Dokumentoplysninger

Gældende version og gyldighedsdato
DatoVersionGældende fraÆndret af
01.02.20241.1.3Den 1. maj 2024Thomas Quaade

Ændringshistorik

Versioner og ændringer
Dato

Version

Emne

Ændring

Ændret af
01.02.2024

1.1.3

Præcisering af opsplittet kursus

Præcisering af indberetning af opsplittede kurser over Tabel 4.

ARA
27.11.2019

1.1.2

GodkendtSkole

Felt for godkendt skole i tabellen for FKB, mål og delmål tilføjet.

LS

1.1.1

Undervisningsform

Tilføjet felt for undervisningsform. Feltet er identisk det tilsvarende felt til efteruddannelse.dk

LS

1.1

Kviknr

Kviknummeret er ændret til den gældende standard for EfterUddannelse.dk, og feltet KvikDsnr er tilføjet.

LS

1.1

Selvstuderende

Tilføjet felt for selvstuderende.

LS

1.1

Resultatfelt

Resultatfeltet er opdelt i et felt for prøvebelagte kurser og et felt for ikke-prøvebelagte kurser. Antallet af tilladte værdier er udvidet.

LS

1.1

Resultatfelt

Felttype ændret til heltal, 1 ciffer.

LS

Indhold

Indledning

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som institutioner, der er godkendt til AMU, skal indberette til STIL, Styrelsen for IT og Læring. STIL anvender oplysningerne til statistiske formål.
Indberetning af data fra institutionerne skal foretages via STIL's modtagestation. Modtagestationen er udviklet til, at der skal ske en "system til system"-udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen.

Indberetningen af AMU-aktiviteten skal ske mellem d. 15. og 20. i hvert kvartal (i månederne januar, april, august og oktober). Hvert kvartal indberettes alt aktivitet for de seneste fire kvartaler. Dvs. i 3. kvt. indberettes alt aktivitet for 1.-3. kvartal samt aktiviteten for 4. kvartal året før.

Såfremt en institution skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL.

I afsnit 2 og 3 gennemgås struktur og indhold i de oplysninger, der skal indberettes.

Hvem skal indberette?

Alle institutioner både private og offentlige, som er godkendt til at udbyde AMU-kurser, skal sørge for at oplysninger beskrevet i dette dokument bliver indberettet, uanset om institutionen selv gennemfører undervisningen eller den bliver gennemført på en udlånt godkendelse. Den gennemførende institution skal indberette al AMU-aktivitetuanset hvilken skole, der har godkendelsen til at udbyde undervisningen.

Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning i den samme indberetningsperiode anvendes samme indberettende enhed.

Institutioner, der aktuelt anvender EASY-A som administrativt system, skal ikke indberette, til AMU-indberetningen til datavarehuset, men forsat anvende "B640 Indberetning til Danmarks Statistik, AMU".

Der findes to forskellige institutionsbegreber i indberetningen:

  1. Godkendt institution: Institution, der er godkendt til at udbyde undervisning
  2. Gennemførende intuition: Institution, hvor kursisten undervises

Gennemførende institution er ansvarlig for at indberette til statistikindberetningen.

Hvilke kursister skal indberetningen omfatte?

Indberetningen skal omfatte data om alle kursister, der har deltaget i et AMU-kursus i perioden (se desuden afsnit 3 nedenfor).

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Figur 1. Skitse af indberetningsstruktur.

I figur 2 er det samlede XML Schema vist. Elementerne heri gennemgås i det efterfølgende afsnit 5, hvor udsnit af skemaet vises.

Indholdet beskrives i skemaform med følgende kolonner:

  • Felt: Navn på felt der skal indberettes
  • Beskrivelse: Uddybende beskrivelse af feltet
  • Felttype: Typen af feltets indhold, fx tal, tekst, dato eller en mere specifik type
  • Lovlige værdier: Udmelding af lovlige værdier, som må indberettes i feltet
  • Obligatorisk: Er det obligatorisk at indberette det pågældende felt?
  • Nøglefelt: Er der tale om et felt, der indgår i identifikation af en record?

