Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedenstående historiske roadmap giver et overblik over de overordnede forandringer og udviklinger der er sket i relation til Brugerportalinitiativet og det gamle UNI-Login.

For en mere detaljeret oversigt henviser vi til Historisk Releaseplan. Her er dog en kortere tidshorisont end i roadmappet.
2020

Ny service:

ServiceBeskrivelse
Nyt Unilogin

Nyt Unilogin sættes i drift i  . Tjenester kan fra dette tidspunkt kobles direkte på den nye løsning, som kan testes allerede nu via Eksternt testmiljø.

De eksisterende SSOproxy og Atlas SAML grænseflader til login og autentificering udstilles fortsat. Det samme gælder SkoleGrunddata Webservices. Web-tjenester behøver således ikke foretage ændringer i forbindelse med indførslen af Nyt Unilogin.

Læs mere på siderne om Nyt Unilogin.

Lukkes:

ServiceBeskrivelse
App Auth

På grund af skærpede sikkerhedskrav lukker den historiske tjeneste til login fra apps "AppAuth" ("mauth.emu.dk") endeligt, når Nyt Unilogin introduceres .

UNI-Sync


Når Nyt Unilogin sættes i drift   påbegyndes udfasningen af UNI-Sync.

Som tidligere annonceret sker lukningen som led i afviklingen af usikre services. Password-skift vil ikke blive synkroniseret mellem nyt Unilogin og UNI-Sync.

I udfasningsperioden er det stadigt muligt for tjenester at anvende grænsefladerne i UNI-Sync, men disse vil ikke længere være i synk med password i Nyt Unilogin.2019

Lukkes:

ServiceBeskrivelse
"Gapps" SAML miljøet lukker ved indførslen af nyt Unilogin

De ældre "Gapps" SAML-miljøer på gapps-sso.emu.dk og på ssoproxy2.emu.dk videreføres ikke ved indførslen af Nyt Unilogin. Lukningen er pr.  fastsat til som følge af skærpede sikkerhedskrav. 

Applikationer, som anvender gapps-sso.emu.dk eller ssoproxy2.emu.dk kan generelt blive tilsluttet det eksisterende "Atlas" SAML-miljø allerede nu.


Lukkes:

ServiceBeskrivelse
UNI-Login Brugeradministrationen

Som led i arbejdet med forhøje kvaliteten af datagrundlaget for UNI-Login lukkes følgende former for manuel brugeroprettelse i UNI-Login brugeradministrationen .

Under menupunkt "Import", "Indlæs/nedlæg import":

CSV-Import (Der kan med fordel skiftes til ws10/wsaIMPORT eller Elevadministration).

Under menupunkt "Manuel administration":

  • Tilknyt med brugerID
  • Brugeroprettelse
  • Kursusbrugere

Eneste mulighed for manuel brugeroprettelse er herefter i en overgangsperiode "Tilknyt med CPR". På længere sigt vil manuel brugeroprettelse helt udgå. Identifikation af brugere vil herefter entydigt foregå via administrative systemer, der anvender ws10/wsaIMPORT.

Ændring:

ServiceBeskrivelse
SAML

Certifikaterne på UNI-Login's "ATLAS" SAML-miljø udløber i 2019, så der gennemføres et certifikatskift på dette miljø den 24. april 2019 kl. 11.00.

Tjenester, der anvender atlas.uni-login.dk til autentificering, skal indføre den nye signeringsnøgle fra certifikatet inden eller på dette tidspunkt.

Allerede nu kan det nye certifikat hentes fra "ATLAS"-miljøets metadata:
https://atlas.uni-login.dk/simplesaml/saml2/idp/metadata.php og https://atlas.uni-login.dk/stepup/saml2/idp/metadata.php

Tjenester, der anvender SAML-miljøet på gapps-sso.emu.dk eller ssoproxy2.emu.dk, er ikke berørt.

Tjenester, der anvender SSOproxy-miljøet på sso.emu.dk, er ikke berørt.

Lukkes:

ServiceBeskrivelse

UNI-Sync

AppAuth

Den øgede anvendelse af digitale løsninger betyder, at der løbende stilles nye krav til it- og datasikkerheden i undervisningssektoren. Der er derfor behov for at afvikle usikre services.

