Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unilogin SkoleGrunddata Eksportformat anvendes i forbindelse med eksport via webservicen wsiEKSPORT (ws17). WSDL definitionen for wsiEKSPORT rummer den formelle definition i XML Schema format.

Nedenfor er vist en skitse af den overordnede struktur i eksportformatet. Lister af elementer er angivet med stiplet ramme.


Tabel over felter og attributter

Tabellen beskriver de felter med tilhørende attributter, der kan importeres med de regler der gælder for hvert felt.

Nedenfor er objekter og attributter, som kun overføres i fuld- og mellem-pakken markeret med henholdsvis (F) og (FM). Felter uden markering forekommer i alle pakker. Felter markeret (MYNDIGHED) forekommer kun i myndighedspakken.

Bemærk konventionen: Feltnavne er med stort begyndelsesbogstav og attributnavne er med lille.

Angivelser af feltlængde for felter af typen ”String” er i forhold til utf8 tegnsætkodning, dvs. at visse tegn fylder to felter.

UNILoginExport

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

exportDateTime

DateTime


1

Tid for eksport af data fra SkoleGrunddata
f.eks: 2011-11-10T17:00:00


accessLevel

Token

1

small”, ”medium” eller ”full”.

ImportSource

ImportSource

1-n

Importkilder, der refereres til fra eksportens Person-objekter.

Institution

Institution

1

Institution

ImportSource

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

sourceDateTime

DateTime


1

Tid for seneste eksport af data fra kildesystem på formen
f.eks: 2011-11-10T17:00:00

source

String

1

Navn på kildesystem.

schoolyear

String

1

Skoleår på formatet YYYY-YYYY. Fx ”2016-2017”

Institution

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

InstitutionNumber

String

1


Seks-tegns registreringsnummer, som identificerer en institution (kan indeholde både bogstaver og tal)

InstitutionName

String

0-1

Institutionsnavn

Group

Group

0-n

Grupper på institutionen

InstitutionPerson

InstitutionPerson

0-n

Ansatte og elever på institutionen.

Group

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

GroupId

String

1

Gruppeid som er unikt og uforanderligt i hele sin levetid på institutionen. For eksempel 2016a

GroupName

String

0-1

Gruppenavn, som vises til brugere.

GroupType

Enum

1

Gruppetypen. ”Hovedgruppe”, ”Årgang”, ”Retning”, ”Hold”, ”SFO”, ”Team” eller ”Andet”.

GroupLevel

Enum

0-1

Hovedgruppens/stamklassens trin. Oplyses kun for grupper af typen ”Hovedgruppe”. En af følgende værdier: DT, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U1, U2, U3, U4, VU, Andet. DT er dagtilbud, 1 svarer til 1. klassetrin i grundskolen, U1 er første trin på en ungdomsuddannelse. VU er voksenuddannelse.

Line

String

0-1

Spor, linje, studieretning eller lign. for hovedgruppen/stamklassen. Oplyses kun for grupper af typen ”Hovedgruppe”.

For grundskoler fx ”B”

FromDate

Date

0-1

Gruppens startdato på formen YYYY-MM-DD

ToDate

Date

0-1

Gruppens slutdato på formen YYYY-MM-DD

InstitutionPerson

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

source

String

1

Angiver importkilden for den pågældende person. Refererer til Source i ImportSource.

LocalPersonId
(FM)

String

0-1

Den lokale identifikation af personen i institutionens kildesystem. Findes ikke i gamle importer.

UNILogin

UNILogin

1

Unilogin-oplysninger.

Person

Person

0-1

Personoplysninger

Student

Student

0-1

Elevoplysninger om personen

Employee

Employee

0-1

Læreroplysninger om personen

ExternExtern0-1Ikke-ansat person

Employee

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1-nDen ansattes roller: "Lærer", "Pædagog", "Vikar", "Leder", "Ledelse", "TAP", "Konsulent"

ShortName

String

0-1

Initialer

Occupation

String

0-1

Stilling

Location

String

0-1

Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler.

GroupId

String

0-n

De grupper medarbejderen er tilknyttet. Feltet indeholder gruppernes unikke id på institutionen.

Extern

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1Den ikke-ansattes rolle: "Ekstern" eller "Praktikant"

GroupId

String

0-n

De grupper den eksterne medarbejder er tilknyttet. Feltet indeholder gruppernes unikke id på institutionen.

Student

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1Elevens Rolle: "Barn" for barn i dagtilbud. "Elev" for alle der går i skole eller "Studerende".

StudentNumber

String

0-1


Elevens studienummer fra lokalt administrativt system.