Senere i dokumentet er der angivet en række krydsvalideringsregler.

Bemærk, at der findes to forskellige institutionsbegreber i indberetningen, jf. afsnit 2.

Figur 2. XML Schema.

Hvad skal indberettes for hvert element?

Indberetningshoved

Tabel. 1 Indberetningshoved.

Felt

Beskrivelse

Felttype

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Version

Den version af XML- skemaet, som data forventes at overholde.

Tekst

1.0

Ja

Nej

SystemVersion

Navn og versionsnummer på det administrative system, der har eksporteret data.

Tekst, 256 tegn


Nej

Nej

JournalNummer

Leverandørfelt til internt brug, hvor der kan noteres evt. journalnummer på den enkelte indberetning.

Tekst, 256 tegn


Nej

Nej

IndberettendeEnhed

Institutionens nummer til den enhed (institution), der foretager indberetningen, jf. afsnit 2.

Tal,6 tegn

Institutioner oprettet som brugere i systemet.

Ja

Ja

Indberetningsperiode

År og kvartal for indberetningen

Tal,6 tegn


Ja

Nej

KontaktEmail

Mailadresse på kontaktperson ift. indberetningen.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

KontaktPerson

Kontaktpersonens navn

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Person

Alle personer, herunder også ansøgere og selvstuderende, som indberetningen omfatter, skal optræde i persontabellen.

Tabel 2. Person.

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

PersonId

Angiver cpr-nummer eller anden tilsvarende entydig identifikation på personen.

Tal, 10 tegn


Ja

Ja

Fornavne

Personens fornavn og mellemnavne.

Hvis kursisten skifter for-/ mellemnavne, anvendes kun seneste anvendte for-/ mellemnavne.

Ved adressebeskyttelse benyttes fornavnet <Beskyttet>. Ukendt fornavn markeres med <Ukendt>.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Efternavn

Personens efternavn(e). Hvis kursisten skifter efternavn(e), anvendes kun senest anvendte efternavn(e). Ved adressebeskyttelse benyttes efternavnet. Ukendt efternavn markeres med <Ukendt>.

Tekst, 100 tegn


Ja

Nej

Foedselsdato

Personens fødselsdato.

Dato

Før indberetningskvartalet.

Ja

Nej

Koen

Personens køn.

Tekst,
1 tegn

Mand: 1
Kvinde: 2
Uoplyst: 0

Ja

Nej

 Kursist

En kursist defineres som en person på et kursus på en afholdende institution.

En kursist indgår kun én gang i den enkelte indberetning. En kursist behandles således som to forskellige kursister, hvis personen skifter uddannelsesinstitution.

Tabel 3. Kursist

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

Afholdende

Afholdende institution (ds_afdeling) dvs. den afdeling der har gennemført undervisningen

Tal,6 tegn

Institution angivet i Institutionsregistret.

Ja

Ja

Uddannelse

Identifikation af uddannelsen AMU (2411)/ÅEU

Uddannelsestype

AMU

Ja

Ja

FKB, mål og delmål

Der skal kun indberettes mål og delmål for kursister, som afslutter et mål/delmål i perioden.

En kursists deltagelse i et kursus (plankursus, splitkursus eller sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere) indberettes som én kursusdeltagelse, uanset om kurset afvikles på flere kursusdage/i flere tidsperioder, hvis de enkelte kursusdele er på samme fagnummer og niveau.

Hvis deltagerens kursusdeltagelse er opdelt i flere dele, skal oplysningerne sammenfattes i én kursusdeltagelse med en startdato for den første del, slutdato for sidste del, resultat i forbindelse med kurset (prøvebelagt/ikke-prøvebelagt) og med øvrige oplysninger tilknyttet.

Tabel 4. FKB, mål og delmål

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

FKB

Fælleskompetencebeskrivelse

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

FKBvers

Version for fælleskompetencebeskrivelse

Tekst, 4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Uvm_fag

AMU-mål (UVM fagkode)

Tekst,
5 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Niveau

Niveau på AMU-målet ("-" = amu-mål. "a" "b" etc. = delmål.)

