På denne side finder du ofte stillede spørgsmål til tjeklisten på Optagelse.dk. Tjeklisten hedder i Optagelse.dk: ’Grundlag for vurdering af adgang'.


I forbindelse med retskravsvurderingen kan de gymnasiale institutioner få hjælp på Optagelse.dk i kolonnen Retskrav til at få skabt et overblik over ansøgere, der har retskrav og ansøgere, der ikke har retskrav.

På baggrund af oplysninger i Optagelse.dk genereres en tjekliste med bud på, om ansøgeren har retskrav på optagelse eller om ansøgeren skal til en optagelsesprøve og/eller samtale. 


Vigtigt!

Kolonnen Retskrav og tilhørende tjeklister er et hjælpeværktøj for skolen til at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene. 

Modtagende institution har ansvaret for at sikre, at den har de nødvendige oplysninger til at afgøre, om ansøgeren opfylder betingelserne for at have retskrav på optagelse. Hvis modtagende institution mangler oplysninger for at kunne vurdere, om ansøgeren har retskrav på optagelse, skal modtagende institution sørge for at indhente de nødvendige oplysninger. 


Tjeklisterne vil være tilgængelige fra den 21. juni 2019, efterhånden som afgivende skoler indberetter eksamenskarakterer og -beviser (9. eller 10. klasse).


Q: Hvor finder jeg tjeklisten?
A: Tjeklisten hedder ’Grundlag for vurdering af adgang’. Du finder dokumentet ’Grundlag for vurdering af adgang' under ansøgninger. Klik på den blå clips i kolonnen Bilag. Tjeklisten ligger i zip-filen: ansøgningogbilag.zip. Du kan også eksportere XML eller PDF for at hente ansøgningen og tjeklisten. Bruger du et administrativt system til at hente ansøgningerne, kommer tjeklisten med over i dit system.


Q: Hvad gør jeg, hvis der ikke er en tjekliste på en ansøger?
A: Tjeklisten bliver genereret, når der er et eksamensbevis eller prøvekarakterer på ansøgeren. Hvis der ikke er en tjekliste på ansøgeren, kan det skyldes, at afgivende institution mangler at indberette prøvekarakterer og -beviser. Kontakt afgivende institution for at få de korrekte oplysning.


Q: Hvad betyder de forskellige tegn i tjeklisten?
A: 

Grøn flueben – Forudsætning opfyldt

Rød procent/minus – Forudsætning ikke opfyldt

Grønt spørgsmålstegn – Tjeklisten kan ikke regne ud om forudsætningen er opfyldt. Der mangler informationer til at kunne regne forudsætningen ud

Grå streg – Forudsætningen er ikke relevant, da andre forudsætninger er opfyldt


Q: Ansøger har ikke noget 9.klasse afgangsbevis, hvad gør jeg?
A: Hvis ansøgeren ikke har vedhæftet et folkeskolens afgangsbevis, skal du tage kontakt til afgivende institution for at indhente de korrekte oplysninger.


Q: Hvorfor er der ikke vedhæftet bilag i ansøgningen?
A: Der kommer kun bilag med i ansøgningen, hvis der er et bevis eller hvis elevens enkeltkarakterer indeholder 8 lovbundne og 2 udtræksfag. Hvis der er flere eller færre, dannes INGEN bilag. Kontakt afgivende institution for at indhente de korrekte oplysninger. 


Q: Hvorfor er der et spørgsmålstegn i tjeklisten?
A: Optagelse.dk kan ikke regne ud om forudsætningen er opfyldt eller ej. Det kan bl.a. skyldes, hvis der ikke er indberettet et fuldt bevis, men enkeltkarakterer i stedet. Tag fat i afgivende institution for at høre om eleven opfylder forudsætningerne.


Q: Hvad er forskellen på gennemsnittet for de obligatoriske prøver og for de lovbunde prøver?
A: Obligatoriske prøver er de prøver, der skal aflægges ved folkeskolens afgangseksamen og som indgår i beregningen af om eleven består folkeskolens afgangseksamen.
De obligatoriske prøver omfatter:
De lovbundne prøver i: 

  • Skriftlig dansk bestående af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling
  • Mundtlig dansk
  • Skriftlig matematik bestående af med og uden hjælpemidler
  • Mundtlig engelsk
  • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Samt to udtræksfag

Gennemsnit anvendt til at vurdere elevers opfyldelse af karakterniveauer ift. retskravene beregnes på baggrund af de lovbundne prøver.


Q: Hvad betyder ’Gennemsnit dansk beregnet efter gunstregler’ og ’Gennemsnit matematik beregnet efter gunstregler’?
A: Ansøgere fra 10.klasse har mulighed for at forbedre afgangsbeviset fra 9.klasse, eller forbedre de faglige forudsætninger for den afsluttende parathedsvurdering. Gennemsnittet ud for ’Gennemsnit dansk beregnet efter gunstregler’ eller ’Gennemsnit matematik beregnet efter gunstregler’ vil være det gennemsnit, der er til gunst for ansøgeren. Læs mere om gunstreglerne her.


Q: Hvad betyder: ’Gennemsnit dansk beregnet efter gunstregler: kan ikke beregnes’?
A: Optagelse.dk har ikke de nødvendige oplysninger til at kunne beregne et gennemsnit ud fra gunstreglerne for ansøgeren. Dette kan muligvis skyldes, at der mangler at blive indberettet bevis eller prøvekarakterer. Kontakt afgivende institution for at få de korrekte oplysninger. Modtagende institution kan også beregne et gennemsnit efter gunstreglerne.


Q: Hvorfor er der en tjekliste, når ikke alle prøvekarakterer er indberettet?
A: Tjeklisterne skal bl.a. understøtte vurdering af elever, som skal til samtale efter optagelsesprøven i august. For elever, der den 24. juni endnu ikke har alle de ventede karakterer og dermed ikke en tjekliste, vil Optagelse.dk generere en midlertidig tjekliste, som sendes sammen med de karakterer, der er indberettet. Optagelse,dk kan ikke beregne den endelige konklusion, men der kan være tilstrækkelige data for modtagende institution til at vurdere, om eleven kan optages eller ej. I modsat fald er det nu tydeligt, hvilke informationer, der skal indhentes fra afgivende skole.


Q: Hvilken betydning har det, at ’Faglige niveau fra UPV bekræftet ved lovbundne prøver’ ikke er opfyldt?
A: Ansøgere, som ikke opfylder forudsætningen i punkt nr. 6, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis karaktergennemsnittet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen er på mindst 3,0 (og øvrige forudsætninger er opfyldt)


Q: Det faglige niveau i UPV er udregnet ud fra standpunktskarakterer, hvad betyder det, når ’Faglige niveau fra UPV bekræftet ved lovbundne prøver’ ikke er opfyldt?
A: Elevens gennemsnit af de lovbundne prøver er under niveauet for UPV, det vil sige, at gennemsnittet er under 5.0. Hvis elevens gennemsnit er under niveau beregnet på 9. klasse afgangsprøver, kan gunstreglen og dermed 10. klasse karakterer benyttes til vurdering af opfyldelsen af denne forudsætning.


Q: Hvorfor er der streg i ’Karaktergennemsnit på mindst 6,0 (lovbundne prøver)’? Hvorfor er det ligegyldig, at den forudsætning ikke er opfyldt?
A: Når eleven er uddannelsesparat, kommer denne forudsætning ikke i spil, og derfor er der en streg i tjeklisten. Forudsætningen med mindst 6,0 i de lovbunde prøver, er kun relevant, hvis eleven er ikke-uddannelsesparat.