Med indførelsen af Nyt SkoleLogin skærpes sikkerheden i forhold til det eksisterende Unilogin. Det vil ikke være muligt at lade Nyt Skolelogin og UNI-Sync sameksistere uden at gå på kompromis med sikkerheden og det skønnes derfor nødvendigt at afvikle UNI-Sync inden udgangen af 2019. Der gives seks måneders varsel fra dags dato 1. april 2019. Den præcise dato for lukning annonceres senere.

AppAuth, en tidlig protokol til undersøttelse af "native apps" på f.eks. mobiltelefoner, vil lukke samtidig med UNI-Sync. Den skærpede sikkerhed betyder at protokollen ikke erstattes. Løsninger vil fremover skulle anvende UNI-Login snitflader til login og autentificering direkte eller til indrullering af den pågældende app.

Support, vedligehold og distribution af programmerne ADU og ADP er allerede tidligere ophørt. Lukningen af UNI-Sync vil medføre, at eventuelt tilbageværende installationer af disse programmer fremover ikke vil virke. Til erstatning for ADU er anbefalingen at skifte til ws17/wsiEKSPORT. Der vil ikke komme en erstatning for ADP.

En række felter i UNI-Login-elementet i data fra ws17/wsiEKSPORT udfases samtidig med UNI-Sync. Det drejer sig som om felterne "CivilRegistrationNumber", "PasswordState", "Name" og "uniqueName". Data i Person-elementet kan anvendes som alternativ.

Ny service:

ServiceBeskrivelse
Nyt SkoleLogin

Den øgede anvendelse af digitale løsninger betyder, at der løbende stilles nye krav til it- og datasikkerheden i undervisningssektoren. Der er derfor behov for at etablere en mere sikker ID- og loginløsning målrettet børn, der kan supplere den nuværende fælles UNI-login-infrastrukur. I regi af initiativ 7.5 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der på baggrund af en række analyser opnået enighed mellem DIGST, KL og STIL om en ny fleksibel form for 2-faktorløsning. Den består dels af en giv-lov-løsning, hvor læreren giver eleverne lov til at få adgang til følsomme oplysninger i fx en elevplan, og dels en bed-om-lov løsning, hvor den enkelte elev kan bede sin lærer eller forældre om lov til at tilgå oplysninger.2018

August

Ny service:

ServiceBeskrivelse
ElevAdministrationen

STIL tilbyder ElevAdministrationen til skoler - i UVMs ressortområde - som redskab for oprettelse af elever i UNI-Login. Det sker med særligt henblik på at disse elever kan benytte optagelse.dk.

ElevAdministrationen er en minimumsløsning, som vil gøre en skole i stand til at leve op til de krav om oprettelse i UNI-Login, som stilles af UVM.

Oplysninger om elever og kontaktpersoner hentes i CPR. Få oplysninger kan tilføjes/-rettes af skolens elevadministrator.

  • For at benytte løsningen skal skolen godkendes af STIL.
  • Kun skoler uden et grundskolerettet elevadministrativt system (importkilder) kan komme i betragtning.
  • Skolens elevadministrator skal have en NemID medarbejdersignatur (personligt NemID kan ikke benyttes).
  • Elever, som skal oprettes i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer.
  • Kontaktpersoner, som skal tilknyttes elever i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer

Marts 

Lukkes: 

ServiceBeskrivelse

ws02

ws04

ws04 lukkes for direkte anvendelser  

Erstattes af wsiEKSPORT_mellem. UNI-Sync ("wsad"-brugere) fortsætter, men udfases også.

Ændring:

ServiceBeskrivelse
OIOSAML

OIOSAML Identity Provider ændres , så der ikke længere leveres navn og mailadresse i SAML assertions. Der foretages ingen øvrige protokolmæssige ændringer. Alle nuværende attributter vil være til stede, men navn og mailadresse vil have dummy-værdier. Læs mere her

Ændring:

ServiceBeskrivelse
UNI-Logins Brugeradministration

Sikkerheden styrkes yderligere

Adgang kræver to-faktor login med NemID medarbejdersignatur

Læs mere her

Februar

Ændring:

ServiceBeskrivelse
UNI-Logins Brugeradministration

Sikkerheden styrkes yderligere

Politik for udløb af adgang indføres

Læs mere her

Januar

Ændring:

ServiceBeskrivelse
UNI-Logins Brugeradministration

Sikkerheden styrkes generelt

Læs mere her2017

December

Lukkes: 

ServiceBeskrivelse

ws02

Metoder, som er erstattet af metoder i det nye UNI-Login Webservice API lukkes.