Tekst,
1 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Ja

Startdato

Startdato på mål eller delmål for kursisten

Dato

Startdato ikke før fire år før slutdato i dette indberetningskvartal. Startdato altid før slutdato.

Ja

Ja

Slutdato

Slutdato på mål eller delmål for kursisten

Dato

Slutdato kun i indberetningskvartalet eller de foregående 3 kvartaler.

Ja

Nej

Taelleprincip

1: Plan-kurser
2: Splitkurser
3: Åbent værksted
4: Flygtninge/indvandre (SFI særligt tilrettelagt forløb for flygtninge/indvandre)Ja

Nej

Rekvirent

Rekvirent (finansierende myndighed)

Tekst,
4 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

Selvstuderende

Er prøvedeltageren selvstuderende
Ja: 1
Nej: 0

Tekst,
1 tegn


Ja

Nej

Undervisningsform

Aftenundervisning
Fjernundervisning
Weekendundervisning
Dagundervisning
På fremmedsprog

Tekst,
20 tegn

Udmeldes centralt

Ja


ResultatProevebelagt

1: Bevis opnået ved bestået prøve
2: Bevis opnået ved dispensation fra prøvedeltagelse
3: Bevis opnået ved individuel kompetencevurdering
4: Bevis ikke opnået på grund af ikke-bestået prøve
5: Bevis ikke opnået på grund af afbrud eller udeblivelse
6. Dispensation fra prøvedeltagelse uden bevisopnåelse
9: Ej relevant

Heltal
1 ciffer

"Ej relevant anvendes", hvis kurset/mål/delmålet ikke er prøvebelagt

Ja

Nej

ResultatIkkeProevebelagt

1: Bevis opnået
2: Bevis opnået på baggrund af individuel kompetencevurdering
3: Bevis ikke opnået på grund af manglende målopfyldning
4: Bevis ikke opnået på grund af afbrud
9: Ej relevant

Heltal
1 ciffer

"Ej relevant" anvendes, hvis kurset/mål/delmålet er prøvebelagt

Ja

Nej

Varighed

Varighed i dage

Tal med en decimal


Ja

Nej

JobrettetUdd

6 ugers jobrettet uddannelse

Tekst
1 tegn

J/N

Ja

Nej

TMK

Tilskudsmærkekombination

Tekst, 5 tegn

Udmeldes centralt

Ja

Nej

Kursiststatus

1: Beskæftiget
2: Ledig dagpengeberet. på 6 ugers selvvalgt uddannelse
4: Uddannelse på individuel handlingsplan fra AF
6: Kontanthjælpsmodtager m.fl.
7: Særlige grupper

Tekst,
4 tegn


Ja

Nej

HoldRef

Fremmed nøgle der refererer til hold

Tekst, 50 tegn


Ja

Nej

GodkendtSkole

Institutionsnummer for den institution, der er godkendt til at udbyde undervisningen

Tal,6 tegn

Institutioner oprettet som brugere i systemet.

Ja

Nej

Hold

Et hold er en gruppe personer, der er fælles om en (undervisnings-)aktivitet (ét fag).

Tabel 5. Hold

Felt

Beskrivelse

Felt-type

Lovlige værdier

Obligatorisk

Nøglefelt

HoldId

Fast og entydig identifikation af holdet

Tekst,
50 tegn


Ja

Ja

Hold navn

Fri betegnelse som skolen kender enheden på, fx det der angives på skema.

Tekst,
100 tegn


Ja

Nej

KvikDsnr

Institutionsnummer

Tal,6 tegn


Ja


Kviknr

Kviknr fra EfterUddannelse.dk. på formen KvikDsnr + 8-tegn.

Tekst, 14 tegn


Ja


Startdato

Startdato for holdet

Dato

Startdato ikke før fire år før indberetningsåret. Startdato altid lig med eller før slutdato.

Ja

Nej

Slutdato

Slutdato for holdet

Dato

Slutdato altid lig med eller efter startdato.

Ja

Nej

  • No labels