På ungeindsatsens opmærksomhedsliste finder du som KUI-vejleder, de elever som mangler vurdering, er ikke-uddannelsesparate eller fritaget for parathedsvurdering.

Parate elever fremgår ikke af denne opmærksomhedsliste.

Opmærksomhedslisten viser et øjebliksbillede. Du vil altid komme ind på en aktuel liste afhængigt af tidspunktet på skoleåret.

Særligt omkring omvalg

Hvis der skal foretages et omvalg er det meget vigtigt at underskriften sættes i samme flow som omvalget.

Det vil sige,  når omvalget er foretaget skal der derefter underskrives, du må ikke forlade ansøgningen efter omvalg hvis du ikke har underskrevet.
Hvis det sker kan ansøgningen ende i en forkert tilstand og kan være svær at finde igen. Kontakt i det tilfælde Optagelse.dk supporten så hurtigt som muligt.


Sådan tilgår du opmærksomhedslisten

 1. Start med at logge ind på Optagelse.dk
 2. Vælg din KUI på institutionslisten
 3. Klik på Opmærksomhedsliste 

Filtrering på opmærksomhedslisten

Fra opmærksomhedslisten kan du fremsøge alle elever tilknyttet jeres kommunale ungeindsats.
Medmindre du søger på et specifikt CPR nummer, skal du som minimum vælge en søgning i Vælg elever fra. Der er derudover yderligere en række parametre, du kan filtrere på efter behov.

 1. Vælg elever fra: Denne liste har alle skoler under din KUI samt tre andre valg.
  a. Privat-, fri- og efterskoler: Denne liste vil have alle de ikke-parate elever med bopæl i den eller de kommuner din KUI betjener, men som går på ikke-KUI betjente skoler.
  b. Alle skoler i min kommune: Denne liste viser samtlige ikke-parate elever i de den eller de kommuner jeres KUI betjener.
  c. Skoler under anden KUI: Elever der skal have KUI-vejleders underskrift før afsendelse, og som bor i din KUI kommune, men som går på en anden KUI betjent skole. Det vil typisk være elever, der går på en skole i nabokommunen.
 2. Vælg klassetrin: Her kan du filtrere på et specifikt klassetrin - 8. 9. eller 10. klasse.
 3. Valg status: Denne filtrering kan vise, hvor langt fremme skoler og KUI er i uddannelsesparathedsvurderingen og underskrifter.

  1. Afventer helhedsvurdering: Elever på denne liste har fået foretaget en del af deres vurdering, men vejleder på skolen mangler af bekræfte dette. Det vil typisk være elever, som lever op til de faglige forudsætninger men ikke sociale eller personlige og derfor fremstår som ikke-uddannelsesparate i den 'automatiske vurdering'. Elever i denne tilstand skal bekræftes eller afkræftes af vejleder på skolen. Det er endnu ikke gjort når eleven 'afventer helhedsvurdering'.
  2. Helhedsvurderet: Disse elever har fået sat vejleders vurdering, den er enten sat automatisk af Optagelse.dk, hvis eleven ikke lever op til de faglige forudsætninger, eller bekræftet af vejleder hvis eleven ikke lever op til sociale eller personlige forudsætninger. Da skolen i disse tilfælde er KUI betjente betragtes uddannelsesparathedsvurderingen som afsluttet med denne status
  3. Afventer KUI-vejleders vurdering: Elever på denne liste kommer fra de ikke-KUI betjente skoler og vil være elever som lever op til de faglige forudsætninger, men ikke sociale eller personlige. Vurderingerne er blevet bekræftet af vejleder tilknyttet skolen og nu afventer, at KUI-vejleder i hjemkommunen bekræfter eller afkræfter dette.
  4. Vurderet af KUI-vejleder: Disse elever fra en ikke-KUI betjent skole har fået sat vejleders vurdering og KUI-vejleders vurdering. Vurderingen er enten sat automatisk af Optagelse.dk, hvis eleven ikke lever op til de faglige forudsætninger, eller bekræftet/omstødt af vejleder og KUI-vejleder, hvis eleven ikke lever op til sociale eller personlige forudsætninger. Uddannelsesparathedsvurderingen betragtes som afsluttet med denne status.
  5. Afventer KUI-vejleders underskrift: Viser elever på en ikke-KUI betjent skole med ønsker eleven ikke er vurderet parat til, og hvis ønsker nu er underskrevet af forældre og lokal vejleder, men nu mangler KUI-vejleders underskrift for, at ansøgningen kan hentes af det den ønskede uddannelse.
  6. Underskrevet af KUI-vejleder: Ansøgninger på en ikke-KUI betjent skole med ønsker eleven ikke er vurderet parat til, som er blevet underskrevet af KUI-vejleder og dermed klar til afhentning af den ønskede uddannelse.
  7. Fritaget for vurdering: Denne status findes, men man kan ikke vælge at filtrere efter den i denne vælger.
   Så for at finde disse elever skal vælgeren stå som Vælg status... og så kan man sortere eller filtrere dem frem på selve listen (se pkt. 8 herunder).
 4. Antal rækker pr. side: Har kan du vælge, hvor mange elever du vil se per side, der kan vælges mellem 10, 20, 50 eller 100.

