rolle

Student i

UNI-Login - NY wsaIMPORT / wsiEKSPORT

Student.type i ws17

og ÆLDRE wsaIMPORT/wsiEKSPORT

Barn

Barn i dagtilbud

<Student>
  <Role>Barn</Role>
...
<Student type="elev">
...

Elev

Alle der går i skole

<Student>
  <Role>Elev</Role>
...
<Student type="elev">
...
Studerende
<Student>
  <Role>Studerende</Role>
<Student type="stud">
...

Kontaktperson

Elementet ContactPerson svarer til brugeraktøren Kontaktperson.

ContactPerson har attributten relation med værdierne "Far", "Mor" og "Andet". Om man er Forælder/værge eller pårørende udtrykkes i attributten childCustody, som er en boolsk variabel, der indikerer om der er forældremyndighed.

Der indføres altså ikke et Role element under ContactPerson.

Kontaktperson i

Rollekatalog

ContactPerson i

UNI-Login wsaIMPORT / wsiEKSPORT

Forælder/værge

Forældremyndighedsindehaveren til barnet

<ContactPerson childCustody="true" relation="RELATION">...
hvor RELATION kan være Far, Mor, Andet

Pårørende

Andre kontakter til barnet

<ContactPerson childCustody="false" relation="Andet">...
Officielt tilknyttet person
<ContactPerson childCustody="true" relation="Andet">...

Ansat person

Elementet Role indføres i elementet Employee, som svarer til brugeraktøren "Ansat person".

Der kan være flere forekomster af Role under Employee, da ansatte kan have flere end én rolle. Udfaldsrummet for Role er "Lærer", "Pædagog", "Vikar", "Leder", "Ledelse", "TAP" og "Konsulent".

Attributten Employee.type overlapper delvist med rollebegrebet, idet Employee type kan være lærer, tap, pæd. Den nye udgave af wsaIMPORT oversætter brugerens rolle til den tilsvarende type. Alle nye roller mappes til Employee type "lærer" i de gamle grænseflader.  

For at kunne oversætte roller til type er der desuden behov for at én rolle er den primære rolle. Den primære rolle udledes af en ordning af rollerne samt en mapning til type. Fx rolle-ordningen: lærer > pædagog > tap.


Ansat person rolle

i Rollekatalog

Employee i

UNI-Login wsaIMPORT / wsiEKSPORT

En af flg

 • Lærer
 • Pædagog
 • Vikar
 • Leder
 • Ledelse
 • TAP
 • Konsulent
<Employee>
  <Role>ROLE1</Role>
  <Role>ROLE2</Role>
...
hvor ROLE1, ROLE2, .... svarer direkte til rollekatalogets roller

Ikke ansat pers

Elementet "Role" indføres i det nye import-element "Extern". Det kan kun antage en enkelt værdi, som er "Praktikant" eller "Extern". Elementet "Extern" mappes til Employee type "lærer" i de gamle grænseflader.

"Ikke ansat person" rolle

i Rollekatalog

Employee i

UNI-Login wsaIMPORT / wsiEKSPORT

En af flg

 • Praktikant
 • Ekstern
<Extern>
  <Role>ROLE</Role>
...
hvor ROLE svarer direkte til rollekatalogets roller

Import udvidelser - eksempler

Import uden type attributter
<InstitutionPerson>
...
 
 <Student>
  <Role>Studerende</Role>
...
 </Student
 
 
 <Student>
  <Role>Barn</Role>
...
  <ContactPerson childCustody="true" relation="Far">
...
  </ContactPerson>
 </Student>
</InstitutionPerson>
 
<InstitutionPerson>
...
 <Employee>
  <Role>Lærer</Role>
  <Role>Vikar</Role>
...
 </Employee>
</InstitutionPerson>
 
<InstitutionPerson>
...
 <Employee>
  <Role>Pædagog</Role>
  <Role>Leder</Role>
...
 </Employee>
</InstitutionPerson>
 
 
<InstitutionPerson>
...
 <Extern>
  <Role>Praktikant</Role>
...
 </Extern>
</InstitutionPerson>


Generel indførsel af brugeraktør og rolle

Fremfor at indføre et eksplicit brugeraktoer element udvides UNI-Logins elementer fra wsiINST: ansat og elev. Der udvides med elementerne kontakt og ekstern.

Elementet brugertype udgår.

Denne metode indføres for at give mulighed for at tilføje underelementer til aktør-elementerne - som det allerede gøres i wsiINST.hentInstBruger()'s elev element.