Level

Enum

1

Elevens trin. En af følgende værdier: DT, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U1, U2, U3, U4, VU, Andet. DT er dagtilbud, 1 svarer til 1. klassetrin i grundskolen, U1 er første trin på en ungdomsuddannelse. VU er voksenuddannelse.

Location

String

0-1

Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler.

MainGroupId

String

1

Elevens hovedgruppe. For grundskoler elevens klasse og kan for andre institutioner for eksempel studieretning eller stamhold. (groupType for mainGroup er ”Hovedgruppe”)

GroupId

String

0-n

Yderligere grupper eleven er tilknyttet, ud over tilknytningen via MainGroupId.

ContactPerson
(F)

Contact-Person

0-n

Kontaktperson

ContactPerson

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

relation
(F)

Enum

1

Kontaktpersonens relation til eleven.
En af værdierne: Mor, Far, Andet, Officielt tilknyttet person.

childCustody
(F)

Bool

1

Har personen forældremyndighed?

accessLevel
(F)
Enum1

0 (default) angiver at kontaktpersonen må få adgang til almindelige personoplysninger om den tilknyttede elev.

1 angiver at kontaktpersonen må få adgang til fortrolige og følsomme personoplysninger om eleven. NB. Hvis kontaktpersonen ikke er forældremyndighedsindehaver, skal hjemmel opnås på anden vis.

Person
(F)

Person

1

Personoplysninger på kontaktpersonen

UNILogin

UNILogin

0-1

Eventuelle Unilogin-oplysninger

Person

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

protected
(F)

Bool

1

Har personen navne- og adressebeskyttelse?

verificationLevel
(F)

Enum

1

Er informationen vedrørende personen verificeret i CPR-registret?
1=CPR-verificeret, 0=uverificeret

FirstName

String

1

Fornavne. Et alias-navn ved navne- og adressebeskyttelse undtagen i myndighedspakken.

FamilyName

String

1

Efternavn. Et alias-navn ved navne- og adressebeskyttelse undtagen i myndighedspakken.

CivilRegistrationNumber
(FM)

String

0-1


Personnummer på formen DDMMYYXXXX.

EmailAddress
(FM)

String

0-1

E-mail

BirthDate
(FM)

String

0-1

Fødselsdato på formen YYYY-MM-DD

Gender
(FM)

Enum

0-1

Personens køn.

En af værdierne ”M”, ”K”

PhotoId
(FM)

String

0-1

Reference til foto i kildesystemet.

Address
(F)

Address

0-1

Adresse

HomePhoneNumber
(F)

PhoneNumber

0-1

Hjemmetelefon

WorkPhoneNumber
(F)

PhoneNumber

0-1

Arbejdstelefon

MobilePhoneNumber
(F)

PhoneNumber

0-1

Mobiltelefon

AliasFirstName

(MYNDIGHED)

String

0-1

Fornavne importeret i SkoleGrunddata ved navn og adresse-beskyttelse.

AliasFamilyName

(MYNDIGHED)

String

0-1

Efternavn importeret i SkoleGrunddata ved navn og adresse-beskyttelse.

PhoneNumber

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

protected

Bool

1

Er telefonnummeret beskyttet?

(element value)
(F)

String

1

Telefonnummer

Address

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

StreetAddress
(F)

String

0-1

Adressens vejnavn, nr. og etage

PostalCode
(F)

String

0-1

Postnummer

PostalDistrict
(F)

String

0-1

By

CountryCode
(F)

String

0-1

Adressens landekode. i to tegn efter standarden ISO 3166-1 alpha-2. Fx DK

Country
(F)

String

0-1

Adressens land

MunicipalityCode
(F)

String

0-1

Kommunekode

MunicipalityName
(F)

String

0-1

Kommunenavn

UNILogin

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

UserId

String

1

Unikt Unilogin brugerid

InitialPassword
(FM)

String


1

Det password brugeren fik ved oprettelsen, eller sidst det blev nulstillet

CivilRegistrationNumber
(FM)


String

0-1


Personnummer på formen DDMMYYXXXX (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person)

PasswordState
(FM)

String

1

"valid" hvis brugeren ikke selv har skiftet sit UNI•Login password. Dvs. initialPassword er gældende.

"changed" hvis brugeren har skiftet sit password. (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person)

Name

String

1

Brugerens navn i UNI•Login.

Fx ”Peter Hansen” (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person)

uniqueName
(FM)

String

1

Brugerens unikke navn i UNI•Login. Bruges fx i SkoleKom.

Fx ”Peter Hansen46 (Udfases med UNI-Sync. Brug i stedet Person)