Opmærksomhedslistens opbygning

Når der er dannet en liste med resultater ud fra ovenstående filtrering, er det muligt at sortere efter de fleste koloner på opmærksomhedslisten.
Det gøres ved at klikke på kolonnens navn. Små pile til højre for kolonnenavn indikerer, at der kan sorteres i den pågældene kolonne.

De forskellige koloner viser følgende:

 1. Gym, Hf og Eud: De tre første kolonner viser, hvordan eleven er vurderet i de tre kategorier.
 2. Ønsker: Viser hvilke ønsker eleven har sat på sin prioriteringsliste. Kun elever i 9. og 10.klasse kan foretage uddannelsesønsker. Feltet viser 1.-5. prioritet. Feltet er tomt, hvis eleven endnu ikke har valgt nogle uddannelser (elever kan først ansøge fra 1. februar).
 3. CPR: Viser elevens cpr-nummer.
 4. Navn: Viser elevens navn.
 5. Afg. institution: Viser den skole, eleven går på lige nu. Hvis filtreringen giver flere forskellige skoler, er det yderligere muligt at filtrere på en enkelt skole.
 6. Klassetrin: Angiver hvilket klassetrin, eleven går på.
 7. Klassenavn: Viser navnet på den klasse, eleven går i. Hvis filtreringen giver flere forskellige klasser, er det yderligere muligt at filtrere på en enkelt klasse.
 8. Status: Viser hvilken status, den enkelte ansøgning har. Hvis filtreringen giver flere forskellige statusser, er det yderligere muligt at filtrere på de status der er resultater for, deriblandt statussen: Fritaget for vurdering, der ellers ikke kan filtreres på ovenover.
 9. Sidst opd.: Viser hvornår, der sidst er nogen, der har gjort noget ved ansøgningen.


Find ansøgninger der mangler KUI vejleders underskrift

Det er vigtigt ansøgninger til ungdomsuddannelser der blot afventer en KUI vejleders underskrift afsendes hurtigt, så de modtagende institutioner får besked om ansøgningen.
Disse ansøgninger kan findes på flere måder.

Hvis du ved hvilken skole ansøger går på, kan du vælge skolen fra listen Vælg elever fra...
Er skolen ikke på listen, kan det være en skole placeret i en anden kommune (typisk efterskoler), vælg da  eller Skoler under anden KUI.
Du kan også vælge at søge blandt Alle skoler i min kommune, der søges dog kun blandt de KUI betjente skoler her


Bemærk at klassetrin ikke skal sættes

Der er i øjeblikket en fejl i Optagelse.dk der giver en fejl hvis man fremsøger eleverne med klassetrin.
Det er derfor vigtigt der ikke sættes klassetrin når man søger. Så denne efterlades som Vælg klassetrin...


Vælg status sætter du til Afventer KUI-Vejleders underskrift og klikker så på Fremsøg elever

Fra listen kan du ved klik på CPR nummer gå ind på selve ansøgningen og underskrive den så den afsendes.

Særligt omkring omvalg

Hvis der skal foretages et omvalg i forbindelse med afsendelsen er det meget vigtigt at underskriften sættes i samme flow som omvalget.

Det vil sige,  når omvalget er foretaget skal der derefter underskrives, du må ikke forlade ansøgningen efter omvalg hvis du ikke har underskrevet.
Hvis det sker kan ansøgningen ende i en forkert tilstand og kan være svær at finde igen. Kontakt i det tilfælde Optagelse.dk supporten så hurtigt som muligt.