Den generelle mapning mellem rollekataloget og UNI-Login fremgår i skemaet her.

Brugeraktør i

Rollekatalog


Elev/dagtilbudsbarn

<elev><rolle>...</rolle></elev>

Kontaktperson
<kontakt><rolle>...</rolle></kontakt>

Ansat person

<ansat><rolle>...</rolle></ansat>
Ikke-ansat person (ekstern person tilknyttet institutionen)
<ekstern><rolle>...</rolle></ekstern>

Nedenfor gennemgås de webservicemetoder der modsvarer rollekatalogets begreber.

wsiINST

Metoden wsiINST.hentBrugereIGruppe() returnerer Brugertilknytning, som bla indeholder elementet brugertype med værdierne: ”lærer”, ”tap”, ”pæd”, ”elev”, ”stud”

Elementet brugertype modsvarer brugeraktør/rolle begreberne.

Nuværende svar fra hentBrugereIGruppe
<hentBrugereIGruppeResponse>
     <brugertilknytning>
      <instnr>101112</instnr>
      <brugerid>carl1234</brugerid>
      <navn>Carl Frobozz</navn>
      <brugertype>elev</brugertype>
      <hovedgruppeid>12345</hovedgruppeid>
      <hovedgruppenavn>3B</hovedgruppenavn>
     </brugertilknytning>
    <brugertilknytning>
      <instnr>101112</instnr>
      <brugerid>mett1234</brugerid>
      <navn>Mette Fubar</navn>
      <brugertype>lærer</brugertype>
     </brugertilknytning>
...

wsiINST.hentBrugereIGruppe() ændringer

Svaret for for wsiINST.hentBrugereIGruppe() ændres, så der anvendes brugeraktører og roller. Elementet brugertypeudgår og erstattes af brugeraktør-elementerne elev, kontaktperson, ansat, ekstern.

Samtidig flyttes de elev-specifikke elementer for hovedgruppen ind i elev-elementet. Dette svarer til elev-elementet i svaret fra wsiINST.hentInstBruger() (som dog også medtager elevens trin).

Ændring så hentBrugereIGruppe returnerer roller istedet
<hentBrugereIGruppeResponse>
     <brugertilknytning>
      <instnr>101112</instnr>
      <brugerid>carl1234</brugerid>
      <navn>Carl Frobozz</navn>
      <elev>
        <rolle>Elev</rolle>
        <hovedgruppeid>12345</hovedgruppeid>
        <hovedgruppenavn>3B</hovedgruppenavn>
      </elev>
     </brugertilknytning>
    <brugertilknytning>
      <instnr>101112</instnr>
      <brugerid>mett1234</brugerid>
      <navn>Mette Fubar</navn>
      <ansat>
        <rolle>Lærer</rolle>
        <rolle>Leder</rolle>
      </ansat>
     </brugertilknytning>
...

Institutionsbruger

I den nuværende hentInstBruger() metode modsvares brugeraktører af elementerne elev og ansat og rollerne af attributten brugertype, som det fremgår herunder:


Nuværende svar fra wsiINST.hentInstBruger()
  <hentInstBrugerResponse>
     <instBruger>
      <instnr>123456</instnr>
      <brugerid>kimx1234</brugerid>
      <navn>Kim Plugh</navn>
      <ansat brugertype="lærer"/>
     </instBruger>
  </hentInstBrugerResponse>
...
  <instBruger>
      <instnr>751043</instnr>
      <brugerid>kare1234</brugerid>
      <navn>Karen Xyzzy</navn>
      <elev brugertype="elev">
        <hovedgruppeid>1620742</hovedgruppeid>
        <hovedgruppenavn>4B</hovedgruppenavn>
        <elevtrin>4</elevtrin>
      </elev>
...
  </instBruger>


wsiINST.hentInstBruger() ændringer

Elementet rolle tilføjes som barn af elementerne elev og ansat.  I begge elementer udgår attributten brugertype.


Roller i svaret fra wsiINST.hentInstBruger()
<hentInstBrugerResponse>
     <instBruger>
      <instnr>123456</instnr>
      <brugerid>kimx1234</brugerid>
      <navn>Kim Plugh</navn>
      <ansat>
        <rolle>Lærer</rolle>
      </ansat>
     </instBruger>
  </hentInstBrugerResponse>
...
  <instBruger>
      <instnr>654321</instnr>
      <brugerid>kare1234</brugerid>
      <navn>Karen Xyzzy</navn>
      <elev>
        <hovedgruppeid>121212</hovedgruppeid>
        <hovedgruppenavn>4B</hovedgruppenavn>
        <elevtrin>4</elevtrin>
        <rolle>Elev</rolle>
      </elev>
...
  </instBruger>


wsiBRUGER

Institutionstilknytninger

Udfaldsrummet for institutionstilknytninger i wsiBRUGER kan i dag  være "Ansat", "Elev" og "Kontakt". Dette skal udvides med "Ekstern" for at kunne bære information om ikke-ansatte brugeraktører.