Fase 1: Følgende metoder lukkes permanent pr.  

HENTALLEELEVERCPR, HENTANSATTECPR, HENTELEVCPR, HENTELEVERCPR, HENTELEVERPAAHOLDCPR, HENTELEVERPAAKLASSECPR, HENTELEVERPAAKLASSETRINCPR, HENTPERSONLISTECPR

Fase2: resterende Metoder, som er erstattet af metoder i det nye UNI-Login Webservice API lukkes  


ws04

Erstattes af wsiEKSPORT_mellem (Ikke UNI-Sync. Kun direkte anvendelser)

ws04 lukkes for direkte anvendelser  

ws05 (gl udgave)

Erstattes af ws05/wsiAUTOR. Den gamle udgave af ws05 lukker  

Oktober

Uge 43

Ny version:

ServiceÆndring
Mit UNI-LoginTilretning af brugergrænseflade. Læs mere her

September

Uge 39

Ny version:

ServiceÆndring
Mit UNI-LoginNy brugergrænseflade. Læs mere her

Uge 37

Ny version:

ServiceÆndring
GivAdgangFejlretning og optimering. Læs mere her
UNI-Logins rollekatalogNyt rollekatalog indført. Læs mere her

Juni

Uge 22

Lukkes:  

ServiceErstattes af
ws08ws17/wsiEKSPORT

Ny version:

ServiceÆndring
ws04, 05, 07, 09, 99Eksisterende ws04, 05, 07, 09, 99 erstattes af ny version af ws04, 05, 07, 09, 99 Læs mere om ændringen her

Maj

Lukkes: 

ServiceErstattes af
Forældede importveje lukkes endeligt

Den 11. maj 2017 lukkes forældede importveje til UNI-Login endeligt. Alle kendte administrative systemer er på denne dato overgået til webservice-import.

De lukkede importveje er SFTP XML-import, EASY W025 import, Tabulex Ekstrakt og manuel XML-import fra Brugeradministrationen.

Uge 18

Lukkes: 

ServiceErstattes af

ws03 (gl udgave)

ws03/wsaLICENS og ws15/wsaGRUPPE

licensadm.emu.dk

GivAdgang

April

Uge 16+17

Ny version:

ServiceÆndring

ws04, 05, 07, 09, 99

Eksisterende ws04, 05, 07, 09, 99 erstattes af ny version af ws04, 05, 07, 09, 99 i perioder

Læs mere om ændringen her

Marts

Lukkes: 

ServiceBeskrivelse
SFTP-import lukkes

Pr. 1/1-2017 er ws10/wsaIMPORT den eneste automatiserede importvej i UNI-Login.

Serveren til SFTP-import lukkes ned pr. 28/2-2017

Januar

Ændring: 

ServiceBeskrivelse
brugeradministration.emu.dk

Importer, der er over 1 år gamle, vil fremover blive slettet automatisk.

Brugeradministrator vil blive varslet pr. mail.

Læs mere om politikker
2016

Uge 50

Ny version:

ServiceÆndring

ws02

Eksisterende ws02 erstattes af ny version af ws02

 Ny version:

ServiceÆndring

ws02

Eksisterende ws02 erstattes af ny version af ws02 i perioder

Uge 49

Ny version:

ServiceÆndring

ws02

Eksisterende ws02 erstattes af ny version af ws02 i perioder

Uge 48

Ny version:

ServiceÆndring

ws02

Eksisterende ws02 erstattes af ny version af ws02 i perioder

Uge 44

I produktion:

Uge 40

Lukkes:

Service
Erstattes af
UNI-RadiusUNI-Sync
ws01Erstattes ikke

Ny version:

Service
Ændring

Webservice til hentning af brugeroplysninger (ws02)

Skærpet krav til navngivning af parametre.

Parametrene i kald skal have de rigtige navne svarende til dem i WSDL'en.