Nuværende svar fra wsiBRUGER.hentBrugersInstitutionstilknytninger()
<hentBrugersInstitutionstilknytningerResponse>
     <institutionstilknytning>
      <instnr>123456</instnr>
      <institutionsbrugertilknytning>ansat</institutionsbrugertilknytning>
     </institutionstilknytning>
     <institutionstilknytning>
      <instnr>654321</instnr>
      <institutionsbrugertilknytning>kontakt</institutionsbrugertilknytning>
     </institutionstilknytning>
   </hentBrugersInstitutionstilknytningerResponse>


Ændringer til wsiBRUGER.hentBrugersInstitutionstilknytninger

Rollerne indføres som et nyt element rolle under elementet "institutionstilknytning" i svaret fra metoden hentBrugersInstitutionstilknytninger. Der kan optræde flere rolle-elementer. 

Elementet institutionsbrugertilknytning erstattes af brugeraktørelementerne elev, kontaktperson, ansat, ekstern.

Roller i svaret fra wsiBRUGER.hentBrugersInstitutionstilknytninger
<hentBrugersInstitutionstilknytningerResponse>
   <institutionstilknytning>
    <instnr>123456</instnr>
    <ansat>
      <rolle>Pædagog</rolle>
    </ansat>
   </institutionstilknytning>
   <institutionstilknytning>
    <instnr>654321</instnr>
    <kontakt>
      <rolle>Far</rolle>
    </kontakt>
   </institutionstilknytning>
 </hentBrugersInstitutionstilknytningerResponse>

Dataadgang til wsiBRUGER

Bemærk at wsiBRUGER.hentBrugersInstitutionstilknytninger() ikke kræver dataadgang fra institutionerne og alle udbydere med wsiBRUGER_tilslut rettighed kan derfor trække oplysninger om brugernes roller ud.

Kontaktperson i

Rollekatalog

Mapping til

wsiBRUGER.hentBrugersKontaktpersoner()


Forælder/værge

Forældremyndighedsindehaveren til barnet

 <relation>RELATION</relation>
 <myndighed>true</myndighed>
hvor 
 RELATION kan være Far, Mor, Andet

Pårørende

Andre kontakter til barnet

 <relation>Andet</relation>
 <myndighed>false</myndighed>
Officielt tilknyttet person
 <relation>Andet</relation>
 <myndighed>true</myndighed>

Kontaktpersons brugere

wsiBRUGER.hentKontaktpersonsBrugere()

wsiBRUGER.hentKontaktpersonsBrugere() nuværende svar
<hentKontaktpersonsBrugereResponse>
     <brugertilknytning brugertype="elev">
      <instnr>654321</instnr>
      <brugerid>kare1234</brugerid>
      <navn>Karen Xyzzy</navn>
      <hovedgruppe>
        <instnr>654321</instnr>
        <gruppeid>1815558</gruppeid>
        <gruppenavn>5B</gruppenavn>
        <gruppetype>Hovedgruppe</gruppetype>
        <gruppetrin>5</gruppetrin>
      </hovedgruppe>
     </brugertilknytning>
</hentKontaktpersonsBrugereResponse>

wsiBRUGER.hentKontaktpersonsBrugere() ændringer 

Elementet brugertilknytning ændres til elev og elementet rolle tilføjes.

Ændring af wsiBRUGER.hentKontaktpersonsBrugere()
<hentKontaktpersonsBrugereResponse>
     <elev>
      <rolle>elev</rolle>
      <instnr>654321</instnr>
      <brugerid>kare1234</brugerid>
      <navn>Karen Xyzzy</navn>
      <hovedgruppe>
        <instnr>654321</instnr>
        <gruppeid>1815558</gruppeid>
        <gruppenavn>5B</gruppenavn>
        <gruppetype>Hovedgruppe</gruppetype>
        <gruppetrin>5</gruppetrin>
      </hovedgruppe>
     </elev>
</hentKontaktpersonsBrugereResponse>

Denne artikel er arkiveret. Informationerne i artiklen kan være forældet, og må ikke bruges i produktion.

Der ydes ikke support på services og funktionalitet nævnt i artiklen.